Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 21. december 2020
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Etablering af sti langs dele af Ådalen i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

På dele af vejstrækningen Ådalen i Brønderslev er cyklister henvist til at cykle på vejen. Borgere i området har stillet spørgsmål til, om dette er en trafiksikker løsning.

Fagforvaltningen har vurderet alternative løsningsmodeller.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres stiforbindelse langs del af Ådalen i Brønderslev samt afklare finansieringen.

Sagsfremstilling

I 2003 blev der udarbejdet en masterplan for Nordbyen (Ådalen) i Brønderslev. I de efterfølgende lokalplaner er der udlagt en offentlig sti langs sydsiden af Ådalen. I den centrale del af Ådalen var det meningen, at området skulle fremstå som en bygade med huse i 2 ½ etage på begge sider af vejen samt fortov og kantparkering. I det centrale område af Ådalen skulle cyklister henvises til at cykle på vejen. På den øvrige strækning er der etableret en sti, som anvendes af både cyklende og gående.

I de senere år er der stillet spørgsmål til, om dette er en hensigtsmæssig løsning som fremmer trafiksikkerhed, hvor cyklende på dele af strækningen bliver henvist til at cykle på vejen.

Ådalen er en af de centrale vejadgange til bydelen, og vejen er skiltet med en hastighed 40 km/t.

Fagforvaltningen har tidligere udarbejdet et forslag til etablering af 2 minus 1 vej, en løsning som er godkendt af politiet og Teknik- og Miljøudvalget. Efterfølgende er der kommet en del signaler fra beboerne i området om, at de ikke er tilfreds med den foreslåede løsning.

Fagforvaltningen har foretaget en fornyet vurdering af alternative forslag.

Alternativ 1

Etablering af cykelbane på begge sider af vejen i samme niveau som vejen. Eksisterende parkeringslommer langs dele af Ådalen inddrages til cykelbane, og der etableres en heltrukken skillelinje mellem kørebane og cykelbane. Der afmærkes med cykelsymbol på cykelbanen. Samtidigt udskiftes asfalt foran Ådalen 287-301 til betonfliser.

Løsningen skal godkendes af politiet.

Anlægsoverslag: 600.000 kr.

Alternativ 2

Der etableres en sti i fast belægning i de sydlige parkeringslommer, således stien langs Ådalen bliver gennemgående. Stien etableres i samme niveau som vejen, og der etableres en heltrukken skillelinje mellem kørebane og sti. Der skiltes ikke med at stien er forbeholdt cyklende. Samtidigt udskiftes asfalt foran Ådalen 287-301 til betonfliser.

Løsningen skal godkendes af politiet.

Anlægsoverslag: 350.000 kr.

Alternativ 3

Tidligere godkendt løsning, 2 minus 1 vej, gennemføres.

Løsningen er godkendt af politiet.

Anlægsoverslag: På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2020 blev der afsat 120.000 kr. til 2 minus 1 vej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter de alternative løsninger for en forbedret trafiksikkerhed langs dele af Ådalen samt afklare finansieringen af den valgte løsning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget drøftede de alternative løsninger til en forbedret trafiksikkerhed – alternativ 2 blev valgt.

Sagen sendes til Økonomiudvalget med anmodning om, at udgiften på 350.000 kr. afholdes via jordforsyningskontoen.

Forvaltningen skal finde en konstruktiv løsning omkring torvepladserne.

Bilag

Til toppen


4. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

a) Vejdirektoratet har meddelt, at de kan godkende dispensationen til skiltepylonen ved Velkomstcenter Syd 3, Brønderslev.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


6. Lukket punkt: Klagesag


Til toppen


7. Lukket punkt: Udlejning af ejendom


Til toppen


8. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 22. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer