Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 17. januar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Forretningsorden for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Godkendelse af forretningsorden for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Stabsforvaltningen fremsender udkast til forretningsorden for Ældreomsorgsudvalget til udvalgets godkendelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser om indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Der er ikke foretaget ændringer i forretningsordenen i forhold til den forretningsordning, der var gældende for perioden 2014-2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forretningsordenen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Mødekalender for 2018 for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2018 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Ældreomsorgsudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 08.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender mødekalender 2018 endeligt.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Præsentation af Ældreomsorgsudvalgets ansvarsområde


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen giver en præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen giver en præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Planlægning af besøgsrunde


Resume

Sagsforløb: ÆO

Planlægning af besøgsrunde til institutioner under Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at besøge nedenstående institutioner, samt hvilken tidshorisont besøgene evt. skal afvikles indenfor og hvor lang tid, der skal afsættes til det enkelte besøg.

Plejecentre:

Margrethelund, Dronninglund

Stengaardscentret, Hjallerup

Hellevadlund, Klokkerholm

Rosengården, Jerslev

Elmehøj, Ø. Brønderslev

Stenumgård, Stenum

Valdemarsgade, Brønderslev

Støberiet, Brønderslev

Kornumgård, Brønderslev

Asaa Friplejehjem, Asaa

Aktivitetstilbud:

Grønningen, Brønderslev

Rosendalcentret, Agersted

Øvrige:

FRIT VALG, Brønderslev/Hjallerup

Sygeplejen, Brønderslev/Hjallerup

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi, Aalborg

Nordjysk Mad I/S, Brønderslev

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvordan besøgene skal foregå, og at der til kommende møde forelægges en decideret plan for afvikling af besøgene.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Der forelægges en plan for besøgsrunde på næste møde.

Til toppen


7. Budget 2018 - opfølgning på aftaler


Resume

Sagsforløb: ÆO

Oversigt over opgaver i forlængelse af budget 2018 forelægges til udvalgets orientering og til indbyrdes prioritering.

Sagsfremstilling

Budget 2018 indeholder en række opgaver, som skal udmøntes i løbet af 2018. Af vedlagte bilag fremgår de enkelte punkter, som er relevante for Ældreomsorgsudvalget.

Ud for hver opgave i listen er det angivet, hvornår der forventes forelagt en sag om den pågældende opgave. Tidsangivelsen er fagforvaltningens forslag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter den indbyrdes prioritering af opgaverne.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. december 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Elle Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 10. januar 2018, pkt. 6:

Ventelisten er drøftet og taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker til næste møde en illustration af, hvor mange sager der venter på afgørelse i Visitationen eller venter på at komme videre fra aflastning til en plejehjemsplads.

Udvalget ønsker belyst, om der er uudnyttede muligheder for af flytte borgere fra aflastning til en varig plejehjemsplads inden, der foreligger en afgørelse i en værgemålssag.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Med afsæt i budgetforliget for Budget 2018 og dermed beslutningen om udlicitering af hjælp til tøjvask og opsigelse af kontrakten om levering af klude til Frit Valg til brug for rengøring fremsendes udkast til ny kvalitetsstandard for praktisk hjælp visiteret efter servicelovens § 83.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende kvalitetsstandarden.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget omkring Budget 2018 vedtog Byrådet en budgetreduktion på hjælp til tøjvask på 220.000 kr. pr. år. Reduktionen skal opnås ved hjælp af udlicitering af hjælp til tøjvask for de borgere, der vurderes at kunne klare sig med hjælp til tøjvask hver 14. dag. Med budgetforliget blev der samtidig truffet beslutning om opsigelse af kontrakten om levering af klude mm. til brug for Frit Valgs medarbejdere i forbindelse med rengøring i borgernes hjem. Borgere, der får hjælp til rengøring, skal fremadrettet selv stille rengøringsartikler til rådighed.

Ændringer i den gældende kvalitetsstandard for praktisk hjælp

På baggrund af budgetforliget fremsendes udkast til en ny kvalitetsstandard for praktisk hjælp til høring i Ældrerådet og til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

I forhold til den eksisterende kvalitetsstandard for praktisk hjælp er der foretaget følgende ændringer:

 • Det er tilføjet, at hjælp til tøjvask som udgangspunkt gives hver 14. dag, medmindre særlige forhold fx svær inkontinens taler for hyppigere tøjvask. Der ydes ikke hjælp til tøjvask med kortere interval, hvis årsagen er, at borgeren ikke har tilstrækkeligt med tøj.
 • At tøjvasken foretages af en af kommunens private leverandører uden for borgerens hjem. Leverandøren henter tøjet hver 14. dag og returnerer det 14 dage senere i forbindelse med afhentning af næste portion vasketøj.
 • Der er tilføjet en række praktiske forhold omkring afhentning af vasketøjet.
 • Mulighed for visitation til hjælp af opgaver omkring vask af tøj herunder at sætte vasketøj til afhentning og at lægge tøj på plads.
 • Brugerbetaling, der opkræves af kommunen efter de af Byrådet vedtagne gældende takster.
 • At borgere, som modtager hjælp til rengøring selv skal stille følgende redskaber til rådighed for medarbejderen, der skal hjælpe med rengøringen:
  • Kost og fladmoppe med teleskopskaft, som kan trækkes ud til 180 cm. i længden.
  • Spand, der passer til moppen. Spanden skal have håndtag.
  • Rene klude (gerne mikrofiberklude) samt 2–3 gulvmopper.
  • Støvsuger udstyret med teleskopstang og/eller forlængerrør, minimum 135 cm. -180 cm lang.
  • En støvsuger på hver etage, hvis boligen er i flere etager.
 • Medarbejderen og borgeren planlægger sammen, hvilke rengøringsmidler, der skal anvendes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender kvalitetsstandarden for praktisk hjælp.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 10. januar 2018, pkt. 5:

Ældrerådet tager kvalitetsstandarten til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet følger udviklingen tæt, og forbeholder sig retten til at drøfte det yderligere.

Beslutning

Godkendt. Udvalget tilslutter sig Ældrerådets udtalelser.

Bilag

Til toppen


10. Egenbetaling ved udlicitering af hjælp til tøjvask og priser til brug for afregning med leverandørerne


Resume

Sagsforløb:ÆO/ØK/BY

Som en del af Budget 2018 vedtog Byrådet den 2. oktober 2017 at udlicitere tøjvask for borgere, der vurderes at kunne klare sig med hjælp til tøjvask hver 14. dag. Beslutningen forventes at medføre en budgetreduktion på 220.000 kr. pr. år. Byrådet anmodes om at godkende en egenbetaling på 150 kr. pr. måned samt priser for afregning mellem Brønderslev Kommune og leverandørerne af tøjvask hver 14. dag.

Sagsfremstilling

Som en del af forliget omkring Budget 2018 besluttede Byrådet den 2. oktober 2017 at udlicitere hjælp til vask af tøj for borgere, som er visiteret hertil, og som kan klare sig med vask af tøj hver 14. dag. Beslutningen forventes at medføre en budgetreduktion på 220.000 kr. pr. år.

Byrådet anmodes om at godkende nedenstående priser til brug for Brønderslev Kommunes afregning med leverandørerne af tøjvask hos borgere i "eget hjem" i en model, hvor leverandørerne henter det snavsede tøj hver 14. dag og afleverer det rene tøj samtidig med, at en ny portion snavset tøj afhentes. Priserne er fremkommet på baggrund af en rundspørge til andre kommuner, der har udliciteret hjælp til tøjvask.

Ydelse

Pris pr. gang

Afhentning, vask og returnering af op til 8 kg tøj hver 14. dag

235 kr.

Afhentning, vask og returnering af op til 12 kg tøj hver 14. dag

315 kr.

Forgæves gang hvis borgeren ikke er hjemme

60 kr.

Afhentning, vask og returnering af op til 8 kg. smittefarligt tøj ex smitteposer

280 kr. (tillægspris til visiteret ydelse)

Afhentning, vask og returnering af op til 12 kg. smittefarligt tøj ex smitteposer

380 kr. (tillægspris til visiteret ydelse)

Besparelsen opnås ved, at kommunens betaling til tøjvalg er mindre end udgiften ved at have personale til at udføre opgaven i borgers eget hjem.

Ved udlicitering af tøjvask sparer de borgere, der er visiteret hertil, og som vælger at gøre brug af tilbuddet, udgifter til køb og vedligehold af vaskemaskine og tørretumbler, el, vand og sæbe. På baggrund af tal fra Energistyrelsen anslås dette at svare til 150 kr. pr. måned. Brønderslev Kommune har ikke hjemmel til at afholde disse udgifter for borgerne, og der foreslås derfor indført en brugerbetaling på 150 kr. pr. måned. Niveauet for brugerbetaling svinger i andre kommuner mellem 100 og 200 kr. pr. måned.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender:

 • Ovenstående priser til brug for afregning mellem Brønderslev Kommune og leverandørerne.
 • Egenbetaling på 150 kr. pr. måned for vask af tøj, for borgere, der er visiteret til hjælp til tøjvask hver 14. dag, og som har valgt at gøre brug af tilbuddet.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Budget 2018 og overslagsårene er reduceret med 220.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om, at der pr. 1. januar 2018 er tilknyttet plejehjemslæge på Rosengården i Jerslev.

Ny læge startet i Hjallerup pr. 1. januar 2018.

Ny plejecenterhjemmeside er netop gået i luften i begyndelsen af januar måned.

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 17. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer