Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 7. februar 2018
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Institutionsbesøg - Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Udkast til plan for besøgsrunde.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til besøgsrunde inden for Ældreomsorgsudvalgets område.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget besluttet dato for besøgene.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Plan for besøgsrunde godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. januar 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 31. januar 2018, pkt. 4:

Ventelisten er drøftet og taget til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Claus Riis Klæstrup ønsker oplyst, hvor mange ansøgninger på plejecenterpladser, der er modtaget, men ikke afgjort.

Bilag

Til toppen


5. Præsentation af Ældreomsorgsudvalgets ansvarsområde


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen giver en præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen giver en præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 17. januar 2018, pkt. 5:

Orientering taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 7. februar 2018:

2. runde af præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om projektforløb omkring økonomien på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Orientering om det igangværende projektforløb med fokus på økonomien inden for Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i januar 2018 påbegyndt et projektforløb med fokus på økonomien inden for Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Der er udarbejdet et kommissorium, hvori der overordnet arbejdes med to projektspor. Det ene spor drejer sig om økonomien på Frit Valg området i sammenhæng med blandt andet sygeplejen, mens det andet spor drejer sig om de budgetmæssige udfordringer på Plejecenterområdet i 2018. Der arbejdes således med to selvstændige projektforløb med hver deres tidsplan og afslutning.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de involverede områder, som skal overvåge fremdriften på de enkelte projekter, koordinere disse samt træffe de nødvendige beslutninger. Forud for Ældreomsorgsudvalgets møder i 2018 holdes der opfølgningsmøder i Styregruppen med status og beslutninger i forbindelse med projektforløbene.

Samtidig er der nedsat arbejdsgrupper med tovholdere, som skal sikre fremdriften i projektet, og løse de opgaver, der ligger i delprojekterne under de to projektspor.

Spor 1 - Frit Valg området

På baggrund af en merudgift på ca. 4,7 mio. kr. i regnskab 2016 for Frit Valg områdets kommunale leverandør og en forventning om en merudgift også i 2017 indledte Brønderslev Kommune et samarbejde med PwC om at analysere Frit Valg området.

Analysen skulle belyse mulighederne for en bedre styring af Frit Valg området på såvel myndigheds- som udførerområdet i 2017.

Analysen påbegyndtes i maj 2017, og PwC aflagde den endelige afrapportering til Brønderslev Kommune ultimo 2017.

I rapporten er der overordnet arbejdet med fire temaer:

 1. Tid og pris i pakkerne
 2. Opgaver i visitationen
 3. Kørsel og ruteplanlægning
 4. Intern effektivitet

Til hvert tema er der i PwCs afrapportering knyttet en række konklusioner, anbefalinger og besparelsespotentialer.

På baggrund af analysen forventer fagforvaltningen, at der kan opnås et anslået potentiale på ca. 4,5 mio. kr.

Med udgangspunkt i PwCs afrapportering er formålet med dette projektspor således at implementere PwCs anbefalinger på Frit Valg området og realisere det anslåede potentiale på ca. 4,5 mio. kr. i løbet af 2018/2019.

Spor 2 - Budgetmæssige udfordringer på plejecenterområdet i 2018

Baggrunden for dette projektspor er Ældreomsorgsudvalgets beslutning omkring håndteringen af ledige plejeboliger samt de forventede merudgifter på plejecenterområdet i 2018 i Brønderslev Kommune.

På Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. november 2017 blev det besluttet, at en række lukkede plejecenterpladser i Brønderslev Kommune skulle genåbnes. Fra den 1. december 2017 er i alt 11 af de lukkede plejecenterpladser ledige og det er besluttet, at disse pladser skal genåbnes, således at der i 2018 er yderligere 11 pladser.

Det blev samtidig besluttet, at plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, ønskes udlejet som ældreboliger.

Derudover forventes Vivaldi Friplejehjem at åbne i april/maj 2018 med 44 pladser. I takt med at disse pladser bliver fyldt op, antages der at opstå 10 ledige kommunale plejecenterpladser i 6 måneder i 2018.

Herudover har Byrådet den 20. december 2017 besluttet at overdrage Cassiopeia til Ældreområdet og Stenumgård til Social- og Sundhedsområdet.

De økonomiske konsekvenser af ovenstående er beskrevet i et notat til Ældreomsorgsudvalget den 7. december 2017, og fagforvaltningen forventer på den baggrund merudgifter på plejecenterområdet i 2018 som følger:

 1. Genåbning/flere plejecenterpladser i 2018 udgør en årlig merudgift på 5,7 mio. kr.
 2. Budgetmæssigt forudsat lukning af plejecenterpladser, som ikke gennemføres, udgør en årlig udgift på 4,5 mio. kr.
 3. Forudsat besparelse i budget 2018 ved bytte mellem Stenumgård og Cassiopeia kan først forventes indfriet i 2019 efter en lukning af Cassiopeia og flytning af aktiviteterne fra Stenumgård til Margrethelund

Samlet forventes en merudgift på 11,2 mio. kr. på plejecenterområdet i 2018.

Formålet med dette projektspor er dels at opnå en politisk stillingtagen til, hvordan de forventede merudgifter i punkt 1 og 2 kan imødegås og på at omsætte de politiske beslutninger og dels at implementere udlejning af tomme plejecenterboliger.

Det understreges, at der under spor 2 er tale om en dynamisk proces, hvor opgaverne vil tage form undervejs i projektforløbet.

Samarbejde og koordinering

Ud over de økonomiske konsekvenser skal plejecenterområdets økonomi ses i sammenhæng med PwCs anbefalinger omkring visitationspraksis i analysen af Frit Valg området. Der vil derfor være et samspil med arbejdet omkring visitationspraksis og incitamentsstruktur, da ændringer i visitationspraksis og pakkestruktur kan betyde pladsledighed og dermed betydning for plejecentrenes økonomi og kapacitet.

Arbejdet med plejecentrenes økonomi skal desuden ses i sammenhæng med og koordineres med det fortsatte arbejde vedrørende Fremtidens Plejecenterstruktur og arbejdet med at Cassiopeia overføres til Ældreområdet og Stenumgaard overføres til Social- og Sundhedsområdet.

De forskellige sammenhænge er søgt tydeliggjort i organisationsdiagrammet i kommisoriet og under opgavebeskrivelserne til de to projektspor i kommissoriet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Området er udfordret på grund af underfinansiering af både Fri Valgsområdet og plejecenterområdet. Udvalget ønsker at Forhandlingsudvalget drøfter mulighederne for kompensation på området.

Bilag

Til toppen


7. Status på plan for fremtidens plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BY

Byrådet skal på temamødet i februar 2018 drøfte Plan for fremtidens plejecentre. Fagforvaltningen giver forud for temadrøftelserne i Byrådet en status på arbejdet med plan for fremtidens plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen giver forud for temadrøftelserne i Byrådet en status på arbejdet med plan for fremtidens plejecentre med henblik på, at sikre opgaveoverlevering til de nye råd og udvalg.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 31. januar 2018, pkt. 5:

Henrik Aarup-Kristensen gennemgik proces og orienterede om status i forhold til plan for fremtidens plejecentre.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og drøfter sagen på ny i Ældrerådets næste møde med henblik på afgivelse af indstilling, idet der udtrykkes en vis bekymring i forhold til de lukkede plejehjemspladser.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Til toppen


8. Budgetproces 2019


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at evaluere budgetlægningsprocessen for budget 2018 med henblik på at få justeret processen for udarbejdelsen af budget 2019.

Sagsfremstilling

I fagudvalgets evaluering af sidste års budgetproces ønskes både en vurdering af budgetprocessen for sidste år, men også fagudvalgenes forslag til ændringer til processen for 2019. Nedenstående liste over emner kan indgå i evalueringen:

Fagudvalgenes budgetarbejde

 • Der blev ikke udarbejdet et afdækningskatalog som tidligere. Fagudvalgene skulle i stedet i perioden fra januar til april udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne

Budgetdag/strategiseminar i april

Reduktionspulje

 • Administrationen udarbejdede efter Økonomiudvalgets møde i august en række korte beskrivelser af reduktionsforslag til Byrådet.

Hørings- og inddragelsesproces

 • Høringsprocessen af brugere, borgere og medarbejdere

Ændringer til budget

 • Bortset fra ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet, blev der ikke indarbejdet ændringer i budgettet til første behandling. I stedet blev udarbejdet en opmærksomhedsliste som efterfølgende indgik, som en del af de samlede budgetforhandlinger

Budgetmateriale

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”forslag til basisbudget”
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminar

 • Budgetseminaret samlet set
 • Fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”forhandlingsudvalget”

Økonomiudvalget ønsker en evaluering af budgetprocessen for 2018 med henblik på at få tilpasset budgetprocessen for 2019.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget tilkendegiver, at dækkende beskrivelser af afdækningsforslag skal foreligge. Dette for at sikre de politiske drøftelser og konsekvenser.

Til toppen


9. Elektroniske låse


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der kan ikke længere købes nye reservedele til Brønderslev Kommunes nøglebokse, og nøgleboksene er i dårlig stand. For at sikre medarbejdere fra Frit Valgsområdet og fra Hjemmesygeplejen adgang til borgernes hjem på en sikker måde, iværksættes et pilotprojekt med henblik på at kvalificere et efterfølgende indkøb af motorvridere som erstatning for nøgleboksene.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Hjemmesygeplejen og fritvalgsleverandørerne får i dag adgang til de svageste borgeres hjem ved hjælp af en nøgleboks, som monteres på ydervæggen ved borgerens hoveddør. Nøgleboksen rummer nøglen til borgerens hjem og låses op med en systemnøgle. Flere af nøgleboksene er i dårlig stand, da de har hængt ude i al slags vejr i mange år. Dertil kommer, at hvis der bliver en systemnøgle væk, vil finderen af nøglen have adgang til alle nøglebokse i Brønderslev Kommune.

Der er i dag ca. 650 nøglebokse i brug i Brønderslev Kommune.

Til brug for omstilling af nøgleboksene ved bortkomne nøgler eller til reparation fordres nye cylindere til nøgleboksene. Den type cylindere, som findes i Brønderslev Kommunes nøglebokse produceres ikke længere, og kommunen har ikke flere på lager. Dermed kan kommunen ikke længere tilbyde den omsorg og pleje, som den er forpligtet til over for de svageste borgere i kommunen, som ikke selv kan låse døren op for hjemmesygeplejersken eller fritvalgsmedarbejderen, og kommunen kan dermed komme i situationer, hvor omsorgspligten svigtes.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har set på forskellige typer elektroniske låse og motorvridere, der er på markedet i dag. Arbejdsgruppen har anbefalet, at der fremadrettet så vidt muligt implementeres motorvridere i stedet for nøglebokse hos de borgere, som ikke selv kan åbne døren for hjemmesygeplejen eller leverandøren af personlig og praktisk hjælp. Motorvriderne er valgt frem for nøglebokse og elektroniske låse, da de ikke kan ses ude fra og dermed ikke sender signaler til potentielle indbrudstyve og røvere. Endvidere er de motorvridere, der indgår i pilotprojektet valgt, fordi de vurderes at være mindst muligt indgribende i borgernes hverdag: Borgerne og deres pårørende vil fortsat kunne benytte de oprindelige nøgler til låsen, og motorvriderne kan monteres uden at efterlade skader på borgerens ejendom.

På denne baggrund igangsættes et pilotprojekt, hvor der testes 3 forskellige typer motorvridere med henblik på valg og indkøb af motorvridere som erstatning for de eksisterende nøglebokse. De 3 udbydere af motorvriderne stiller hver gratis 10 motorvridere med tilhørende software til rådighed til brug for pilotprojektet, men der må påregnes udgifter til opsætning og nedtagning af låsene. Disse udgifter afholdes inden for den eksisterende aftale med Vej og Park om udbringning af hjælpemidler og øvrige mindre ændringer i borgernes hjem.

Låsene tænkes implementeret gradvist i takt med at der er borgere, der får behov for en motorvrider eller alternativt tænkes nøgleboksene udskiftet distriktsvis. Der må påregnes en årlig udgift til motorvridere på 300.000-400.000 kr., når ændringerne er fuldt indfaset. Der foreslås derfor indgået en leasingaftale med Kommuneleasing i takt med implementeringen af elektroniske låse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter mulig finansiering af motorvriderne.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der ikke er afsat særskilt budget til implementering af elektroniske låse.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Ønsker yderligere muligheder afdækket med afsæt i eksisterende ordning.

Til toppen


10. Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til bil


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆO

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for støtte til bil visiteret efter servicelovens § 114 for ansøgninger modtaget efter 31. december 2017.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslag til kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarden skal revideres én gang årligt.

Med virkning fra 1. januar 2018 har Folketinget vedtaget Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil. På denne baggrund er der udarbejdet et nyt udkast til en kvalitetsstandard.

Ansøgninger indgivet til kommunen inden 1. januar 2018 skal behandles efter de hidtil gældende regler og dermed efter kommunens gældende kvalitetsstandard.

I forhold til Brønderslev Kommunes gældende kvalitetsstandard for støtte til køb af bil er der i udkastet til kvalitetsstandarden gældende for ansøgninger modtaget efter 31. december 2017 indarbejdet følgende ændringer i tråd med den nye bekendtgørelse:

 • Genanskaffelsesperioden for biler købt med støtte efter servicelovens § 114 hæves fra 6 til 8 år, og adgangen til førtidig udskiftning er udvidet, så kommunen kan bevilge førtidig udskiftning, hvis det efter en samlet vurdering er uhensigtsmæssigt at reparere bilen.
 • Borgere vil kunne henvende sig til kommunen 7 år efter erhvervelsen af en bil med støtte efter servicelovens § 114 og gøre opmærksom på, at denne ønsker at udskifte sin bil ved genanskaffelsesperiodens udløb med henblik på, at sagsbehandlingen kan igangsættes.
 • Det er tilføjet at tilskud til automatgear, såfremt det fremgår af påtegning i kørekortet, ydes til den faktiske udgift til automatgear dog max 25.905 kr. (2018-niveau) uanset prisen på dette. Desuden er genanskaffelsesperioden for automatgear forhøjet til 8 år.
 • Det er tilføjet, at for ansøgere, der tidligere har fået støtte til køb af bil, og som inden for det seneste år har opnået et provenu ved salget af den gamle bil eller udbetalt forsikringssum, skal dette provenu indgå i købet af en eventuel ny bil.
 • Det er tilføjet, at kvalitetsstandarden kun er gældende for ansøgninger indgivet til kommunen efter 31. december 2017. For ansøgninger indgivet inden 1. januar 2018 gælder Brønderslev Kommunes ”Kvalitetsstandard, Støtte til køb af bil, Servicelovens § 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19. juni 2013” godkendt af Ældreomsorgsudvalget 5. oktober 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 114 for ansøgninger modtaget efter 31. december 2017.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 30. januar 2018, pkt. 11:

Handicaprådet indstiller kvalitetsstandarden til godkendelse.

Handicaprådet foreslår, at ansvaret for kvalitetsstandard for støtte til bil visiteret efter servicelovens § 114 flyttes fra Ældreomsorgsudvalget til Social-og Sundhedsudvalget.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Fastsættelse af takst for egenbetaling ved tøjvask


Resume

Sagsforløb:ÆO/ØK/BY

Som en del af Budget 2018 vedtog Byrådet den 2. oktober 2017 at udlicitere tøjvask for borgere, der vurderes at kunne klare sig med hjælp til tøjvask hver 14. dag. Byrådet har i møde den 31. januar 2018 godkendt en egenbetaling på 150 kr. pr. måned samt priser for afregning mellem Brønderslev Kommune og leverandørerne af tøjvask hver 14. dag.

Sagsfremstilling

Som en del af forliget omkring Budget 2018 besluttede Byrådet den 2. oktober 2017 at udlicitere hjælp til vask af tøj for borgere, som er visiteret hertil, og som kan klare sig med vask af tøj hver 14. dag. Beslutningen forventes at medføre en budgetreduktion på 220.000 kr. pr. år.

Byrådet anmodes om at godkende nedenstående priser til brug for Brønderslev Kommunes afregning med leverandørerne af tøjvask hos borgere i "eget hjem" i en model, hvor leverandørerne henter det snavsede tøj hver 14. dag og afleverer det rene tøj samtidig med, at en ny portion snavset tøj afhentes. Priserne er fremkommet på baggrund af en rundspørge til andre kommuner, der har udliciteret hjælp til tøjvask.

Ydelse

Pris pr. gang

Afhentning, vask og returnering af op til 8 kg tøj hver 14. dag

235 kr.

Afhentning, vask og returnering af op til 12 kg tøj hver 14. dag

315 kr.

Forgæves gang hvis borgeren ikke er hjemme

60 kr.

Afhentning, vask og returnering af op til 8 kg. smittefarligt tøj ex smitteposer

280 kr. (tillægspris til visiteret ydelse)

Afhentning, vask og returnering af op til 12 kg. smittefarligt tøj ex smitteposer

380 kr. (tillægspris til visiteret ydelse)

Besparelsen opnås ved, at kommunens betaling til tøjvalg er mindre end udgiften ved at have personale til at udføre opgaven i borgers eget hjem.

Ved udlicitering af tøjvask sparer de borgere, der er visiteret hertil, og som vælger at gøre brug af tilbuddet, udgifter til køb og vedligehold af vaskemaskine og tørretumbler, el, vand og sæbe. På baggrund af tal fra Energistyrelsen anslås dette at svare til 150 kr. pr. måned. Brønderslev Kommune har ikke hjemmel til at afholde disse udgifter for borgerne, og der foreslås derfor indført en brugerbetaling på 150 kr. pr. måned. Niveauet for brugerbetaling svinger i andre kommuner mellem 100 og 200 kr. pr. måned.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender:

 • ovenstående priser til brug for afregning mellem Brønderslev Kommune og leverandørerne
 • egenbetaling på 150 kr. pr. måned for vask af tøj, for borgere, der er visiteret til hjælp til tøjvask hver 14. dag, og som har valgt at gøre brug af tilbuddet
Økonomi

Budget 2018 og overslagsårene er reduceret med 220.000 kr.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 17. januar 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Byrådet, 31. januar 2018, pkt. 9:

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 7. februar 2018:

Fornyet drøftelse af sagen med baggrund i drøftelser på Byrådets møde den 31. januar 2018.

Beslutning

Sagen drøftet.

Tilkendegiver at der fremadrettet i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor dette er besluttet, skal der være en fyldestgørende beskrivelse.

Ønsker at følge sagen.

Der er udleveret bilag vedr. beregning af besparelsen.

Bilag

Til toppen


12. Nedsættelse af husleje i ældreboliger med kommunal anvisningsret


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

For at minimere det kommunale tab ved tomgang i ældreboliger med kommunal anvisningsret foreslås det, at Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd tildeles kompetencen til at sænke huslejen med 1/3 eller 1/2 for derved at minimere det kommunale tab ved disse boliger.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har anvisningsretten til en række ældreboliger, som ejes og drives af almennyttige boligselskaber. Som følge af den kommunale anvisningsret hæfter kommunen også for huslejen, hvis en bolig ikke kan lejes ud. Ofte er det de samme boliger, som står tomme. For at minimere de kommunale udgifter til tomgangshusleje foreslås det derfor, at Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd får kompetence til at nedsætte huslejen med 1/3 eller 1/2, når en ældrebolig med kommunal anvisningsret har stået tom i 6 måneder. Hvor meget huslejen sænkes med vil bero på fagforvaltningens vurdering af den enkelte bolig. Dette vil fortsat betyde et tab for Brønderslev Kommune, men vil være mindre, end hvis kommunen hæfter for den fulde leje.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at fagforvaltningen gives kompetencen til at sænke huslejen med 1/3 eller 1/2 efter en konkret individuel vurdering, når en ældrebolig med kommunal anvisningsret har stået tom i 6 måneder.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 31. januar 2018, pkt. 6:

Ældrerådet anbefaler, at fagforvaltningen tildeles kompetence som foreslået.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning

Forvaltningens forslag godkendt, med den ændring af de kan udlejedes efter 3 måneders tomgang.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ny leder for "aktivitet og frivillige" ansat til 1. marts.

Periodevis aflastning er startet i denne uge og der er aktuelt 6 visiterede.

Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 9. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer