Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 7. marts 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


3. Udbud af administrationsopgaven af kommunale plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af udbud af administrationsopgaven af kommunale plejecentre.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Erik Sørensen har ønsket udvalget at diskuterer hvilket boligselskab, der skal stå for administration på kommunens plejehjem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter administrationsopgaven.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ønsker til indhold af fremtidigt udbud drøftet. Ny udbudsperiode træder i kraft fra 2019.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. februar 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvaget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 28. februar 2018, pkt. 3:

Ventelisten er taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget anmoder om en sag med henblik på nedsættelse af sagsbehandlingstiden for visitation til plejecenterpladser.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Tilsyn med plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af anmeldte tilsynsbesøg på plejehjem og –centre i Brønderslev Kommune fremsendes en samlet årsrapport.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne på plejehjem og –centre i Brønderslev Kommune.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har altså pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsyn på hvert plejehjem eller –center udført af BDO efter aftale med Visitationen, Ældre og Hjælpemidler. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hvert plejehjem eller –center. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside samt på Tilbudsportalen. Derudover har BDO udarbejdet en årsrapport, som sammenfatter konklusionerne i de enkelte tilsynsrapporter. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager årsrapporten til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 28. februar 2018, pkt. 6:

Årsrapporten er taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Afregning for nødkald


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af forslag om grundabonnement på nødkald i 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det igangværende arbejde i Sundhed og Velfærd om omstilling og effektivisering af Frit Valg områdets leverandører, foreslår fagforvaltningen, at der med virkning fra 1. januar 2018 indføres et grundabonnement for nødkald på 2.000 kr. årligt tidsbegrænset til 2018 som anbefalet i PwCs analyse af Frit Valg området.

Det foreslås, at der ultimo 2018 laves en opgørelse over tilgang og afgang af nødkald med henblik på afregning for hele året gennem efterbetaling af 2.000 kr. pr. nødkald til leverandøren.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som i 2018 arbejder videre med PwCs anbefalinger omkring et grundabonnement på nødkald, herunder tidsregistrering og dataanalyse af nødkald med henblik på en nærmere beregning og fastsættelse af fremtidig takst, der afspejler de reelle omkostninger forbundet med nødkald. Dette vil afspejles i taksten for 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender det årlige grundabonnementet på 2.000 kr. for nødkald i 2018.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er tale om et 0-regnestykke, idet der blot vil ske en afregning mellem Myndighed og Udfører.

Der har ikke tidligere været afregnet for nødkald, hvorfor den nye model skal ses som en del af planen for at gøre Frit-valgsområdet økonomisk bæredygtigt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


7. Planlægning af fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at afholde 2 fællesmøder i 2018.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget er berammet til henholdsvis den 6. juni og den 6. december.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Mulige emner til dagsorden:

  • Cassiopeia og Stenumgård
  • økonomisk samarbejde mellem de to udvalg
  • drøftelse af ny afregningsmodel for kommunal medfinansiering og evt. afledte initiativer
  • visitationspraksis - fælles opmærksomhedspunkter?
  • udmøntning af § 18-midler og sundheds- og bevægelsespuljen.

Til toppen


8. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018 igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt foreslås det, at strukturændringer inden for skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal starte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker fremsendt forslag til udmøntning bredt inden for ældreområdet.

Udmøntning af ny finanslovpulje drøftet. Denne forelægges på næste møde.

Til toppen


9. Institutionsbesøg - Praktikbesøg


Resume

Sagsforløb: ÆO

Plan for institutionsbesøg og praktikbesøg.

Sagsfremstilling

Der er lavet endelig plan over institutionsbesøgene i 1. halvår 2018. Derudover skal Ældreomsorgsudvalgets medlemmer tage stilling til om de ønsker et praktikbesøg på en eller flere af områdets institutioner, hvor medlemmerne følger en arbejdsdag/-gang i den enkelte institution.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tilkendegiver om der ønskes praktikbesøg.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøgsrunde godkendt.

Udvalget ønsker forelagt plan for praktikbesøg.

Bilag

Til toppen


10. Revision af Ældrerådets vedtægter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Drøftelse af forslag til ændring af vedtægterne for Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til revision af gældende vedtægter for Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Der er i forslaget tilføjet følgende bestemmelse i § 4:

Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignede har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse skal imødekommes, træffes af Ældrerådet.

Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer i vedtægten.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender forslag til revision af vedtægter for Ældrerådet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 31. januar 2018, pkt. 9:

Der udarbejdes forslag til tilføjelse til vedtægten vedrørende mulighed for orlov ved længerevarende sygdom.

Genoptages på næste møde.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 28. februar 2018:

Med baggrund i beslutning i Ældrerådet den 31. januar 2018 er der udarbejdet nyt forslag til vedtægter for Ældrerådet, hvor der i § 4 er tilføjet bestemmelse om mulighed for orlov af helbredsmæssige årsager.

Bestemmelsen er i forslaget formuleret således:

Når et medlem i en forventet periode af mindst 1 måned af helbredsmæssige årsager er forhindret i at varetage hvervet som medlem af Ældrerådet, kan stedfortræderen indkaldes til Ældrerådet i denne periode.

Når medlemmet på ny kan varetage hvervet, udtræder stedfortræderen af Ældrerådet.

Ældrerådet, 28. februar 2018, pkt. 8:

Ældrerådet godkender vedtægterne.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Ansøgning om renovering af tag


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ansøgning om renovering af tag.

Sagsfremstilling

Plejehjemmet Kornumgård har fremsendt en ansøgning om tilskud til renovering af tag på den del af Kornumgård, som vedrører servicearealerne. Arealet vedrører således ikke beboelserne, idet vedligeholdelse af tag på denne del af bygningen er finansieret af beboernes løbende huslejebetaling.

Der er ikke afsat anlægsmidler på Ældreomsorgsudvalgets budget 2018. En imødekommelse af ansøgningen kræver derfor enten en bevilling fra Byrådet, eller at ansøgningen indarbejdes i budget 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til, om ansøgningen fra Kornumgård skal imødekommes, og i givet fald om ansøgningen skal indarbejdes i budget 2019 eller fremsendes til Byrådet med henblik på realisering i 2018.

Beslutning

Kan ikke imødekommes.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Drøftelse af konsekvenserne af den varslede konflikt.

Opfølgende drøftelse af, hvordan den nye ordning vedr. tøjvask bliver implementeret.

Ønsker til punkter til fællesmøde med Ældrerådet:

  • mulighed for fælles indsats for at øge antallet af fremtidsfuldmagter
  • forebyggelse/aktivering af ældre med henblik på at reducere indlæggelse/genindlæggelser
  • omdannelse af nogle plejecenterpladser til ældreboliger
  • økonomi 2018 og budget 2019.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer