Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 11. april 2018
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Første fællesmøde i 2018 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Mulighed for fælles indsats for at øge antallet af fremtidsfuldmagter
 3. Forebyggelse/aktivering af ældre med henblik på at reducere indlæggelse/genindlæggelser
 4. Omdannelse af nogle plejecenterpladser til ældreboliger
 5. Økonomi 2018 og budget 2019 samt inddragelse i budgetprocessen
 6. Status på den nye struktur på plejecentrene samt tidsplan med renoveringen af Plejecenter Margrethelund
 7. Drøftelse af vasketøj – hvad er status?
 8. Der ønskes en drøftelse af Boligselskabernes dobbeltindskud, hvis borger på garantiventeliste indplaceres på andet plejecenter end ønsket, og derfor ved førstkommende lejlighed ønsker at flytte
 9. Beboerne på plejecenter Stengården har, som det er i dag, kun lov til at opholde sig i aktivitetsområdets fællesareal en gang om ugen. Der ønskes en drøftelse heraf.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning
 1. Velkomst

Ole Jespersgaard bød velkommen og udtrykte, at han ser frem til samarbejdet med Ældrerådet. Ældreområdet er udfordret af en underfinansiering samt flere ældre i de kommende år. Desuden er der i en overgangsperiode et overtal af plejehjemspladser, men på sigt vil der være behov for alle pladserne.

 1. Mulighed for fælles indsats for at øge antallet af fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter kan medvirke til at sikre en hurtig overgang fra en aflastningsplads til en plejehjemsplads, hvis borger ikke er i stand til at tage stilling selv.

Der kan gøres en indsats for at øge antallet af fremtidsfuldmagter i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg, men også fx Ældresagen, besøgsvenner eller andre organisationer, som kan bidrage til at udbredelse af fremtidsfuldmagter.

Forvaltningen er ved at udarbejde informationsmateriale, som vil blive forelagt Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget.

Muligheden for at holde borgermøde for at udbrede kendskab til fremtidsfuldmagter og generelt om områdets tilbud blev også drøftet.

 1. Forebyggelse/aktivering af ældre med henblik på at reducere indlæggelse/genindlæggelser

Nuværende tilbud hos såvel private leverandører og kommunale leverandører blev drøftet. Der var opmærksomhed på, at der skal være en/flere mellemstationer på vejen fra det kommunale tilbud til foreningerne.

Der bør være fokus på at sikre ældre fordelagtig adgang til idrætstilbud.

Ældreomsorgsudvalget holder 2 årlige møder med Social- og Sundhedsudvalget for at sikre fokus på fælles indsatser på sundheds- og forebyggelsesområdet.

 1. Omdannelse af nogle plejecenterpladser til ældreboliger

Udvalget drøfter i øjeblikket, om det er muligt at etablere tryghedspladser i tomme plejehjemspladser. Derudover drøftes behovet for aflastningspladser. Desuden drøftes muligheder for at lave synergi mellem boliger tæt på plejecentre og plejecentrene, fx i Jerslev.

Udvalget er desuden opmærksom på, at der pt. er flere tomme pladser på Kornumgård Plejecenter.

 1. Økonomi 2018 og budget 2019 samt inddragelse i budgetprocessen

Der forelægges en sag på Økonomiudvalgets kommende møde for at imødekomme en del af den underfinansiering, som Ældreomsorgsudvalget står med. Derudover er der kommet ekstra midler på Finansloven, som tilføres området.

Der skal beskrives mulighed for at afdække 1,5% af budgettet svarende til 4,4 mio.kr. til budget 2019.

Ældrerådet ønsker at være inddraget i budgetprocessen og ønsker at forholde sig til de forslag, som fremlægges for Byrådet.

 1. Status på den nye struktur på plejecentrene samt tidsplan med renoveringen af Plejecenter Margrethelund

Udvalget skal drøfte indstilling vedrørende ombygning af Margrethelund, herunder omfang af ombygningen, fremtidig struktur på Margrethelund og hvem der skal stå for ombygningen.

 1. Drøftelse af vasketøj – hvad er status?

Ordningen er under implementering og udvalget vil følge ordningen tæt. Ældrerådet har fået flere henvendelser fra borgere, som er urolige over ordningen. Der opfordres til at sikre en så god kommunikation som muligt for at undgå misforståelser.

Visitationschef Ellen Lykke opfordrede til, at borgerhenvendelser hurtigst muligt videresendes til Visitationen, således at der kan træffes den rigtige beslutning for den enkelte borger.

 1. Der ønskes en drøftelse af Boligselskabernes dobbeltindskud, hvis borger på garantiventeliste indplaceres på andet plejecenter end ønsket, og derfor ved førstkommende lejlighed ønsker at flytte

Drøftelse af mulighederne for at flytte uden indskud, hvis der alene er tale om et ophold af kort varighed. Alle plejecentre undtagen Margrethelund er ejet af en boligforening, og dermed skal der betales indskud. Der er en række borgere, som ikke har råd til at betale indskud, og dermed får borgere hjælp fra Borgerservice til et indskudslån.

Ofte falder borgerne til de steder, hvor de får en bolig, og dermed frafaldes borger ofte det oprindelige ønske om at flytte.

 1. Beboerne på plejecenter Stengården har, som det er i dag, kun lov til at opholde sig i aktivitetsområdets fællesareal en gang om ugen. Der ønskes en drøftelse heraf.

På Stengården har aktivitetsområdet disponering over fællesarealet i den største del af ugen. Det undersøges, om beboerne har faciliteter, der flugter med mulighederne på andre plejecentre. Det bemærkes, at beboerne på Stengården kan deltage i de aktiviteter, der er på centret, men at der alene er et begrænset antal timer i fællesarealet, der alene er forbeholdt Stengårdens beboere.

 1. Evt.

Der blev udtrykt tilfredshed med fællesmødet, og begge parter understregede vigtigheden af at have en løbende dialog.

Til toppen


4. Ombygning af 2 fløje på Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram med henblik på at ombygge 2 fløje på Margrethelund.

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til ’Projektering og renovering af Margrethelund’. Der fremgår videre følgende af budgetaftaleteksten: ’Med henblik på ombygning/renovering af Margrethelund igangsættes udarbejdelse af byggeprogram, som tager hensyn til såvel at sikre plejeboliger til borgere med begrænset økonomisk formåen, som at sikre kommunen økonomisk overkommelige aflastningspladser.’

Med henblik på at påbegynde udarbejdelse af byggeprogram foreslås de 0,3 mio. kr. frigivet. Det forudsættes i forlængelse af budget 2018, at der ombygges 2 fløje på Margrethelund svarende til 24 boliger. Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til fremtidig målgruppe i de ombyggede boliger, herunder om antallet af boliger skal fastholdes, eller om der skal bygges om til færre og større boliger.

Det forudsættes, at der indføres et visitationsstop til Margrethelund, med henblik på at sikre, at de 2 fløje er tomme, når ombygningen skal påbegyndes. Ombygningen koordineres med den allerede besluttede omflytning mellem Stenumgård og Cassiopeia. Ombygningen forventes i overensstemmelse med budget 2018 at kunne påbegyndes i 2019.

Den foreslåede igangsætning af ombygning flugter med den aftale, som blev indgået på politisk møde den 14. marts 2018, hvor igangsætning af ombygning af Margrethelund, etablering af rehabiliteringscenter på Hellevadlund samt udlejning af plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end tre måneder, blev drøftet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvordan de ombyggede boliger skal anvendes fremover, samt at der indføres visitationsstop til Margrethelund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår desuden, at Byrådet godkender frigivelse af 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram for ombygning af Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

I anlægsbudgettet er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til Projektering og renovering af Margrethelund.

Beslutning

Udvalget indstiller til Byrådet,

 • at Byrådet frigiver 0,3 mio.kr. til udarbejdelse af et konkret projekt for ombygning af Margrethelund,
 • at der ombygges 2 fløje, hvor de 24 boliger ombygges til 16 boliger, hvorved antallet af almindelige plejehjemspladser bevares på Margrethelund,
 • at det undersøges, om der kan laves en samlet faseopdelt ombygning, som sikrer at grundkapitalindskud for det samlede byggeri alene bliver 10%,
 • at der indføres visitationsstop til Margrethelund,
 • at der optages drøftelse med Danske Diakoner med henblik på at omdanne 16 plejehjemspladser på Kornumgård til tryghedspladser,
 • at der efterfølgende tages stilling til, hvilket boligselskab der skal stå for ombygningen.

Udvalget ønsker undersøgt, om der er ældre borgere i eget hjem, som kan profitere af et kort ophold på en plads, og som efterfølgende kan komme tilbage til eget hjem. Baggrunden er ønsket om at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuset for de +80 årige.

Til toppen


5. Omlægning af Cassiopeia og Stenumgård


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Byrådet vedtog den 20. december 2017 at, der skal ske en omlægning af botilbuddet Cassiopeia og Stenumgård.

Stillingtagen til lukning af botilbuddet Cassiopeia og overdragelse af bygning til Sundheds- og Ældreområdet samt åbning af et nyt botilbud på den ene del af Stenumgård, mens den anden del indtil videre fortsætter med et reduceret antal aflastningspladser.

Sagsfremstilling

Beslutningen i Byrådet indebærer, at botilbuddet Cassiopeia på Handicapområdet lukkes, og at bygningen som dette botilbud benytter, overføres til Sundheds- og Ældreområdet. Samtidig åbnes et nyt botilbud til Cassiopeias målgruppe i en del af bygningen på Stenumgård. Stenumgård overføres således delvist til Socialområdet. Der sker derved en reduktion af pladser fra 18 til 10, hvilket svarer til den nuværende og forventede belægning.

Den anden del af bygningen på Stenumgård skal indtil videre fortsat anvendes til aflastningspladser på Sundheds- og Ældreområdet. Der vil samtidig åbne nye aflastningspladser på en del af Margrethelund. Der vil således være udgifter forbundet med at have aflastningspladser to steder i kommunen. Endvidere er det muligt, afhængig af flytteprocessen, at der skal være et midlertidigt stop for indtag til aflastning, hvilket vil få betydning for betaling af færdigbehandlede patienter til regionen. Der gøres endvidere opmærksomt på, at hvis Ældreområdet fortsat skal have aflastning i den del af Stenumgård, der ikke skal benyttes af Handicapområdet, vil den forventede besparelse på 1 mio. kr. ikke opnås fuldt ud.

Der vil ligeledes være udgifter forbundet med flytningen af borgerne og ombygning og renovering af lokaler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkender, at:

 • Cassiopeia lukkes som botilbud ultimo 2018. Datoen udmeldes senest 3 måneder inden lukning,
 • at der åbnes et nyt tilbud, godkendt af Socialtilsyn Nord, på Stenumgård til de nuværende beboere på Cassiopeia,
 • at aflastningspladser og genoptrænings-/rehabiliteringspladser på Stenumgård delvis flyttes til Margrethelund, og at der indtil videre fortsat skal være aflastningspladser i den ene del af bygningen på Stenumgård, samt
 • at der bliver åbnet for en intern flytteproces på Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har på nuværende tidspunkt ikke foretaget de samlede økonomiske konsekvensberegninger. Der er ikke afsat særskilt budget til ovenstående. Derudover opnås den forventede besparelse på 1 mio. kr. ikke fuldt ud på Ældreområdet.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Til toppen


6. Principper for udlejning af tomme plejeboliger


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd, ÆO

Drøftelse og godkendelse af principper for udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har den 9. november 2017 besluttet, at plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, ønskes udlejet som ældreboliger.

Fagforvaltningen har i den sammenhæng udarbejdet principper for den konkrete udmøntning af denne beslutning.

Udkastet til principperne findes som bilag til dagsordenen sammen med en oversigt over kommunale plejeboliger i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter principperne i bilagene til dagsordenen og godkender, hvor der fremadrettet skal ske udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger, når de har stået tomme i 3 måneder.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Der er ikke afsat anlægsbudget til etablering/genetablering på Ældreområdet. Økonomiafdelingen har herudover ingen bemærkninger.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 14. marts 2018, pkt. 5:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede omkring principperne for udlejning af tomme plejeboliger.

Der blev drøftet fordele og ulemper ved udlejning af tomme plejeboliger, herunder:

 • Hvilke plejeboliger der kunne være attraktive som plejebolig.
 • Hvilken indflydelse det kan få på personalets arbejdsopgaver.
 • Om borgeren kan blive i boligen, dvs. indføres et visitationsstop til Margrethelund om lejeboligen kan blive konverteret til en plejehjemsplads, uden borgeren skal flytte ud af boligen.

Følgende forslag blev fremlagt:

 • Første prioritet er at udvælge 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud, idet der herved opnås en samling af denne type pladser.
 • Anden prioritet er at begrænse udlejning til 2-rums boliger.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Beslutning

Udvalget ønsker, at der udvælges 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud. Fagforvaltningen forelægger oplæg om, hvilke plejecentre der anvendes til ældreboliger.

Bilag

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. marts 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 4. april 2018, pkt. 3:

Ventelisten er taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Det undersøges, om de ledige boliger på Præstbrovej i Agersted kan anvendes til andet formål.

Bilag

Til toppen


8. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018 igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt foreslås det, at strukturændringer inden for skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal starte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 7. marts 2018, pkt. 8:

Udvalget ønsker fremsendt forslag til udmøntning bredt inden for ældreområdet.

Udmøntning af ny finanslovpulje drøftet. Denne forelægges på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 11. april 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


9. Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for plejeboliger visiteret efter servicelovens § 192. Ændringen i forhold til den gældende kvalitetsstandard er, at sagsbehandlingstiden sænkes fra ”op til 16 uger” til ”op til 8 uger”.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslag til kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet "træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarden skal revideres én gang årligt.

Ansøgninger om plejeboliger behandles efter servicelovens § 192. I Brønderslev Kommunes gældende kvalitetsstandard for plejeboliger er sagsbehandlingstiden "op til 16 uger". I vedlagte udkast til en ny kvalitetsstandard sænkes sagsbehandlingstiden til ”op til 8 uger”.

Derudover er der foretaget følgende tekniske korrektioner til den eksisterende kvalitetsstandard:

 • Det er tilføjet, at borger har ret til frit valg af leverandør.
 • Tilsynet foretages nu af BDO og Styrelsen for patientsikkerhed.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 192.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

indføres et visitationsstop til Margrethelund

Indstilling

Ældrerådet, 4. april 2018, pkt. 4:

Ældrerådet tager sagen til efterretning med den bemærkning, at der ønskes en gennemgang af de regler, der visiteres efter og samtidig en gennemgang af nødkald. Der indkaldes koordinator til næste Ældrerådsmøde.

Beslutning

Sagsbehandlingstiden ændres til "op til 6 uger".

Bilag

Til toppen


10. Institutionsbesøg


Resume

Sagsforløb: ÆO

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Ældreomsorgsudvalget:

Nordjysk Mad, Brønderslev

kl. 11.30

Kornumgaard, Brønderslev

kl. 13.00

Aktivitetscentret Grønningen, Brønderslev

kl. 14.00

Plejecenter Støberiet, Brønderslev

kl. 15.00

Plejecenter Stenumgård, Stenum

kl. 16.00

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøgsrunde gennemført.

Bilag

Til toppen


11. Pulje til bedre bemanding på plejeområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

I forbindelse med tilskuddet på 3.588.000 kr. til bedre bemanding på plejeområdet i 2018 har fagforvaltningen udarbejdet et forslag til udmøntning af midlerne, som sendes til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Med aftalen om finansloven for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanding på plejeområdet.

Brønderslev Kommune har den 7. marts 2018 modtaget et foreløbigt tilsagn om et tilskud på 3.588.000 kr. svarende til kommunens andel af de afsatte midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger for 2018.

For at tilsagnet kan stadfæstes og midlerne bringes til udbetaling, skal kommunen inden den 1. april 2018 sende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet over den forventede anvendelse af midlerne. Fagforvaltningens oplæg til forbruget af midlerne er, at de tilgår budgettet i forhold til finansiering af brug og pladser ved åbningen af Vivaldi Friplejehjem og dermed til finansiering af bemanding. Redegørelsen er sendt ind til Sundheds- og Ældreministeriet med forbehold for politisk godkendelse.

Der er mulighed for at justere fordelingen af midlerne i løbet af året. Når behovet er tydeliggjort på Frit Valg området, vil forslaget til udmøntningen af midlerne blive genvurderet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender det vedlagte forslag til udmøntning af midlerne.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd 2018


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS/FR

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger årsrapport om frivilligsamarbejde på tilbud/aktiviteter under Sundhed og Velfærd.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I vinteren 2017 besluttede chefgruppen i Sundhed og Velfærd, at der i 2018 skulle igangsættes en undersøgelse med henblik på en kortlægning af frivilligsamarbejdet på tilbuddene/aktiviteterne i fagforvaltningen.

Frivilligrådet blev i januar 2018 orienteret om, at der skulle udarbejdes en årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd.

Formålet med denne årsrapport er at kortlægge frivilligsamarbejdet i Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd. Med kortlægningen belyses omfanget og karakteren af samarbejdet mellem frivillige enkeltpersoner, foreninger/organisationer og kommunale tilbud i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Rapportens resultater bygger på svar fra to spørgeskemaundersøgelser besvaret af henholdsvis tilbuddenes/aktiviteternes afdelingsledere og de frivillige.

Formålet med de frivilliges besvarelser er at belyse, hvem de frivillige er, deres motivation for at indgå i frivilligt arbejde, deres opgaver på tilbuddene/aktiviteterne og hvilke gode råd de kan give videre, for at samarbejdet kan udvikles. Med niveau 5 afdelingsledernes besvarelser belyses en række emner så som organiseringen af frivilligsamarbejdet, rekruttering, antallet af frivillige og vurderinger af og holdninger til samarbejdet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 20. marts 2018, pkt. 3:

Handicaprådet tager punktet til orientering.

Handicaprådet anbefaler, at undersøgelsen fremadrettet dækker bredt i hele kommunen og ikke blot fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Handicaprådet ønsker forsikring af frivillige behandlet som punkt på kommende møde med relevante politikker og regler som bilag.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Ældrerådet, 4. april 2018, pkt. 7:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og anbefaler, at der indgås samarbejdsaftaler, samt at der oprettes en forsikringsordning.

Beslutning

Udsættes.

Bilag

Til toppen


13. Godkendelse af budgetudkast for 2019 for kommunale plejecentre samt ældreboliger i Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO

Lejerbo har udarbejdet udkast til driftsbudgetter for 2019 gældende for plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev. Driftsbudgetterne forelægges til Ældreomsorgsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 8. juni 2017 driftsbudget for 2018 for de tre kommunale plejecentre opført efter lov om almene boliger, Valdemarsgade, Elmehøj og Rosengården samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Der foreligger nu forslag til driftsbudgetter for 2019 for de tre plejecentre og ældreboligerne. Der er budgetteret med følgende huslejeændringer for beboerne:

Afdeling 935-0, Elmehøj

Huslejeforøgelsen udgør: 2,73 %.

Afdelingens årsregnskab for 2017 viste et overskud på 154.877 kr., hvilket skyldes et mindre forbrug på el, varme til fællesarealer og almindelig vedligeholdelse, men reduceres af øgede udgifter til renovation og renholdelse.

Afdeling 936-0, Rosengården

Huslejeforøgelsen udgør: 1,33 %.

Afdelingens årsregnskab for 2017 viste et overskud på 55.531 kr., hvilket skyldes færre udgifter til almindelig vedligeholdelse samt korrektioner vedrørende tidligere år.

Afdeling 937-0, Valdemarsgade

Huslejeforøgelsen udgør: 2,24 %.

Afdelingens årsregnskab for 2017 viste et overskud på 19.805 kr., hvilket skyldes en besparelse til nettokapitaludgifter og renholdelse, men modsvares dog af flere udgifter til almindelig vedligeholdelse.

Afdeling 936-1, Voldgade, Jerslev Ældreboliger

Huslejeforøgelsen udgør: 1,57 %.

Afdelingens årsregnskab for 2017 viste et overskud på 407.428 kr., hvilket skyldes, at der ikke har været lån i afdelingen, som der har været budgetteret med. Samtidig har der været en besparelse på vandafgifter. Regnskabet er udarbejdet for 15 måneder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2019 for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Intet.

Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 12. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer