Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 6. juni 2018
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Sagsfremstilling

1. Velkomst

Beslutning

Velkomst ved Ole Jespersgård, som understregede vigtigheden af at arbejde sammen på de to udvalgsområder, bl.a. på grund af et fælles økonomisk ansvar for den ældre medicinske patient.

2. "Bevæg dig for livet senior"

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalgets møde den 16. maj 2018:

Udvalget ønsker fokus på 25-års reglen, således at det sikres, at tilskudsmodellen understøtter aktivering af de 60+ årige.

Udvalget ønsker besøg af repræsentant fra Fagforvaltningen for Børn og Kultur på det kommende møde med henblik på at drøfte, hvordan tilskudsmodellen virker, og hvilke incitamenter modellen understøtter.

Direktør Henning Risager og chef Lotte Holt Worup deltager under dette punkt.

Beslutning

Henning Risager gav en gennemgang af reglerne for ydelse af tilskud på fritidsområdet. Der var tilfredshed med gennemgangen, herunder forslaget om at ændre formuleringen om medlemstilskud, således at mulighederne for at misforstå betydningen søges undgået.

Endvidere blev det drøftet, om der er tider i løbet af dagen, som er afregnet, men ikke anvendes. Sådanne tider kunne evt. benyttes til andre formål, fx Bevæg dig for livet.

Plancherne er vedlagt som bilag.

3. Samarbejde mellem de to udvalg

Drøftelse af perspektiver for et samarbejde mellem de to udvalg, herunder

 • Ny kommunal medfinansieringsordning
 • Skal vi investere mere aktivt fremover som følge af de nye incitamenter?
 • Mulige indsatser over for 80+ årige, genindlæggelser, færdigbehandlede patienter, andre borgergrupper m.v.

Beslutning

Udvalgene er positive overfor at finde fælles løsninger og fælles finansiering. Grundlaget herfor bør være et oplæg, som beskriver såvel indhold som den samlede økonomi.

4. Omflytning mellem Cassiopeia og Stenumgård

Drøftelse af tidsplan for ombytningen og finansiering af udgifter herved. Desuden drøftelse af evt. videre perspektiver for hensigtsmæssig anvendelse af den samlede bygningsmasse på de to udvalgsområder.

Beslutning

Pia Kornø gav en orientering om status for processen. Det forventes, at omflytningen sker ved årsskiftet 2018/19.

5. Hvordan har du det – rapporten

Drøftelse af indsatser i lyset af Sundhedsprofil 2017

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Punktet udsat.

6. Udmøntning af § 18-midler samt sundheds- og bevægelsespuljen (står under Økonomiudvalget)

Drøftelse af ønsker til fremtidige principper for fordeling af §18-midlerne, herunder om puljen skal fordeles som tidligere, om der skal være særlige principper for de 200.000 kr., som puljen blev opskrevet med på budget 2018.

Beslutning

Martin Bech orienterede om Social- og Sundhedsudvalgets foreløbige overvejelser.

Der var tilslutning til fortsat at lave en bred fordeling, idet den holder hånden under mange initiativer.

Udvalgene opfordrer til, at der gøres reklame for Sundheds- og bevægelsespuljen. Der er en sag på vej under ’Bevæg dig for livet’ på 115.000 kr., som søges frigivet af denne pulje.

7. Status på plejehjemlæger

Ordningen med faste læger på plejehjem udspringer af en politisk aftale mellem PLO, Staten, Danske Regioner og KL, som blev indgået i maj 2016. Ordningen finansieres af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019.

Brønderslev Kommune har indgået en konsulentkontrakt med de tilknyttede læger, som omfatter, at lægerne skal rådgive plejepersonalet på plejecentrene. Konsultationerne foretages på plejecentret og har til formål at opkvalificere personalet og dermed plejen overfor centrenes beboere.

Plejecentre med fast tilknyttet læge:

Hellevadlund pr. 1. oktober 2017 – Helle Nygaard

Elmehøj pr. 1. oktober 2017 – Helle Nygaard

Støberiet pr. 1. november 2017 – Wiebke Otten

Rosengården pr. 1. januar 2018 - Kenny Birk Bøtcher

Stengården pr. 1. maj 2018 - Lægerne i Hjallerup

Margrethelund pr. 1. juni 2018 - Helle Nygaard

Brønderslev Kommune følger den implementeringsplan, som er aftalt i Kommunalt-lægelige udvalg.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

8. Status på akutberedskab/sygepleje

Leder Susanne Erlandsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Susanne Erlandsen gav en orientering om status for akutberedskab/sygepleje.

Plancher er vedhæftet som bilag.

9. Eventuelt

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Intet.

Bilag

Til toppen


4. Principper for udlejning af tomme plejeboliger


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd/ÆR/ÆO/ØK

Drøftelse og godkendelse af principper for udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har den 9. november 2017 besluttet, at plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, ønskes udlejet som ældreboliger.

Fagforvaltningen har i den sammenhæng udarbejdet principper for den konkrete udmøntning af denne beslutning.

Udkastet til principperne findes som bilag til dagsordenen sammen med en oversigt over kommunale plejeboliger i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter principperne i bilagene til dagsordenen og godkender, hvor der fremadrettet skal ske udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger, når de har stået tomme i 3 måneder.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Der er ikke afsat anlægsbudget til etablering/genetablering på Ældreområdet. Økonomiafdelingen har herudover ingen bemærkninger.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 14. marts 2018, pkt. 5:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede omkring principperne for udlejning af tomme plejeboliger.

Der blev drøftet fordele og ulemper ved udlejning af tomme plejeboliger, herunder:

 • Hvilke plejeboliger der kunne være attraktive som plejebolig.
 • Hvilken indflydelse det kan få på personalets arbejdsopgaver.
 • Om borgeren kan blive i boligen, om lejeboligen kan blive konverteret til en plejehjemsplads, uden borgeren skal flytte ud af boligen.

Følgende forslag blev fremlagt:

 • Første prioritet er at udvælge 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud, idet der herved opnås en samling af denne type pladser.
 • Anden prioritet er at begrænse udlejning til 2-rums boliger.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 6:

Udvalget ønsker, at der udvælges 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud. Fagforvaltningen forelægger oplæg om, hvilke plejecentre der anvendes til ældreboliger.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 16. maj 2018:

Byrådet besluttede den 25. april 2018 "Eventuelle tryghedspladser udbredt på de plejehjem i hele kommunen, hvor det er muligt". I forlængelse af udvalgets behandling af sagen den 11. april 2018 og Byrådets beslutning den 25. april 2018 foreslår fagforvaltningen, at der udlejes tomme boliger som ældreboliger i overensstemmelse med de fremlagte principper (se bilag til sagen) på følgende plejecentre:

 • Kornumgård
 • Stengården
 • Støberiet
 • Rosengården

Det er i lighed med tidligere beslutning en forudsætning, at der ikke sker større udlejning, end der fortsat kan være plejehjemsdrift med minimum 17 pladser på det enkelte plejecenter.

Såfremt der på et senere tidspunkt tages stilling til brug af Hellevadlund som rehabiliteringscenter foreslår forvaltningen, at udvalget også beslutter udlejning af de resterende boliger på Hellevadlund som ældreboliger, da en stor del af boligerne også egner sig til dette grundet størrelse, køkkenfaciliteter og adgangsforhold.

Der mangler beslutning om, hvorvidt det skal forsøges at samle boliger til udlejning på det enkelte center, eller hvorvidt den enkelte lejer af en ældrebolig på et af centrene skal have ret til at blive i boligen, når/hvis beboeren bliver plejehjemsbeboer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • godkender, at der på Kornumgård, Stengården, Støberiet og Rosengården udlejes tomme boliger som ældreboliger i overensstemmelse med de fremlagte principper, således at der som minimum fastholdes 17 plejeboliger på hvert center,
 • beslutter, om det skal forsøges at samle boliger til udlejning på det enkelte center, eller om den enkelte lejer af en ældrebolig på et af centrene, skal have ret til at blive i boligen, når/hvis beboeren bliver plejehjemsbeboer.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældrerådet, 9. maj 2018, pkt. 10:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at der bør kigges på tomme ældreboliger i byområderne, om disse kan renoveres, fremfor at inddrage plejehjemspladser.

Ældrerådet fremsender høringssvar angående dette.

Ældreomsorgsudvalget, 16. maj 2018, pkt. 9:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Ældreomsorgsudvalget den 23. maj 2018:

Med henblik på at belyse muligheder er direktør for Danske Diakonhjem, Emil Tang, inviteret til mødet den 23. maj 2018. Formålet er at optage drøftelser med Danske Diakonhjem med henblik på at omdanne plejehjemspladser på Kornumgård til tryghedspladser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at drøftelsen gennemføres med henblik på at kunne træffe beslutning om principperne for udlejning af tomme plejeboliger til ældreboliger/tryghedspladser på et efterfølgende udvalgsmøde.

Ældreomsorgsudvalget, 23. maj 2018, pkt. 3:

Møde gennemført med besøg af Emil Tang, Danske Diakoner og Ulla Kaasgaard, Kornumgård.

Beslutning

Udvalget indstiller:

 • At der omdannes 8 pladser på Kornumgård til ældreboliger
 • At de 18 pladser på Hellevadlund udgår som plejecenterboliger og omdannes til ældreboliger og særlige træningspladser
 • At ældreboligerne samles i afsnit, således at dette afsnit så vidt muligt er afgrænset fra resten af plejecentret
 • At borgere i ældreboliger flytter internt, hvis man får brug for en plejecenterplads
 • At borgere i ældreboliger ”serviceres” af Frit-valg, således at det også herved understreges at ældreboliger har en anden karakter end plejecenterboligerne
 • At beboere i ældreboligerne kan tilbydes at få leveret mad fra samme leverandør, som betjener det pågældende plejecenter
 • At ikrafttræden og de endelige betingelser aftales med Kornumgård
 • At ikrafttræden for Hellevadlund sker i henhold til tidsplan for omdannelse af stedet til træningscenter
Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på møde den 14. februar 2018 igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt foreslås det, at strukturændringer inden for skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal starte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 7. marts 2018, pkt. 8:

Udvalget ønsker fremsendt forslag til udmøntning bredt inden for ældreområdet.

Udmøntning af ny finanslovpulje drøftet. Denne forelægges på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 11. april 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 8:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 16. maj 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Ældreomsorgsudvalget, 16. maj 2018, pkt. 8:

Forslag 1: Teksten præciseres, således at det fremgår, at der også etableres træningspladser på Hellevadlund.

Forslag 2, 3 og 4 udgår af kataloget.

Udvalget har ikke yderligere forslag til reduktionspulje.

Christen Bager kan ikke gå ind for, at der på nuværende tidspunkt peges på, at forslag 1 skal realiseres på Hellevadlund.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 6. juni 2018:

Økonomiudvalget besluttede på møde den 23. maj 2018 følgende:

”Forslagene til reduktionspulje udsendes til høring. Det understreges, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje.

A ønsker, at forslagene først udsendes, når økonomiforhandlingerne er afsluttet.”

I forlængelse heraf tilkendegav Økonomiudvalget, at de udvalg, der endnu ikke fuldt ud har beskrevet, hvordan man kan nå 1,5 %, bedes arbejde videre hermed med henblik på at opnå en beskrivelse på i alt 1,5 %.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvordan man kan arbejde videre med reduktionsforslagene.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Forslag til omdannelse af 8 pladser fra plejecenterpladser til ældreboliger på Kornumgaard indarbejdes i reduktionskataloget.

Forslag fra MED-organisationen ønskes belyst og indarbejdet i relevant omfang.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke gå ind for udarbejdelse af yderligere reduktionsforslag.

Bilag

Til toppen


6. Kriterier for tildeling af hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆO

Kriterier for tildeling af hjælpemidler.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Riis Klæstrup har fremsendt følgende punkt til Ældreomsorgsudvalgets dagsorden:

Beskrivelse af visitationens arbejdsgange i forbindelse med visitering, hjælpemidler mv.

Hjælpemidler, hvad er kriterierne for at få tildelt hjælpemidler:

 • Op til 8 uger reglen reduceres
  • For almindelige hjælpemidler? Kompetencen uddelegeres fra visitation til de enkelte plejehjem/Frit valgs områder, hvor der er fagligt personale, der vurderer? Dette fremfor i dag hvor alt skal gennem visitationen ”Bureaukratisk”
  • For særlige hjælpemidler hvor en særlig sagsbehandling er nødvendig.
 • Optimering af forretningsgangen på hjælpemidler generelt ud-/aflevering

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd oplyser, at Annie Præstegård, Visitationen, på mødet vil gennemgå de gældende kriterier for tildeling af hjælpemidler.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Klaus Klæstrup og Erik Sørensen ønsker sagsbehandlingstiden på "op til 8 uger" reduceret.

Udleveret materiale vedhæftet som bilag.

Bilag

Til toppen


7. Tildeling af plejehjemsbolig


Resume

Sagsforløb: ÆO

Gennemgang af kriterier for tildeling af plejehjemsbolig.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Riis Klæstrup har fremsendt følgende punkt til Ældreomsorgsudvalgets dagsorden:

 • Beskrivelse af visitationens arbejdsgange i forbindelse med visitering af
  • Ældre til plejehjemsboliger, hvad er kriterierne og er de ændret i forhold til tidligere?
  • Grundet den meget store bevågenhed omkring emnet, er der mulighed for som medlem af udvalget at få opdaterede lister oftere?
  • Ansøgninger om plejehjemsplads der fremover går over behandlingstiden ”6 uger”, ønskes forelagt Ældreomsorgsudvalget på de månedlige møder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd oplyser, at Annie Præstegård, Visitationen, på mødet vil gennemgå de gældende kriterier for tildeling af plejehjemsboliger.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning

Udleveret materiale udleveret som bilag.

Bilag

Til toppen


8. Ændring af ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af ændring af ældreboliger.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Riis Klæstrup har fremsendt følgende punkt til Ældreomsorgsudvalgets dagsorden:

Muligheder for ændring af de ældreboliger som kommunen betaler ”tomgangshusleje” for, og som står eller kommer til at stå tomme. ”Anvisningsret”

 • Hvad er aftalerne omkring disse, ophør/ændring af aftale
 • Hvad kan vi ændre ved disse fremadrettet, udlejning til anden gruppe borgere dialog med:
  • Agersted, Østvendsyssel Boligselskab
  • Brønderslev, Boligforeningen PM

Fagforvaltningen er pt. i dialog med Østvendsyssel Boligselskab. På mødet fremlægges aktuel status på dette.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

De ledige boliger søges udlejet via lokalaviserne. Ligeledes undersøges, om det vil være muligt at sælge nogle af disse boliger.

Til toppen


9. Senior- og ældremesse 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO

Afsættelse af økonomi til senior- og ældremesse i Brønderslev Kommune 2018

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Riis Klæstrup har fremsendt følgende punkt til Ældreomsorgsudvalgets dagsorden:

Afsættelse af økonomi til Senior- og ældremesse i kommunen efterår 2018.

Formål:

 • Informere borgere om de mange muligheder kommunen, foreninger og civile tilbyder. Muligheder indenfor hjælpemidler.
 • Udbrede kommunens tanker og ideer indenfor området, mød administration og politikere.
 • Bibringe deltagere viden om aktuelle emner indenfor senior- og ældreområdet.
  • Fremtidstestamente, IT- muligheder
  • Hvordan arbejder man på frit valgs området, planlægning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter forslaget.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Fremsættes som ønske til budget 2019.

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. maj 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 30. maj 2018, pkt. 3:

Venteliste er taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om analyse vedrørende fremtidens plejeboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om analyse fra 2017 af det fremtidige behov for plejeboliger.

Sagsfremstilling

I budget 2017 fremgår følgende af budgetaftaleteksten:

”Der udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre med henblik på at imødekomme de forandringer, der sker på ældreområdet i de kommende år, herunder den store venteliste til plejehjemspladser i Brønderslev by, stadig hurtigere udskrivning fra sygehusene og konsekvenserne af de færre sengepladser på det nye sygehus i Aalborg, øget kompetencekrav til personalet og øgede udfordringer til det nære sundhedsvæsen samt etablering af nye friplejehjem. Planen forelægges til politisk behandling senest 30. juni 2017.”

På mødet gives en orientering om den gennemførte analyse, herunder Ældreomsorgsudvalgets efterfølgende spørgsmål og svarene herpå, der ledte frem til den sag, som blev behandlet på Byrådsmødet i december 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


12. Drøftelse af projekt "Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger"


Resume

Sagsforløb: ÆR/FK/ÆO/SS/ØK

Fagforvaltningen Børn og Kultur sender følgende projekt til drøftelse i Fritids- og Kulturudvalget samt Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Derudover sendes projektet til udtalelse hos Ældrerådet og hos Idrætssamvirket. Projektet er målrettet til puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Dette projekt er et fællesskabende sundhedstiltag med fokus på bevægelse. I et samarbejde mellem Forebyggelses-, Rehabiliterings- og Træningsafdelingen og Fritids- og Kulturafdelingen samt projekt Bevæg dig for livet - Senior i Brønderslev Kommune arbejdes der på, at bygge bro mellem de kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og træningstilbud og de fysiske aktivitetstilbud i kommunens folkeoplysende foreninger. Det er således samskabelse mellem to kommunale forvaltninger og mellem kommune og foreningsliv, der i dette projekt skal være med til at løfte den samlede sundhedsindsats yderligere. Projektet har en modig og nysgerrig tilgang til sundhedsarbejdet, da tiltaget bunder i modet til at forsøge det fællesskabende projekt, der skal skabe merværdi for borgerne. Derudover er tiltaget afsøgende omkring hvilken organisering, hvilke konkrete tiltag der er fordelagtige for et vellykket samarbejde, samt hvilke ressourcer, der er nødvendige.

Målet med samarbejdet er, at flere borgere fastholdes i aktivitet efter endt forløb. Dermed bidrager samarbejdet til at borgerne fastholder deres funktionsniveau, forbedrer deres sundhedstilstand og udskyder senkomplikationer og forbliver selvhjulpne længere. Det har en lang række positive effekter – både på borgernes livskvalitet og på kommunens økonomi i form af besparelser på sundhedsydelser, hjemmepleje, sygedagpenge, m.v. Dette skal ske gennem et tiltag når forløbene på Sundhedscentrene er ved at være afsluttede, hvor der i den sidste del af det kommunale tilbud vil være en brobygning til foreningstilbuddet.

Et centralt aspekt i samarbejdet er opkvalificeringen af de frivillige ledere/instruktører i foreningerne. Her skal der udbydes relevante kurser eller anden opkvalificering til foreningerne, således disse er klædt på til at levere aktivitetstilbud til målgruppen, som både udfordrer og matcher, og som har en form, der er attraktiv for målgruppen. Her får de ansatte i Sundhedscentrene en central rolle, da de skal medvirke til opkvalificeringen af de frivillige lokale ledere gennem afholdelse af lokale træneruddannelser med inddragelse af kompetente undervisere udefra og de lokale fagprofessionelle ansatte fra Sundhedscentrene.

Det er målet at igangsætte 4 aktivitetstilbud i foreningsregi, der er målrettet borgere i et kommunalt forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud. Derigennem skal borgerne aktiveres af de opkvalificerede frivillige ledere. Der skal skabes en synlighed omkring tilbuddene og gennemføres tværgående møder mellem ansatte på sundhedscentrene og de frivillige foreninger. Selve projektet skal medvirke til at samle erfaringer og viden, der gør, at modellen omkring fastholdelse i aktivitet udvikles og kan forankres. Der skal derfor samles viden om det organisatoriske og praktiske setup, således projektet kan forankres fremover med størst mulig succes.

Til projektet søges i alt 115.000 kr. fra puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse.

Kommunikation

25.000 kr.

PR-materiale til aktiviteterne

10.000 kr.

Uddannelse af instruktører i foreningerne

10.000 kr.

Tydeliggørelse af foreningstilbuddene til de ansatte i Sundhedscentrene og aflønning af kommunale medarbejdere

30.000 kr.

Facilitering af møde og udvikling mellem foreninger og de ansatte på sundhedscentrene

10.000 kr.

Tilskud til opstart i forening

20.000 kr.

Forankring – Opsamlingskonference med indspark og inspiration til videre arbejde

10.000 kr.

I alt

115.000 kr.

Projektets nærmere beskrivelse og indhold kan ses i vedlagte projektbeskrivelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender orientering om projektet til udtalelse i Ældrerådet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter projektet og sender det til godkendelse i Økonomiudvalget.

Visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, den 30. maj 2018, pkt. 4:

Projektet er taget til efterretning med den bemærkning, at ved uddannelse af instruktører, bør tabt arbejdsfortjeneste være tænkt ind i processen, netop for at gøre uddannelsen attraktiv for bredere aldersgrupper.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Oplysning om, at der fremlægges 3 satspulje-ansøgninger på august-mødet.

Orientering fra Sundhedspolitisk dialogforum, hvor Jakob Kjellberg orienterede om det stærkt stigende ressourceforbrug indenfor ældreområdet helt overvejende vedrører medicinhåndtering.

Det har på et tidligere møde været drøftet, om udvalgets forretningsorden skulle ændres. Den nuværende forretningsorden fastholdes.

Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer