Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 22. august 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Orientering om analyse vedrørende fremtidens plejeboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om analyse fra 2017 af det fremtidige behov for plejeboliger.

Sagsfremstilling

I budget 2017 fremgår følgende af budgetaftaleteksten:

”Der udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre med henblik på at imødekomme de forandringer, der sker på ældreområdet i de kommende år, herunder den store venteliste til plejehjemspladser i Brønderslev by, stadig hurtigere udskrivning fra sygehusene og konsekvenserne af de færre sengepladser på det nye sygehus i Aalborg, øget kompetencekrav til personalet og øgede udfordringer til det nære sundhedsvæsen samt etablering af nye friplejehjem. Planen forelægges til politisk behandling senest 30. juni 2017.”

På mødet gives en orientering om den gennemførte analyse, herunder Ældreomsorgsudvalgets efterfølgende spørgsmål og svarene herpå, der ledte frem til den sag, som blev behandlet på Byrådsmødet i december 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 11:

Udsat.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Der ønskes afholdt et temamøde med inddragelse af Ældrerådet om den fremtidige plejecenterstruktur.

Til toppen


4. Tilvejebringelse af ekstra aflastningspladser


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I forbindelse med beslutningerne om ændringen af Cassiopeia og Stenumgård nedlægges 11 aflastningspladser på Stenumgård. Ældreomsorgsudvalget anmodes om stillingtagen til, hvordan der tilvejebringes 11 aflastningspladser, således at det nuværende antal aflastningspladser kan bevares.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune disponerer pt. over 34 aflastningspladser, heraf 22 pladser på Stenumgård og 12 pladser på Margrethelund. Dette antal pladser er i den nuværende situation netop tilstrækkeligt til at Brønderslev Kommune kan hjemtage borgere fra sygehuset uden at skulle betale for færdigbehandlingsdage.

I forbindelse med beslutningerne om, at Cassiopeia skal overgå til Ældreområdet og Cassiopeias borgere flytter til Stenumgård, nedlægges 11 aflastningspladser på Stenumgård i begyndelsen af 2019. Denne situation varer indtil Margrethelund er ombygget. I lyset heraf er der behov for at vurdere, hvordan der kan etableres 11 aflastningspladser, således at det nuværende antal aflastningspladser bevares. Det er afgørende, at aflastningspladserne er samlet på så få matrikler som muligt, idet der skal trænes intensivt med borgerne, ligesom personalesammensætningen i øvrigt afspejler, at der er tale om en borgergruppe med andre behov end almindelige plejehjemsbeboere. En spredning af aflastningspladserne på for mange matrikler vil desuden betyde, at udgifterne til aflastning vil stige.

Der er dermed behov for en drøftelse af, hvordan der kan etableres det nødvendige antal aflastningspladser, indtil ombygningen af Margrethelund er tilendebragt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvor der skal etableres de nødvendige aflastningspladser.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Taksten på en aflastningsplads er i 2018 430.000 kr.

Indstilling

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 10:

Ældrerådet anbefaler, at der fortsat skal være 34 aflastningspladser, som udelukkende placeres på Margrethelund og Stenumgård.

Forslag om at placere 2 borgere på en stue, tager Ældrerådet stærkt afstand fra.

Annette Thomsen var fraværende.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig Ældrerådets udtalelse, og er åbne for at ombygge en fløj ad gangen på Margrethelund for at sikre det nødvendige antal aflastningspladser, herunder evt. også anvende dele af den 3. ”arm” på Margrethelund som aflastningspladser. Det er vigtigt for udvalget, at der er tilstrækkeligt med aflastningspladser til at sikre, at der ikke skal betales for færdigbehandlede patienter.

Udvalget ønsker, at de 10 pladser på Hellevadlund, som er planlagt anvendt til ældreboliger, kan overvejes anvendt til aflastningspladser.

Til toppen


5. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. Udvalget ønsker belyst, hvordan merudgifterne på 6 mio.kr. på sygeplejen er sammensat.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

Status for arbejdet med afdækningsforslag inden for Ældreområdet.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt foreslås det, at strukturændringer inden for skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal starte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 7. marts 2018, pkt. 8:

Udvalget ønsker fremsendt forslag til udmøntning bredt inden for ældreområdet.

Udmøntning af ny finanslovpulje drøftet. Denne forelægges på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 11. april 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 8:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 16. maj 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Ældreomsorgsudvalget, 16. maj 2018, pkt. 8:

Forslag 1: Teksten præciseres, således at det fremgår, at der også etableres træningspladser på Hellevadlund.

Forslag 2, 3 og 4 udgår af kataloget.

Udvalget har ikke yderligere forslag til reduktionspulje.

Christen Bager kan ikke gå ind for, at der på nuværende tidspunkt peges på, at forslag 1 skal realiseres på Hellevadlund.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 6. juni 2018:

Økonomiudvalget besluttede på møde den 23. maj 2018 følgende:

”Forslagene til reduktionspulje udsendes til høring. Det understreges, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje.

A ønsker, at forslagene først udsendes, når økonomiforhandlingerne er afsluttet.”

I forlængelse heraf tilkendegav Økonomiudvalget, at de udvalg, der endnu ikke fuldt ud har beskrevet, hvordan man kan nå 1,5 %, bedes arbejde videre hermed med henblik på at opnå en beskrivelse på i alt 1,5 %.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvordan man kan arbejde videre med reduktionsforslagene.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 5:

Forslag til omdannelse af 8 pladser fra plejecenterpladser til ældreboliger på Kornumgaard indarbejdes i reduktionskataloget.

Forslag fra MED-organisationen ønskes belyst og indarbejdet i relevant omfang.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke gå ind for udarbejdelse af yderligere reduktionsforslag.

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 7:

Ældrerådet tager Budget 2019 - reduktionsforslag til efterretning.

Annette Thomsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 22. august 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Afdækningskatalog samt de indkomne høringssvar på Ældreområdet er vedlagt som bilag.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2019 - drøftelse af opmærksomhedsliste


Resume

Sagsforløb: ÆO

Jf. budgetprocessen for budget 2019 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Jf. budgetprocessen for budget 2019, skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste. Det drejer sig om følgende typer af ændringer.

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer/mindreudgifter for kommunen, såfremt der opretholdes uændret serviceniveau. Dermed viser beregningerne kommunens udgifter, medmindre det er besluttet at ændre på serviceniveauet på de pågældende områder.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisterne for de enkelte politikområder og udvalg.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Vedr. omflytning mellem Cassiopeia og Stenumgård ønskes medtaget et anlægsønske på 2,5 mio.kr. til nødvendige bygningsmæssige ændringer, istandsættelse af fraflyttede boliger på Cassiopeia og flytning af beboerne.

Bilag

Til toppen


8. Budget 2019 - høringssvar reduktionspuljer


Resume

Sagsforløb: ÆO

Høringssvarene til forslag til reduktionspuljer, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til reduktionspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje.

Høringssvarene behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2018.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de indkomne forslag.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tager høringssvarene til efterretning, og vil inddrage svarene i det videre arbejde.

Bilag

Til toppen


9. Justering af plejecenterområdets budgetmodel - demenspladser


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Justering af plejecenterområdets budgetmodel, hvorved demenspladserne får en højere andel af plejecenterområdets fremskrivning fra 2018 til 2019.

Stillingtagen til justering af budgetmodel.

Sagsfremstilling

Budgetmodellen på plejecenterområdet blev udarbejdet i forlængelse af tilpasning af budgettet i 2016 i forbindelse med overgang til døgntakster på plejecenterområdet.

Der blev ved denne lejlighed fastsat budgetbeløb pr. plads, jf. nedenstående skema, hvor de forskellige pladstyper blev tildelt forskellige budgetbeløb. Beløbene i budgetmodellen er som udgangspunkt fremskrevet med en ens fremskrivningsprocent siden 2016.

De seneste års regnskaber viser, at plejecenterområdet som helhed overholder budgettet. Dette dækker dog over, at nogle typer plejecentre - særligt demenspladserne - er udfordret økonomisk, mens andre kan generere et lille overskud.

Denne skævhed kan søges reduceret ved at skævdele pris- og lønfremskrivningen fra 2018 - 2019, således at demenspladserne tilføres flere penge mod at de øvrige pladser får en reduceret pris- og lønfremskrivning. I praksis foreslås prisen pr. demensplads hævet til samme niveau som aflastningspladserne, idet kompleksiteten for demensborgerne kan sidestilles med borgere på aflastningspladser. Det er forventningen, at en ændret model i højere grad vil betyde, at demenspladserne kan overholde deres budget, og at de øvrige plejecentre vil kunne overholde deres budget.

I ovenstående tabel fremgår taksterne for de forskellige typer plejecentre i kolonnen 'Almindelig fremskrivning', mens kolonnen 'Differentieret fremskrivning' tager højde for, at demenspladserne hæves til samme niveau som aflastnings-/rehabiliteringsboligerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender justeringen af budgetmodellen med en differentieret fremskrivning, således at demenspladserne bliver økonomisk sidestillet med aflastningspladserne.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 8:

Ældrerådet godkender justeringen af plejecenterområdets budgetmodel – demenspladser.

Annette Thomsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Budgetaftale 2018 om BUM-modellen


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ØK

Afrapportering på budgetaftalepunkt i budget 2018 om BUM-modellen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2018 under overskriften ’Ledelses- og administrationsfokus’ bedt om en vurdering af, om der kan gives øgede frihedsgrader på udvalgte områder styret efter BUM-modellen, herunder evt. konsekvenser ved udskiftning af BUM-modellen.

I vedhæftede notat er formålet med en BUM-model beskrevet, ligesom erfaringerne fra Jammerbugt Kommunes ændring af BUM-modellen er beskrevet. Tilsvarende er beskrevet en række eksempler på det daglige samarbejde, som viser, at der er et løbende samarbejde, og at BUM-modellen og et dagligt samarbejde er forenelige størrelser.

Herudover skal man være opmærksom på, at der på store dele af Sundhed og Velfærds område er krav om, at borgerne skal tilbydes et frit valg mellem flere leverandører. Det fordrer – også i lovgivningen – at der skal være en central myndighed, som kan indgå aftaler mellem såvel den kommunale som de private leverandører, og disse aftaler naturligvis skal stille kommunale og private leverandører ens. Derfor er det under den nuværende lovgivning vanskeligt at opstille en styringsmodel, som er grundlæggende anderledes end BUM-modellen.

Det er fagforvaltningens vurdering, at den nuværende styringspraksis både lægger vægt på den nødvendige fleksibilitet og det nødvendige samarbejde mellem myndighed og udfører. Det er desuden vurderingen, at intensionerne i lovgivningen om tilvejebringelse af det frie valg samt behovet for styring er tilgodeset med den nuværende styringspraksis.

Endelig skal man være opmærksom på, at erfaringerne fra Jammerbugt Kommune ikke direkte kan overføres til Brønderslev Kommune. Dette skyldes, at Brønderslev Kommune anvender godkendelsesmodellen for private leverandører på ældreområdet, som giver mulighed for løbende at tage nye og mindre leverandører ind, mens Jammerbugt Kommune anvender udbudsmodellen, hvor betingelser for private leverandører på ældreområdet fastlægges i en udbudsperiode på nogle år, og hvor der ikke er mulighed for at tage nye leverandører ind i aftaleperioden. Udbudsmodellen trækker alt andet lige i retning af få og større leverandører, end godkendelsesmodellen gør.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at den nuværende styringspraksis på de BUM-styrede områder fastholdes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Koordinering af indsatser vedrørende sundhed og bevægelse


Resume

Sagsforløb: TM/BS/ÆO/BE/SS/FK/ØK

Drøftelse af initiativer vedrørende sundhed og bevægelse med henblik på at koordinere initiativer på tværs af udvalg, hvor dette giver mening.

Sagsfremstilling

Alle politiske udvalg beskæftiger sig med sundhed og bevægelse. Nogle udvalg direkte under disse overskrifter, andre mere indirekte i form af at skabe rammerne for at understøtte sundhed og bevægelse.

Med henblik på at koordinere initiativer om sundhed og bevægelse på tværs af udvalg, er det aftalt mellem udvalgsformændene for de stående udvalg, at der skal være en drøftelse af igangværende initiativer i fagudvalgene, samt at udvalgsformændene efterfølgende fremlægger resultatet af udvalgsdrøftelserne på et formandsmandsmøde.

Konkret foreslås drøftelserne i fagudvalgene at tage udgangspunkt i følgende:

 • Drøftelse af igangværende initiativer
 • Drøftelse af initiativer, der har behov for understøttelse fra flere udvalg/går på tværs af udvalg
 • Forslag til nye initiativer, evt. finansieret af pulje under Økonomiudvalget
 • Forslag anbefales at være udgiftsneutrale, omkostningslette eller direkte indtægtsdrivende

På baggrund af ovenstående drøftelse indkaldes udvalgsformændene til drøftelse af tilbagemeldingerne fra udvalgene. Desuden drøftes initiativer, der har behov for understøttelse fra flere udvalg samt behov for aftaler, for at dette kan gennemføres/udbygges yderligere.

Endelig vil input fra disse drøftelser indgå i overvejelserne om en ny sundhedspolitik, som forventes påbegyndt i efteråret 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgene drøfter igangværende og evt. nye initiativer under overskriften sundhed og bevægelse med henblik på at klæde udvalgsformændene på til en efterfølgende drøftelse med de øvrige udvalgsformænd.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er opmærksom på, at der er en lang række initiativer på området, som fremmer sundhed og bevægelse.

Udvalget ønsker fokus på 25-årsreglen, idet det skal sikres, at foreningerne har incitament til at inddrage ældre borgere.

Til toppen


12. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 12. juli 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 4:

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning.

Annette Thomsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget konstaterer at der i realiteten ikke er en venteliste for øjeblikket, idet alle borgere kan få en plejehjemsplads nu. Ventelisten er alene udtryk for, at der er borgere, som ønsker et specifikt plejehjem.

Bilag

Til toppen


13. Opsamling fra diverse fora på sundhedsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet består af en række forskellige fora. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et overblik over de væsentligste fora og udvalg, som sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdet indenfor sundhedsområdet i Brønderslev Kommune sker i tæt samspil med Region Nordjylland, de øvrige nordjyske kommuner og almen praksis. Rammerne for samarbejdet er primært formuleret i en gensidig forpligtende sundhedsaftale, som er udarbejdet af parterne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet oversigt over, hvordan det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet er organiseret, og hvordan Brønderslev Kommune er repræsenteret i de respektive fora. Drøftelserne og beslutningerne i de forskellige fora og udvalg har ofte en stor berøringsflade, og kan derfor have betydning for de øvrige fagforvaltninger i Brønderslev Kommune. På den baggrund er der ligeledes udarbejdet korte oversigter de enkelte foras drøftelser i 1. halvår af 2018 med henblik på at lette formidlingen af de dele af mødernes indhold, som internt kan have relevans i Brønderslev Kommune.

Der er udarbejdet oversigt for Sundhedskoordinationsudvalget (SKU), Sundhedspolitisk Dialogforum, Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler (DAS), Praksisplanudvalget (PPU) og Kommunalt lægeligt udvalg (KLU).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. I sikre hænder, punkt fra Carsten Ullmann Andersen til drøftelse i Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Drøftelse af dagsordenpunkt fra Carsten Ullmann Andersen vedrørende projekt "I sikre hænder".

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Carsten Ullmann Andersen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Ældreomsorgsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden.

"Jeg er blevet opmærksom på et projekt, som hedder ”I sikre hænder”. Det sætter fokus på en sikker pleje og behandling ved at reduceretryksår, medicinfejl, fald og infektioner i ældreplejen.

Jeg ser dog også en forebyggende effekt af projektet, som kan spare mange penge på indlæggelser. Dermed er projektet interessant for både Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Jeg vil opfordre til, at projektet drøftes med henblik på nærmere at undersøge muligheder, effekt og omkostninger ved deltagelse i projektet".

Fagforvaltningen oplyser, at Brønderslev Kommune i 2016 vurderede, om kommunen skulle være en del af projektet. Der er tale om et relevant projekt, som har medvirket til at forebygge utilsigtede hændelser. Pt. er 18 kommuner med i projektet. Brønderslev Kommune valgte ikke at søge, da projektdeltagelse ville kræve ansættelse af en projektleder.

I forhold til de indsatser, der arbejdes med i "I sikre hænder", er der foretaget følgende på Plejecenterområdet:

Tryksår

Der opleves meget sjældent, at beboere har tryksår. Baggrunden herfor er, at plejepersonalet er meget opmærksomme på at forebygge med forskellige madrasser, lejring og vending med jævne mellemrum mm.

Når det opleves, at en beboer / borger har et tryksår, er det som oftest, når de kommer fra sygehuset og på en midlertidig plads – eller når en beboer har været indlagt og kommer hjem fra sekundær sektor med et tryksår.

Infektioner

Plejecenterområdet har på alle centre indført SWASH vaske servietter. Dette har haft den positive og forebyggende effekt, at urinsvejsinfektioner praktisk taget ikke længere er eksisterende.

Tena Identify har ligeledes haft en positiv indvirkning på dette, fordi der bliver givet hjælp til toiletbesøg eller skift af ble i rette tid, således beboerne ikke ligger for længe med et vådt produkt, og dermed mindskes risikoen for at udvikle svamp eller urinsvejsinfektion.

Medicin

Dette område er altid i fokus, da vi stadig oplever en del UTH på området – mest glemt medicin.

Ledergruppen på plejecenterområdet har derfor besluttet, at medicinskema gennemgås inden middag, inden aften og før sengetid for på den måde at reducere risikoen for at glemme medicingivningen.

Medicinrunden betyder, at der gås fysisk rundt i husene for at kigge i alles medicin æsker – igen for at kunne nå at give medicinen.

Fald

Her har et enkelt center indført tilbud om skridsikre sokker til natten, fordi det opleves, at beboerne falder, når de selvstændigt står op om natten for at gå på toilettet.

Faldet sker, når de står op og vil klare toiletbesøget uden hjælp fra personalet - og når de står op og evt. rejser sig for hurtigt og bliver svimmel. For at forebygge dette er der nu indført tilbud om skridsikre sokker.

Endvidere er der indført TRIAGERING på alle 8 centre på alle fem hverdage, hvor beboerne/borgeren inddeles i RØD - GUL - GRØN, alt efter hvor akutte og komplekse deres situation er.

Dette er til stor hjælp for alle hele døgnet og giver det hurtige overblik over beboerne/borgerne.

Der er fysiske tavler på alle 8 centre.

Nuværende aftale

Der er indgået aftale med Regionen om brug af en hygiejne sygeplejerske, som kan hjælpe med råd og vejledning på mange område (infektioner, multiresistens bakterier, mm.) Kommunen betaler for at være med i ordningen.

Alle steder er der efterfølgende udpeget hygiejne personer, og der er udarbejdet en hygiejne politik.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og leder af plejecenterområdet Lene H. Nørgaard deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


15. Punkter fra Klaus Klæstrup til drøftelse i Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Klaus Klæstrup har fremsendt følgende punkter til drøftelse i Ældreomsorgsudvalget:

Opfølgning på Visitationens arbejdsgange i forbindelse med visitering af hjælpemidler

Hvad er kriterierne for at få tildelt hjælpemidler:

 • Op til 8 ugers reglen reduceres
  • For almindelige hjælpemidler, hvor kompetencen uddelegeres fra Visitation til de enkelte plejehjem/Fritvalgsområder, hvor der er fagligt personale, der vurderer?
   Dette fremfor i dag, hvor alt skal ”bureaukratisk” gennem Visitationen.
  • For særlige hjælpemidler, hvor en særlig sagsbehandling er nødvendig?
 • Optimering af forretningsgangen på hjælpemidler generelt ud-/aflevering.

På det seneste udvalgsmøde blev udvalget orienteret om forvaltningens ”igangværende” ændring af procedure for ovennævnte.

Hvad er status i denne sag?

Muligheder for ændring af de ældreboliger, hvor kommunen betaler ”tomgangshusleje”, og som står eller kommer til at stå tomme - ”anvisningsret”

 • Hvad er aftalerne omkring disse, ophør/ændring af aftale?
 • Hvad kan vi ændre ved disse fremadrettet, udlejning til anden gruppe borgere, dialog med:
  • Agersted, Østvendsyssel Boligselskab
  • Brønderslev, Boligforeningen PM.

På det seneste møde, blev udvalget orienteret om:

 • En igangværende forhandling omkring tomme ældreboliger hørende under Østvendsyssel Boligselskab, hvad er status her?
 • Hvad er status omkring møde med Boligforeningen PM?
 • Er der fra forvaltningens side igangsat udlejning/salg af boliger, hvor kommunen betaler tomgangshusleje?

På baggrund af tilsendt statusnotat omkring flytningen af Cassiopeia og Stenumgaard

 • Orientering om økonomi og tidsparametre i flytningen samt Statsforvaltningens godkendelse af Stenumgaard. Ligeledes varslingen af medarbejdere de 2 steder.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Udvalget ønsker forelagt en sag om status for sagsbehandlingstiden for hjælpemidler, og om der er mulighed for at nedsætte den maksimale sagsbehandlingstid.

Sager om tomgangshusleje er behandlet på dagsordenen 22. august 2018.

Vedr. omflytning mellem Cassiopeia og Stenumgård ønskes medtaget et anlægsønske på 2,5 mio.kr. til nødvendige bygningsmæssige ændringer, istandsættelse af fraflyttede boliger på Cassiopeia og flytning af beboerne.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Lukket punkt: Købsovervejelser


Til toppen


18. Lukket punkt: Kortlægning af boligtyper med kommunal anvisningsret


Til toppen


19. Lukket punkt:


Til toppen


20. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 23. august 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer