Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 14. november 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Politik for værdig ældrepleje


Resume

Sagsforløb: Centerråd, bruger- og pårørenderåd i Ældreområdet/ÆR/ÆO

En forudsætning for at Brønderslev Kommune årligt kan modtage sin andel af ”værdighedsmilliarden” til brug for mere værdig pleje og omsorg er, at Brønderslev Kommune inden 1. december 2018 har en ny godkendt politik for værdig ældrepleje.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende Politik for værdig ældrepleje.

Sagsfremstilling

Som en del af finansloven har der siden 2016 årligt været afsat ca. 1 mia. kr. til mere værdig ældrepleje i Danmark. Brønderslev Kommune har hvert år siden modtaget ca. 7,3 mio. kr. heraf, og i 2019 kan kommunen tildeles 7,6 mio. kr.

Hensigten med ”værdighedsmilliarden” er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de så vidt muligt kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. En forudsætning for, at Brønderslev Kommune kan modtage pengene, er, at Byrådet inden for det første år af hver byrådsperiode har godkendt og på kommunens hjemmeside offentliggjort en politik for værdig ældrepleje, dvs. inden 1. december 2018.

Brønderslev Kommunes Politik for værdig ældrepleje (værdighedspolitikken) er en af flere politikker, som ligger under kommunens ældrepolitik.

Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. til personer over folkepensionsalderen. Kommunerne skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:

1) Livskvalitet

2) Selvbestemmelse

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4) Mad og ernæring

5) En værdig død

6) Pårørende

Forud for Ældreomsorgsudvalgets behandling af udkast til værdighedspolitik har udkastet været sendt i høring hos centerråd, bruger- og pårørenderåd i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd og Ældrerådet.

Den samlede plan for behandling af værdighedspolitikken i Brønderslev Kommune kan ses i nedenstående tabel:

10. september – 30. oktober 2018

Høring af udkast til værdighedspolitik i centerråd og bruger- og pårørenderåd

7. november 2018

Høring af udkast til værdighedspolitik i Ældrerådet

14. november 2018

Behandling af udkast til værdighedspolitik i Ældreomsorgsudvalget

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender Politik for værdig ældrepleje.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 10:

Ældrerådet anerkender Værdighedspolitikken som en fin og generel politik, men ønsker samtidig, at det pointeres i Værdighedspolitikken, at det er en generel politik, og at man skal huske, at alle ældre er forskellige og har forskellige ønsker til, hvordan tingene skal være.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til fordeling af værdighedsmilliarden i 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådets skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntningen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

Regeringen har afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” i 2019 udgør 7,62 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Brønderslev Kommune skal ansøge om sin del af værdighedsmilliarden sammen med et oplæg til disponering heraf til Sundheds- og Ældreministeriet inden 1. november 2018. Forslag til fordeling er fremsendt under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

I forhold til tidligere år er der i 2019 mulighed for også at tildele midler fra værdighedsmilliarden til en værdig død.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de 7,62 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2019", hvori det foreslås, at indsatserne fra 2018 videreføres til 2019 dog med følgende ændringer:

 • Forslag nr. 9 er nedjusteret for at få disponeringen til at passe med det beløb, Brønderslev Kommune kan tildeles.
 • Forslag nr. 14 er nyt. Vivaldi Friplejehjem tildeles et beløb, som forholdsmæssigt svarer til Plejehjemmet Kornumgaards.
 • Forslag nr. 15 er nyt. Asaa Friplejehjem tildeles et beløb, som forholdsmæssigt svarer til Plejehjemmet Kornumgaards.
 • Forslag nr. 16 udgår ved overgangen til 2018, da midlerne er blevet brugt til ekstern konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med en plejeboligstrategi.

Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilket af værdighedsformålene det afsatte beløb knytter sig til.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden på 7,62 mio. kr. i 2019.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Personale

Med forslaget lægges op til at videreføre det personale, der er ansat i forlængelse af indsatserne under værdighedsmilliarden.

Økonomi

Fra 2020 overgår værdighedsmilliarden til det kommunale bloktilskud. 2019 er således det sidste år, hvor midlerne til en værdig ældrepleje udmøntes som pulje.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 11:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det er ønskeligt, at punkt 11 var en større pulje med bedre oplysning og kendskab til dens eksistens.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af nye og reviderede kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kvalitetsstandarderne på ældre- og hjælpemiddelområdet er blevet revideret.

Der er lavet nye kvalitetsstandarder for aktivitetstilbud til demente, APV-hjælpemidler, boligændringer, forbrugsgoder, hjælpemidler samt hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de nye, de reviderede samt de uændrede kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for:

 • Aktivitetstilbud til demente
 • APV-hjælpemidler
 • Boligændringer
 • Forbrugsgoder
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

De foreslåede kvalitetsstandarder beskriver nuværende praksis på områderne.

Hjælpemidler

Der har tidligere været separate kvalitetsstandarder på de kropsbårne hjælpemidler, men da disse alle bevilges efter Servicelovens § 112, foreslås det, at disse skrives ind i én kvalitetsstandard.

Reviderede kvalitetsstandarder

Støtte til køb af bil

Tidligere lød teksten: ”Det er en forudsætning for bevilling af lånet, at borger kaskoforsikrer bilen”. Der er nu tilføjet betingelsen, at bilen skal kaskoforsikres” til den fulde værdi inkl. særlig indretning”.

Individuel handicapkørsel

Den 1. juli 2019 træder en ny lov for individuel handicapkørsel i kraft, hvor blinde og stærkt svagtseende nu får adgang til at blive optaget i ordningen, og der er ikke nogen begrænsning for, hvad man som borger bestiller kørsel til.

Derudover overgår NT pr 1. januar 2019 til en mere enkel model, hvor abonnementsbetalingen bortfalder. Borgerne skal fremover betale 35 kr. i startgebyr og 4 kr. pr. km.

Ældreboliger

Sagsbehandlingsfristen er nedsat til 6 uger, hvor den tidligere var 16 uger.

Omsorgstandpleje

Der er foretaget en præcisering af målgruppe/tildelingskriterierne for at indgå i ordningen.

Samtidig foreslås sagsbehandlingsfristen fastsat til 6 uger, da der ikke tidligere har været fastsat en sagsbehandlingsfrist.

Fribefordring

Der er foretaget en præcisering af målgruppe/tildelingskriterierne.

Personlig pleje

Der er føjet rengøring af personlige hjælpemidler til aktiviteter, der kan ydes hjælp til.

Derudover er der foretaget en ændring i afsnittet ”Hvis borger glemmer at aflyse hjælpen”. Hvor hjemmeplejeleverandøren tidligere ville kontakte en låsesmed, hvis borgeren ikke fandtes hjemme, vil leverandøren nu kontakte politiet og følge politiets anvisninger. Dette på baggrund af samtale med politiet samt usikkerhed om, hvordan der efterfølgende skal handles, når låsesmeden har været der, og borgeren stadig ikke findes hjemme.

Rehabiliteringsforløb

Under indhold var der tidligere en beskrivelse af, at der blev visiteret til pakker. Dette afsnit er fjernet, da det ikke er relevant viden for borger.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

Der er ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarderne for:

 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Madservice
 • Støtte og vejledning
 • Nødkald

Kvalitetsstandarder for aflastningspladser, pasning af døende, pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt plejeboliger vil blive fremsendt til godkendelse på et senere tidspunkt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg godkendt med præcisering af, at afsnit om den afsatte tid til forebyggende hjemmebesøg udgår.

Kvalitetsstandard for madservice godkendt med bemærkning om, at prisen tilrettes til 2018-niveau.

Øvrige kvalitetsstandarder godkendt.

Udvalget tilkendegiver, at sagsbehandlingstiderne reduceres, hvor det er muligt. Herudover tilkendegiver udvalget, at det i muligt omfang oplyses de gennemsnitlige sagsbehandlingstider overfor borgerne.

Bilag

Til toppen


6. Revidering af kvalitetsstandarden for praktisk hjælp


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp er revideret i forbindelse med den årlige godkendelse af kvalitetsstandarder været under revidering.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om:

 • at tage stilling til, hvorvidt ældre som fysisk og forståelsesmæssigt kan betjene robotstøvsugere, selv skal købe disse, og dermed ikke bevilges hjælp til rengøring.
 • at godkende de øvrige ændringer.
Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

I forbindelse med revideringen af kvalitetsstandard for praktisk hjælp og præcisering af afsnittet vedrørende aktivitetsanalyse, foreslår fagforvaltningen, at ældre som fysisk og forståelsesmæssigt er i stand til at betjene robotstøvsugere, selv skal købe disse, og dermed ikke kan bevilges hjælp til rengøring. Forslaget er udarbejdet med afsæt i, at borgere skal og har et ønske om være selvhjulpne, så længe som muligt.

I tilfælde hvor der opstår tvivl om, hvorvidt borgeren selv er i stand til at betjene en robotstøvsuger, kan en robotstøvsuger afprøves nogle gange, inden borgeren investerer i en robotstøvsuger. Selvom mange ældre borgere ikke er positive i forhold til robotstøvsugere, da de mener, at robotstøvsugeren blandt andet ikke gør arbejdet godt nok, kører ind i møbler og er dyre i anskaffelse, er robotstøvsugeren i dag et forbrugsgode, som naturligt anvendes af almenbefolkningen.

Der er også foretaget præciseringer i afsnittet vedrørende tøjvask.

Derudover er der foretaget en ændring i afsnittet ”Hvis borger glemmer at aflyse hjælpen”. Hvor hjemmeplejeleverandøren tidligere ville kontakte en låsesmed, hvis borgeren ikke fandtes hjemme, vil leverandøren nu kontakte politiet og følge politiets anvisninger. Dette på baggrund af samtale med politiet samt usikkerhed omkring, hvordan der efterfølgende skal handles, når låsesmeden har været der, og borgeren stadig ikke findes hjemme.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • tager stilling til, hvorvidt ældre som fysisk og forståelsesmæssigt kan betjene robotstøvsugere, selv skal købe disse, og dermed ikke bevilges hjælp til rengøring.
 • godkender de øvrige ændringer.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 7:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. Chef for Visitationen Ellen Lykke sender svar vedrørende afsnit omhandlende kontakt til låsesmed/politi.

Beslutning

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp godkendt med den ændring, at ældre der fysisk og forståelsesmæssigt kan betjene robotstøvsugere, fortsat tilbydes kommunal rengøring, og at robotstøvsugere alene anbefales som supplement til den kommunale rengøring.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard på afløsning og aflastning


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af henvendelse fra en borger er kvalitetsstandarden på afløsning og aflastning blevet revideret.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende den reviderede kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Ægtefælle eller anden nær pårørende, der passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan ansøge kommunen om aflastning eller afløsning efter servicelovens § 84, stk. 1.

På baggrund af henvendelse fra en borger, er der foretaget en revidering af kvalitetsstandarden for afløsning og aflastning. Ændringerne er således foretaget for at give de ægtefæller/pårørende, som passer en syg/plejekrævende, mere frihed til at vælge, hvad der giver mening for dem.

Ændringer:

 • Der kan fremadrettet leveres aflastning/afløsning i tidsrummet fra kl. 07:00-22:00 på hverdage, hvor ydelsen nu gives i tidsrummet fra kl. 07:00-16:00.
 • Samtidig er der nu lagt op til, at borger/ægtefælle selv vurderer, hvad hjælpen/afløsningen skal bestå i, hvor det tidligere var visitatoren, der besluttede, hvorvidt der skulle gøres rent som aflastning, eller om der skulle være mulighed for at give den pårørende fri til at komme ud af huset.
 • Der henstilles dog til, at serviceniveauet for rengøring stadig er gældende, så borgeren, der passer en syg/plejekrævende, har mulighed for at gøre noget for sig selv – ud af huset.
 • Derudover kan man nu spare timer op over 3 uger, hvor det tidligere var over 3 måneder. Ved behov for mere end 6 timers afløsning henvises der til, at man benytter feriepladsen og omplacerer sin øvrige hjemmepleje, så der kan aflægges besøg på andre tidspunkter, hvor den raske pårørende ikke er hjemme.
 • I særlige tilfælde/situationer vil Visitationen kunne øge bevilling midlertidigt med ekstra besøg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Vagtplanlægning udfordres i aftentimerne, hvis/når der skal bookes en aflastningsaftale ind blandt de øvrige aftaler. Dette skyldes, at der ikke er flere på arbejde, end der er behov for.

Der vil derfor typisk skulle tilkaldes en ekstra person ind, og det kan blive en udfordring at få personale til at møde ind for fx 2 timers tjeneste. Det kan betyde, at leverandøren er nødt til at booke flere timer hos medarbejderne, end der reelt er behov for, og der vil dermed følge en økonomisk merudgift med opgaven.

Ligeledes er der den udfordring, at borgere med demens har brug for, at det er det genkendeligt personale, som plejer at komme i hjemmet, der får opgaven med aflastning. For at opnå dette vil der være andre borgere, der skal have en anden end planlagt.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det er glædeligt at tidsrummet, hvor der leveres aflastning/afløsning, nu er udvidet til kl. 22.00.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Ændring af plejecenterstrukturen


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR/ØK/BY

Den fremtidige anvendelse af plejecentrene Stenumgård, Hellevadlund og Kornumgård foreslås besluttet.

Sagsfremstilling

Den fremtidige plejecenterstruktur er blevet drøftet i en længere periode. Det afgående Byråd udarbejdede en stafet, som indeholdt Byrådets overvejelser omkring den fremtidige plejecenterstruktur. Der ud over har Byrådet den 20. juni 2018 truffet en række beslutninger om plejecenterstrukturen, ligesom sagen også er drøftet i forbindelse med indgåelsen af aftalen om budget 2019 og en efterfølgende drøftelse af budgetaftalens udmøntning.

Drøftelserne har omhandlet følgende punkter:

 • skal Stenumgård huse såvel handicaptilbud og aflastningspladser, eller alene et handicaptilbud med henblik på at minimere omkostningerne til bygningsmæssige ændringer?
 • skal Hellevadlund omdannes til et træningscenter med 6-8 pladser og 10-12 ældreboliger, eller skal bygningen rumme træningscenter og aflastningspladser?
 • skal plejecenterpladser på Kornumgård omdannes til ældreboliger?

På baggrund af drøftelserne kan der opstilles et alternativ til beslutningen i Byrådet den 20. juni 2018:

Alternativ model:

 • Stenumgård huser handicaptilbud
 • Hellevadlund huser træningspladser og aflastningspladser
 • Kornumgård indeholder kun plejecenterpladser

De nærmere principper for udmøntning heraf aftales i Ældreomsorgsudvalget.

Finansiering af tomgangshuslejen på Stenumgård er et fælles anliggende for Byrådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter, om den fremtidige struktur skal bygge på den alternative model.

Beslutning

Udsættes til efter Ældrerådet har behandlet sagen.

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. oktober 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 3:

Ventelisten er taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Status på Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BS/BE/SS/TM/ÆO

Udvalget orienteres om tids- og procesplan for "Bevæg dig for livet - Visionsaftale".

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive, gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI, udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Institutionsbesøg


Resume

Sagsforløb: ÆO

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Ældreomsorgsudvalget:

Plejecenter Valdemarsgade, Brønderslev

kl. 11.00

Sygeplejen, Brønderslev

kl. 12.30

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøgsrunde gennemført.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om, at der er afholdt møde med de tre boligforeninger om opsigelse af familieboliger, og at opsigelsen er effektueret.

Orientering om, at Fredensbo er valgt som fremtidig administrator fra 2019.

Ny frit-valgs leverandør godkendt med virkning fra januar 2019.

Christen Bager har været i praktik på Margrethelund og Stengården/aktivitetsområdet.

Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 15. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer