Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 5. december 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Demensstrategi


Resume

Sagsforløb: DIR/ÆR/HAR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender Demensstrategien 2018-2025.

Sagsfremstilling

Siden sommeren 2018 har en arbejdsgruppe stået i spidsen for at udarbejde Brønderslev Kommunes Demensstrategi. Denne er udarbejdet på baggrund af 3 borgermøder, sparring med Alzheimerforeningen, inspiration fra andre kommuner, offentlig høring samt deltagelse i en DemensCamp, hvor gruppen fik feedback fra blandt andet nationale fagpersoner indenfor demensområdet. Der er således tænkt bredt i udarbejdelsen af kommunens demensstrategi, som både borgere med demens, pårørende, lokalsamfundet og medarbejdere kan se sig selv i.

Demensstrategien skal ses som en udmøntning af kommunens Ældrepolitik, og skal udmunde i konkrete handleplaner, og der skal årligt udarbejdes en status for arbejdet med strategien.

Demensstrategien er inddelt i 6 temaer og beskriver, hvad Brønderslev Kommune vil arbejde for, hvilke tilbud der er på demensområdet, samt kontaktoplysninger på demenskoordinatorerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender Demensstrategien 2018-2025.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktionen, 6. november 2018, pkt. 8:

Strategien anbefales

Jens Davidsen var fraværende.

Ældrerådet, 28. november 2018, pkt. 10:

Ældrerådet godkender Demensstrategien.

Erik Nielsen og Knud Jørgensen var fraværende.

Handicaprådet, 3. december 2018, pkt. 4:

Handicaprådet ønsker at gøre opmærksom på, at udviklingshæmmede borgere også kan udvikle demens, og de bør også rummes af politikken.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Dosisdispenseret medicin


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I budgetaftalen for 2019 er Ældreområdet og specielt Hjemmesygeplejen forpligtet til at holde udgiftsniveauet nede.

Fagforvaltningen foreslår, at borgere, hvis medicinordination ikke har været ændret i 3 måneder, overgår til dosisdispenseret medicin fra apoteket, så Hjemmesygeplejen ikke skal dosere medicinen.

Sagen fremsendes til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 er Ældreområdet og specielt Hjemmesygeplejen forpligtet til at holde udgiftsniveauet nede.

Efter sundhedslovens § 138, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, er kommunerne ansvarlige for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

Der er aktuelt et forventet merforbrug på Hjemmesygeplejen på 6 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. aktivitetsstigninger som konsekvens af tidlig udskrivning fra sygehuse, øgede henvendelser fra praktiserende læger og en øget vækst af antallet af akutte opgaver. Samtidig betyder stigningen i antallet af ældre en stigning i antallet af opgaver.

Hjemmesygeplejen har i gennemsnit visiteret 497 timer til medicindosering om måneden, hvoraf 111 timer er delegeret til Frit Valg. Dette svarer til en udgift til medicindosering på 2.880.000 kr. om året.

Netop i forhold til medicindosering vil opgaven kunne løses ved, at apoteket doserer medicinen maskinelt for borgerne (dosisdispensering), hvis der ikke har været ændret i en borgers medicin gennem 3 måneder, og borgerens medicin derfor betragtes som værende stabil.

Lægen skal ordinere dosisdispensering, og borgeren, der skal betale for ydelsen, skal give samtykke hertil. En dosisrulle varer 2 uger, og der opkræves et gebyr på 55,63 kr. pr. uge foruden prisen på medicinen. Hvis der er tilskud på medicinen, får borgerne også tilskud til dosispakningen af den. Gebyret for at pakke medicinen i doser er tilskudsberettiget fra den offentlige sygesikring på samme måde som den medicin, borgeren får. Det vil sige, at gebyret tæller med på saldoen i Det Centrale Tilskudsregister (CTR).

Hvis borgeren får dosisdispenseret medicin, vil lægen kunne ordinere, at Hjemmesygeplejen/Frit Valg skal administrere borgerens medicin, og Hjemmesygeplejen/Frit Valg er forpligtet til at have et ajourført medicinkort i det kommunale omsorgssystem. I de tilfælde, hvor lægen ordinerer dette, skal Hjemmesygeplejen/Frit Valg kontrollere doseringskortet, der følger med den maskinelt pakkede medicin fra apoteket og det medicinskema Hjemmesygeplejen/Frit Valg har i det kommunale omsorgssystem.

Ud fra forudsætningen om, at det er de mindre doseringer, der er at betragte som stabile, og lægen ordinerer, at Hjemmesygeplejen/Frit Valg skal administrere borgerens medicin i 10 - 100 % af tilfældene, vil det være muligt at spare mindst 28.000 kr. og op til 243.000 kr. om året ved, at borgerne med stabile medicindoseringer overgår til at få dosisdispensering fra Apoteket.

Brønderslev Kommune har forsøgt at få lavet et pilotprojekt med lægerne i forbindelse med dosisdispenseret medicin, men forsøget blev nedlagt, da lægerne ikke ønskede at medvirke. Begrundelsen var først og fremmest, at de ikke ville påføre borgerne mer-udgiften til dosisrullerne. Det er fagforvaltningens vurdering, at et politisk ønske om øget brug af dosisdispensering kan medvirke til, at lægerne fremover i højere grad vil udskrive dosisdispenseret medicin.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at borgere, hvis medicin er stabil, overgår til dosisdispenseret medicin, hvis lægen ordinerer det.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Susanne Fløche deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 28. november 2018, pkt. 8:

Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med opstilling af dosisdispensere, og påpeger samtidig at den forventede besparelse anvendes til andre formål i ældreplejen.

Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget noterer sig, at der er bestilt en rapport, som skal belyse muligheder for at opfylde ambitionerne i budget 2019 på sygeplejeområdet. Rapporten forventes at foreligge ved udgangen af 1. kvartal 2019. Derudover er der igangsat en række initiativer, som på den korte bane skal medvirke til at reducere udgifterne på sygeplejeområdet.

Udvalget gør endvidere opmærksom på, at der løbende pågår opgaveglidning fra region til kommune, som medfører merudgifter på sygeplejeområdet. Denne opgaveglidning forventes også at øge presset på de kommunale budgetter i 2019. Problemstillingen rejses også overfor KKR og Sundhedskoordinationsudvalget.

Udvalget ønsker, i lyset af presset på flytning af borgere fra takst 2 til takst 3 på Asaa Friplejehjem, en henvendelse til KL med henblik på at afdække, om der er muligheder for at stå stærkere i dialogen med friplejehjemmene om ændring fra takst 2 til takst 3.

Endelig konstaterer udvalget, at udgiftspresset på plejehjemspladser må forventes at blive videreført i 2019, og dermed må der forventes en merudgift til plejehjemspladser i 2019.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2019 - opfølgning på aftaler


Resume

Sagsforløb: ÆO

Oversigt over opgaver i forlængelse af budget 2019 forelægges udvalget til orientering og indbyrdes prioritering.

Sagsfremstilling

Budget 2019 indeholder en række opgaver, som skal udmøntes i løbet af 2019. Af vedlagte bilag fremgår de enkelte punkter, som er relevante for Ældreomsorgsudvalget.

Ud for hver opgave i listen er det angivet, hvornår der forventes forelagt en sag om den pågældende opgave. Tidsangivelsen er fagforvaltningens forslag, og oversigten er godkendt af Økonomiudvalget den 21. november 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter den indbyrdes prioritering af opgaverne.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. oktober 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 28. november 2018, pkt. 3:

Ventelisten er taget til efterretning.

Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Venteliste taget til efterretning.

Udvalget ønsker forelagt et notat, der beskriver mulighederne vedr. Hellevadlund med udgangspunkt i byrådsbeslutningen den 28. november 2018. Udvalget lægger desuden til grund, at der nu er lukket for visitation til Hellevadlund, med mindre der er en ægtefælle til en beboer, der ønsker plads på Hellevadlund.

Bilag

Til toppen


8. Orientering vedrørende udgifter til færdigbehandlede patienter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Brønderslev Kommune er medfinansierende i forhold til borgerens forbrug af sundhedsydelser på det regionale område. Dette indbefatter blandt andet betaling af en obligatorisk færdigbehandlingstakst for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter, der venter på at blive udskrevet.

Fagforvaltningen har udarbejdet et notat, som viser udgifterne til færdigbehandlede patienter i 2017 og 2018. Sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Færdigbehandlede patienter er patienter, som efter lægelig vurdering er færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling. Færdigbehandlingstaksten til Region Nordjylland er på 2.012 kr. pr. døgn.

For at øge kommunernes incitament til at nedbringe antallet af somatiske færdigbehandlingsdage har regeringen ved en lovændring pr. 1. januar 2017 indført en supplerende færdigbehandlingstakst til staten. Den statslige færdigbehandlingstakst er udformet som en trappemodel, hvor taksten for første og andet døgn udgør 2.012 kr. Fra tredje døgn og frem fordobles taksten til 4.024 kr. pr. døgn. Den samlede færdigbehandlingstakst for Brønderslev Kommune bliver med betaling til både stat og kommune på samlet 4.024 kr. for første og andet døgn og 6.036 kr. fra tredje døgn.

I udgangspunktet tilbageføres den statslige færdigbehandlingstakst til kommunerne i den enkelte region og fordeles på kommunerne i regionen i forhold til indbyggertallet. Det betyder, at taksten til staten, som er indbetalt af de nordjyske kommuner, ikke omfordeles til kommuner i andre regioner, men kun mellem kommunerne i Region Nordjylland.

I 2017 har der i alt været 16 færdigbehandlede patienter, som tilsammen har brugt 141 færdigbehandlingsdage, dog har 3 patienter været færdigbehandlet i henholdsvis 19, 35 og 50 døgn.

I 2018 har der i perioden januar til oktober været 7 borgere med tilsammen 12 færdigbehandlingsdage. Tilbagebetalingen af den statslige takst her derfor i perioden været større end udgiften til færdigbehandlingsdagene.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 28. november 2018, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet anbefaler aflastningspladserne opgraderes, således der kan foregå større faglig observation og behandling af borgerne.

Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Fleksibel aflastningsplads på Margrethelund åbner i januar 2019.

Orientering fra Christen Bager om praktikforløb.

Udvalget ønsker at imødekomme ønske fra Frit-Valg og Sygeplejen om adgang til parkeringspladser lige uden for Støberiet. Forvaltningen undersøger mulighederne herfor.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 14. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer