Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 6. februar 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Forslag til omfordeling af midlerne til klippekortsordningen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På fællesmødet mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet 16. november 2018 blev fordelingen af klippekortsmidlerne drøftet i forbindelse med at afhjælpe ensomhed blandt hjemmeboende ældre. Udvalg og råd ønskede, at fagforvaltningen på baggrund af drøftelsen udarbejdede et forslag til en omfordeling af klippekortsmidlerne.

Fagforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslaget til omfordeling af klippekortsmidlerne.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2018 blev der afholdt fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet, hvor et af temaerne handlede om, hvordan ensomhed blandt kommunens hjemmeboende ældre kunne forebygges og afhjælpes via klippekortsordningen.

Den efterfølgende drøftelse tog derfor udgangspunkt i, hvordan midlerne til klippekortsordningen fremadrettet kan fordeles, så den til tilgodeser flest muligt. På nuværende tidspunkt er den samlede klippekortspulje på 3,12 mio. kr., fordelt på plejecentrene og fritvalgsområdet med henholdsvis 2,5 mio. kr. og 620.000 kr.

Der var generel enighed om, at den nuværende fordeling ikke er hensigtsmæssig, idet mange af pengene i dag går til den lille andel af de ældre, der bor på plejecentre, og at beløbet til ældre i eget hjem (herefter hjemmeboende) er for småt. Flertallet mente, at midlerne bør fordeles 50/50 mellem ældre hjemmeboende og ældre på plejecentre.

Samtidig blev der ytret ønske om, at nogle af pengene fremadrettet bruges til at inddrage ældre hjemmeboende i fællesskaber og aktiviteter, for at forebygge og afhjælpe ensomheden blandt denne borgergruppe, således at hjemmeboende, der ønsker, men ikke selv er i stand til det, bliver hjulpet i gang med og ledsaget til en aktivitet 1-2 gange ugentligt.

Fagforvaltningen har nu udarbejdet et forslag til, hvordan klippekortsmidlerne kan fordeles, så det kommer flest muligt til gavn samt forebygger og afhjælper ensomheden blandt de hjemmeboende ældre (jf. bilag).

Forslaget er udarbejdet med afsæt i en satspuljeansøgning, som fagforvaltningen søgte tidligere på året. Puljen skulle dække omkostningerne til at igangsætte et projekt, som ligeledes omhandlende forebyggelse og afhjælpning af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere, som ønskede mulighed for at deltage i aktiviteter og fællesskaber gennem ledsagelse.

Med afsæt i ovenstående foreslås klippekortsmidlerne omfordelt således:

Hjælp og ledsagelse

340.000 kr.

Klippekortsordning på Frit valg

1.390.000 kr.

Klippekortsordning på plejecentre

1.390.000 kr.

I alt

3.120.000 kr.

Hjælp og ledsagelse indebærer:

  • Hjemmebesøg, hvor borgeren informeres om og motiveres til at deltage i aktiviteter. Disse foretages af en aktivitetsmedarbejder.
  • Den konkrete hjælp i forbindelse med og ledsagelse til aktiviteten af en hjemmehjælper, borgeren er tryg ved.
  • Transportudgifter til borgeren og medarbejderen til og fra aktiviteten.

Forslaget er udarbejdet ud fra en vurdering af, at ca. 100 borgere vil blive tilbudt/have gavn af ordningen.

Den nye fordeling af klippekortsmidler vil blive evalueret efter 1 år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslaget til omfordeling af klippekortsmidlerne.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Ældrerådet orienteres efterfølgende, idet Ældrerådets planlagte møde i slutningen af januar blev aflyst.

Bilag

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. januar 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker opfølgning på de ledige ældreboliger i Agersted.

Bilag

Til toppen


5. SOSU elever som voksenlærlinge


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremme af rekruttering af social- og sundhedselever i Brønderslev Kommune - ansættelse af voksenlærlinge.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende, at der indføres en permanent mulighed for at ansætte social- og sundhedselever som voksenlærlinge i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

På lige fod med andre danske kommuner står Brønderslev Kommune overfor en rekrutteringsudfordring på SOSU-området inden for nærmeste fremtid. Med den demografiske udvikling, som viser en kraftig stigning af +80 årige. vil der være et behov for at rekruttere flere til SOSU-området. I Brønderslev Kommunen er der den ekstra udfordring, at kommunen ikke har nok, som søger ind på SOSU-området. Brønderslev Kommune er derfor allerede nu ude og rekruttere elever fra andre kommuner. Det nødvendiggør et ekstra fokus på at rekruttere fra andre grupper i arbejdsstyrken. En af disse grupper vil kunne gøres interesseret i SOSU-området ved at bruge voksenlærling-begrebet.

Ældreområdet har i samarbejde med Jobcenteret etableret et pilotprojekt, i dette er der ansat 6 voksenlærlinge. De har tidligere været ledige og er nu ansat som social- og sundhedselever. Erfaringen herfra er, at det giver borgere, der har etableret familie, en økonomisk mulighed for at kunne tage en uddannelse og skifte branche.

Ved voksenlærlinge supplerer Jobcentret den almindelige elevløn med henholdsvis 30 kr. og 40 kr. i timen, alt efter længden på ledighedsperioden hos den enkelte voksenlærling. Da eleven skal opnå en mindsteløn, medfører det en merudgift til Ældreområdet. Med supplement fra Jobcenteret vil det give følgende meromkostninger til Ældreområdet, differentieret på de to uddannelser samt ledighedsperiode:

  • For en social- og sundhedsassistentelev med 30 kr./timen i tilskud: I alt 52.752 kr. over de 2 år og 9 måneder uddannelsen varer.
  • For en social- og sundhedsassistentelev med 40 kr./timen i tilskud: I alt 17.417 kr. fordelt over de 2 år og 9 måneder uddannelsen varer.
  • For en social- og sundhedshjælperelev med 30 kr./timen i tilskud: I alt 50.311 kr. fordelt over de 1 år og 2 måneder uddannelsen varer.
  • For en social- og sundhedshjælperelev med 40 kr./timen i tilskud: I alt 34.031 kr. fordelt over de 1 år og 2 måneder uddannelsen varer.

Der ansættes i dag social- og sundhedselever på almindelig elevløn og på voksenelevløn. Voksenlærlingeløn vil være en ny og tredje mulighed for at ansætte social- og sundhedselever. På årsbasis ansættes der i alt 18 social- og sundhedshjælperelever og 27 social- og sundhedsassistentelever.

De ekstra omkostninger er fortsat usikre, da antallet af voksenlærlinge ikke er muligt at estimere på nuværende tidspunkt. De ekstra omkostninger vil derfor blive indeholdt i ældreområdes nuværende økonomiske rammer. Udvalget vil på et senere tidspunkt få fremsendt en sag med et samlet økonomisk overblik over SOSU-elev området.

Der vil fortsat være fokus på rekruttering af unge mennesker på et ordinært elevforløb. Voksenlærlinge skal ses som et supplement til den nuværende rekrutteringsmetode.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender,at der indføres en permanent mulighed for at ansætte social- og sundhedselever som voksenlærlinge i Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er en del usikkerheder om de samlede omkostninger, som denne nye ansættelsesform giver. Beregningerne er udarbejdet af løn- og personalekontoret. Det forventes, at udgifterne kan afholdes indenfor det nuværende budget.

Beslutning

Til efterretning.

Sagen bringes op i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget med henblik på at undersøge mulighederne for, at ordningen bliver udgiftsneutral for Ældreomsorgsudvalget.

Til toppen


6. Sammenligning af sagsbehandlingstider


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Udvalget orienteres om sagsbehandlingstider i forskellige nordjyske kommuner.

På næste udvalgsmøde fremlægges forslag til justering af sagsbehandlingstider, hvor det er muligt.

Sagsfremstilling

Med afsæt i udvalgets fortløbende drøftelser af sagsbehandlingstiderne i Brønderslev Kommunes Visitation er der på udvalgets opfordring indhentet oplysninger om sagsbehandlingstider fra Hjørring, Frederikshavn samt Aalborg kommuner med henblik på at sammenligne med sagsbehandlingstiderne i Brønderslev Kommune (jf. bilag).

På næste møde i Ældreomsorgsudvalget den 6. marts 2019 vil Fagforvaltningen fremlægge forslag til justering af sagsbehandlingstider, hvor det er muligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Udvalget ønsker mulighederne for skærmede demenspladser placeret på Margrethelund vurderet.

Til toppen


8. Lukket punkt: Elektroniske låse


Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer