Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 14. marts 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Afbud fra Jan Thaibert.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Besøg af SOSU-hjælpere


Resume

Sagsforløb: ÆO

Besøg af 2 SOSU-hjælpere.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune oplever i øjeblikket, at der er mangel på SOSU-assistenter, både på plejecentre og i hjemmeplejen. Dette forventes også at være tilfældet i den nærmeste fremtid.

For at imødekomme den store efterspørgsel arbejdes der med at rekruttere til området. For at det skal lykkes, er der et tæt samarbejde med Jobcenteret om at gøre området endnu mere attraktivt for nye og andre grupper af borgere, der normalt ikke vil søge inden for området.

I denne proces er er det konstateret, at det er lettere at rekruttere SOSU-hjælpere frem for assistenter. En af flere løsninger på dette er, at kommunens nuværende SOSU-hjælpere læser videre til SOSU-assistenter.

Denne mulighed vil Hanne Hartmann Christensen og Michella Johansen komme og fortælle om. De har været ansat som SOSU-hjælpere og har nu orlov, og er i gang med SOSU-assistent uddannelsen. De vil fortælle om deres personlige oplevelse med skiftet fra at arbejde som hjælper og til at skulle læse videre.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og konsulent Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Udvalget bakker op om fortsatte initiativer, der kan medvirke til at øge tilgangen til SOSU-faget generelt og ikke mindst til SOSU-assistent.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


4. Årsrapport om velfærdsteknologi 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/HAR/ÆR

Velfærdsteknologi er et område, som Sundhed og Velfærd kraftigt har øget fokus på henover de sidste par år. Det er der kommet mange nye og spændende projekter ud af, som årligt bliver samlet i en årsrapport.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2018 indeholder en beskrivelse af de nye projekter, der blev igangsat i 2018 og/eller fortsat afprøves i 2018 efter at være blevet igangsat i 2017 samt de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

Rapporten indeholder også en kort liste over de produkter/projekter, som har været i en undersøgelsesfase i 2018, men som der først tages endelig stilling til i 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Tilsyn med plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af anmeldte tilsynsbesøg på plejehjem og –centre i Brønderslev Kommune fremsendes en samlet årsrapport.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne på plejehjem og –centre i Brønderslev Kommune.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har altså pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsyn på hvert plejehjem eller –center udført af BDO efter aftale med Visitationen, Ældre og Hjælpemidler. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

I 2018 har der - udover de faste temaer for tilsynene - været ført tilsyn med mad og måltider.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hvert plejehjem eller –center. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside samt på Plejehjemsoversigten. Derudover har BDO udarbejdet en årsrapport, som sammenfatter konklusionerne i de enkelte tilsynsrapporter. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager årsrapporten til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 27. februar 2019, pkt. 13:

Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning.

Det havde været ønskeligt, at tilsynene var mere fordelt hen over året, så ikke alle plejecentre tilses i november måned.

Kurt Kristensen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup ønsker præciseret, at alle tilsynsbesøg ikke bør ligge i samme måned.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Forslag til nye sagsbehandlingstider for Visitationen - Ældre og Hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Der er udarbejdet forslag til nye sagsbehandlingstider for Visitationen - Ældre og Hjælpemidler.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslaget.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgets møde den 6. februar 2019 blev udvalget orienteret om sagsbehandlingstiderne i henholdsvis Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn samt Aalborg kommuner som en del af den fortløbende drøftelse af sagsbehandlingstiderne i Visitationen. Der er nu udarbejdet forslag til nye sagsbehandlingstider i Visitationen - Ældre og Hjælpemidler (jf. bilag).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslaget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Sagen sættes på det kommende møde i Ældrerådet.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Økonomisk status på plejecenterområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/Fag MED for SV/ÆO/ØK/BY

På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget om, hvilke konsekvenser der forventes af bl.a. Byrådets beslutning om ny model på plejecenterområdet, har forvaltningen udarbejdet en forventet økonomisk status på det samlede plejecenterområde ud fra den aktuelle situation.

Denne fremlægges hermed til politisk behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelser af budgetopfølgning 3, 2018 og evaluering af budgetprocessen blev det drøftet, hvilke økonomiske konsekvenser der vil være af bl.a. Byrådets beslutning af 28. november 2018 om anvendelse af den alternative model på plejecenterområdet.

Direktionen og forvaltningen blev anmodet om at udarbejde en status på de forventede konsekvenser så hurtigt som muligt. På baggrund af denne beslutning er der udarbejdet en status for hele plejecenterområdet.

Plejehjemspladser:
Samlet set er der et merforbrug på 5,0 mio. kr.

Dette merforbrug skyldes omstruktureringen af pladser på hele plejecenterområdet, hvilket samlet beløber sig til 7,6 mio. kr. De 7,6 mio. kr. fordeler sig med 6,1 mio. kr. til egne plejecenterpladser og 1,5 mio. kr. til Vivaldi Plejecenter. Brønderslev Kommune har i 2018 haft 34 aflastningspladser til rådighed, i budget 2019 var der en forventning om at lukke 11 aflastningspladser på Stenumgård. Det viser sig nu, at med den alternative model vil alle 22 aflastningspladser på Stenumgård lukke fra den 28. februar 2019. Dette betyder, at der vil være et overlap i 2 måneder på aflastningspladserne. Dette overlap gør, at borgerne, på de aflastningspladser som lukkes, vil blive flyttet så smidigt som muligt til deres nye aflastningsplads på et nyt plejecenter.

Baggrunden for stigningen på Vivaldi Plejecenter er, at der til budget 2019 var der en forventning om, at fordelingsnøglen til Vivaldi var 25 egne borgere og 19 fra andre kommuner. Det har siden hen vist sig, at denne fordeling har ændret sig til, at der nu er 29 egne borgere og 15 fra andre kommuner.

Plejecenterområdet forventer at kunne opnå en takstbesparelse på 2,6 mio. kr. ved at lukke en afdeling på Margrethelund med alm. pladser.

Oversigt over pladstype

Nedenstående oversigt er udarbejdet ekskl. pladserne på Asaa friplejehjem.

Budget 2019

Ny struktur 2019

Forskel

Alm. pladser

286

274

-12

Demenspladser

53

53

0

Særligt skærmede pladser

3

3

0

Aflastningspladser

23

35*

12

I alt

365

365

0

* Der er et overlap på aflastningspladser i 2 måneder, hvor området samlet set vil havde 57 pladser til rådighed.

Projekt Bedre Bemanding

Samlet indtægt på 3,6 mio. kr.

Eksterne projektmidler som er bevilget af Sundheds- og Ældreministeriet i 2019

Asaa friplejehjem

Samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr.


På Asaa Friplejehjem er der kommet flere borgere på den høje takst, hvilket primært er årsagen til en forventet merudgift på ca. 2,9 mio. kr.

Huslejetab

Samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr.


Det samlede merforbrug genereres ved at lukke 13 pladser på Margrethelund, ved at omdanne 8 pladser på Hellevadlund til aflastningspladser. Der vil blive en tomgangshusleje på henholdsvis Stenumgård (2 måneder) og på Cassiopeia (1 mdr.) som der ligeledes skal tages højde for.

Servicebetaling

Samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr.


Ved at omdanne pladser fra almindelige pladser, hvor vi modtager betaling for valgfri ydelser, til aflastningspladser, hvor taksten er fastsat af staten, vil der blive genereret et merforbrug på de ydelser, som der normalt betales for. Dette er primært døgnkosten, som er 14 kr./pr. døgn dyrere end den takst, der opkræves pr døgn fra borgeren.

Flytteomkostninger

Samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr.


Ved at flytte borgerne fra Stenumgård til de nyoprettede aflastningspladser, vil der være et afledt merforbrug ved at omdanne almindelige pladser til aflastningspladser. Ligeledes vil der være en flytteomkostning, idet Stenumgård lukkes ned som plejecenter.

Frit valg

Samlet set en besparelse på 1,3 mio. kr.


Ventelisten på plejecenterområdet vil blive afviklet som følge af denne omstrukturering af pladser på plejecenterområdet. Besparelse på Frit valg er beregnet ud fra det nye antal pladser på plejecenterområdet kombineret med ventelisten på plejecenterpladserne.

Samlet set vil der være et forventet merforbrug på ældreområdet på 4,7 mio. kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvordan det forventede merforbrug skal håndteres.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Sagen er gennemarbejdet og på baggrund af de forudsætninger, som er opstillet i beregningerne, er konklusionen, at området vil komme ud med et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 5:

Status drøftet.

Direktionen er bevidste om, at de gældende styringsprincipper fordrer, at der skal peges på forslag indenfor udvalgets område, som kan kompensere for den forventede budgetoverskridelse.

Samtidig er Direktionen på det rene med, at budgetaftalen for 2019 allerede på forhånd pålægger forvaltning og fagudvalg opgaver med at formindske udgifterne betydeligt på andre områder indenfor ældresektoren. Disse initiativer er allerede iværksat.

Derfor bliver det vanskeligt at pege på forslag, der ikke bryder markant med Byrådets beslutninger bl.a. med hensyn til serviceniveau for tildeling af plejecenterpladser, frit valg og sygepleje.

I 2019 vil 1,8 mio. kr. kunne finansieres indenfor området af overførte beløb fra 2018 til 2019. Herudover kan der på kortere sigt peges på finansiering fra andre områder f.eks. forhøjede indtægter som følge af overgangsordning for udligningstab eller forventede mindreudgifter på overførselsområdet. Der skal fortsat arbejdes med nedbringelse af det samlede udgiftsniveau på ældreområdet på længere sigt.

Jens Davidsen var fraværende.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 13. marts 2019, pkt. 5:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede omkring økonomisk status på plejecenterområdet.

Der er en merudgift på plejecenterområdet på 4,7 mio.kr. primært grundet:

 • Ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen vedr. lukning af pladser, ændret anvendelse af Stenumgård, tilpasning af bevilling til Vivaldi friplejehjem m.v.
 • Asaa friplejehjem, hvor der er kommet flere borgere på den høje takst end forventet.

1,8 mio.kr. vil kunne finansieres af overførte beløb fra 2018 til 2019 på ældreområdet.

Der var ikke yderligere bemærkninger til orienteringen.

Ann Cathrine Vestergaard, Ellen M. Rasmussen, Ellen Lykke og Louise K. Christensen var fraværende.

Beslutning

Ældreomsorgsudvalget bakker op om finansiering af 1,8 mio.kr. i 2019 af overførte midler. Merudgiften til Asaa Friplejehjem – aktuelt 2,9 mio.kr. – indstilles tillægsbevilget, idet udgiften ikke er en styrbar udgift for udvalget.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


8. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 18. februar 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 27. februar 2019, pkt. 10:

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning.

Kurt Kristensen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Styring af udgiftsniveauet på Asaa Friplejehjem


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af svar fra KL på henvendelse om styringsmuligheder på Asaa Friplejehjem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af budgetopfølgning 3 besluttede Ældreomsorgsudvalget den 5. december 2018 følgende:

"Udvalget ønsker, i lyset af presset på flytning af borgere fra takst 2 til takst 3 på Asaa Friplejehjem, en henvendelse til KL med henblik på at afdække, om der er muligheder for at stå stærkere i dialogen med friplejehjemmene om ændring fra takst 2 til takst 3".

Der er nu modtaget svar fra KL, som ikke umiddelbart bringer nye styringsmuligheder på banen. Borgmester og udvalgsformand har holdt møde med direktør Emil Tang, Danske Diakonhjem. Der gives på mødet en mundtlig orientering om dette møde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter tilbagemelding fra KL og fra møde med Danske Diakonhjem.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget forsøger at rejse udfordringen politisk.

KL kontaktes med henblik på at undersøge, om andre kommuner sidder i samme situation.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019 igangsættes processen med beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget peger på, at antal timers hjemmehjælp til 65-79 årige (KØF-tal) bør undersøges nærmere.

Udvalget er åbne overfor at opnå besparelser via investeringer, fx via brug af velfærdsteknologiske løsninger.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke anbefale, at der udarbejdes afdækningskatalog med henvisning til kommunens samlede økonomiske status.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


11. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2019 berammet til henholdsvis den 3. april og den 9. oktober 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 27. februar 2019, pkt. 3:

Ældrerådet ønsker at sløjfe de to årlige møder for i stedet at afholde en temadag til efteråret i tråd med sidste år.

Kurt Kristensen var fraværende.

Beslutning

Udvalget indkalder til fællesmøde baseret på følgende dagsorden:

 • Budget 2020
 • Status på Margrethelund
 • Indhold og form på en seniormesse
 • Fremtidig mødestruktur mellem udvalget og Ældrerådet

Derudover indhentes dagsordenpunkter hos Ældrerådsformanden.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


12. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2019.

Fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum har samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Med denne sag følger nøgletal på:

 • Ældre
 • Sundhed

Nøgletallene kan eventuelt bruges som inspirationskilde til drøftelse i udvalget, herunder om der er nøgletal der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække evt. besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder. Hvor opgørelsesmetoden er uændret er Brønderslevs tal for forrige år også oplyst.

Hele rapporten "Brug nøgletal i styringen" er tidligere udleveret.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter nøgletallene, herunder om nogle af nøgletallene ønskes yderligere belyst.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 27. februar 2019, pkt. 14:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

VIVE rapporten er ligeledes drøftet, og det er aftalt, at Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen på næste ældrerådsmøde kommer med en dybdegående faktabaseret informering.

Kurt Kristensen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Visionsaftale - Bevæg dig for livet


Resume

Sagsforløb: TM/BE/BS/ÆO/FK/SS

Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetaftalen for 2019, at der skal indgås aftale med DGI og DIF om, at Brønderslev Kommune i perioden fra 2019 til og med 2023 er Visionskommune i regi af projektet ”Bevæg dig for livet”.

Arbejdsgruppen, som er nedsat af Byrådet, fremsender til orientering forslag til Visionskommuneaftale med DGI og DIF.

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe er nu så langt i processen, at fagudvalgene kan orienteres om forslaget til Visionskommuneaftalen.

Forslaget til aftale er søgt grundigt beskrevet i følgende afsnit:

 • Brønderslev Kommune – Bevæg Dig For Livet Visionskommune
 • Overordnet datagrundlag
 • Målsætninger
 • Ressourcer
 • Indsatsområder
 • Kommunikation
 • Organisering
 • Mislighold af aftalen

Visionsaftalen skal skabe en ramme for arbejdet i de kommende 5 år, og indeholder følgende overordnede målsætninger og indsatsområder.

Målsætninger

 1. Øge antallet af fysisk aktive fra de nuværende 68 % til 75 %, svarende til ca. 2.500 flere aktive.
 2. Øge antallet der er fysisk aktive i foreningsregi med 1.250 borgere. Det betyder, at halvdelen af de flere fysiske aktive skal løftes af foreningslivet i Brønderslev Kommune, hvilket også vil sikre en foreningsdeltagelse omkring de 50 %.

Indsatsområder
Der skal arbejdes på:

 • Rammevilkårene for et aktivt foreningsliv
 • Rammevilkårene for rum og rammer til fysisk aktivitet
 • Rammevilkårene for kommunens institutioner
 • Rammevilkårene for sundhed

Derudover skal der arbejdes på målgrupperne:

 • Børn og Unge
 • De inaktive voksne
 • De inaktive 60+'ere
 • Fysisk og psykisk sårbare

Eventuelle bemærkninger kan sendes til Fritids- og Kulturområdet, senest den 15. marts 2019.

Forslaget vil blive behandlet af arbejdsgruppen den 14.-15. marts 2019 med henblik på fremsendelse til Byrådets behandling og godkendelse den 27. marts 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Ole Jespersgaard ønsker at stille sit mandat som formand for Hospice Vendsyssel i Frederikshavn til rådighed.
 • Klaus Riis Klæstrup deltog i Mulighedernes dag i Aalborg. Der var god inspiration til en seniormesse, som der er stillet forslag om at afholde i Brønderslev. Desuden inspiration til et arrangement, hvor borgerne kunne møde deres politikere i åben dialog.
 • Politisk møde i Aalborg den 12. marts 2019 om det gode ældreliv.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 14. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer