Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 12. juni 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Økonomi vedrørende ny dimensionering for SOSU-elever i 2020/21


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/Fag MED S&V

Fremlæggelse af forslag til finansiering af merudgifter i forlængelse af den nye dimensionering på SOSU-området for 2020-21.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik på møde den 15. maj 2019 en orientering om den nye dimensionering på SOSU-området, og ønskede i forlængelse heraf forslag til, hvordan merudgifterne herved kunne finansieres.

Brønderslev Kommunes optag af SOSU-elever øges fra 2020 i forlængelse af aftale indgået mellem KL, Regeringen og FOA i starten af 2019. Aftalen gælder for 2020-21. Med aftalen øges det nuværende optag af SOSU-elever fra 14 social- og sundhedshjælperelever (SSH) og 21 social- og sundhedsassistentelever (SSA) til 20 SSH-elever og 40 SSA-elever.

Den nye dimensionering giver samtidig anledning til væsentlige ændrede økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune, og disse belyses i det følgende ved opstilling af 2 scenarier.

Det første scenarie er ”udgiftsneutralt”, dvs. at der sker en øgning af indregning af SOSU-eleverne i normeringen. Her bliver der tale om en kommunal nettoudgift på 0 kr. for årene 2020-23. I øjeblikket indregnes SSH eleverne med 30 % på frit-valg og med 0 % på plejecentrene. Dette ændres til, at alle elever indregnes med 33 % på plejecenterområdet. Herved vil eleverne kunne indgå delvist i normeringen på plejecentrene, hvor der er øvrige kolleger tilstede, som eleven ved behov kan spørge til råds. Til gengæld udgår eleverne af normeringen på frit-valg, hvorved eleverne ikke i samme omfang står alene hos borger i eget hjem, men i højere grad har mulighed for at følges med en erfaren kollega. I dette scenarie tages der på samme tid højde for kommunens økonomi, borgernes krav på en kvalificeret hjælp og ikke mindst, at eleverne kan opleve en uddannelsessituation, hvor der er mulighed for den nødvendige støtte undervejs.

Det andet scenarie er ”at gøre ingenting”, dvs. at optaget øges, og de eksisterende aftaler om håndteringen af SOSU-elever fastholdes. Her bliver der tale om en samlet kommunal nettoudgift for årene 2020-23 på 16,5 mio. kr.

I begge scenarier forudsættes, at det er muligt at fremfinde det nødvendige antal elever. Det er allerede i dag en udfordring med den lavere dimensionering at få det nødvendige antal elever. Derudover bemærkes, at en del af optaget vil være voksen-elever, som har en højere aflønning end de almindelige elever. Ovenstående scenarier bygger på en 50/50 fordeling mellem almindelige elever og voksen-elever.

Det er muligt at lave andre kombinationer end de to skitserede scenarier.

Indeholdt i den nye dimensionering er en overtagelse af uddannelsesforpligtelsen af 10 SOSU-elever fra regionen. Det forudsættes, at denne opgaveoverdragelse DUT-kompenseres fuldt ud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilket scenarie, der skal lægges til grund for budget 2020.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Personale

Vælges det udgiftsneutrale scenarie, vil det betyde en tilpasning i den faste normering for at kunne finansiere den ekstra udgift til elever. Målt over perioden 2020-2023 indebærer det en udgiftsreduktion på 16,5 mio. kr. svarende til ca. 10 stillinger årligt, som skal fordeles på hele plejecenterområdet. Tilpasningen forventes at kunne ske ved naturlig afgang.

Økonomi

Begge scenarier bygger på, at opsparing fra 2018 på 3,4 mio. kr. anvendes til finansiering af de efterfølgende år.

Budgetmæssigt kan denne sag håndteres på to måder. Følges eksisterende praksis, så vil der blive et yderligere overskud på regnskab 2020, i 2021 passer budgettet, og overskuddet fra 2020 finansierer merforbruget i 2022 og 2023.

Budgettet kan også korrigeres således, at budgettet reduceres med 5 mio.kr. i 2020, igen korrektion i 2021 og budgettet øges med 2,5 mio. kr. i 2022 og frem.

Beslutning

Udvalget indstiller det udgiftsneutrale scenarie, og at budgettet korrigeres, således at budgettet reduceres med 5 mio.kr. i 2020 og hæves med 2,5 mio. kr. i årene 2022 og 2023.

Til toppen


4. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmøde i Nordjysk Mad I/S den 24. april 2019.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2019. De væsentligste punkter var følgende:

 • Budgetopfølgning 2019. Der foreligger rapport for 1. kvartal 2019. Der er en mindre overskridelse, men samlet set forventes det samlede budget for 2019 at holde.
 • Regnskab 2018. Årets resultat for 2018 viser et overskud på 427.055 kr. Ifølge kontrakten får Brønderslev Kommune 288.492 kr. udbetalt.

Desuden var der en orientering ved daglig leder og bestyrelsens medlemmer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Ændrede vilkår for drift af Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet godkendte den 20. juni 2012 etablering af et interessentskab, Nordjysk Mad I/S, mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune til produktion af mad til indlagte psykiatriske patienter og psykiatriens kantiner samt mad til kommunens plejecentre.

Der er indgået en aftale, der er uopsigelig i 10 år. Nordjysk Mad I/S har været i drift siden den 1. november 2012 til stor tilfredshed for begge interessenter.

Der imødeses en ændring i det grundlag, der var gældende for driften af Nordjysk Mad I/S på tidspunktet for indgåelse af interessentskabskontrakten. Ændringen betyder, at der er behov for at udarbejde et tillæg til kontrakten.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2012 etablering af et interessentskab, Nordjysk Mad I/S, mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune til produktion af mad til indlagte psykiatriske patienter og psykiatriens kantiner samt mad til kommunens plejecentre. Der er indgået en aftale, der er uopsigelig i 10 år, om Nordjysk Mad I/S mellem de to interessenter; interessentskabskontrakten er uopsigelig til udgangen af december 2022. Nordjysk Mad I/S har været i drift siden den 1. november 2012 til stor tilfredshed for begge interessenter.

Der imødeses imidlertid en væsentlig ændring i det grundlag, der var gældende for driften af Nordjysk Mad I/S på tidspunktet for indgåelse af interessentskabskontrakten. Ændringen betyder, at der er behov for at foretage en tilpasning af kontrakten for den tilbageværende kontraktperiode. Et eventuelt ophør af samarbejdet forudsætter enighed mellem de to interessenter.

Baggrund

I forbindelse med planlægningen af det igangværende byggeri af Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst har regionsrådet i efteråret 2014 besluttet, at Psykiatrien i Aalborg skal udflyttes til området ved Nyt Aalborg Universitetshospital. Udflytningen af Psykiatrien vil foregå over en årrække og indledes primo 2022 med udflytning af dele af Psykiatrien på Mølleparkvej i Aalborg. Det indgår som en del af regionsrådets beslutning, at Psykiatrien ved udflytningen til Aalborg Øst skal dele køkken med Nyt Aalborg Universitetshospital. Det betyder, at kostproduktionen i køkkenet på Mølleparkvej skal ophøre og flytte til matriklen i Aalborg Øst, når Psykiatrien fraflytter Mølleparkvej. Det nye køkken vil også skulle levere mad til Brandevej.

Som forberedelse til ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital er der etableret en særlig projektorganisation, der har til opgave at omstille hospitalet til at arbejde og fungere i de nye rammer. Køkkenfunktionen er et delprojekt under projektorganisationen, og Nordjysk Mad I/S har deltaget i projektgruppens forberedende arbejde.

Det er besluttet, som led i den samlede plan for udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital, at køkkenfunktionen i lighed med øvrige servicefunktioner på Aalborg Universitetshospital flyttes et halvt års tid før udflytning af de kliniske funktioner, dvs. i det tidlige efterår 2021. Projektgruppen for køkkenfunktionen har anbefalet at samle Nordjysk Mad I/S, Aalborg og køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital i god tid forinden med henblik på at sikre opbygningen af en fælles kultur både fagligt og socialt på tværs af matrikler. På den baggrund anbefaler projektgruppen, at Nordjysk Mad I/S, Aalborg bliver virksomhedsoverdraget til Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1. januar 2020.

Konsekvenser for Nordjysk Mad I/S og de to interessenter

Regionsrådets beslutning om at samle kostproduktionen på Nyt Aalborg Universitetshospital vil få konsekvenser for Nordjysk Mad I/S og de to interessenter, idet kostproduktionen dermed reduceres betragteligt.

Det er i interessentskabskontrakten aftalt, at interessenterne i fællesskab deler udgifterne til interessentskabets drift og produktion. Udgifterne fordeles som udgangspunkt efter interessenternes leverede kostenheder. Med virksomhedsoverdragelsen af Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital reduceres den forventede fremtidige produktion for Nordjysk Mad I/S med ca. 35 pct. i forhold til den budgetterede produktion i 2019. Samtidig sker der en forskydning mellem interessenterne, således at produktionen til Brønderslev Kommune fremadrettet vil udgøre 69 pct. af den samlede produktion og Psykiatrien 31 pct., mod henholdsvis 45 pct. og 55 pct. for nuværende.

Det betyder, at døgnkostprisen til plejecentrene i Brønderslev Kommune vil stige fra 135 kr. pr. døgn til 138 kr. pr. døgn svarende til en årlig merudgift for kommunen på ca. 250.000 kr., og at døgnkostprisen til indlagte psykiatriske patienter i Brønderslev vil falde fra 180 kr. pr. døgn til 171 kr. pr. døgn svarende til en årlig mindreudgift for regionen på ca. 290.000 kr. inkl. kantinedrift. I beregningen af døgnkostpriserne er der gjort en undtagelse til det aftalte princip for fordeling af udgifter, idet udgifterne til ledelse er fordelt ligeligt mellem de to interessenter og ikke efter leverede kostenheder. Den reducerede døgnkostpris til indlagte psykiatriske patienter i Brønderslev har primært baggrund i, at Brandevej med virksomhedsoverdragelsen af Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital ikke længere indgår i omkostningsberegningen. Brandevej har således udelukkende været finansieret af regionen, hvilket har forhøjet den hidtidige døgnkostpris til indlagte psykiatriske patienter. Region Nordjylland vil også fremadrettet have udgifter til kostforplejningen på Brandevej blot i et andet regi.

Anbefaling

Psykiatrien i Region Nordjylland og Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune anbefaler, at Nordjysk Mad I/S, Aalborg virksomhedsoverdrages til Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1. januar 2020, og dermed udtræder af det formaliserede samarbejde. Det anbefales samtidig, at Nordjysk Mad I/S videreføres med køkkenet i Brønderslev. Der er behov for at interessentskabskontrakten tilpasses de ændrede vilkår, dette kan ske ved et tillæg til interessentskabskontrakten. Tillægget til interessentskabskontrakten skal godkendes af Ældre- og Sundhedsministeriet.

Kommunikation og dialog

Regionsrådet for Region Nordjylland behandler den 25. juni 2019 tilsvarende indstilling vedrørende ændrede vilkår for drift af Nordjysk Mad I/S.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender den foreslåede virksomhedsoverdragelse af Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital og videreførelse af Nordjysk Mad I/S med køkkenet i Brønderslev og at administrationen bemyndiges til at udarbejde et tillæg til den eksisterende interessentskabskontrakt.

Sundheds- og ældrechef Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Bevæg dig for livet - Senior


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/FK

Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet indgik i et 2½- årigt projektsamarbejde ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år.

Projektet har været med til at etablere en lang række nye aktivitetstilbud i Brønderslev Kommune, og seniormålgruppen har taget tilbuddene til sig.

Halvvejs igennem projektet fremlægges hermed til orientering en status på resultaterne og midtvejsevalueringen af hele Bevæg dig for livet – Senior projektet.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen stod både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social -og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. Der er ansat en projektleder i 18,5 timer/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

I Bevæg dig for livet - Senior er der fokus på at aktivere flere danskere i aldersgruppen 60+ gennem flere målrettede tiltag både i og uden for foreningerne. Målet er, at de samlede aktivitetstilbud til målgruppen skal kortlægges, synliggøres og kommunikeres. Dette skal understøtte Bevæg dig for livet - Seniors overordnede tredelte mål om 1) at fastholde seniorer i foreningsregi, 2) at få flere seniorer i foreninger og 3) at aktivere ikke foreningsvante seniorer.

I Brønderslev Kommune har Bevæg dig for livet – Senior arbejdet med en partnerskabsmodel med kommunens frivillige idrætsforeninger. Partnerskabets indhold har variereret fra forening til forening, men overordnet har det rettet sig mod følgende indsatser i forhold til at få flere medlemmer:

1. Markedsføring af foreningens eksisterende tilbud

2. Afholdelse af åbent hus-arrangementer

3. Gennemførelse af introduktionsforløb

4. Etablering af nye aktivitetstilbud i foreningerne

Den erklærede målsætning om 15 % flere foreningsaktive seniorer frem mod 2019 blev næsten allerede indfriet i 2018, hvor de lokale foreninger oplevede en medlemsfremgang på 12 % svarende til 307 nye seniormedlemmer. Medlemsfremgangen afspejler sig i særdeleshed hos Bevæg dig for livet – Seniors partnerskabsforeninger, der næsten alle har fået flere medlemmer i målgruppen.

I 2019 har en del af indsatserne i Bevæg dig for livet – Senior rettet sig mod andre arenaer end foreningslivet. Det har eksempelvis betydet, at følgende initiativer er blevet søsat:

 • Royal Run på udvalgte plejecentre
 • Opkvalificering af medarbejdere og frivillige på aktivitetsområdet
 • Bibliotekssamarbejde om at få flere fysisk aktive
 • Gå-projekt i samspil med frivillige aktører

Foruden ovenstående indsatser har der siden efteråret 2018 kørt et pilotprojekt – ”Sundhed på Tværs” - i Bevæg dig for livet – Senior regi med henblik på at understøtte borgernes udslusning fra de kommunale rehabiliteringstilbud til foreningslivet. Det overordnede formål med projektet er, at flere borgere der har modtaget et forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud i kommunalt regi fastholdes i fysisk aktivitet gennem foreningstilbud i Brønderslev Kommune.

Overordnet set har projektet omhandlet følgende elementer:

 • Brobygning – ledsaget overgang til foreningslivet af kommunalt personale. Foreningstilbud som en del af den udbudte træning
 • Netværksdannelse mellem idrætsforeninger og sundhedscentre
 • Opkvalificering af idrætsforeningernes instruktører og bestyrelsesmedlemmer i forhold til nye målgrupper

Projektet har givet værdifulde erfaringer og en samarbejdsmodel mellem foreninger og personalet i sundhedscentrene. Samtidig har det allerede kastet en række nye medlemskaber af sig fra borgergrupper, der ellers kan være svære at finde relevante foreningstilbud til.

National midtvejsevaluering

På tværs af de 5 Bevæg dig for livet – Senior kommuner er der i foråret lavet en midtvejsevaluering i samarbejde med Ineva.(bilag 1)

De involverede Bevæg dig for livet - Senior kommuner udtrykker stor tilfredshed med en tilpasset model, der imødekommer lokale behov. Samtidigt oplever både kommuner og idrætsorganisationer at have skabt gensidig værdi.

Projektet vurderes at have bidraget positivt til tilblivelsen samt videreudviklingen af frugtbare tværsektorielle samarbejder og relationer mellem særligt sundhedsforvaltningerne og kultur- og fritidsforvaltningerne i kommunerne. For at understøtte det tværsektorielle samarbejde bedst muligt opleves ledelsesmæssig opbakning at være en nødvendighed. Dette primært fra den kommunale ledelse i de involverede forvaltninger. Delprojektlederens rolle som koordinerende organ opleves værdifuld og vigtig for Bevæg dig for livet – Seniors visionsarbejde.

Fremadrettet anbefales det at bibeholde og udvikle netværksmøder, hvor interesserede kommuner uden for Bevæg dig for livet - visionssamarbejdet inviteres ind til deling af gode erfaringer med projektet. Dette vurderes at kunne inspirere til at indarbejde visionselementer eller konkrete aktiviteter i kommuner uden for Bevæg dig for livet -regi og derved skabe større opmærksomhed omkring Bevæg dig for livet - Senior.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fin gennemgang, som tages til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Træning før hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af drøftelserne på fællesmødet mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 16. november 2018, anmodes Ældreomsorgsudvalget om at godkende, at der igangsættes et pilotprojekt, som skal afdække, hvorvidt investering i træning kan føre til øget grad af selvhjulpenhed.

Til kommentering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

På fællesmødet mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 16. november 2018 blev temaet ”Hjælpemidler: Egenmestring – skal/skal ikke?” drøftet. Der var generelt enighed om, at borgere, der kan genoptrænes, skal tilbydes træning, før der bevilges hjælpemidler eller hjemmehjælp. Dog under forudsætning af, at der tages udgangspunkt i borgerens ønsker, og hvor borgeren er i sit liv.

Med udgangspunkt i drøftelserne fra fællesmødet ønsker Fagforvaltningen at igangsætte pilotprojektet ”Træning før hjælpemidler”, som skal afdække, hvorvidt investering i træning til borgere, der er bevilget toiletforhøjere kan føre til en øget grad af selvhjulpenhed, så borger kan klare sig længst muligt i eget hjem med øget livskvalitet til følge.

Målgruppen til pilotprojektet er udvalgte borgere, der er bevilget toiletforhøjer og modtager varig hjælp, og som vurderes at have rehabiliteringspotentiale.

Pilotprojektet tager afsæt i Brønderslev Kommunes ældrepolitik "Et aktivt ældreliv – den, der kan selv, vil og skal selv", og der udarbejdes en beskrivelse af pilotprojektet, som forelægges udvalget til godkendelse i august 2019.

Pilotprojektet forventes påbegyndt primo september 2019 og afsluttet medio januar 2020, hvorefter erfaringerne fra projektet forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at der udarbejdes en beskrivelse af pilotprojektet ”Træning før hjælpemidler”.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 3. juni 2019, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, det er et godt projekt, og det bliver spændende at få en evaluering efter endt afslutning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


8. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

På Finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 16,3 mio.kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét viser et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. De væsentligste årsager til merforbruget er:

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som vedrører forventet mindreforbrug til tjenestemænd, herunder pension til tjenestemænd. Derudover forventes mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark og et mindreforbrug på Nordjyllands Beredskab.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere børn i dagplejen. Derudover forventes merforbrug på SFO pga. færre indtægter, samt merforbrug på Udsatte børn og unge.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på 18,7 mio. kr., der hovedsageligt vedrører Integrationsområdet pga. færre flygtninge samt efterregulering af bl.a. refusion. Derudover blev der ved budgetlægningen budgetteret med et beløb til at modstå konjunkturændringer, hvilket der ikke er behov for. På området er der vedtaget en strategi for "borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet". Strategien forventes at bidrage med et mindreforbrug.

På Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ændring i antal pladser på plejecentre samt pladstyper. Derudover forventes der et merforbrug på hhv. boligstøtte samt hjælpemidler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merfobrug på 13,9 mio. kr. som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,0 mio.kr. som udelukkende vedrører vintertjeneste.

På det samlede børn- og ungeområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for evt. tilgang resten af året.

Direktionen deltager i behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen, 7. maj 2019, pkt. 8:

Pga. mindre udgifter på beskæftigelses- og integrationsområdet og merindtægter med baggrund i overgangsordningen for udligning, udviser det samlede billede et overskud i forhold til budget.

Udfordringen på det specialiserede voksenområde er umiddelbart vanskelig at reducere hurtigt. Kommunens medvirken i KL-partnerskabet ”Projekt om bedre styring på socialområdet” kan evt. give bud på indsatsområder. Ligeledes kunne det overvejes at få foretaget en ekstern screening af de aktive sager på området med henblik på ideer til yderligere indsatser for reduktion af udgiftsniveauet.

Inden der evt. foretages yderligere på ældreområdet, anbefales det at afvente effekten af de allerede igangsatte indsatser for håndtering af udfordringerne på ældreområdet

Det konstateres, at der på nuværende tidspunkt er opnået næsten balance mellem forventede udgifter og budget indenfor udsatte børn og unge

Udviklingen i antal ydelsesmodtagere på beskæftigelsesområdet følges løbende, da vurderingen aktuelt er på data for januar måneds forbrug. En evt. mere positiv vurdering af udgiftsudviklingen på området vil ske ved 2. budgetopfølgning.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Da der ikke er kommet midler via sidste finanslov, foreslår Direktionen, at der laves følgende omplaceringer vedr. tilpasningspuljer jf. budgetaftale 2019:

 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 21:

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2019, pkt. 3:

Opfølgningen taget til efterretning.

Udvalget ønsker en nærmere belysning af fordele og muligheder ved oprettelse af et gæstedagplejehus i den østlige del af kommunen.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 8. maj 2019, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 5:

Udvalget har fremsendt sag om plejecenterområdets økonomi i lyset af beslutningerne om plejecenterstrukturen. Denne sag er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019.

Udvalget er opmærksom på den indarbejdede besparelse på sygeplejeområdet på 3 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020. Det er forventningen, at besparelsen kan opnås i 2020, men det er endnu for tidligt at vurdere, om målet på 3 mio. kr. fuldt ud kan nås i 2019. Dette vil fremgå af budgetopfølgning 2.

Endelig vurderer udvalget, at merudgifterne til hjælpemidler og boligydelse er uomgængelige.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. maj 2019, pkt. 6:

Udvalget ønsker ekstra fokus på tilgangen af borgere fra UngeCentret til Sundhed og Velfærd. I forlængelse heraf ønskes afholdt et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Udvalget vurderer ikke, at yderligere konsulentundersøgelser af området vil være den rette løsning.

Udvalget lægger til grund, at forvaltningen fortsat har fokus på de arbejdsgange, som blev aftalt i forbindelse med PWC-processen i 2016/17.

Lars Bisgaard var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 9. maj 2019, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Margit Chemnitz var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Udvalgene og forvaltningerne forventes at tage initiativer til minimering af overskridelser. Ved næste budgetopfølgning skal der rapporteres og følges op på iværksatte initiativer.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Byrådet, 22. maj 2019, pkt. 5:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 12. juni 2019:

I forlængelse af Økonomiudvalgets indstilling foreslår fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, at udvalget drøfter, hvilke initiativer, der ønskes videreført/iværksat med henblik på at minimere overskridelserne.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tager Økonomiudvalgets henstilling til efterretning og imødeser, at forvaltningen fortsat er opmærksom på at opnå mulige besparelser.

Udvalget er samtidig opmærksom på, at merudgifterne på udvalgets område er betinget af udefrakommende faktorer, og at det bliver vanskeligt at opnå en balance i 2019.

Endelig erindrer udvalget om, at udvalget allerede har forpligtet sig til at finde 1,8 mio.kr. i 2019 af opsparede midler.

Bilag

Til toppen


9. Budget 2020


Resume

Sagsforløb: ÆO

Udvalget orienteres om arbejdet med at afdække behov for budgetkorrektioner og opsamlede ønsker til budget 2020.

Sagsfremstilling

Ved de årlige budgetforhandlinger drøftes såvel besparelsesmuligheder som budgetkorrektioner og ønsker.

Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at afdække behovet for budgetkorrektioner samt samle op på eventuelle ønsker til det kommende budget. Der gives på mødet en status for dette arbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget anmoder forvaltningen om til næste møde at fremlægge forslag til tekniske korrektioner og ønsker til budget 2020.

Udvalget har formuleret 2 scenarier for ombygning af Margrethelund, som ønskes fremlagt på Byrådets temamøde den 26. juni 2019.

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. maj 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 3. juni 2019, pkt. 4:

Ventelisten er taget til efterretning.

Opgørelse for ansøgninger til plejeboliger 2017/2018 udleveret, Ældrerådet ønsker begrundelsen for afvisningerne oplyst.

Ligeledes er redegørelse for vasketøjsordning i kommunen udleveret. Ældrerådet ønsker oplyst, hvor mange borgere der er på ordningen.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er udarbejdet udkast til ny kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning efter servicelovens § 84, stk. 2.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende udkastet til kvalitetsstandarden.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende kvalitetsstandarden.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Der er udarbejdet udkast til en ny kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning efter servicelovens § 84, stk. 2. Der er ikke tidligere udarbejdet en kvalitetsstandard for ydelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkastet til kvalitetsstandarden.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 3. juni 2019, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og roser beskrivelsen. Der er enighed om, at kvalitetsstandarten skal linkes til Ældrehåndbogen på kommunens hjemmeside.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ÆO/SS/BY

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Byrådet skal tage stilling til, om Sundhedsaftalen kan godkendes og udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019 og udpeger politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Indstilling

Ældrerådet, 7. maj 2019, pkt. 1:

Samlet set finder Ældrerådet, at Sundhedsaftalen er et godt og velbeskrevet redskab. Rapporten er drøftet med følgende bemærkninger:

Ældrerådet har en formodning om, at det sundhedsfaglige personale ved Brønderslev Kommune er indforståede med, hvad Leon-princippet er.

Ligeledes ser Ældrerådet frem til, at de IT baserede værktøjer tages i brug som beskrevet i rapporten, således samarbejdet også styrkes mellem region og andre kommuner.

Hertil gør Ældrerådet opmærksom på, at omkring 20 % af befolkningen endnu ikke har adgang til IT.

Ældrerådet vil følge og være opmærksom på, at der etableres akutstuer, således Brønderslev Kommune er forberedt på tidlig hjemsendelse fra sygehus og ligeledes forebygge indlæggelser.

Knud Jørgensen og Erik Nielsen var fraværende.

Direktionen, 7. maj 2019, pkt. 7:

Direktionen anbefaler forslaget og anbefaler, at alle de udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 12:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. maj 2019, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske udvalg.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Handicaprådet, 21. maj 2019, pkt. 7:

Til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Byrådet, 22. maj 2019, pkt. 13:

Udsat.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Supplerende sagsfremstilling til fornyet udvalgsbehandling:

Udvalget anmodes om at drøfte det endelige forslag til Sundhedsaftale og indstille en politisk repræsentant til de politiske klynger.

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Udvalget peger på formanden Lone Lex.

Lars Bisgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Sundhedsaftalen indstilles godkendt og Ole Jespersgaard indstilles udpeget som repræsentant til den politiske klynge.

Bilag

Til toppen


13. "Aktiv med Demens" - tilkendegivelse om eventuel fortsættelse af samarbejde fra 2020


Resume

Sagsforløb: ÆO

Brønderslev Kommune har siden foråret 2018 deltaget i satspuljeprojektet ”Aktiv med Demens” i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og 7 andre nordjyske kommuner. Projektmidlerne udløber ved udgangen af 2019.

Alle deltagende kommuner er blevet bedt om at give en tilbagemelding på, om de fortsat ønsker at være en del af Aktiv med demens i 2020.

Sagsfremstilling

Aalborg, Mariagerfjord, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Brønderslev kommuner fik sammen med Alzheimerforeningen samt musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet tildelt 5,4 mio. kr. fra en SATSpulje til etablering af et ikke-visiteret rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende. Den primære målgruppe er yngre hjemmeboende og tidligt diagnosticerede borgere med let til moderat demens.

Rådgivnings- og aktivitetscentret er etableret i Aalborg med projektleder og projektmedarbejdere og en række aktiviteter, mens der i de øvrige kommuner er etableret satellitter med færre aktiviteter, som varetages af såvel kommunale medarbejdere og frivillige samt projektmedarbejdere fra centeret i Aalborg.

I Brønderslev Kommune er der følgende faste aktiviteter, som er blevet til i et samarbejde mellem Aktivitetsområdet, Demenskoordinatorerne, nogle få frivillige bl.a. fra Alzheimerforeningen og projektmedarbejder fra centeret i Aalborg:

 • Café på Grønningen i Brønderslev for borgere med demens i et tidligt stadie og de pårørende. Aktiviteterne planlægges på månedsbasis med afsæt i deltagerne – hver anden gang en udflugt/tur. Hver mandag fra kl. 13.00 – 15.00. Varetages af aktivitetsmedarbejder og frivillige i samarbejde med projektmedarbejder fra Aalborg ad. hoc. Opstartet forår 2018. Her deltager nu en fast kreds på ca. 8 borgere en blanding af par og enlige.
 • Motionstilbud til borgere med demens og deres pårørende, som har lyst til bevægelse og socialt samvær. Foregår i Sundhedscenteret i Brønderslev hver fredag kl. 9.00 – 10.30. Varetages af projektmedarbejder fra centeret i Aalborg. Opstartet januar 2019. Her deltager de samme 8 borgere som i Caféen om mandagen. Der er 2 nye par på vej ind i gruppen.
 • Café/netværksgruppe i Hjallerup for personer med demens i et tidligt stadie og deres pårørende. På baggrund af de fremmødtes ønsker planlægges aktiviteterne. Hver 2. tirsdag kl. 14.00 - 15.30. Opstartet september 2018. Her deltager 4 ægtepar, hvor den ene ægtefælle er ramt af demens.

Der har tillige været afholdt:

2 informationsaftenener i henholdsvis Vest og Øst ved projektets opstart for såvel kommende brugere, pårørende og frivillige. Et meget flot og velbesøgt program med god mediedækning i Demensugen i efteråret 2018. Informationsdag om ”teknologibibliotek” i foråret 2019 – 12 deltagere.

Erfaringer fra et års projektaktiviteter:

Deltagelse i ”Aktiv med Demens” har givet nyt fokus og nye input og inspiration til demensindsatsen i Brønderslev Kommune, og har dermed profiteret af at være med.

Målgruppen:
Til aktiviteterne i Brønderslev er det lykkedes at ramme målgruppen af borgere med demens i et tidligt stadie – men ikke den yngre del af gruppen. I den østlige del har det været svært at rekruttere målgruppen, så deltagerne her, er borgere, som også deltager i kommunens dagtilbud til hjemmeboende borgere med demens. Det er svært at rekruttere målgruppen af yngre borgere med demens og borgere med demens i et tidligt stadie. Mange i denne målgruppe foretrækker at fortsætte med at være aktive i de sammenhænge, de plejer at være aktive i, så længe som det nu er muligt for dem. Det har tillige været svært at rekruttere frivillige til aktiviteterne i hele kommunen.

Motion er godt for borgere med demens:

Motionsholdet hver fredag formiddag i Sundhedshuset giver rigtig god mening og deltagerne profiterer af det både fysisk, mentalt og socialt.

Samarbejde mellem 8 kommuner – center og satellitter:

Det er svært at skabe god synergi mellem 8 kommuners aktiviteter. Borgerne fra Brønderslev Kommune har kun i meget lille omfang gjort brug af tilbuddene i såvel aktivitetscenteret i Aalborg, som i de andre kommuners tilbud.

Tidshorisonten:
1½ år er ikke ret lang tid til at organisere et samarbejde mellem 8 kommuner, etablere nye tilbud og gøre dem kendte for en ny målgruppe og deres pårørende. Alzheimerforeningen har på nationalt plan indsendt en opfordring til Sundheds- og Ældreministeriet om at forlænge projektperioden for alle 13 rådgivnings- og aktivitetscentre med 2 år.

Fortsættelse af samarbejdet i "Aktiv med Demens" i 2020

Satspuljemidlerne, der har finansieret etableringsfasen, udløber ved udgangen af 2019.

Centeret i Aalborg har fremlagt 3 forskellige modeller for finansiering af Aktiv med Demens i 2020:
Model A: Alle 8 deltagende kommuner. Udgift til Brønderslev Kommune: 215.315 kr.
Model B: Aalborg + 3 andre kommuner. Udgift til f.eks. Brønderslev Kommune: 238.328 kr.
Model C: Kun Aalborg Kommune.

På nuværende tidspunkt er der følgende tilbagemeldinger:

Aalborg Kommune har udarbejdet en økonomibrik, der vil indgå i budgetforhandlingerne Mariagerfjord, Morsø, Thisted og Rebild har tilkendegivet, at de ikke ønsker at være en del af projektet fremadrettet. I Jammerbugt er der pt. ikke afsat midler i 2020.

Hvis Brønderslev Kommune ønsker at fortsætte i projektsamarbejdet, vil det anslået koste omkring 240.000 kr. år. – forudsat at Vesthimmerland og Jammerbugt er med. Denne udgift vil primært gå til drift af aktivitetscentret i Aalborg samt et mindre beløb til afholdelse af aktiviteter her i kommunen.

Hvis Brønderslev Kommune træder ud af projektet, vil der ikke længere kunne trækkes på projektmedarbejderne fra centeret i Aalborg. Det vil primært få betydning for motionsholdet om fredagen, som der skal findes en anden instruktør til, hvis det ønskes opretholdt.

Borgere fra Brønderslev Kommune vil heller ikke længere kunne deltage gratis i aktiviteterne i centeret i Aalborg, hvilket de også kun i mindre omfang har gjort brug af.

Det skal senere besluttes, hvilke ikke-visiterede tilbud til borgere med demens der fremover skal være i Brønderslev Kommune.

Hvis Brønderslev Kommune fortsat ønsker at være en del af projektet, vil det indebære en årlig udgift på ca. 240.000 kr., som der skal afsættes penge til på budgettet fremadrettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune ikke fortsætter i projekt Aktiv med Demens efter udgangen af 2019.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Ved at træde ud af projektet vil det være en udgiftsneutral løsning. Hvis man ønsker at blive i projektet vil dette beløbe sig til maksimalt 240.000 kr. som området ikke har afsat midler til i budgettet.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt, idet udvalget vurderer, at der kan opnås bedre muligheder for målgruppen i eget regi.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Til toppen


14. Orientering om udfordringer i forbindelse med Nexus og Fælles Sprog III (FSIII)


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

I marts 2018 blev implementeringen af den fælleskommunale dokumentationsmetode FSIII i Nexus (elektronisk omsorgsjournal) sat i bero, da pakkemodellen, som Brønderslev Kommune har valgt at benytte til visitering og levering af ydelser, ikke understøttes systemmæssigt. Der har været en dialog med KMD om løsning af problemet.

Ældreomsorgsudvalget orienteres om udfordringerne i forbindelse med fastholdelse af pakkemodellen i FSIII-implementeringen i Nexus.

Sagsfremstilling

Når en borger modtager hjælp fra Brønderslev Kommune, bevilges borgeren en eller flere forskellige ydelser samlet i én pakke.

Det overordnede princip i pakkemodellen er, at der er beregnet en samlet tid for pakken, og medarbejderen, som varetager besøget i borgerens hjem, kan tilpasse pakkens enkeltydelser til borgerens aktuelle behov, og skal således ikke overholde tidsplanen for den enkelte ydelse, men derimod stræbe efter at overholde den samlede tid, der er afsat til pakken. Det vil sige, at pakkemodellen muliggør fleksibilitet i tilrettelæggelsen af den bevilgede hjælp, da medarbejderen i samspil med borgeren foretager en faglig vurdering af de aktuelle behov på det enkelte besøg.

Pakker revisiteres ikke ved mindre indsatsvariationer, men først når behovet for støtte eller hjælp er ændret i en sådan grad, at der skal en anden indsats til.

Ved hvert besøg er det angivet, hvilken hjælp borgeren skal modtage, og medarbejderen, der leverer hjælpen, trykker start og godkend på pakken i én arbejdsgang, uanset om pakken indeholder én eller flere ydelser.

Det var et krav og en forudsætning fra ledelsesmæssigt hold, at pakkemodellen skulle fastholdes, da KMD i september 2015 blev leverandør af Nexus, men det har imidlertid vist sig, at FSIII i Nexus ikke kan håndtere Brønderslev Kommunes pakkemodel, som den er for nuværende.

I FSIII i Nexus kan Visitationen godt bevilge en pakke, men den skal planlægges på enkeltydelser på alle besøg, hvilket vil medføre flere klik på telefonen, da medarbejderen skal starte og godkende hver enkeltydelse, og der vil således ske flere afbrydelser i besøget hos borgeren til at dokumentere. Administrativt vil planlægningen på enkeltydelser også blive meget ressourcetung, da hele pakken skal revisiteres og replanlægges, hvis der ændres i bare én enkeltydelse.

Derfor satte ledelsen i Sundhed og Velfærd den 15. marts 2018 implementeringen af FSIII i Nexus i bero. Der har efterfølgende været dialog med KMD om løsning af problemet, og på møde den 27. maj præsenterede KMD en mulig løsning, som der arbejdes videre med.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget bakker op om den linje, som forvaltningen har lagt i denne sag.

Til toppen


15. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og sundhedsområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE//BS/HAR/ÆO/SS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2018. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent ligger lidt over niveauet på landsplan.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 153 sager i Brønderslev Kommune. Her er 93 stadfæstet, i 20 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 32 tilfælde er sagen blevet hjemvist, og i 8 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 153 klagesager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 14 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 11 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 1 sag er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 24 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 14 af sagerne. I 9 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 1 sag er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om social pension (PL)

Inden for lov om social pension er der afgjort 5 klager over kommunens afgørelse. I alle 5 sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 27 klagesager. I 2 af sagerne er kommunens afgørelse blevet ændret, og 3 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen. I de resterende 22 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 77 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 38 af sagerne, 4 er blevet ændret, 27 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 8 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 6 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 3 af tilfældene, og i de resterende 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune over niveauet på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 36, og for hele landet er omgørelsesprocenten 30. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktionen, 30. april 2019, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om arbejdet med elektroniske låse.

Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 13. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer