Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 11. september 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Jespersgaard og Jan Thaibert.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Jespersgaard og Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Økonomiske vilkår under uddannelse for social- og sundhedshjælpere i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Social- og sundhedshjælpere, med orlov fra Brønderslev Kommune til at uddanne sig til social- og sundhedsassistenter, får for nuværende voksenelevløn under uddannelse. Andre kommuner har valgt, at aflønning som social- og sundhedshjælper med tillæg fortsætter under uddannelsen i de tilfælde, hvor den er højere end voksenelevløn.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ved forhandling, pr. 31. maj 2018, af forhåndsaftale for social- og sundhedspersonale ansat i Ældreområdet i Brønderslev Kommune aftaltes, at der foretages en individuel vurdering af den samlede lønindplacering ved ansættelse som social- og sundhedsassistent efter endt efteruddannelse fra social- og sundhedshjælper i Brønderslev Kommune.

  • Er lønnen lig med eller lavere end den løn, som medarbejderen oppebar umiddelbart forud for start på efteruddannelse, skal der laves en individuel aftale, så der opnås en ny lønindplacering, der sikrer den nyuddannede social- og sundhedsassistent en lønfremgang svarende til et løntrin.
  • Der modregnes fremadrettet i de individuelt aftalte løndele i takt med centralt aftalte tillæg udløses.
  • Der bør efter konkret vurdering bevilges orlov til social- og sundhedshjælpere, der ønsker at efteruddanne sig til social- og sundhedsassistent.

I aftalen er ikke medtaget aflønning under uddannelse, hvor der for de aktuelt ansatte social- og sundhedsassistentelever for nuværende udbetales voksenelevløn. Andre kommuner, bl.a. Aalborg Kommune, har valgt, at den enkelte medarbejder/elev bevarer sin løn med tillæg som social- og sundhedshjælper under uddannelsen.

Med udgangspunkt i tre social- og sundhedsassistentelever, under ordning for uddannelse af social- og sundhedshjælpere, ses at differencen i lønningerne før og efter ansættelsen som voksenelev har et spænd fra 3.277 kr. til 9.155 kr. pr. måned i gennemsnit for den enkelte elev. Beregningen er taget på baggrund af parametrene: grundløn, løn og arbejdstidsbestemte tillæg.

Årligt betyder det en merudgift på mellem 39.324 kr. til 109.860 kr. pr. elev.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget vurderer, om der skal tilbydes at bevare løn og tillæg som social- og sundhedshjælper under uddannelse, i de tilfælde hvor lønnen er højere end voksenelevløn.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomi har valideret beregningerne og er enig i betragtningerne om denne årlige merudgift pr. elev. Der er ikke afsat budget til denne merudgift, dog kan overførslen fra 2018 dække den forventede merudgift for 2019.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 9:

Udvalget tilslutter sig, at der søges indgået en aftale om at gøre det økonomisk mere attraktivt at lade sig videreuddanne SOSU-hjælpere til SOSU-assistenter.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 11. september 2019:

Som opfølgning på udvalgsbeslutning den 8. maj 2019, er der indgået aftale med FOA. Denne aftale betyder, at ansatte social- og sundhedshjælpere, der vælger at læse videre til social- og sundhedsassistenter, vil bibeholde deres tillæg ved uddannelsens start.

Aftalen er lavet for en 3-årig periode, hvorefter aftalen evalueres, og der tages stilling til, om den eventuelt skal fortsætte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Online selvbetjeningsløsning til madservice


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Som en del af arbejdet i Brønderslev Kommune med at forbedre og effektivisere arbejdsgange gennem digitalisering foreslår fagforvaltningen, at der indføres en digital selvbetjeningsløsning til madservice. I Hjørring Kommune er samme tiltag gennemført med succes.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til om indførelse af digital selvbetjeningsløsning til madservice.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune arbejdes der løbende med forbedring og effektivisering af arbejdsgange ved hjælp af digitalisering. En ny digital selvbetjeningsløsning til madservice ses således som en del af dette arbejde.

Sundheds- Ældre og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune har i 2017 haft et succesfuldt arbejde med indførelse af selvbetjeningsløsning til madservice. Både medarbejdere, leverandører såvel som borgere har tilkendegivet, at selvbetjeningsløsningen er en succes.

På den baggrund foreslår Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, at der indføres en digital selvbetjeningsløsning til madservice i Brønderslev Kommune.

Løsningen indeholder følgende digitaliserede arbejdsgange:

  • Ansøgning om visitation til madservice
  • Samtykkeerklæring
  • Fuldmagt til betaling ved træk i pension
  • Pause/genoptage tilmeldingen til madservice

Selvbetjeningsløsningen håndterer således hele processen fra ansøgning til valg af mad og betalingsmetode samt digital underskrift.

Ansøgning via selvbetjeningsløsningen foretages på en PC/Tablet og kan benyttes af borger enten alene eller sammen med en pårørende eller en medarbejder.

I forhold til Visitationen medfører selvbetjeningsløsningen, at der ikke længere foretages registreringer i Nexus. I stedet vil Visitationen fremover have til opgave at vejlede og rådgive borgerne i forbindelse med anvendelse af selvbetjeningsløsningen inden for Visitationens almindelige åbningstid.

Samlet set vil selvbetjeningsløsningen gøre det nemmere og mere tilgængeligt for borgerne at bestille samt afbestille mad efter behov. Det vil samtidig aflaste sagsbehandlingen i Visitationen.

Opsætning af selvbetjeningsløsningen vurderes at være teknisk mulig med det udstyr, kommunen har til rådighed i dag. Derfor kan løsningen implementeres uden udgifter udover konsulenttimer til opsætning og test.

Forvaltningen forventer at have løsningen klar til drift den 1. januar 2020. Tiden indtil da bruges på opsætning og test.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender indførelsen af en digital selvbetjeningsløsning til madservice.

Indstilling

Ældrerådet, 4. september 2019, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Jespersgaard og Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om tidsplan for indkøb af elektroniske låse


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Ældreomsorgsudvalget besluttede den 3. april 2019 at overgå fra nøglebokse til elektroniske låse. Tidsplan for implementeringen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget besluttede den 3. april 2019 at overgå fra nøglebokse til elektroniske låse, og udvalget besluttede at se nærmere på 2 leverandører. Efterfølgende har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd haft drøftelser med en lokal leverandør af elektroniske nøglebokse som alternativ til elektroniske låse.

Fagforvaltningen er nu klar til at arbejde videre med implementering af elektroniske låse/nøglebokse som besluttet af Ældreomsorgsudvalget den 3. april 2019. Nedenstående tidsplan for indkøb og implementering af de elektroniske låse/nøglebokse fremsendes til udvalgets orientering.

1. oktober 2019

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udsender materialer til de potentielle leverandører, hvori der anmodes om 3 endelige tilbud på elektroniske låse/nøglebokse løsning

1. november 2019

Tilbudsfrist

1. december 2019

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har truffet afgørelse om, hvilken leverandør, der ønskes indgået en aftale med

20. december 2019

Købsaftale er indgået

1. februar 2020

Gradvis implementering af den elektroniske løsning igangsættes

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om tidsplanen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker et notat om økonomien, når tilbuddene foreligger.

Ole Jespersgaard og Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. august 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 4. september 2019, pkt. 5:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ny vision for Brønderslev Kommune. Konkretisering af mål og retning for fagudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet godkendte i juni måned en ny vision for Brønderslev Kommune. Det blev samtidigt besluttet, at de enkelte fagudvalg skal arbejde videre med konkretisering af visionen.

Foreløbig drøftelse af, hvilke områder der skal være særligt fokus på fremadrettet. Herunder om der kan synliggøres sammenhæng med eksisterende faglige politikker og planer, og om visionen giver anledning til nye fokusområder på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye vision for Brønderslev Kommune (vedlagt) er at sætte en fælles politisk retning for den fremtidige udvikling af kommunen.

Visionen udgør et styringsredskab for Byrådet og administrationen, og den skal danne udgangspunkt for kommende politikker og planer samt implementeres i fagudvalgenes arbejde og det daglige arbejde, som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

Ved godkendelse af visionen blev det besluttet at igangsætte en proces i fagudvalgene, hvor de enkelte udvalg skal konkretisere visionen, tage stilling til, hvilke områder, der skal have særligt fokus og sætte retning for det fremadrettede arbejde i de respektive fagområder.

For at konkretisere visionen på Ældreomsorgsudvalgets område, skal udvalget drøfte visionen og visionens fire pejlemærker med udgangspunkt i følgende overoverordnede punkter:

  • Synliggøre sammenhæng med eksisterende politikker, planer og indsatser

Hvordan passer visionen sammen med igangværende indsatser og arbejdsgrundlaget i de nuværende faglige politikker, planer og strategier på udvalgets område, og kan der synliggøres sammenhæng?

  • Evt. nye fokusområder som følge af visionen

Giver visionen anledning til revision eller udbygning af det eksisterende arbejdsgrundlag for udvalgets område?

Er der områder eller pejlemærker i visionen, som ikke i tilstrækkelig grad dækkes i eksisterende målsætninger?

  • Kan der under hver af visionens fire pejlemærker identificeres 3-4 faglige målsætninger (eksisterende eller nye), som kan udgøre retningen for udvalgsområdets fremtidige udvikling?

Formålet med drøftelsen og konkretisering af visionen er at skabe et arbejdsgrundlag for fagudvalgets og fagområdernes fremtidige arbejde og udvikling. Resultatet af drøftelsen skal efterfølgende implementeres på administrativt niveau.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter og konkretiserer den nye vision for Brønderslev Kommune for udvalgets område.

Beslutning

Drøftes på fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 15. november 2019.

Ole Jespersgaard og Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Demonstration af Sekoia


Resume

Sagsforløb: ÆO

Demonstration af kommunikationssystemet Sekoia.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Demonstration af kommunikationssystemet Sekoia. Demonstrationen foregår på plejecentret Støberiet, Brønderslev.

Sekoia er en platform, der giver medarbejderne mulighed for nemt at planlægge og dokumentere arbejdet og samtidigt kommunikere på tværs af skiftehold.

Løsningen består af tablets og apps, der støtter personalet med at mindske kontortid og øge beboertid.

Systemet giver mulighed for at koordinere opgaveløsningen mere effektivt.

Beslutning

Demonstration gennemført.

Ole Jespersgaard og Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om møde mellem regionsrådsformand Ulla Astman og borgmester Mikael Klitgaard om Nordjysk Mad, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2019.

Ole Jespersgaard og Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. september 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer