Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 4. december 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Etablering af rehabiliteringscenter på Hellevadlund


Resume

Sagsforløb: ÆO/Fag MED Sundhed og Velfærd/ØK/BY

Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2020 afsat midler til etablering af et rehabiliteringscenter på Plejecenter Hellevadlund.

Byrådet anmodes om at frigive anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. samt frigive 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet”, tidsplanen for projektet samt flytning af den tilbageværende faste beboer i de boliger, hvor der skal etableres rehabiliteringscenter.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af et rehabiliteringscenter i stueetagen samt i de to mindste boliger på 1. sal på Plejecenter Hellevadlund.

Etablering af rehabiliteringscentret vil samlet koste 1,0 mio. kr., før centret er indrettet, så det understøtter borgerne bedst muligt i rehabiliteringsprocessen, så de derved får det mest mulige udbytte af forløbet. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at der frigives yderligere 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen "kapacitetstilpasninger på ældreområdet".

I de dele af plejecentret, der nu skal omdannes til rehabiliteringscenter, bor én fast beboer. For at kunne etablere rehabiliteringscentret, foreslår Fagforvaltningen, at der indledes en dialog med beboeren, hvor vedkommende tilbydes en anden ældre- eller plejebolig, evt. et andet sted på Hellevadlund Plejecenter.

Som et led i arbejdet med etablering af rehabiliteringscentret har Fagforvaltningen udarbejdet en tidsplan for projektet. Rehabiliteringscentret vil kunne være klar til drift ultimo september 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender,

 • at anlægsbevilling i Budget 2020 på 0,5 mio. kr. frigives,
 • at der frigives 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet”,
 • at der indgås en dialog med plejeboligbeboeren i stueetagen på Hellevadlund Plejecenter med henblik på at finde en anden passende ældre- eller plejebolig til vedkommende, samt
 • tidsplan for etablering af et rehabiliteringscenter på Plejecenter Hellevadlund
Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til et rehabiliteringscenter på Hellevadlund.

I anlægsbudgettet for 2019 er der 1,1 mio. kr. i anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet”. Puljen er overført fra tidligere år. 0,6 mio. kr. af puljens beløb er disponeret til anlægsprojektet "Investering i fremtidige driftsbesparelser". Der resterer således 0,5 mio. kr. tilbage i puljen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Sygeplejeklinikker i Agersted og Asaa


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til lukning af Agersted og Asaa sygeplejeklinikker.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at sygeplejeklinikkerne i Agersted og Aså lukkes, da de med manglende borgerflow ikke er effektive. Trods en generel stigning af antal borgere, der kommer i sygeplejeklinik, er det ikke sket en markant stigning i Agersted og Asaa.

I Agersted var der i januar 4 borgere, og det er der også i november. Det har igennem året svinget mellem 1-4 borgere om måneden, dog har der en enkelt måned været 5 borgere.

Der er åbent 1 formiddag om måneden. Lokalet er et kontor på Rosendahlscentret, uden behandlerstol, hvorfor det kun er bestemte indsatser, som kan udføres der, hvilket medvirker til det lille antal borgere.

I Asaa er var der i januar 11 borgere og i november 13 borgere. Borger-antallet ligger rimeligt stabilt også her. Klinikken har åbent 1 dag om ugen, og heller ikke her er der behandlerstol, hvorfor det også kun er bestemte indsatser, som kan udføres.

Hjemmesygeplejen vurderer, at der ikke er grundlag for en effektiv drift af sygeplejeklinikkerne i Agersted og Aså.

Dette understøtter BDO`s analyse af Hjemmesygeplejen. I BDO´s analyse af Hjemmesygeplejen april 2019 blev der gjort opmærksom på følgende:

"I Hjallerup-distriktet er der fire klinikker – i Agersted, Asaa, Dronninglund og Hjallerup. Det vurderes dog, at der ikke er nok borgere til at få det nødvendige borgerflow til at sikre en øget effektivitet herved. I februar måned 2019 var der således i gennemsnit i alt 3,2 time på månedens 20 hverdage – fra 15 min. til 6 timer pr. dag. En relevant overvejelse her bør være at sammenlægge to eller tre klinikker og sørge for at fylde én klinik op, hvorved der opnås et borgerflow, som kan sikre en effektiv udnyttelse af klinikken."

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender lukning af Agersted og Asaa sygeplejeklinikker.

Personale

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Der ønskes en beskrivelse af sygeplejeklinikker i hele kommunen, herunder en vurdering af, hvordan kapaciteten passer på de øvrige sygeplejeklinikker.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet inden fornyet forelæggelse.

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kvalitetsstandarderne på ældre- og hjælpemiddelområdet er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de reviderede og de uændrede kvalitetsstandarder samt at kvalitetsstandarden for sygepleje i klinik udgår.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på at præcisere indholdet, således at ydelsernes rammer bliver tydeligere - både for medarbejdere og borgere.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Aktivitetstilbud til demente:

Tilføjelse vedrørende egenbetaling.

 • Individuel handicapkørsel:

Tydeliggørelse af det maksimale antal ture, som Brønderslev Kommune bevilger.

 • Nødkald:

Fastsættelse af tidsramme for opsætning af nødkald.

 • Praktisk hjælp:

Krav om borgers deltagelse er tilføjet.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Afløsning/aflastning
 • Boligændringer
 • Forbrugsgoder
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Fribefordring
 • Hjemmesygepleje
 • Hjælpemidler
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug
 • Midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning
 • Klippekort
 • Omsorgs- og specialtandpleje
 • Periodevis aflastning
 • Rehabiliteringsforløb
 • Støtte og vejledning
 • Støtte til køb af bil
 • Ældreboliger

Kvalitetsstandarder, der udgår

 • Sygepleje i klinik, da indholdet i denne er skrevet ind i kvalitetsstandarden for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandarder, der afventer afklaring

Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget, så snart de er færdigreviderede:

 • Plejeboliger
 • Madservice
 • Vedligeholdende træning
 • Kommunal genoptræning
 • Personlig pleje

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de reviderede og de uændrede kvalitetsstandarder samt at kvalitetsstandarden for sygepleje i klinik udgår.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 27. november 2019, pkt. 5:

Taget til efterretning.

I forhold til kvalitetsstandard angående praktisk hjælp ønsker Ældrerådet til næste møde at få en redegørelse vedr. vasketøj, hvor mange borgere benytter sig af ordningen, hvor mange har fravalgt ordningen.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


6. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Anlægsprojekt "investering i fremtidige driftsbesparelser"


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ØK/BY

Anlægsprojektet ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”, som omhandler bygningsmæssige tilretninger på Stenumgård og afhændelse af botilbuddet Vibevej, viser på nuværende tidspunkt en overskridelse af anlægsbevillingen.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 600.000 kr. fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet” og flytning af 150.000 kr. af bevillingen til anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” til ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav den 30. januar 2019 2,5 mio. kr. til finansiering af den vedtagne flytning mellem Cassiopeia og Stenumgård samt til salg af botilbuddet Vibevej. Heri ligger etablering af botilbuddet Bogfinkevej, etablering af specialtilbuddet Stenumgård og etablering af Poplen i Dronninglund.

Der forventes en budgetoverskridelse på anlægsprojekter vedrørende Stenumgård og salg af Vibevej hvilket skyldes blandt andet en dyrere indfrielse af lånet på Vibevej samt en lavere salgspris for Vibevej end forudsat i budgettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at en del af den forventede overskridelse kan finansieres fra ikke prioriterede midler fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet” med 600.000 kr. og med restbudgettet på 150.000 kr. fra anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri”. Det udgør tilsammen 750.000 kr.

På nuværende tidspunkt forventes en overskridelse i størrelsesordenen1,9 mio. kr., som med ovenstående midler kan reduceres til ca. 1,15 mio. kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver 600.000 kr. fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet” og flytter 150.000 kr. af bevillingen til anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” til ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2019 er der 1,1 mio. kr. i anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet”, hvoraf det er muligt at disponere over 600.000 kr. Puljen er overført fra tidligere år.

Anlægsbudgettet i 2019 indeholder 350.000 kr. til anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri”, som blev frigivet af Byrådet den 16. februar 2011. Her er det muligt at disponere over 150.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


8. Udmøntning af rammebesparelse


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Ældreomsorgsudvalget skal beslutte, hvordan besparelsen i budget 2020 på 1,5 mio. kr. skal udmøntes samt i hvilket omfang, den øgede opgave vedrørende praktikvejledning af SOSU-elever skal iværksættes helt eller delvist.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Budgetaftale-teksten for 2020 indeholder to punkter, som Ældreomsorgsudvalget skal forholde sig til i forhold til udmøntning af rammebesparelsen. Følgende fremgår af budgetaftale-teksten:

"Optimering af drift

Med henblik på at optimere driften indenfor ældreområdet gennemføres en vurdering af, hvordan der kan opnås en tilpasning af serviceniveauet svarende til 1,5 mio. kr.

Eksempelvis skal områder som pris på madproduktion, hjælpemidler, rehabilitering, fællesvagter, sygefravær, sygepleje, kørsel, tomgangshusleje og tomme pladser generelt indgå i vurderingen.

Beskrivelsen forelægges Ældreomsorgsudvalget inden effektuering.

Praktikvejledning

Udgifterne til finansiering af den praktikvejlederopgave, der følger af flere SOSU-elever, afholdes indenfor ældreområdet budget."

I forlængelse af budgetaftale-tekstens formulering om SOSU-elever, hvor der var fremsat et ønske om 0,8 mio. kr. til finansiering af den øgede praktikvejlederopgave, bør udvalget drøfte, på hvilket ambitionsniveau denne opgave ønskes løst fremover. Skal opgaven løses som beskrevet i det fremsendte ønske, så skal udvalget finde 2,3 mio. kr. i besparelse, mens et lavere ambitionsniveau vil kunne reducere besparelsen.

I overvejelserne om udmøntning af rammebesparelsen kan indgå følgende elementer:

 • Forslag fra råderumskataloget, som ikke blev indarbejdet i budgettet.
  • Reduktion af takst på de store plejecentre, 0,5 mio. kr.
  • Plejecenterområdets pulje til faste vagter reduceres, 1,0 mio. kr.
  • Klippekort til ældre, 1,5 mio. kr.
 • Nyvurdering af fordeling af midlerne i værdighedsmilliarden, 7,7 mio. kr.
 • Ny pulje til bekæmpelse af ensomhed, 0,5 mio. kr.
 • Øvrige eksempler på besparelsesmuligheder nævnt i budgetaftale-teksten

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvilke elementer der bør indgå i udmøntningen af besparelsen med henblik på endelig stillingtagen til hvordan besparelsen i budget 2020 skal udmøntes på det kommende udvalgsmøde, herunder i hvilket omfang den øgede opgave til praktikvejledning af SOSU-elever skal iværksættes helt eller delvist.

Økonomi

Økonomiafdelingen konstaterer, at rammebesparelsen på 1,5 mio. kr. flugter med aftaleteksten i Budget 2020. Såfremt der skal ansættes personale for at løfte opgaven med elever, vil det betyde en merudgift på op til 0,8 mio. kr.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 13. november 2019, pkt. 5:

Udvalget ønsker fremlagt et konkret forslag byggende på følgende principper:

 • Det vurderes, hvor stort et beløb, der skal afsættes til vejledning af SOSU-elever
 • Det vurderes, om besparelse på 0,5 mio.kr. på plejecenterområdet alene skal være på de store plejecentre, eller om det er muligt at spare på de øvrige typer plejecentre
 • Se på ideer til besparelsesmuligheder, som MED-udvalget har fremlagt
 • Se på muligheder for at opnå besparelser på værdighedsmilliarden og ensomhedspuljen
 • Se på muligheder i emner omfattet af budgetaftalen.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. december 2019:

På Økonomiudvalgsmøde den 20. november 2019 blev det under punkt 3 om aftalepunkterne i budget 2020 præciseret, at rammebesparelsen på Ældreomsorgsudvalgets budget skal søges udmøntet på de områder, der fremgår af aftaleteksten, og at forslag fra råderumskataloget om reduktion af pulje til fast vagt samt klippekort til ældre ikke kan indgå iudmøntningen.

I det følgende gives en vurdering af mulighederne for at opnå besparelser under de enkelte punkter:

Pris på madproduktion 200.000 kr.

Brønderslev Kommune er bundet af kontakten med Nordjyske Mad til og med 2022. Fagforvaltningen har bedt Nordjyske Mad om at reducere omkostningen til madproduktionen med 200.000 kr. fra og med budget for 2020.

Det bemærkes, at Nordjysk Mad, jf. Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019, sag 30, desuden skal spare yderligere 250.000 kr. fra 2021 med henblik på at neutralisere en udgiftsstigning i forbindelse med udskillelse af Aalborg-afdelingen til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Hjælpemidler 0 kr.

Budget 2020 indeholder et rammeløft til hjælpemidler på 1 mio.kr., svarende til merforbruget på hjælpemiddelkontoen i 2018 og 2019. Det vurderes ikke realistisk at overholde budgettet, såfremt kontoen reduceres.

Rehabilitering 0 kr.

Jf. lovgivningen skal borgere i muligt omfang tilbydes træning frem for fx hjemmehjælp. Forventningen er, at en intensiv rehabiliterende indsats vil kunne reducere/fjerne det fremtidige behov for fx hjemmehjælp. En reduktion i den rehabiliterende indsats må derfor forventes at give øgede udgifter til hjemmehjælp, som opvejer besparelsen. Hertil kommer betydningen af at kunne fastholde et liv, hvor borger i så høj grad som muligt selv kan klare mest muligt.

Fællesvagter og sygeplejen 250.000 kr.

I forbindelse med BDO-analysen på sygeplejeområdet, blev det foreslået at der laves et fælles vagtlag om natten mellem sygeplejen og hjemmeplejen. Dette potentiale er indregnet i de 3,0 mio. kr., der skulle findes i 2019, og i de 4,0 mio. kr., der skal findes i 2020. Det er lykkes med stram styring at finde de 3,0 mio. kr. i 2019 og det vurderes derfor fra fagforvaltningen at der kan findes yderlige 250.000 kr. i 2020, så der i alt skal effektiviseres med 4,25 mio. kr. i sygepleje i forhold til 2018.

Sygefravær 0 kr.

Der arbejdes målrettet med at nedbringe sygefraværet på ældreområdet, som ligger på et relativt højt niveau. Området følger de gældende regler for Brønderslev Kommune angående håndteringen af sygefravær. Derudover søges der i foråret 2020 centrale puljer til at gøre forsøg med nye metoder til nedbringelse af sygefraværet. Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke muligt at indarbejde besparelser vedrørende sygefravær.

Kørsel 100.000 kr.

Kørslen er optimeret i sygeplejen og hjemmeplejen. Der har været flere projekter med eksterne samarbejdspartnere på dette område. Ældreområdets biler leases efter en udbudsaftale, der er lavet sammen med Aalborg Kommune for at få volumen og dermed en god pris.

Kørsel af mad til plejecentre er det seneste år steget kraftigt. Fagforvaltningen er derfor ved at forberede et udbud af denne kørsel. Forhåbningen er, at der kan hentes en besparelse på 100.000 kr. på dette udbud.

Tomgangshusleje og tomme pladser 500.000 kr.

Udlejningssituationen på ældreboliger er forbedret, og det betyder at udgifterne til tomgangshusleje og tomme pladser er reduceret over tid. Der er ikke afsat et budget til finansiering af tomgangshusleje. Udgifterne er dog blevet finansieret, og baseret på den nuværende udlejningssituation vurderes det muligt at reducere udgifterne med 500.000 kr.

Vejledning på SOSU-området

Ud over ovenstående foreslås en reduktion af taksterne til de store plejecentre på 500.000 kr., jf. forslag fra råderumskataloget, og at dette beløb reserveres til finansiering af den øgede vejledningsopgave på SOSU-området.

Samlet er der med ovenstående forslag beskrevet en samlet besparelsesmulighed på 1.050.000 kr. Når de resterende 450.000 kr. i den budgetterede rammebesparelse skal findes, foreslår fagforvaltningen, at de findes bredt indenfor ældreområdet, jf. Økonomiudvalgets præcisering den 20. november 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at

 • taksterne til de store plejecentre reduceres med 500.000 kr., og at dette beløb reserveres til finansiering af den øgede vejledningsopgave på SOSU-området
 • det besluttes at spare 1,05 mio.kr. i henhold til budgetaftaleteksten om optimering af drift på ældreområdet
 • det besluttes, hvordan de resterende 0,45 mio.kr. i rammebesparelsen skal udmøntes bredt indenfor ældreområdet, jf. Økonomiudvalgets præcisering
Beslutning

Udvalget godkender punkt 1 og 2 i forvaltningens indstilling.

Udvalget foreslår Økonomiudvalget, at restbeløbet på 0,45 mio.kr. i punkt 3 i forvaltningens indstilling findes bredt indenfor ældreområdet.

Ole Jespersgaard og Christen Bager indstiller, at punkt 3 i forvaltningens indstilling oversendes til afgørelse i Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om status på aktivitetsklippekort


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om status på arbejdet med aktivitetsklippekortet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2018 blev der afholdt fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet, hvor et af temaerne handlede om, hvordan ensomhed blandt kommunens hjemmeboende ældre kunne forebygges og afhjælpes via klippekortsordningen.

Den efterfølgende drøftelse tog derfor udgangspunkt i, hvordan midlerne til klippekortsordningen fremadrettet kunne fordeles, så så mange som muligt blev tilgodeset.

Den 6. februar godkendte Ældreomsorgsudvalget det fremlagte forslag til omfordeling af klippekortsmidlerne, således at der fremadrettet blev afsat 340.000 kr. til hjælp og ledsagelse af hjemmeboende ældre til aktiviteter – det såkaldte aktivitetsklippekort.

Status

Der er endnu ikke skrevet borgere op til aktivitetsklippekortet.

Tilbagemeldinger fra både Frit valg og Visitationen lyder, at det er svært at finde borgere til aktivitetsklippekortet, og Blæksprutten oplever, at borgerne enten er for ”gode” – og derfor ikke føler et behov – eller de er for ”dårlige” til at deltage i aktiviteter.

Visitationen har undersøgt, om der er allerede kendte borgere, der kunne have gavn af aktivitetsklippekortet, og der har været igangsat et samarbejde mellem Visitationen og Frit valg for at finde kandidater, men de potentielle kandidater har fået det ”almindelige” klippekort.

Årsagen til at det er svært at finde borgere til aktivitetsklippekortet kan være, at det ikke er konkret nok for medarbejderne, dels fordi det er svært at få overblik over paletten af aktiviteter i Brønderslev Kommune, og dels fordi det kan være svært at spotte ensomme ældre.

Hvad gør vi nu?

Med afsæt i ovenstående, arbejdes der fortsat med at være afsøgende i forhold til, hvad vi kan gøre for at spotte ældre i målgruppen. Overordnet kan det også være givtigt at arbejde mere med begrebet ”ensomhed”, så der både er fokus på dem, der allerede er ensomme, men også at forebygge hos de borgere, der kunne blive det på sigt.

Samtidig har man i Frit valg øget fokus på aktivitetsklippekortet og på at gøre opgaven mere konkret. Der arbejdes således på at skabe overblik og kendskab til aktiviteterne for målgruppen, blandt andet ved at lederen for aktivitetsområdet fortæller om aktiviteterne i kommunen på gruppemøderne i Frit valg, så kendskabet udbredes, og arbejdet således bedre kan målrettes. Derudover arbejdes der med at afprøve deltagelse i enkeltstående eller sæsonprægede aktiviteter, fx julefrokost, mortensand og suppeaftener, for at afdække om dette skal være en del af ydelsen.

Når der er skabt et overblik over tilbudsviften i kommunen, udvælges et lokalområde, hvor der arbejdes intensivt med at ledsage borgere i målgruppen til enkeltstående arrangementer, fx ”spis sammen”. Dette for at få ældre aktiveret udenfor hjemmet, og ligeledes for at skabe et erfaringsgrundlag med sådanne tiltag blandt medarbejderne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget ager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 27. november 2019, pkt. 4:

Fremsendt redegørelse tages til efterretning.

Ældrerådet foreslår, at der ved de forebyggende hjemmebesøg uddeles en kort beskrevet folder omkring klippekort.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning. Fornyet status ønskes forelagt inden sommerferien 2020.

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. november 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 27. november 2019, pkt. 3:

Taget til efterretning med en vis bekymring om at ventelisten vokser, hvilket der kræves fokus på. Grundet det relativt store indskud ved at flytte på plejecenter, så vælger borgeren det ”rette” plejecenter fra starten i stedet for at skulle flytte 2 gange, en større mobilitet i denne regel kunne være ønskelig.

Ældrerådet ønsker ved næste møde en opgørelse over, hvor mange borgere fra Brønderslev Kommune, der bor på plejecenter udenfor kommunen.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Beslutning

Ventelisten taget til efterretning. Udviklingen følges nøje.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om benchmarkinganalyse fra Social- og Indenrigsministeriet


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en analyse af borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet. Der er i analysen fokus på tilfredsheden med udskrivelse fra sygehuset og den efterfølgende kontakt til kommunen og almen praksis.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Analysen fra Social- og Indenrigsministeriet er udarbejdet på baggrund af 23.000 spørgeskemabesvarelser vedrørende tilfredsheden med udskrivelsen fra sygehuset og den efterfølgende kontakt med kommunen og almen praksis for patienter over 64 år, der er udskrevet fra et sygehus i slutningen af 2018.

Analysen viser, at Brønderslev Kommune generelt placerer sig pænt i undersøgelsen. Den gennemsnitlige tilfredshed for borgerne i Brønderslev Kommune er fordelt på køn, boligform, typer af kommunal hjælp mv., og her ligger Brønderslev Kommune blandt den øverste tredjedel af alle kommunerne. I forhold til spørgsmålene vedrørende de forskellige aspekter af overgangen fra sygehus til kommune ligger Brønderslev Kommune ligeledes i den øverste tredjedel af kommunerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Udvalget ønsker belyst, hvor lang tid de enkelte boligforeninger bruger fra en plejebolig er blevet tom, til den bliver genbesat
 • Drøftelse af indskudslån til borgere på plejehjem

Til toppen


13. Lukket punkt: Forholdet mellem ældre borgere og indvandrerpersonale


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. december 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer