Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 9. oktober 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Jan Thaibert.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Beslutning om rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ØK/BY

Intravenøs (IV) behandling i kommunalt regi, har været drøftet lokalt og nationalt igennem længere tid. Regionsrådsformanden og de 11 nordjyske borgmestre ønsker nu, at der indgås en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om håndtering af IV-behandling i borgerens eget hjem eller andre steder tæt på borgeren.

Byrådet skal tage stilling til, om rammeaftalen for IV-behandling kan godkendes, herunder en finansieringsfordeling på 70 % / 30 % (region/kommuner).

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Udviklingen i behandlingsformer gør, at nogle former for IV behandling kan foregå borgernært til fordel for patienter og pårørende.

Som udgangspunkt er IV behandling en regional opgave, som foregår på hospitaler under indlæggelse eller som ambulant behandling, hvor borgere møder ind på hospitalet til planlagt infusion. For patienter og pårørende kan det være svært at få en hverdag til at hænge sammen ved flere daglige fremmøder på hospitaler. De fleste foretrækker derfor at modtage behandlingen i eget hjem eller tættere på eget hjem, såfremt behandlingen kan foregå på samme faglige niveau som i hospitalsregi.

Patienten vil ved behandling i eget nærmiljø blive sparet for hospitalsophold eller transporttid, og vil kunne drage nytte af sit sociale netværk. Erhvervsaktive borgere vil derudover have bedre mulighed for at passe deres arbejde.

Region og kommuner har derfor i fællesskab udarbejdet en løsningsmodel, hvor parterne hver især indgår økonomisk i opgaven.

Denne aftale danner den økonomiske ramme for en aftale om IV i kommunalt regi. Parterne er desuden enige om de faglige rammer for håndteringen af opgaven, herunder kommunikation, ansvarsfordeling, kompetenceudvikling etc.

Rammeaftalen fastsætter vilkårene omkring aktivitet, økonomi og opfølgning – og har karakter af en 2-årig forsøgsperiode. Der foretages en midtvejsopfølgning efter 1 år, hvorefter der kan ske justeringer, hvis der er markante overskridelser. Ligeledes tages aftalen op til revision, hvis der sker nationale tiltag på området.

På årsbasis arbejdes med en samlet forventet økonomi på 12,1 mio. kr. Det er denne forventede økonomi, som er rammen for at definere en finansieringsfordeling mellem parterne. Finansieringsfordelingen er i rammeaftalen 70 % for regionen (svarende til 8,5 mio. kr.) og 30 % for kommunerne (svarende til 3,6 mio. kr. for de nordjyske kommuner samlet).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender rammeaftalen for IV-behandling, herunder en finansieringsfordeling på 70 % / 30 % (region/kommuner).

Personale

Opgaven udføres allerede i et vist omfang af den kommunale sygepleje. Med aftalen øges den kommunale opgavemængde med øget personalebehov til følge. Udgifterne herved forventes fuldt ud dækket af den regionale finansiering. Derudover er der tale om en opgave, som sygeplejen ud fra et fagligt perspektiv gerne vil løse.

Økonomi

Området forventer at kunne rumme opgaven i deres nuværende ramme med finansieringsmodellen 70/30. Dermed vil der ikke skulle tilføres yderligere kommunale midler til at løfte IV behandlingsområdet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. september 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 2. oktober 2019, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Knud Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker fokus på, at tomme plejehjemspladser udlejes hurtigst muligt, og ikke kun pr. den 1. i måneden.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger referat fra bestyrelsesmøde i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi den 6. september 2019.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. september 2019. De væsentligste punkter var følgende:

  • Halvårsregnskab 2019. Regnskabet blev godkendt.
  • Budget 2020. Drøftelse af budget 2020, revideret budget godkendt.
  • Tilslutning til fælleskommunal SKI-aftale om genbrugshjælpemidler.

Desuden var der status ved direktøren.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
  • Udvalget spurgte ind til tilsynet med plejecenterområdet, og blev bekræftet i, at der er flere forskellige tilsyn på plejecenterområdet, som udføres løbende.
  • Udvalget ønsker oplyst, hvilke muligheder pårørende har for at få aktindsigt i forbindelse med dødsfald.
  • Udvalget ønsker på et kommende møde styringsværktøjer på ældreområdet demonstreret.
  • Ny leverandør af hjemmepleje, NK Care, er godkendt med virkning fra 1. november 2019.
  • På et møde i 2020 ønsker udvalget i samarbejde med Ældrerådet en temadrøftelse om fremtidige ønsker til seniorboliger.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Til toppen


8. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 9. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer