Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 6. december 2018
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Sagsfremstilling
  1. Velkomst
  1. Hvordan har du det? Sundhedsprofil 2017 (udsat fra fællesmødet den 6. juni 2018)

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Bilag: Sundhedsprofil 2017 for Brønderslev Kommune

  1. Vedligeholdende træning efter servicelovens § 86

Det nuværende serviceniveau for vedligeholdende træning fremgår af vedlagte bilag, og udgangspunktet har været, at beløbsrammen til vedligeholdende træning er blevet reduceret som følge af de økonomiske udfordringer, som Social- og Sundhedsudvalget har haft i tidligere år. En begrænsning af træningsomfanget betyder, at borger kan få behov for øget hjemmehjælp, og dermed belaste Ældreomsorgsudvalgets budget. Der foreslås en drøftelse af, om det nuværende niveau for vedligeholdende træning skal fastholdes, eller om der bør skrues op for træningsomfanget med henblik på at reducere udgifterne til hjemmepleje.

Bilag: Forslag til godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder på træningsområdet.

  1. Forebyggelige indlæggelser

Drøftelse af, om der er initiativer, der bør iværksættes med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser vedrørende forstoppelse, blærebetændelse, dehydrering og lungebetændelse.

Bilag: Hotline til hospitaler skal forebygge akutte indlæggelser

Bilag: Status for indsatser for at forebygge indlæggelser

  1. Principdrøftelse om overførsel af +65-årige borgere fra SS og ÆO

Bilag: +65-årige borgere, der kan overføres fra SS til ÆO - bilag eftersendes.

  1. Status for flytning mellem Cassiopeia og Stenumgård

Orientering om status.

  1. Fælles anlægsbevilling på budget 2019

Orientering om, hvordan anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. forventes forelagt Byrådet.

  1. Eventuelt

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ad 1:

Alle mødt.

Velkomst ved Martin Bech.

Ad 2:

Opfordring til, at der bliver sat fokus på sundhed på tværs af alle udvalgsområder og, at der sættes fokus på bevægelse/modgå fysisk inaktivitet.

Ad 3:

Udvalgene imødeser en business-case, hvor der skrues op for træningsomfanget. Forudsætningen er, at der laves et 0-budget.

Ad 4:

Forvaltningen oplyser, at der sættes fokus på genindlæggelser i den kommende tid. Målet er at få data for genindlæggelse på hvert plejecenter. Plejehjemslæger medvirker også til at øge kvaliteten i indsatsen på plejecentrene og at forebygge indlæggelser.

Der er fokus på forebyggelige indlæggelser hos borgere i eget hjem via erfaringerne fra TiT-projektet.

Orientering om, at der forelægges en sag til politisk behandling i Kontaktudvalget om regional medfinansiering af IV-behandling. Hvis der indgås aftale, forventes en ny procedure at kunne rulles ud i 2019.

Ad 5:

Orientering om, at der i forbindelse med lukning af flerårsaftalen i 2016 blev overført borgere fra SS til ÆO. Beløbsrammen var oprindeligt en merudgift for ÆO på ca. 3 mio. kr. Denne udgift er nu nedbragt til 387.000 kr., hvilket betyder, at ÆO har fået tilbageført netto 2,6 mio.kr.

Visitationen er opmærksom på, at en yderligere række borgere kan overføres fra SS til ÆO. Der bør være opmærksomhed på, om der herved sker en uhensigtsmæssig udgiftsoverførsel mellem udvalgene.

Ad 6:

Orientering om, at der etableres et tilbud på Stenumgård til handicappede med de nuværende 7 borgere på Cassiopeia.

Der er planlagt, hvordan flytning på Margrethelund skal foregå, således at de nuværende boliger på Cassiopeia bliver taget i brug.

Ad 7:

Orientering om, hvordan anlægsbevillingen søges udmøntet.

Desuden orientering om status for forhandlingerne med LEV om salg af Vibevej. Det undersøges, om der er mulighed for at leje Vibevej via boligforeningen.

Ad 8:

Orientering om ÆO’s besøg på Mou Rehabiliteringscenter. Stedet er et besøg værd, også for SS-udvalget.

Det kunne overvejes, om der burde afsættes et mindre fælles budget mellem de to udvalg, som kan udmøntes efter samlet beslutning, og således at søjletænkning kan undgås.

Bilag

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Intet.

Til toppen


5. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer