Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 15. januar 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. "Aktiv med Demens" - ny satspulje til forlængelse af Aktivitets- og Rådgivningscentre for borgere med demens


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune har siden foråret 2018 deltaget i satspuljeprojektet ”Aktiv med Demens” i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og 7 andre nordjyske kommuner. Projektmidlerne udløb ved udgangen af 2019.

Regeringen har den 20. november 2019 indgået aftale om ny satspulje til videreførelse af de eksisterende 13 rådgivnings- og aktivitetscentre for borgere med demens.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal fortsætte samarbejdet med de øvrige kommuner om ”Aktiv med Demens” med fortsat støtte fra satspuljen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Aalborg, Mariagerfjord, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Brønderslev kommuner fik sammen med Alzheimerforeningen samt musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet tildelt 5,4 mio. kr. fra en SATSpulje til etablering af et ikke-visiteret rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende. Den primære målgruppe er yngre hjemmeboende og tidligt diagnosticerede borgere med let til moderat demens.

Rådgivnings- og aktivitetscentret er etableret i Aalborg Kommune med projektleder og projektmedarbejdere og en række aktiviteter, mens der i de øvrige kommuner er etableret satellitter med færre aktiviteter, som hidtil er blevet varetaget af såvel kommunale medarbejdere og frivillige samt projektmedarbejdere fra centret i Aalborg.

Projektmidlerne var oprindeligt annonceret til at udløbe ved udgangen af 2019, og Ældreomsorgsudvalget besluttede på møde den 12. juni 2019, at Brønderslev Kommune på linie med de øvrige kommuner skulle udtræde af projektet ved satspuljens udløb, da en fortsættelse af samarbejdet uden puljestøtte, ville koste Brønderslev Kommune 240.000 kr. om året.

Nu har Regeringen imidlertid indgået en nye satspuljeaftale, som indebærer, at der afsættes 52 mio. kr. til videreførelse af de eksisterende 13 rådgivnings- og aktivitetscentre for borgere med demens i årene 2020-2023.

De 52 mio. kr. fordeles med 20 mio. kr. i 2020, 17 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Midlerne vil som udgangspunkt blive fordelt forholdsmæssigt ud fra udmøntningen af den oprindelige pulje (hvor der samlet blev udmøntet 35,5 mio. kr. for 2017-2019). Under forudsætning af finanslovens vedtagelse vil de afsatte midler for 2020 blive udmøntet hurtigst muligt med virkning fra den 1. januar 2020.

Udmøntningen vil ske inden for de samme rammer som den oprindelige pulje. Målgrupperne er stadig yngre med demens, hjemmeboende med demens i et tidligt stadie samt pårørende, og der skal være fokus på sociale og fysiske aktiviteter samt samværs- og rådgivningstilbud.

De samarbejdende kommuner i ”Aktiv med Demens” skal derfor fremsende en revideret projektbeskrivelse samt revideret budget senest den 31. januar 2020, hvis samarbejdspartnerne ønsker at fortsætte projektet og få del i midlerne.

For Brønderslev Kommune har deltagelse i ”Aktiv med Demens” givet nyt fokus og nye input og inspiration til demensindsatsen, og kommunen har dermed profiteret af at være med.

Der er nu følgende faste aktiviteter, som er blevet til i et samarbejde mellem Aktivitetsområdet, Demenskoordinatorerne, frivillige bl.a. fra Alzheimerforeningen og projektmedarbejder fra centret i Aalborg, og begge aktiviteter oplever stigende antal deltagere.

 • Café på Grønningen i Brønderslev en gang om ugen for borgere med demens i et tidligt stadie og de pårørende. Aktiviteterne planlægges på månedsbasis med afsæt i deltagerne – hver anden gang en udflugt/tur.
 • Motionstilbud til borgere med demens og deres pårørende, som har lyst til bevægelse og socialt samvær en gang om ugen.

På styregruppemøde i ”Aktiv med Demens” den 13. december 2019 blev der, på baggrund af de hidtidige erfaringer, fremlagt og drøftet et forslag til et fortsat projektsamarbejde i en mere decentral model. Aalborg Kommune vil fortsat varetage projektledelsen, mens midler til projektmedarbejdere og aktiviteter fordeles mellem de deltagende kommuner efter befolkningstal.

På det grundlag tilkendegav alle deltagende kommuner med undtagelse af Rebild, at de var interesserede i at fortsætte samarbejdet og indsende ansøgning om at få andel i de nye puljemidler. Enkelte – herunder Brønderslev Kommune - under forudsætning af politisk godkendelse.

På baggrund af de hidtidige erfaringer fra projektet lægges der nu op til en mere decentral model i en videreførelse, hvor flere økonomiske midler lægges ud til de deltagende kommuner. Det vil for Brønderslev Kommunes vedkommende betyde mulighed for at modtage følgende beløb i perioden 2020-2023:

År

2020

2021

2022

2023

Til Brønderslev

176.224 kr.

151.552 kr.

88.699 kr.

42.797 kr.

En fortsættelse af projektsamarbejdet med puljemidler lagt ud til lokal projektmedarbejder og lokale aktiviteter vil give Brønderslev Kommune mulighed for yderligere at udvikle indsatsen til målgruppen lokalt og forankre den i løbet af den næste 4-års projektperiode. Samarbejdet vil ligeledes give mulighed for at fortsætte med fælles erfa-gruppe, kompetenceudvikling, pårørendekurser, uddannelse af frivillige m.v. på tværs af de samarbejdende kommuner.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune deltager i en fælles ansøgning til satspuljen om forlængelse af projekt ”Aktiv med Demens” i en mere decentral samarbejdsmodel i årene 2020-2023.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at det nye satspuljeprojekt løber fra 2020 til og med 2023.

Indstilling

Ældrerådet, 8. januar 2020, pkt. 5:

Ældrerådet godkender indstillingen og støtter op om forslaget.

Beslutning

Forvaltningens forslag godkendt.

Mulighederne for at samle demensindsatsen i bygningen i Jyllandsgade ønskes undersøgt.

Bilag

Til toppen


4. Sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Stillingtagen til forslag om udvidelse af kapacitet i Brønderslev Sygeplejeklinik og forslag om afvikling af sygeplejeklinikkerne i Agersted og Asaa.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget besluttede på møde den 4. december 2019, at der ønskes en beskrivelse af sygeplejeklinikker i hele kommunen, herunder en vurdering af hvordan kapaciteten passer på de øvrige sygeplejeklinikker.

Der er pt. en stigning i antallet af borgere, der anvender sygeplejeklinik fremfor hjemmebesøg, og det vurderes, at der er yderligere potentiale i at øge antallet af borgere, der benytter sygeplejeklinikkerne i de 3 største byer i kommunen.

Statistikken viser, at der er fuldt belagt i sygeplejeklinikken i Brønderslev, mens der er for få besøgende til klinikkerne i Asaa og Agersted.

Sygeplejeklinikker med et højt flow af borgere er effektive, da sygeplejersken ikke bruger tid på at køre på vejene. Vej-tid kan nemt være 60 min. på en rute på en dag. På et år vil det være 200 hverdage x 535 kr., som er timeprisen på Hjemmesygepleje, hvilket er godt 100.000 kr. Dertil kommer leasing af bil og benzin.

Et højt flow af borgere betyder også, at der kan betjenes flere borgere på en dag, hvorved effektiviteten/besparelsen er endnu større.

En klar fordel for borgerne er, at de har et fastlagt tidspunkt i klinikken og ikke skal vente på hjemmesygeplejersken. Det fordrer også rehabilitering ved at borger selv skal bevæge sig til klinikken. Endelig giver det gode arbejdsforhold for sygeplejersken, da der kan tilrettelægges de optimale arbejdsstillinger i klinikken.

Udgifter til leje af lokale i Sundhedshuset i Brønderslev er pt. ikke afklaret, men der er tomme lokaler, der er egnede til formålet.

Ved afviklingen af Asaa sygeplejeklinik vil Hjemmesygeplejen ikke længere have udgift til leje og rengøring, hvilket udgør ca. 20.000 kr. på årsbasis. I Agersted er der ingen husleje forbundet med klinikken.

Der forventes opnået en driftsbesparelse ved etablering af yderligere behandlingskapacitet i Brønderslev, som skal medgå til finansiering af den yderligere besparelse på sygeplejen, jf. udmøntning af budget 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender

 • at der igangsættes etablering af endnu en sygeplejeklinik i Sundhedshuset.
 • at der ikke foretages ændringer af sygeplejeklinikkerne i Hjallerup og Dronninglund
 • at der igangsættes en afvikling af sygeplejeklinikkerne i Agersted og Asaa.
Personale

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ifølge Budgetaftalen for 2020 skal der bredt på Ældreområdet findes 1,5 mio. kr. På Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. december 2019 (punkt 8) blev det besluttet, at 1,05 mio. kr. skulle findes ved at effektivisere driften, herunder 0,25 mio. kr. på Fælles vagter og sygepleje. Tilpasning af sygeplejeklinikker medvirker til at udmønte denne besparelse.

Indstilling

Ældrerådet, 8. januar 2020, pkt. 4:

Ældrerådet godkender indstillingen og støtter op om forslaget.

Beslutning

Udsættes. Der ønskes data for brug af sygeplejeklinikker knyttet til sagen.

Jan Thaibert ønsker, at der fremover bør være sygeplejeklinikker 2 steder i kommunen placeret i Brønderslev og Dronninglund.

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kvalitetsstandarderne på ældre- og hjælpemiddelområdet er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de reviderede og de uændrede kvalitetsstandarder samt at kvalitetsstandarden for sygepleje i klinik udgår.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på at præcisere indholdet, således at ydelsernes rammer bliver tydeligere - både for medarbejdere og borgere.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Aktivitetstilbud til demente:

Tilføjelse vedrørende egenbetaling.

 • Individuel handicapkørsel:

Tydeliggørelse af det maksimale antal ture, som Brønderslev Kommune bevilger.

 • Nødkald:

Fastsættelse af tidsramme for opsætning af nødkald.

 • Praktisk hjælp:

Krav om borgers deltagelse er tilføjet.

 • Forebyggende hjemmebesøg:

Tilføjelse vedrørende fremtidsfuldmagt.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Afløsning/aflastning
 • Boligændringer
 • Forbrugsgoder
 • Fribefordring
 • Hjemmesygepleje
 • Hjælpemidler
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug
 • Midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning
 • Klippekort
 • Omsorgs- og specialtandpleje
 • Periodevis aflastning
 • Rehabiliteringsforløb
 • Støtte og vejledning
 • Støtte til køb af bil
 • Ældreboliger

Kvalitetsstandarder, der udgår

 • Sygepleje i klinik, da indholdet i denne er skrevet ind i kvalitetsstandarden for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandarder, der afventer afklaring

Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget, så snart de er færdigreviderede:

 • Plejeboliger
 • Madservice
 • Vedligeholdende træning
 • Kommunal genoptræning
 • Personlig pleje

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de reviderede og de uændrede kvalitetsstandarder samt at kvalitetsstandarden for sygepleje i klinik udgår.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 27. november 2019, pkt. 5:

Taget til efterretning.

I forhold til kvalitetsstandard angående praktisk hjælp ønsker Ældrerådet til næste møde at få en redegørelse vedr. vasketøj, hvor mange borgere benytter sig af ordningen, hvor mange har fravalgt ordningen.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 4. december 2019, pkt. 5:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 15. januar 2020:

Forebyggende hjemmebesøg, som tidligere stod under "kvalitetsstandarder uden ændringer", er flyttet op under "kvalitetsstandarder med tilføjelser".

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Udmøntning af rammebesparelse


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Ældreomsorgsudvalget skal beslutte, hvordan den resterende besparelse i budget 2020 på 0,45 mio. kr. skal udmøntes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Budgetaftale-teksten for 2020 indeholder to punkter, som Ældreomsorgsudvalget skal forholde sig til i forhold til udmøntning af rammebesparelsen. Følgende fremgår af budgetaftale-teksten:

"Optimering af drift

Med henblik på at optimere driften indenfor ældreområdet gennemføres en vurdering af, hvordan der kan opnås en tilpasning af serviceniveauet svarende til 1,5 mio. kr.

Eksempelvis skal områder som pris på madproduktion, hjælpemidler, rehabilitering, fællesvagter, sygefravær, sygepleje, kørsel, tomgangshusleje og tomme pladser generelt indgå i vurderingen.

Beskrivelsen forelægges Ældreomsorgsudvalget inden effektuering.

Praktikvejledning

Udgifterne til finansiering af den praktikvejlederopgave, der følger af flere SOSU-elever, afholdes indenfor ældreområdet budget."

I forlængelse af budgetaftale-tekstens formulering om SOSU-elever, hvor der var fremsat et ønske om 0,8 mio. kr. til finansiering af den øgede praktikvejlederopgave, bør udvalget drøfte, på hvilket ambitionsniveau denne opgave ønskes løst fremover. Skal opgaven løses som beskrevet i det fremsendte ønske, så skal udvalget finde 2,3 mio. kr. i besparelse, mens et lavere ambitionsniveau vil kunne reducere besparelsen.

I overvejelserne om udmøntning af rammebesparelsen kan indgå følgende elementer:

 • Forslag fra råderumskataloget, som ikke blev indarbejdet i budgettet.
  • Reduktion af takst på de store plejecentre, 0,5 mio. kr.
  • Plejecenterområdets pulje til faste vagter reduceres, 1,0 mio. kr.
  • Klippekort til ældre, 1,5 mio. kr.
 • Nyvurdering af fordeling af midlerne i værdighedsmilliarden, 7,7 mio. kr.
 • Ny pulje til bekæmpelse af ensomhed, 0,5 mio. kr.
 • Øvrige eksempler på besparelsesmuligheder nævnt i budgetaftale-teksten

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvilke elementer der bør indgå i udmøntningen af besparelsen med henblik på endelig stillingtagen til hvordan besparelsen i budget 2020 skal udmøntes på det kommende udvalgsmøde, herunder i hvilket omfang den øgede opgave til praktikvejledning af SOSU-elever skal iværksættes helt eller delvist.

Økonomi

Økonomiafdelingen konstaterer, at rammebesparelsen på 1,5 mio. kr. flugter med aftaleteksten i Budget 2020. Såfremt der skal ansættes personale for at løfte opgaven med elever, vil det betyde en merudgift på op til 0,8 mio. kr.

Supplerende økonomipåtegning til Ældreomsorgsudvalgets møde den 15. januar 2020:

Økonomiafdelingen konstaterer, at der i forbindelse med budget 2020 blev afsat 1 mio. kr. til pædagogisk tiltag på plejecentre og 600.00 kr. til kvalitetssikring på plejecentre. Besparelsen på de 450.000 kr. vil kunne udmøntes via besparelse på ovennævnte områder.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 13. november 2019, pkt. 5:

Udvalget ønsker fremlagt et konkret forslag byggende på følgende principper:

 • Det vurderes, hvor stort et beløb, der skal afsættes til vejledning af SOSU-elever
 • Det vurderes, om besparelse på 0,5 mio.kr. på plejecenterområdet alene skal være på de store plejecentre, eller om det er muligt at spare på de øvrige typer plejecentre
 • Se på ideer til besparelsesmuligheder, som MED-udvalget har fremlagt
 • Se på muligheder for at opnå besparelser på værdighedsmilliarden og ensomhedspuljen
 • Se på muligheder i emner omfattet af budgetaftalen.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. december 2019:

På Økonomiudvalgsmøde den 20. november 2019 blev det under punkt 3 om aftalepunkterne i budget 2020 præciseret, at rammebesparelsen på Ældreomsorgsudvalgets budget skal søges udmøntet på de områder, der fremgår af aftaleteksten, og at forslag fra råderumskataloget om reduktion af pulje til fast vagt samt klippekort til ældre ikke kan indgå iudmøntningen.

I det følgende gives en vurdering af mulighederne for at opnå besparelser under de enkelte punkter:

Pris på madproduktion 200.000 kr.

Brønderslev Kommune er bundet af kontakten med Nordjyske Mad til og med 2022. Fagforvaltningen har bedt Nordjyske Mad om at reducere omkostningen til madproduktionen med 200.000 kr. fra og med budget for 2020.

Det bemærkes, at Nordjysk Mad, jf. Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019, sag 30, desuden skal spare yderligere 250.000 kr. fra 2021 med henblik på at neutralisere en udgiftsstigning i forbindelse med udskillelse af Aalborg-afdelingen til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Hjælpemidler 0 kr.

Budget 2020 indeholder et rammeløft til hjælpemidler på 1 mio.kr., svarende til merforbruget på hjælpemiddelkontoen i 2018 og 2019. Det vurderes ikke realistisk at overholde budgettet, såfremt kontoen reduceres.

Rehabilitering 0 kr.

Jf. lovgivningen skal borgere i muligt omfang tilbydes træning frem for fx hjemmehjælp. Forventningen er, at en intensiv rehabiliterende indsats vil kunne reducere/fjerne det fremtidige behov for fx hjemmehjælp. En reduktion i den rehabiliterende indsats må derfor forventes at give øgede udgifter til hjemmehjælp, som opvejer besparelsen. Hertil kommer betydningen af at kunne fastholde et liv, hvor borger i så høj grad som muligt selv kan klare mest muligt.

Fællesvagter og sygeplejen 250.000 kr.

I forbindelse med BDO-analysen på sygeplejeområdet, blev det foreslået at der laves et fælles vagtlag om natten mellem sygeplejen og hjemmeplejen. Dette potentiale er indregnet i de 3,0 mio. kr., der skulle findes i 2019, og i de 4,0 mio. kr., der skal findes i 2020. Det er lykkes med stram styring at finde de 3,0 mio. kr. i 2019 og det vurderes derfor fra fagforvaltningen at der kan findes yderlige 250.000 kr. i 2020, så der i alt skal effektiviseres med 4,25 mio. kr. i sygepleje i forhold til 2018.

Sygefravær 0 kr.

Der arbejdes målrettet med at nedbringe sygefraværet på ældreområdet, som ligger på et relativt højt niveau. Området følger de gældende regler for Brønderslev Kommune angående håndteringen af sygefravær. Derudover søges der i foråret 2020 centrale puljer til at gøre forsøg med nye metoder til nedbringelse af sygefraværet. Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke muligt at indarbejde besparelser vedrørende sygefravær.

Kørsel 100.000 kr.

Kørslen er optimeret i sygeplejen og hjemmeplejen. Der har været flere projekter med eksterne samarbejdspartnere på dette område. Ældreområdets biler leases efter en udbudsaftale, der er lavet sammen med Aalborg Kommune for at få volumen og dermed en god pris.

Kørsel af mad til plejecentre er det seneste år steget kraftigt. Fagforvaltningen er derfor ved at forberede et udbud af denne kørsel. Forhåbningen er, at der kan hentes en besparelse på 100.000 kr. på dette udbud.

Tomgangshusleje og tomme pladser 500.000 kr.

Udlejningssituationen på ældreboliger er forbedret, og det betyder at udgifterne til tomgangshusleje og tomme pladser er reduceret over tid. Der er ikke afsat et budget til finansiering af tomgangshusleje. Udgifterne er dog blevet finansieret, og baseret på den nuværende udlejningssituation vurderes det muligt at reducere udgifterne med 500.000 kr.

Vejledning på SOSU-området

Ud over ovenstående foreslås en reduktion af taksterne til de store plejecentre på 500.000 kr., jf. forslag fra råderumskataloget, og at dette beløb reserveres til finansiering af den øgede vejledningsopgave på SOSU-området.

Samlet er der med ovenstående forslag beskrevet en samlet besparelsesmulighed på 1.050.000 kr. Når de resterende 450.000 kr. i den budgetterede rammebesparelse skal findes, foreslår fagforvaltningen, at de findes bredt indenfor ældreområdet, jf. Økonomiudvalgets præcisering den 20. november 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at

 • taksterne til de store plejecentre reduceres med 500.000 kr., og at dette beløb reserveres til finansiering af den øgede vejledningsopgave på SOSU-området
 • det besluttes at spare 1,05 mio.kr. i henhold til budgetaftaleteksten om optimering af drift på ældreområdet
 • det besluttes, hvordan de resterende 0,45 mio.kr. i rammebesparelsen skal udmøntes bredt indenfor ældreområdet, jf. Økonomiudvalgets præcisering

Ældreomsorgsudvalget, 4. december 2019, pkt. 8:

Udvalget godkender punkt 1 og 2 i forvaltningens indstilling.

Udvalget foreslår Økonomiudvalget, at restbeløbet på 0,45 mio.kr. i punkt 3 i forvaltningens indstilling findes bredt indenfor ældreområdet.

Ole Jespersgaard og Christen Bager indstiller, at punkt 3 i forvaltningens indstilling oversendes til afgørelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 17:

Økonomiudvalget forventer, at forslagene til opnåelse af besparelse på 0,45 mio. kr. findes bredt i udvalgets område, dog ikke indenfor de forslag, der findes i råderumskataloget.

Sagen tilbagesendes til Ældreomsorgsudvalget.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 15. januar 2020:

Ældreomsorgsvalget ønskede at Økonomiudvalget skulle tage stilling til det resterende beløb på 0,45 mio. kr. På baggrund af drøftelse på Økonomiudvalget bedes udvalget tage stilling til hvor de 0,45 mio. kr. skal findes.

Værdighedsmilliarden – Pædagogisk tiltag på plejecentre 200.000 kr.

I forbindelse med værdighedsmilliarden har plejecenterområdet arbejdet med flere pædagogiske tiltag, bl.a. med ansættelse af pædagoger på flere af centrene. Det almindelige plejepersonale har gennemgået et kompetenceløft i 2019 med f.eks. et stort forløb med neuropædagogik. Det vurderes, at den pædagogiske indsats vil kunne holdes inden for en mindre ramme. Det vil medføre opsigelse af timer på plejecentrene i Valdemarsgade og Margrethelund. Der vil fortsat være 800.000 tilbage til indsats på området.

Værdighedsmilliarden – Kvalitetssikringsindsats 250.000 kr.

I forbindelse med værdighedsmilliarden har der været afsat 600.000 kr. til kvalitetssikring på plejecentrene. Denne pulje er blevet brugt til en gradvis omstilling til flere SSA’er og færre SSH’er på plejecentrene. Det er fagforvaltningens vurdering, at en reduktion på 250.000 kr. vil have mindre betydning for området. Implementeringen af Sekoia (kommunikationssystem) har gjort arbejdsgangene mere fleksible, og det er vurderingen, at en SSA kan nå flere opgaver på en vagt end tidligere. Besparelsen vil dog ramme hele plejecenterområdet, kommunalt som privat.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at

 • puljen til pædagogisk tiltag reduceres med 200.000 kr.
 • puljen til kvalitetssikring på plejecentrene reduceres med 250.000 kr.
Beslutning

Godkendt. Der følges op i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Bilag

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. december 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 8. januar 2020, pkt. 3:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Gerda Pedersen ankom under behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Udpegning af styregruppemedlem til ombygning af Margrethelund.

Beslutning
 • Christen Bager udpeges til medlem af styregruppen vedr. ombygning af Margrethelund
 • Seniormesse afholdes den 18.-19. april 2020 sammen med Forårsmessen. Ældreomsorgsudvalget har en stand på messen
 • Udvalget blev orienteret om ny procedure vedr. håndtering af indskudslån
 • Orientering om tilskud fra Sundhedsstyrelsen til hjælp til spisesituationen på plejecentre

Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering om økonomien for indkøb af elektroniske låse


Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 15. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer