Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 5. februar 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Afrapportering på projekt vedr. fleksibel aflastning på Margrethelund til hjemmeboende borgere med demens


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har med midler fra Aflastningspuljen 2018-2019 gennemført et projektforløb på Margrethelund med fleksibel aflastning til pårørende til hjemmeboende borgere med demenssygdom. Tilbuddet opleves både af projektgruppen, personalet og de pårørende som en succes.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at aflastningstilbuddet fremover fortsættes på Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Som en del af arbejdet med demensramte borgere har Brønderslev Kommune fra september 2018 til ultimo 2019 gennemført et projekt med fleksibel aflastning til pårørende under puljen ”Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre borgere med demens” hos Sundhedsstyrelsen. Med puljen er der fulgt et tilskud på 96.252 kr. i 2018 og 122.503 kr. i 2019. Projektet blev godkendt i Ældreomsorgsudvalget den 12. september 2018.

Formålet med projektet har været:

 1. At tilbyde aflastning i kortere perioder til pårørende til hjemmeboende borgere med demenssygdom
 2. At gøre det muligt for et ægtepar at blive længere tid sammen i hjemmet, samtidig med at overgangen fra et liv i hjemmet til et liv på plejecenter bliver lettere

Fleksibel aflastning er en aflastningsplads på demensafdelingen på Margrethelund, der kan bookes af pårørende til hjemmeboende borgere med demenssygdom. Dagene på den fleksible aflastning fordeles mellem de pårørende på baggrund af deres ønsker og behov.

Der har i alt været 10 borgere med demenssygdom i aflastning under projektperioden i alderen 70-88 år. Belægningsprocenten i projektperioden har været ca. 74 %.

Hjemmebesøg før aflastning

Forud for borgerens første aflastningsophold har plejecentres medarbejdere besøgt den pårørende og borgeren i deres eget hjem. Det har givet personalet en bedre forståelse af borgerens karakter, opførsel og interesser. Der er også en oplevelse af respekt ved, at kommunen imødekommer borgeren og anerkender borgerens lange liv i forbindelse med en radikal omvæltning af deres liv. Der bliver samtidig skabt en kontakt, som kan give både borger og pårørende mere tryghed i aflastningsforløbet fra start.

Aflastningens længde

Det har været muligt at booke aflastningsophold på 2-7 dage alt efter de pårørendes behov. Det er projektgruppens vurdering, at en opholdslængde på minimum 5 dage giver det bedste resultat. Det skaber mest ro blandt de øvrige beboere og giver borgeren med demenssygdom tid til at falde til. De pårørende har af samvittighedsgrunde ofte en tendens til at booke kortere ophold, end de har brug for. Aflastning med en fast varighed og et fast rul kan frigøre de pårørende fra denne beslutning. Projektgruppen vurderer derfor, at det vil være den bedste løsning.

Pårørendemøder

Under projektet er der arbejdet på at skabe et netværk blandt de pårørende gennem pårørendemøder. Møderne har givet personalet god indsigt i de pårørendes bekymringer. Det er et frirum, hvor pårørende kan dele de erfaringer og udfordringer, man kan opleve i en hverdag tæt på demenssygdom. Erfaringen viser, at størst succes med møderne opnås, når alle pårørende, der deltager, har er reelt behov for at netværke.

Evaluering

Det er projektgruppens vurdering, at aflastningstilbuddet har været en succes og har vist sig relevant for pårørende til borgere med demenssygdom. De pårørende er blevet aflastet i en kortere periode, hvor de har fået mulighed for at deltage i aktiviteter og gøremål alene.

De pårørende giver udtryk for, at aflastningspladsen giver dem tryghed og er en god overgang fra livet i hjemmet til livet på et plejecenter - én borger er allerede overgået til en fast plejecenterplads på den baggrund.

Det har samtidigt været fagligt udviklende og spændende for personalet at arbejde med en gruppe af borgere, der har andre behov for stimuli end det, personalet er vant til. Det har i højere grad været vigtigt at se og forstå personen og arbejde med aktiviteter som iPads, spil, osv. Personalet har derfor oplevet at skulle bruge nye faglige sider af sig selv.

Den fleksible aflastningsplads på Margrethelund komplimenterer tilbuddet om periodevis aflastning på Valdemarsgade.

Projektet skal i øvrigt set som en del af Brønderslev Kommunes arbejde med demensstrategi 2018-2025.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at:

 • projektet fortsættes i en form med en fast længde på 7 dage og et fast rul hver 6. uge
 • hjemmebesøget før pladsen tildeles videreføres
 • aktiviteterne under opholdet fortsat er de samme
 • pårørendemøderne fortsættes med henblik på netværksdannelse
Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at taksten til en demensplads i 2020 er 449.000 kr., og at taksten til en aflastningsplads i 2020 er 442.000 kr.

Indstilling

Ældrerådet, 29. januar 2020, pkt. 4:

Ældrerådet anbefaler forslaget om 7 dages ophold med et fast rul hver 6. uge.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Til toppen


4. Årsrapport for Velfærdsteknologi 2019


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS

Velfærdsteknologisk årsrapport for 2019 fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne-Cathrine Kvist Visborg deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2019 indeholder en beskrivelse af de nye velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2019 samt en beskrivelse af de projekter, der er planlagt til 2020. Derudover indeholder årsrapporten en liste over de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien. Som tidligere ønsket er borgernes oplevelser og gevinster ved teknologierne blevet mere tydelige i rapporten.

Både direktøren, cheferne, lederne og den velfærdsteknologiske koordinator modtager ofte henvendelser fra leverandører af velfærdsteknologiske løsninger. Mange leverandører sælger produkter, der minder om hinanden, og derfor foretager den velfærdsteknologiske koordinator en screening af alle henvendelser og vurderer, om produktet er relevant for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ud fra behov og ressourcer. Formålet er bl.a. at sikre, at der ikke testes eller hjemkøbes produkter, der minder meget om hinanden og dermed undgå at stå med to løsninger, der kan det samme.

IdéBanken blev iværksat som et forsøg i 2019, så medarbejderne kunne melde ny velfærdsteknologi ind. Det er der kommet en helt ny idé ud af, som der pt. arbejdes på at videreudvikle igennem en ansøgning til en EU-pulje.

I 2019 var plejecentret Valdemarsgade med til at udvikle helt ny teknologi, der kombinerer ansigtsgenkendelse og elektroniske låse – også et initiativ, der arbejdes på at videreudvikle igennem en pulje via Innovationsfonden. Mange flere initiativer er søsat i 2019, og de er alle samlet i den velfærdsteknologiske årsrapport 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 28. januar 2020, pkt. 7:Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Der bør generelt være fokus på at sikre back- up løsninger, der kan anvendes af brugeren. Særligt er der udfordringer omkring hjemmesiden og synshæmmede.

Karsten Frederiksen deltog ikke under behandling af punktet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Ældrerådet, 29. januar 2020, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og assisterer gerne ved afprøvning af nye tiltag.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning og udtrykker anerkendelse af de iværksatte indsatser, herunder af idebanken.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på demensstrategien for 2018-2025


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I 2018 udarbejdede Sundhed og Velfærd en ny demensstrategi for 2018-2025. Der er lavet opfølgning på strategien, hvor alle initiativer på demensområdet, der er igangsat, siden strategien blev offentliggjort, er samlet.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne-Cathrine Kvist Visborg deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

5. december 2018 godkendte Ældreomsorgsudvalget demensstrategien ”i Brønderslev Kommune er vi fælles om livet med demens”. Strategien for perioden 2018-2025 indeholder 6 temaer.

Siden godkendelsen af demensstrategien er den blevet udbredt i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, og mange initiativer er igangsat. Dette er den første opfølgning på demensstrategien, hvor alle de nye initiativer er samlet under de 6 temaer. Fagforvaltningen har ligeledes valgt at inkludere initiativer igangsat i 2018, hvor demensstrategien blev udarbejdet, da mange af de drøftelser og overvejelser i udarbejdelsen heraf, affødte nye tiltag på demensområdet.

I 2018 fik kommunen f.eks. midler fra Sundhedsstyrelsen til at afprøve en ny form for aflastning, nemlig Fleksibel Aflastning på Margrethelund. Det var også i 2018, Brønderslev Kommune indgik i et landsdækkende projekt med Alzheimerforeningen om at gøre Danmark mere demensvenligt – et projekt, kommunen har valgt at videreføre i både 2019 og 2020.

I 2019 skete der også spændende tiltag, da der f.eks. blev nedsat en tværfaglig demensgruppe, der skal sikre en sammenhængende demensindsats på tværs af Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd samt i samarbejde med JobCentret. Et stort kompetenceudviklingsforløb blev også afviklet, hvor medarbejderne fik ny viden om sansestimulering og velfærdsteknologi til borgere med demens.

I 2020 er der allerede planlagt nye tiltag, der skal være med til at gøre Brønderslev Kommune mere demensvenlig og dermed gøre hverdagen bedre for kommunens borgere med demens og deres pårørende.

Opfølgningen på demensstrategien er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 29. januar 2020, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og anbefaler, at Brønderslev Kommune fortsætter og sikrer alle de gode tiltag, der er i gang, og samtidig har fokus på videreudvikling.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning og anerkender indsatserne på området.

Der følges op i forhold til motionshold med pårørende, som er flyttet til ny adresse.

Udvalget ønsker på et kommende møde at blive klædt på som demensven.

Bilag

Til toppen


6. Status på rekruttering af elever til ældreområdet i Brønderslev Kommune i samarbejde mellem Ældreområdet og Job- og UngeCentret


Resume

Sagsforløb: ÆO/BE

Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune samarbejder om at sikre kvalificeret arbejdskraft til ældreområdet i Brønderslev Kommune, hvor flere forskellige redskaber er i spil. Der gives en status på rekrutteringen af elever, hvor voksenlærlingeordningen og ansættelsen af voksenelever bruges.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune samarbejder om at sikre kvalificeret arbejdskraft til ældreområdet i Brønderslev Kommune, hvor flere forskellige redskaber er i spil. Der gives en status på rekrutteringen af elever, hvor voksenlærlingeordningen og ansættelsen af voksenelever bruges. Der er fortsat fokus på rekruttering af unge på et ordinært elevforløb og voksenlærlingeordningen og voksenelever skal ses som et supplement til den nuværende rekrutteringsmetode.

Elever under uddannelse til social- og sundhedsassistent

I Brønderslev Kommunes ældreområde er der på nuværende tidspunkt ansat:

 • 4 elever som voksenelever
 • 8 elever er ansat som voksenlærlinge, hvor arbejdsgiveren (ældreområdet) får et tilskud til lønnen i praktikperioden. Gældende for social- og sundhedsuddannelserne er, at der ikke kan gives tilskud under voksenlærlingeordningen, hvis den enkelte elev har ret til voksenelevløn efter de gældende faglige overenskomster og aftaler
 • 5 elever er uddannet social- og sundhedshjælper, men er nu under uddannelse til social- og sundhedsassistent
 • 1 er ansat med en almindelig elevløn.

Elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper

Under uddannelse til social- og sundhedshjælper er der i Brønderslev Kommune på nuværende tidspunkt ansat 4 voksenlærlinge og 4 voksenelever.

Fremadrettet deltager Brønderslev Kommune i et tværkommunalt opkvalificeringsprojekt, hvor jobparate ledige opkvalificeres til et job som ferieafløser og mulighed for efterfølgende uddannelsesmuligheder. Deltagelsen i opkvalificeringsprojektet tager udgangspunkt i erfaringerne fra sidste år, hvor 10 kursister fra Brønderslev Kommune deltog i et opkvalificeringsforløb. Resultatet blev, at 7 kursister efterfølgende fik vikartimer, 2 kursister kom i praktik på et ældrecenter og 1 kursist faldt fra undervejs i forløbet. 5 af kursisterne ønskede efterfølgende at opstarte på en uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet. Fagforvaltningerne planlægger også fremadrettede jobrotationsforløb, hvor ansatte medarbejdere opkvalificeres mens ledige vikarierer. Ligeledes afholdes der Jobmesse den 19. marts, hvor ældreområdet deltager. Her kan ledige borgere høre om job- og uddannelsesmulighederne indenfor SOSU-området i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning og anerkender de indsatser, der er sat i værk på området.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Beslutning

Udvalget drøftede en række mulige områder, som kan indgå i et råderumskatalog, og imødeser første oplæg til råderumskatalog på det kommende udvalgsmøde.

Til toppen


8. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. januar 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 29. januar 2020, pkt. 3:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at ventelisterne følges tæt resten af året.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Implementering af Fælles Sprog III (FSIII)


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Ældreomsorgsudvalget orienteres om, at FSIII-implementeringen i Nexus igangsættes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I Økonomiaftalen 2014 mellem regeringen og KL forpligtede KL sig til at implementere FSIII i alle landets kommuner. FSIII indgår som et led i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, og er en fælleskommunal metode til dokumentation og kommunikation på alle fagområder inden for sundhedsområdet i kommunerne.

Implementeringen igangsættes primo 2020 og forventes at være færdig i 1. kvartal 2021.

Opgaven kommer til at omfatte ca. 2.800 borgere fordelt på henholddsvis Visitationen, Det Specialiserede Voksenområde, Hjemmesygeplejen samt kommunale og private leverandører på frit valgsområdet, træningsområdet og plejecentre.

Opgaven indebærer klargøring og opsætning af systemet, hvorefter de ca. 2.800 borgere skal revisiteres efter den nye metode af myndighed. Det vil sige Visitationen samt de visiterende sygeplejersker i hjemmesygeplejen, på plejecentrene og i det specialiserede område.

Udførersiden skal efterfølgende replanlægge alle revisiteringer i planlægningskalenderne. Udover replanlægningen skal en stor del af dokumentationen genindtastes manuelt i overensstemmelse med den nye metode, og medarbejdere i de berørte områder skal undervises i metode og systembrug.

Implementeringen vil derfor i perioder være meget ressourcekrævende, og der må derfor forventes en midlertidig produktionsnedgang, indtil den nye metode er i drift. Ligesom et øget arbejdspres og midlertidig overskridelse af sagsbehandlingsfrister kan forventes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Implementering af FSIII vil få konsekvenser for frit valg, hjemmesygeplejen, plejecentrene, Visitationen og det specialiserede voksenområde blandt andet i form af aflysning af mødeaktiviteter, øget arbejdspres samt overskridelse af sagsbehandlingsfrister.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Udvalget ønsker muligheden for en temadag med bred deltagerkreds om seniorboliger undersøgt
 • Elektronisk bestilling af mad var forudsat sat i drift 1. januar 2020. Projektet bliver forsinket

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 12. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer