Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 4. marts 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Fremsendes til drøftelse i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der afsat en pulje på 500.000 kr. på Ældreomsorgsudvalgets budgetområde til bekæmpelse af ensomhed. Der er ikke fastlagt rammer i budgettet eller Finansloven.

Ensomhed er en individuel følelse, der kan opstå, når en persons ønskede sociale kontakt ikke stemmer overens med den faktiske sociale kontakt. Følelsen af ensomhed har negativ betydning for en persons generelle trivsel, livskvalitet og helbred, da ensomhed øger risikoen for sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme, demens, depression mm.

Ældre mennesker er især udsatte for at føle sig ensomme, hvis de bliver alene, får nedsat hørelse eller syn, bliver immobile og derved får svært ved at komme ud af sit hjem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ønsker at bruge en andel af puljen i budgettet til at afholde to workshops i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund, hvor borgere, frivillige foreninger og fagprofessionelle indenfor ældreområdet skal inviteres til at dele erfaringer, viden og forslag til, hvilke tiltag der kan forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre. De indkomne erfaringer og forslag skal samles til et idékatalog, hvor Fagforvaltningen skal tage stilling til, hvilke tiltag der skal implementeres i kommunen.

Fagforvaltningen ønsker at indgå et samarbejde med Lone Nedergaard, der er stifter af virksomheden "Grib - dig selv" om afholdelse af workshops og udarbejdelse af idékatalog. Der skal efterfølgende dannes en arbejdsgruppe bestående af relevante aktører, der skal sikre implementeringen af de udvalgte tiltag.

Fagforvaltningen vurderer, at der vil være udgifter for 50.000 kr. til afholdelse af workshops og udarbejdelse af idékatalog. Udgifterne til implementeringen vil afhænge af de udvalgte tiltag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 9:

Ældrerådet støtter op om Fagforvaltningens forslag til tiltag.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


4. Orientering om vasketøjsordningen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er aktuelt forespurgt fra henholdsvis Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om, hvor mange borgere, der har været i kommunens vasketøjsordning i 2019.


Status på ordningen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget 2018 besluttede Byrådet at udlicitere hjælp til vask af tøj for borgere, som er visiteret hertil, og som kan klare sig med vask af tøj hver 14. dag. Ordningen blev igangsat marts 2018, hvilket ses af udvalgssag fra 7. december 2017 ” Orientering om tidsplan for udlicitering af tøjvask”.

Med udgangen af december 2019 benyttede 88 unikke borgere sig af vasketøjsordningen.

I 2019 har der været et fald i antallet af borgere, der benytter vasketøjsordningen. Fra 110 unikke borgere til 88 unikke borgere. Et fald på 22 unikke borgere i perioden.

Årsagen til faldet er blandt andet:

 • Der er flere af borgerne, som har været med i ordningen, der i perioden er flyttet i plejebolig.
 • Der kan også være borgere, der bliver så demente, at de ikke kan indgå i ordningen, som derfor overgår til tøjvask ved hjemmeplejen.
 • Nye borgere, som har behov for hjemmepleje, finder ofte selv en løsning på tøjvask, hvis de har mulighed herfor, så derfor ikke så stor tilgang.

I henhold til kvalitetsstandarden for praktisk hjælp – rengøring, tøjvask og indkøb – i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2, gives der som udgangspunkt hjælp til tøjvask hver 14. dag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


5. Sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Stillingtagen til den fremtidige dimensionering af sygeplejeklinikker i kommunen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget besluttede i møde den 4. december 2019, at der ønskes en beskrivelse af sygeplejeklinikker i hele kommunen, herunder en vurdering af hvordan kapaciteten passer på de øvrige sygeplejeklinikker.

Der er pt. en stigning i antallet af borgere, der anvender sygeplejeklinik fremfor hjemmebesøg, og det vurderes, at der er yderligere potentiale i at øge antallet af borgere, der benytter sygeplejeklinikkerne i de 3 største byer i kommunen.

Statistikken viser, at der er fuldt belagt i sygeplejeklinikken i Brønderslev, mens der er for få besøgende til klinikkerne i Asaa og Agersted.

Sygeplejeklinikker med et højt flow af borgere er effektive, da sygeplejersken ikke bruger tid på at køre på vejene. Vej-tid kan nemt være 60 min. på en rute på en dag. På et år vil det være 200 hverdage x 535 kr., som er timeprisen på Hjemmesygepleje, hvilket er godt 100.000 kr. Dertil kommer leasing af bil og benzin.

Et højt flow af borgere betyder også, at der kan betjenes flere borgere på en dag, hvorved effektiviteten/besparelsen er endnu større.

En klar fordel for borgerne er, at de har et fastlagt tidspunkt i klinikken og ikke skal vente på hjemmesygeplejersken. Det fordrer også rehabilitering ved at borger selv skal bevæge sig til klinikken. Endelig giver det gode arbejdsforhold for sygeplejersken, da der kan tilrettelægges de optimale arbejdsstillinger i klinikken.

Udgifter til leje af lokale i Sundhedshuset i Brønderslev er pt. ikke afklaret, men der er tomme lokaler, der er egnede til formålet.

Ved afviklingen af Asaa sygeplejeklinik vil Hjemmesygeplejen ikke længere have udgift til leje og rengøring, hvilket udgør ca. 20.000 kr. på årsbasis. I Agersted er der ingen husleje forbundet med klinikken.

Der forventes opnået en driftsbesparelse ved etablering af yderligere behandlingskapacitet i Brønderslev, som skal medgå til finansiering af den yderligere besparelse på sygeplejen, jf. udmøntning af budget 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender

 • at der igangsættes etablering af endnu en sygeplejeklinik i Sundhedshuset.
 • at der ikke foretages ændringer af sygeplejeklinikkerne i Hjallerup og Dronninglund
 • at der igangsættes en afvikling af sygeplejeklinikkerne i Agersted og Asaa.
Personale

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ifølge Budgetaftalen for 2020 skal der bredt på Ældreområdet findes 1,5 mio. kr. På Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. december 2019 (punkt 8) blev det besluttet, at 1,05 mio. kr. skulle findes ved at effektivisere driften, herunder 0,25 mio. kr. på Fælles vagter og sygepleje. Tilpasning af sygeplejeklinikker medvirker til at udmønte denne besparelse.

Indstilling

Ældrerådet, 8. januar 2020, pkt. 4:

Ældrerådet godkender indstillingen og støtter op om forslaget.

Ældreomsorgsudvalget, 15. januar 2020, pkt. 4:

Udsættes. Der ønskes data for brug af sygeplejeklinikker knyttet til sagen.

Jan Thaibert ønsker, at der fremover bør være sygeplejeklinikker 2 steder i kommunen placeret i Brønderslev og Dronninglund.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. marts 2020:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • godkender at der igangsættes etablering af endnu en sygeplejeklinik i Brønderslev Sundhedshuset.
 • godkender at der ikke foretages ændringer af sygeplejeklinikkerne i Hjallerup og Dronninglund. At der i forbindelse med ombygningen af Margrethelund undersøges muligheden for at lave et ekstra rum til klinikken i Dronninglund.
 • tager stilling til, om sygeplejeklinikkerne i Asaa og Agersted skal videreføres i sin nuværende form.
Beslutning

Udvalget godkender 1. og 2. punkt i forvaltningens forslag.

Sygeplejeklinikken i Asaa videreføres, og undersøges, om sygeplejeklinikken kan flyttes til et lokale i byen, som kommunen selv ejer.

Sygeplejeklinikken i Agersted videreføres.

Bilag

Til toppen


6. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2020.

Sagen fremsendes til Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum har samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Med denne sag følger nøgletal på:

 • Ældre
 • Sundhed

Nøgletallene kan bruges som inspirationskilde til drøftelse i de politiske udvalg herunder, hvorvidt der er nøgletal, der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække evt. besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de relevante nøgletal, herunder om nogle af nøgletallene ønskes yderligere belyst.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ønsker at medvirke til, at der lægges pres på Danske Ældreråd i forhold til ens normeringer på plejecentrene.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Forvaltningen undersøger pt., om der er fejl i data i bilaget på side 64 – "Hvor mange timers hjemmehjælp får jeres 65-79 årige?"

Til efterretning.

Forvaltningen oplyser i forlængelse af bilaget side 70 – "Hvor mange færdigbehandlede sengedage pr. færdigbehandlingsforløb har I?" – at der igangsættes en vurdering af det aktuelle behov for aflastningspladser. Udvalget orienteres herom.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 5. februar 2020, pkt. 7:

Udvalget drøftede en række mulige områder, som kan indgå i et råderumskatalog, og imødeser første oplæg til råderumskatalog på det kommende udvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. marts 2020:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd giver på mødet en status for arbejdet med budget 2021.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der laves en inddragende proces, hvor medarbejdere og forvaltning involveres i at finde muligheder for økonomiske omlægninger, herunder gerne forslag, som via en investering kan give et fremtidigt provenu.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke anbefale, at der med henvisning til kommunes samlede økonomiske status udarbejdes råderumskatalog, men alene fremlægges ”tekniske korrektioner”.

Til toppen


8. Demensvenlig Ældreomsorgsudvalg


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget har ønsket at blive klædt på som demensven.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er en del af projekt ”demensvenner i Danmark” med Alzheimerforeningen, hvor målet er at gøre Danmark mere demensvenlig. Dette gøres ved at få flere til at melde sig som demensvenner, få uddannet demensveninstruktører, indgå lokale partnerskaber med foreninger/arbejdspladser/virksomheder samt afholde et dialogmøde for borgere med demens og deres pårørende.

På mødet vil demensveninstruktør Anne-Cathrine K. Visborg give en generel information om demens og Ældreomsorgsudvalget vil i dets daglige virke kunne hjælpe med at gøre Brønderslev Kommune og dermed Danmark mere demensvenlig.

Beslutning

Orientering om projekt ”demensvenner i Danmark” gennemført.

Til toppen


9. NOPII projekt - Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM)


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune har sammen med 8 andre nordjyske kommuner været en del af NOPII projektet”Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM)”. Projektet afsluttes 31. marts 2020, og der skal træffes beslutning om, hvorvidt Brønderslev Kommune skal tilslutte sig kontraktens rammeaftale og dermed implementere løsningen.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at drøfte sagen og godkende, at Brønderslev Kommune tilslutter sig rammeaftalen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

De 9 nordjyske kommuner iNOPII projektet: Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted, Rebild, Frederikshavn og Mariagerfjord, gennemførte i 2017 et innovativt udbud og indgik en kontrakt med virksomhedskonsortietMedicCareom en totalløsning til medicinhåndtering. Pilotfasen, hvor løsningenudviklesogtestesi Hjørring, Vesthimmerland og Aalborg Kommune, afsluttes pr. 31. marts 2020.

Projektets overordnede formål var at sikre, at borgerne tog deres medicin i det korrekte tidsrum og i den korrekte dosis ved hjælp af pillerobotten MedimiSmart. Derudover var formålet at øge livskvaliteten for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til dosering samt at den sundhedsfaglige kvalitet øges, samtidig med at omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af medicin reduceres.

Pillerobotten består af en maskine, der indeholder kassetter med borgerens medicin. Pillerobotten findes i 3 størrelser, der kan indeholde henholdsvis 8, 12 eller 16 kassetter. Kassetterne findes ligeledes i 2 forskellige størrelser afhængig af, hvor store pillerne er. Pillerobotten indeholder som udgangspunkt medicin til 14 dage – afhængig af hvor meget medicin, den enkelte borger får. Derudover kan pillerobotten påminde borgeren om medicin, der ikke er i selve pillerobotten (fx mixtur, sprøjter, cremer osv.)

Kassetterne pakkes på Svane Apoteket i Frederikshavn og leveres og installeres af Falck. Falck varetager ligeledes supportfunktionen.

Pillerobotten er blevet evalueret af både Alexandra Instituttet og af LSI (Life Sciense Innovation North). Uddrag fra evalueringsrapporten fra Alexandra Instituttet:

Borgere:

 • 48 % af borgerne, der har testetpillerobotten, vil gerne fortsætte med at anvende maskinen, hvorimod 33 % ønsker at stoppe eller er stoppet med at testepillerobotten
 • 50 % af borgerne i de tre kommuner ønsker at anbefalepillerobottentil andre
 • 48 % af borgerne, der har testetpillerobotten, erklærer sig ‘helt enig’ eller ‘enig’ i, at medarbejderne har bedre indsigt i borgerens piller, før testen afMedimiSmart
 • 38 % af borgerne, der har testetpillerobotten, er glade for, atpillerobottenhjælper dem til at huske medicinen, da de ellers er bange for at glemme pillerne
 • 23 % af de borgere, der testerpillerobotten, føler, at de har fået bedre styr på deres medicin, hvorimod 55 % af de adspurgte borgere er ‘uenig’ eller ‘helt uenig’ i udsagnet.
 • Hver tredje borger vil gerne være fri for, at der kommer kommunale medarbejdere i hjemmet i forbindelse med medicinhåndtering. Omvendt ønsker 52 % af borgerne, at de kommunale medarbejdere fortsat kommer i hjemmet.

Organisation/medarbejdere:

 • 61 % af medarbejderne i spørgeskemaundersøgelsen vil efter at have deltaget i TIM-projektet anbefalepillerobottentil andre kommuner, da den for nogle borgere kan give en større frihed og fleksibilitet i borgerens liv.
 • 17 % af medarbejderne ønsker ikke at anbefalepillerobottentil andre kommuner, dels fordi det er en dyr løsning, og dels fordi det giver en dårligere indsigt i brugernes liv og dermed et dårligere udgangspunkt for Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS).
 • Medarbejderne ser borgeren, der kun modtager hjælp til medicinhåndtering som den oplagte kandidat tilpillerobotten, ligesom de vurderer, at maskinen vil give størst værdi til borgere, der er ny-visiterede til medicinhåndtering.

I de sidste deleaf projektet er driftssikkerheden meget høj, og der er 99.97 % korrekte dispenseringer.I evalueringen fra Alexandra Instituttet er der lavet en businesscase for 2019-2025. Her opgøres driftsbesparelserne (lønomkostninger til færre fysiske besøg) samt transportbesparelserne (færre kørte km.) lavere end den licens, der betales for pillerobotten. De samlede bruttogevinster er dermed negative. Brønderslev Kommune vil dermed ikke opnå en økonomisk gevinst ved at tilslutte sig rammeaftalen. Derimod vil kommunen være med til at tilbyde borgerne en innovativ løsning, der har høj sikkerhed i sine doseringer. Der er udarbejdet en lokal businesscase/udregning for Brønderslev Kommune, som er vedhæftet som bilag.

Undervejs i projektet skulle testfasen være afsluttet pr. 1. juli 2019,men de tre testkommuner valgte at fortsætte med at optage borgere til videre testog implementeringaf løsningen. Baggrunden for dette var,at kommunerne kun lykkedes med at optage ca.50 % af det samlede forventede antal borgere (100 borgere) i testperioden. Det viste sig undervejs i projektet, at udvælgelseskriterierne for borgerne måtte udvides, så der kunne inkluderes flere borgere i projektet. Af den grund foreslås det, at Brønderslev Kommune hjemtager i størrelsesordenen 4 pillerobotter. Til sammenligning har testkommunerne Aalborg, Hjørring og Vesthimmerland fundet borgere til henholdsvis 24, 20 og 13 pillerobotter – heraf er henholdsvis 17, 8 og 7 stadig aktive pr. 1. januar 2020.

Pris jf. kontrakten:

Antal enheder

Vederlag pr. enhed pr. måned

1 - 100

3.041 kr.

101 - 300

2.301 kr.

301 - 500

1.906 kr.

501 - 700

1.756 kr.

> 700

1.731 kr.

Detmånedligevederlager proportional meddet totaleantal lejede løsningerunder rammeaftalen,hvorfor prisen bliver billigere, jo flere kommuner der vælger at implementere løsningen.Den enkelte kommune er først forpligtet til at betale vederlag fra det tidspunkt, hvor derreeltleveresenhedertil kommunen. Den rammeaftale, der skal tages stilling til, er tidsbegrænset til 31. marts 2022, og kommunen forpligter sig ikke på indkøb af et bestemt antal pillerobotter.

Evalueringsrapporten fra Alexandra Instituttet er ligeledes vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter sagen og godkender, at Brønderslev Kommune tilslutter sig rammeaftalen.

Personale

Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved tilslutning til rammeaftalen.

Økonomi

Ud fra de antagelser, der er taget i forbindelse med udregningerne, har Økonomiafdelingen ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 10:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ønsker at følge udviklingen.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Tilslutning til rammeaftalen godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 14. februar 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til ÆLdreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Landsbyggefonden rykkes for et svar vedr. ældreboligerne i Agersted.

Udvalget ønsker en sag forelagt om en evt. ombygning af ældreboligerne i Jerslev.

Bilag

Til toppen


11. Tilsyn med plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af anmeldte tilsynsbesøg på plejehjem og plejecentre i Brønderslev Kommune fremsendes en samlet årsrapport til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne på plejehjem og plejecentre i Brønderslev Kommune.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsyn på hvert plejehjem eller plejecenter udført af BDO efter aftale med Visitationen, Ældre og Hjælpemidler. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

 • Dokumentation
 • Pleje, omsorg og praktisk hjælp
 • Hverdagsliv
 • Kompetencer og udvikling
 • Kommunikation og adfærd

I hvert af de 5 fokusområder er plejehjemmet eller plejecentret tildelt scoren 1-5. I de tilfælde, hvor et plejehjem eller plejecenter har fået scoren 3 eller derunder, har Visitationen, Ældre og Hjælpemidler udbedt sig en handleplan. Der er i et tilfælde i 2019 udarbejdet handleplan til Visitationen.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hvert plejehjem eller plejecenter. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside samt på Plejehjemsoversigten. Derudover har BDO udarbejdet en årsrapport, som sammenfatter konklusionerne i de enkelte tilsynsrapporter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager årsrapporten til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 7:

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Det bemærkes, at tilsynene på plejecentrene er uanmeldte.

Udvalget noterer med tilfredshed, at der bredt er tale om fine tilsyn.

Bilag

Til toppen


12. Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om gennemførelse af tilsyn med Brønderslev Kommunes leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne hos kommunens leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsyn hos de private leverandører og 1 anmeldt besøg hos hvert team i Frit Valg. Tilsynet er udført af BDO efter aftale med Visitationen, Ældre og Hjælpemidler. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

 • Dokumentation
 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Kommunikation og adfærd
 • Kompetencer og udvikling

I hvert af de 5 fokusområder er leverandørerne tildelt scoren 1-5. I de tilfælde, hvor en leverandør har fået scoren 3 eller derunder har Visitationen, Ældre og Hjælpemidler udbedt sig en handleplan.

Der er udarbejdet handleplan til Visitationen i 2 tilfælde.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hver leverandør eller team. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Tilsyn på Frit Valg er opstartet i 2019. Fra 2020 udarbejdes årsrapport på samme måde som på plejecenterområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


13. Patientsikkerhed, årsrapport 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for patientsikkerhed, 2019. Rapporten dækker alle områder i Sundhed og Velfærd, private leverandører og Sundhedsplejen.

Rapporten erstatter tidligere års rapporter om utilsigtede hændelser.

Årsrapporten fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Når der arbejdes med patientsikkerhed, arbejdes der både proaktivt og reaktivt.

Det proaktive arbejde består i at forhindre/forebygge, at der sker utilsigtede hændelser (UTH). Omvendt arbejdes der reaktivt, når den utilsigtede hændelse ér sket, og man forsøger at forebygge, at det sker igen.

Det proaktive arbejde har i 2019 bestået af indsatser vedrørende:

 • Medicinadministration.
 • Implementering af værktøj med kliniske og infektionhygiejniske procedurer.
 • Faldforebyggelse.
 • Øget fokus på aftaler med behandlende læge og borger/pårørende vedrørende genoplivning.

Det reaktive arbejde omhandler utilsigtede hændelser

Der blev i 2019 i alt indrapporteret 2.022 utilsigtede hændelser. Det er en stigning på 975 indrapporteringer sammenlignet med 2018.

Stigningen handler ikke om, at der er flere utilsigtede hændelser men om, at arbejdsgangen omkring indrapporteringen er blevet lettere, hvorfor der er blevet indrapporteret flere utilsigtede hændelser.

Stigningen skyldes flere ting:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed åbnede i oktober 2019 mulighed for en ny indrapporteringsform på 2 områder (”Samlerapportering”):
 • 1 – Medicin ikke givet (der blev samlerapporteret 374 hændelser i 4. kvartal 2019)
 • 2 – Fald (der blev samlerapporteret 371 hændelser i 4. kvartal 2019)
 • Begge muligheder for samlerapportering findes kun, hvis hændelsens alvorlighedsgrad svarer til ”ingen” eller ”mild” skade.
 • Hændelserne indrapporteres samlet 1 gang om måneden, hvilket har lettet arbejdsgangen betydeligt.
 • Stigningen i Brønderslev Kommune afspejler pilotkommunerne, hvor der sås en stigning på op imod 300 % på baggrund af samlerapportering.
 • Nye interne arbejdsgange i kommunen, der har gjort indrapporteringen nemmere.
 • I forbindelse med de nye arbejdsgange, både interne og samlerapportering, har kommunens risiko manager haft samlet alle sagsbehandlere, hvilket også har været med til at øget fokus på indrapporteringer.

Fra 2020 vil sagsbehandlerne blive samlet 1 gang om året.

Fokusområder i 2020 vil være:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Ældrerådet bemærker, at antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser er væsentlig mindre hos de private leverandører.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2020 berammet til henholdsvis den 15. april og den 27. november 2020. Mødet i november bliver afholdt som temamøde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 11:

Ældrerådet ønsker følgende 5 punkter til drøftelse:

 • Fremtidssikring af klippekort
 • Drøftelse af fremtidige aflastningspladser, eventuelt på Elmehøj
 • Bekæmpelse af ensomhed, igangsættelse af projekter
 • Drøftelse af sygeplejeklinikker
 • Budget 2021

Ældrerådet forventer, at ovenstående punkter bliver en del af dagsordenen.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Udvalget har ikke yderligere forslag til emner ud over Ældrerådets forslag.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Orientering om antal nattevagter på plejecenterområdet
 • Orientering om regnskab 2019
 • Henvendelse fra Danske Handicaporganisationer

Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


18. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 5. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer