Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 15. april 2020
Lokale: Afvikles virtuelt
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Forslag til ombygning af køkken på Plejecenter Stengården


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at medtage forslag til ombygning af produktionskøkkenet på Plejecenter Stengården i budget 2021.

Sagen fremsendes til drøftelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Plejecenter Stengården har 29 almindelige plejeboliger/lejligheder fordelt på tre etager.

På nuværende tidspunkt har plejecentrets beboere mulighed for fællesspisning én gang ugentligt, da dette kun kan foregå i stueetagen, når Aktivitetscenter Stengårdscentret ikke benytter lokalerne. Dette skyldes, at indretningen af produktionskøkkenet i stueetagen ikke kan rumme alle beboere. Derudover er fællesstuerne på 1. og 2. sal for små til fællesspisning, da disse oprindeligt blev etableret som TV-stuer for ældreboligerne, som Plejecenter Stengården oprindeligt er opført som.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har indhentet prisoverslag for ombygning af produktionskøkkenet i stueetagen, således der bliver opholdsrum med køkken, hvor beboerne har mulighed for ophold og fællesspisning alle ugens dage. Bygningsafdelingen har været inddraget i processen.

Udgifterne til ombygningen vil være 667.000kr. ekskl. moms jf. vedhæftede bilag. Udgifterne udgør tilbud om boligforandring inkl. internt honorar og uforudsete udgifter, køkken og montering samt inventar i form af stole, borde, skabe mm.

Ombygningen vil ikke få betydning for aktiviteter og arrangementer i Aktivitetscenter Stengårdscentret.

Sundby-Hvorup Boligselskab kan bidrage med 100.000 kr. inkl. moms til ombygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget medtager forslag til ombygning af produktionskøkkenet på Plejecenter Stengården til budget 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke endnu er afsat midler til ombygningen af køkken på Plejecenter Stengården i 2021.

Indstilling

Ældrerådet, 7. april 2020, pkt. 5:

Taget til efterretning. Ældrerådet bakker forslaget op, og ser det som et positivt initiativ.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt med præcisering af, at Sundby-Hvorup Boligselskab forventes at bidrage med 100.000 kr.

Bilag

Til toppen


4. Genberegning af timepriser for personlig pleje og praktisk hjælp


Resume

Sagsforløb: ÆO

Priserne til brug for afregning af praktisk hjælp og personlig pleje er blevet genberegnet.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende timepriserne med virkning fra 1. januar 2020 således, at afregningen for alle ydelser leveret i 2020 kan ske til de genberegnede timepriser, og at der overføres et rammebudget til Frit Valg til dækning af udgifter til opgaver, som kun Frit Valg varetager.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at kommunerne skal afregne sine private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp med et beløb, der svarer til, hvad det ville koste kommunerne selv at levere en tilsvarende ydelse. Taksterne skal fastsættes på baggrund af kommunens samtlige budgetterede, direkte og indirekte langsigtede omkostninger ved levering af ydelsen.

Timepriserne for praktisk hjælp og personlig pleje er blevet genberegnet på baggrund af det konkrete forbrug i 2019, og på den baggrund foreslås taksterne tilrettet for 2020 med virkning fra 1. januar 2020.

I forbindelse med timeberegningen er det blevet klart, at den kommunale leverandør, Frit Valg, leverer en række ydelser til Brønderslev Kommune, og hvor de private leverandører ikke leverer tilsvarende ydelser. Til at kompensere herfor foreslås afsat et rammebeløb til Frit Valg på 704.000 kr. med virkning fra 2020. Forslaget skal ses på baggrund af, at Frit Valg har et "nul-budget", og dermed alene kan udføre opgaver, der afregnes for. Beløbet er fremkommet på baggrund af en kortlægning af opgaver og forbrug i 2018 og 2019. Beløbet består af to dele, nemlig 577.000 kr. til deltagelse i udviklingsprojekter på tværs i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd og 127.000 kr. til opgaver i forbindelse med uddannelse af SOSU-elever. Beløbet finansieres af Visitationens konto til afregning for praktisk hjælp og personlig pleje.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at:

 • Timeprisen for praktisk hjælp med virkning fra 1. januar 2020 ændres fra 330 kr. til 351 kr.
 • Timeprisen for personlig pleje leveret på hverdage mellem kl. 7:00 og 17:00 med virkning fra 1. januar 2020 ændres fra 356 kr. til 351 kr.
 • Timeprisen for personlig pleje leveret i øvrige tidsrum med virkning fra 1. januar 2020 ændres fra 449 kr. til 487 kr.
 • Der overføres et fast årligt rammebudget til Frit Valg til dækning af udgifter ved uddannelse af SOSU-elever og deltagelse i udviklingsprojekter på tværs i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd på 704.000 kr. i 2020-niveau. Beløbet finansieres ud af Visitationens konto til afregning for praktisk hjælp og personlig pleje.
Økonomi

Sagen er lavet i samarbejde med Økonomiafdelingen, som derfor ikke har yderligere kommentarer.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


5. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til nedbringelse af sygefravær i Brønderslev Kommunes ældrepleje.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om Finansloven 2018 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afsat en pulje, der har til formål at støtte nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Puljens kerneelementer er følgende:

 • Tiltag til forebyggelse af sygefravær
 • Et systematiseret samarbejde mellem Jobcentrets sygedagpengeafdeling, HR og Ældreområdet
 • Fremrykket indsats for sygemeldte
 • Gradvis tilbagevenden efter sygemelding

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden fra den 1. april 2020 til den 31. december 2021 til at forebygge sygefravær, reducere varigheden af sygefraværet og nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere i ældreplejen. Dette ved at foretage en kortlægning og analyse af ældreplejens sygefravær med henblik på at få viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende lokalt. Kortlægningen og analysen skal danne grundlag for en strategi med afsæt i puljens kerneelementer, som skal behandles og godkendes på politisk niveau. Indsatsen adresserer herudover også direkte et af aftalepunkterne i budgetaftalen for 2020.

Projektet sammentænkes med de puljemidler, Brønderslev Kommunes HR-afdeling har fået til at nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdspladser for at sikre god implementering og forankring af strategien.

Baggrunden for ansøgningen er, at ældreplejen i 2019 havde et gennemsnitligt sygefravær på 8,36 % i Frit Valg og 7,16 % på Plejecenterområdet. Derudover er ældreplejen et område med mangel på arbejdskraft. Dette kan udfordre kvaliteten i opgaveløsningen, effektiviteten og udgifterne til indsatsen overfor den sygemeldte. I ældreplejen indtager kommunen rollen som arbejdsgiver for de ansatte og har således ansvaret for arbejdsmiljø og forebyggelse af sygefravær. Derudover har kommunen en rolle indenfor fastholdelse og opfølgning overfor den sygemeldte.

Puljemidlerne er på 972.060 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere, projektledelse og ekstern konsulentbistand til analyse, strategi og implementeringsstøtte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Personale

For hele projektperioden er der givet puljemidler til frikøb af 35 timer til konsulenter fra henholdsvis HR og Jobcentrets sygedagpengeafdeling, 1422 timer til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og relevante medarbejdere samt 8 timers projektledelse ugentligt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at projektet til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen strækker sig over en toårig periode, og at Brønderslev Kommune er tildelt 972.060 kr. Der skal aflægges halvårlige delregnskaber, og efter projektets afslutning skal der aflægges endeligt regnskab.

Indstilling

Ældrerådet, 7. april 2020, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ser meget positivt på initiativet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Skema A - Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet forelægges skema A for ombygning af Margrethelund til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2020 afsat anlægsmidler til ombygning af Margrethelund, og på Byrådsmødet den 27. november 2019 blev det besluttet, at der skal ske en fuld ombygning af Margrethelund, svarende til det fremlagte scenarie 3. I forlængelse heraf forelægges skema A for henholdsvis boligdelen og servicearealerne, som er det formelle grundlag for den efterfølgende detailplanlægning og udbud af ombygningen.

Skema A for boligarealerne

Den samlede økonomi for projektet ser således ud

80 plejeboliger til en samlet udgift på 106,2 mio. kr., som finansieres således:

Støttet lån

93,4 mio. kr.

Grundkapitalindskud

10,6 mio. kr.

Beboerindskud

2,2 mio. kr.

I alt

106,2 mio. kr.

Skema A for servicearealerne

Samlet ombygningssum 23,0 mio. kr. inkl. moms.

De kommunale nettoanlægsudgifter

Nedenstående skema viser de samlede kommunale nettoanlægsudgifter ved ombygningen:

Kommunal grundkapital (10 % af anskaffelsessum)

10,6 mio. kr.

Servicearealer ekskl. moms

18,4 mio. kr.

Grundsalg

-19,7 mio. kr.

Servicearealtilskud (40.000 x 80 boliger)

-3,2 mio. kr.

Inventar, træningsredskaber, uforudsete udgifter

1,9 mio. kr.

Nettoudgift i alt

8,0 mio. kr.

I den oprindelige del af Margrethelund vil der efter ombygning være 80 pladser fordelt således:

 • 17 boliger á 65 m²
 • 3 boliger á 66 m²
 • 48 boliger á 50 m²
 • 12 boliger á 56 m²

Sammen med tilbygningen fra 2007/08 på 20 stk. 2-rumsboliger vil Margrethelund efter ombygning rumme 100 boliger.

Huslejen for de nye boliger er beregnet til 4.419 kr./måned for de mindste boliger og 5.375 kr./måned for de største boliger. Herfra skal trækkes boligydelse, der reducerer huslejen for den enkelte beboer. Derudover er der taget højde for, at der skal være mulighed for i særlige tilfælde at fastsætte en husleje på ned til 500 kr./måned i 2 af boligerne på 50 m², såfremt der er borgere med en meget anstrengt økonomi, der har behov for en plejebolig.

Efter godkendelse af skema A kan rådgiver gå i gang med at detailplanlægning og efterfølgende udbud. Byrådet bliver forelagt skema B, når udbudsrunden er tilendebragt. Dette forventes at ske i foråret 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender skema A vedrørende 80 plejeboliger og skema A vedrørende servicearealer.

Personale

Ombygningsperioden vil strække sig over flere år, og der vil være behov for fleksibilitet fra såvel personale som beboere, idet dele af plejecentret vil være under ombygning, mens de øvrige dele af centret er i normal drift. Den konkrete planlægning af ombygningen vil blive tilrettelagt i samarbejde med personalet, ligesom afdelinger under ombygning vil være afskærmet bedst muligt fra resten af plejecentret.

Økonomi

I budget 2020 er der afsat anlægsmidler til finansiering af "ombygning af Margrethelund". Kommunens andel af grundkapitalen finansierers derfor af bevillingen for 2020. jf. ovenstående skema "de kommunale nettoanlægsudgifter".

Økonomiafdelingen har ingen yderligere kommentarer hertil.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Den konkrete faseopdeling af byggeriet vil blive forelagt Ældreomsorgsudvalget til godkendelse.

Bilag

Til toppen


7. Bevæg dig for livet - Senior: Ny partnerskabsaftale og slutevaluering


Resume

Sagsforløb: ÆO/FK/SS/ÆR

Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet har forlænget projektsamarbejdet ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Anden fase af projektet løber fra den 1. april 2020 og frem til den 31. december 2021.

Projektet har bidraget til etablering af en lang række nye aktivitetstilbud i Brønderslev Kommune, og seniormålgruppen har taget tilbuddene til sig. Derudover har det skabt værdifulde samarbejder på tværs af forvaltninger i kommunen.

Den forlængede partnerskabsaftale samt den nationale slutevaluering fremsendes hermed til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½-årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” (BDFL-Senior) om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen stod både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social -og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. Der er ansat en projektleder 18,5 time/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

BDFL–Senior og Brønderslev Kommune har forlænget projektsamarbejdet med en ny partnerskabsaftale (bilag 1), der løber frem til 31. december 2021. I projektets anden fase er ambitionen at fortsætte med de gode erfaringer og tiltag, der allerede er gjort – herunder understøttelse af foreningslivets aktiviteter til seniormålgruppen. Derudover vil der i den næste 2-årige periode være fokus på følgende initiativer:

 1. Fortsat være undersøgende og nysgerrig på andre arenaer, hvor seniorerne kunne motiveres til at bevæge sig. F.eks. på aktivitetsområdet, men også i selvejende haller, menighedsråd, boligforening etc.
 2. Fortsætte det igangværende arbejde med partnerskabsforeninger og understøtte de aktiviteter, der er igangsat, samt tilbyde nye.
 3. Undersøge hvordan natur og friluftsliv kan aktivere nye seniorer. Herunder en fortsat understøttelse af frivillige gå-værter, og om muligt igangsætte nye indsatser rettet mod gang eller begyndervandring.
 4. Ideudvikle på hvordan events i større og mindre omfang kan motivere målgruppen. Hvordan kan de positive erfaringer med Royal Run udvikles til at omfatte andre event-typer? Evt. med en sammenkobling med andre events i kommunen, så som markeder i lokale byer.
 5. Fortsat understøtte sundhedssamarbejde mellem foreningslivet og kommunens sundhedscentre. Herunder indgår BDFL-Senior også som en vigtig medspiller i satspuljeprojektet Sundhed, Motion og Fællesskab.

Bevæg dig for livet – Senior medfinansierer projektstillingen og bidrager med 75.000 kr. til lønmidler i 2020. I 2021 finansieres projektet således alene af Brønderslev Kommune via det overordnede Bevæg dig for livet samarbejde.

Brønderslev Kommune fik i slutningen af 2019 en bevilling fra satspuljen til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept. Det har betydet, at der er ansat en ny projektmedarbejder, der i fællesskab med den nuværende projektleder på BDFL-Senior skal koordinere og udføre opgaverne i relation til det nye satspuljeprojekt, BDFL-Senior og sundhedsfremmende tiltag på handicap- og psykiatriområdet. Den nye projektmedarbejder er ansat tidsbegrænset frem til 31. december 2021.

National slutevaluering

På tværs af de 5 BDFL-Senior kommuner er der i starten af året lavet en slutevaluering på projektets første fase i samarbejde med konsulentvirksomheden Ineva (bilag 2).

Ifølge evalueringen har BDFL-Senior projektet på det organisatoriske plan bidraget til at øge sammenhængen mellem det lokale foreningsliv og kommunen, samt bidraget til vellykkede tværgående samarbejder mellem Sundhedsforvaltninger og Kultur- og Fritidsforvaltninger i kommunerne. De lokale projektlederes samarbejde med øvrige lokale aktører, såsom kommunale konsulenter, koordinatorer og foreningsrepræsentanter, vurderes i høj grad at være en afgørende faktor for, at projektet er lykkedes.

Projektet vurderes positivt fra et foreningsperspektiv som i høj grad efterspørger konkret og praktisk hjælp i BDFL-Senior samarbejdet. F.eks. til rekruttering og lokal markedsføring. BDFL Senior er lykkedes med at understøtte foreningerne i at sænke barriererne for deltagelse i fysiske aktiviteter for målgruppen.

’Gang’ fremhæves som den mest succesfulde aktivitet i BDFL Senior regi på tværs af kommunerne. Royal Side Run, ”Tag en ven med” og Idræt om dagen har været særligt vellykkede tiltag.

Gennem projektperioden har BDFL Senior skabt flere aktive seniorer både i foreningsregi og i selvorganiserede grupper. Projektet har desuden bidraget til et øget samarbejde mellem idrætsorganisationerne DGI og DAI, kommuner og relevante aktører i lokalsamfundet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2019. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 36 %, hvilket er 3 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 154 sager i Brønderslev Kommune. Her er 89 stadfæstet, i 17 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 33 tilfælde er sagen blevet hjemvist og i 15 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 154 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 11 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 7 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen, i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret og 1 sag er blevet afvist.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 26 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 19 af sagerne. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 3 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 1 sag er blevet afvist.

Lov om social pension (PL)

Inden for lov om social pension er der afgjort 2 klager over kommunens afgørelse. I begge sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 30 klagesager. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen, og 3 sager er blevet afvist. I de resterende 20 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 76 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 37 af sagerne, 10 afgørelser er blevet ændret, 24 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 5 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 9 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 4 af sagerne, og i de resterende 5 er klagen afvist.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 3 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 36 og for hele landet er omgørelsesprocenten 33 i 2019. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. marts 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 7. april 2020, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering vedrørende Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19

Herunder:

 • Plejecenterområdet – herunder Valdemarsgade
 • Dagtilbud
 • Frit Valg – ydelser og drift
 • Sygeplejen
 • Akutpladser – 12 ekstra pladser på Margrethelund
 • Bemanding fra andre områder i kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle situation givet.

Udvalget ønsker mulighederne for at tilbyde rengøring, som er midlertidigt suspenderet, reetableret.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Landsbyggefonden rykket for svar vedr. boligerne i Agersted.

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


14. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 15. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer