Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 6. maj 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Redegørelse for anvendelse af klippekort på plejecentre i 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er aktuelt forespurgt fra henholdsvis Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om en redegørelse for anvendelsen af klippekort på plejecentre i 2019.

Redegørelsen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med Finansloven 2017 udvides målgruppen for klippekortsordningen fra at være alene til hjemmeboende ældre til også at gælde ældre på plejehjem. Indholdet af den nye ordning er endvidere den samme som ordningen fra 2015, hvor ældre plejehjemsbeboere kan få ekstra støtte i 30 minutter ugentligt. Klippekortet skal dog anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats, som eksempelvis ledsagelse ud af plejehjemmet.

Med virkning fra 2019 er finansieringen af klippekortsordningen overgået til bloktilskuddet, og dermed bortfalder kravet om efterfølgende redegørelse for anvendelsen af midlerne.

I et fælles temamøde den 16. november 2018 mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om fremtidig brug af klippekortsordning blev det foreslået at ændre fordelingen af midlerne for at tilgodese flest mulige.Ældreomsorgsudvalget vedtog på den baggrund i møde den 6. februar 2019 en ny fordeling af klippekort til borgere i Brønderslev Kommune.

Der er en samlet klippekortspulje på 3,12 mio. kr., der fordeles mellem plejecentrene og Frit Valgsområdet:

Med afsæt i ovenstående er fordelingen således:

Hjælp og ledsagelse

340.000 kr.

Klippekortsordning på Frit Valg

1.390.000 kr.

Klippekortsordning på plejecentre

1.390.000 kr.

I alt

3.120.000 kr.

Klippekort på plejecentre

Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til omkring en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Derudover er hensigten, at klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

I den oprindelige beskrivelse af klippekortordningen fremgik det, at kommunen skulle sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte ordningen. Det gælder også de svageste beboere, f.eks. beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.Disse rammer kan fraviges efter lokal beslutning, efter finansieringen er overgået til bloktilskuddet.

Alle plejecentre er blevet spurgt, om de har anvendt den tildelte andel, og hvad denne er brugt til indenfor kategorierne ”praktiske opgaver”, ” sociale aktiviteter” og ”ledsagelse udenfor plejecenter”. Herunder ses, hvad der er forbrugt i procent af tildelingen i 2019. Ligeledes fordeling i procent på de enkelte opgaver.

Anvendelse af klippekort på plejecentre i 2019:

Plejecenter

Fordeling af forbrugt beløb

Tildeling i 2019

Forbrugt af tildelt beløb

i %

Praktiske opgaver

Sociale aktiviteter

Ledsagelse udenfor plejecenter

Støberiet

24 %

65 %

11 %

188.482 kr.

92 %

Valdemarsgade

4 %

70 %

26 %

125.654 kr.

101 %

Elmehøj

62 %

25 %

13 %

74.607 kr.

121 %

Hellevadlund

52 %

27 %

22 %

70.680 kr.

71 %

Rosengården

5 %

80 %

15 %

98.167 kr.

122 %

Margrethelund

9 %

67 %

24 %

270.943 kr.

91 %

Stengården

3 %

93 %

4 %

113.874 kr.

104 %

Vivaldi

15 %

84 %

1 %

172.775 kr.

101 %

Kornumgård

25 %

50 %

25 %

274.870 kr.

100 %

I alt

1.390.052 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 29. april 2020, pkt. 4:

Taget til efterretning med den bemærkning, at det ønskes undersøgt, hvorvidt den enkelte borger på plejehjem høres i brugen af klippekort.

Chef for Visitationen Ellen Lykke undersøger til næste Ældrerådsmøde.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Tilbud til borgere med demens i tidligt stadie


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget har ønsket en oversigt over Brønderslev Kommunes tilbud til borgere med demens i tidligt stadie.

Oversigten fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er der et bredt udvalg af tilbud til alle borgere med demens. Borgere med demens i et tidligt stadie, som har et vist aktivitetsniveau, er fysisk mobile og selv kan klare at komme afsted til aktiviteterne samt yngre borgere med demens har dog ofte andre behov og derfor tilbydes denne målgruppe følgende tilbud. Det er dog vigtigt at nævne, at målgruppen er ny og ikke særlig stor og det afspejler de tilbud, der er (dette gælder også i andre danske kommuner).

Aktiv med demens

Siden 2018 har Brønderslev Kommune været en del af ”Aktiv med demens” – et satspuljeprojekt i samarbejde med 7 andre nordjyske kommuner, musikterapeutuddannelsen og Alzheimerforeningen, der henvender sig til yngre borgere med demens og borgere med demens i et tidligt stadie samt deres pårørende.

Puljen, som finansierer projektet, er netop blevet forlænget til 2023, og de 7 ud af 8 kommuner har indsendt en revideret ansøgning med ønske om at fortsætte projektet i en mere decentral model. Ældreomsorgsudvalget besluttede på mødet den 15. januar 2020, at Brønderslev Kommune skulle deltage i den fornyede ansøgning. Det forventes, at ansøgningen godkendes.

I den første del af projektet (2018-19) blev der etableret et åbent og ikke-visiteret aktivitets- og rådgivningscenter fysisk placeret i Aalborg. Derudover blev der oprettet satellitter i alle deltagende kommuner, hvor de lokale aktiviteter blev drevet af både kommunale aktivitetsmedarbejdere, frivillige samt projektmedarbejdere fra rådgivningscenteret i Aalborg.

I anden del af projektet (2020-2023) vil en del af puljemidlerne blive decentraliseret, dvs. midler kommer ud til de enkelte kommuner. Det giver Brønderslev Kommune mulighed for at udvikle yderligere på indsatsen til målgruppen og samtidig forankre den henover den næste 4-årige projektperiode. Brønderslev Kommune vil fortsat være en del af det fælles i projekt fx erfagruppe, kompetenceudvikling, pårørendekurser, uddannelse af frivillige osv. på tværs af alle de deltagende kommuner. Det er fortsat også muligt for borgerne at benytte sig af de andre deltagende kommuners tilbud.

Der videreføres nu følgende faste aktiviteter. Begge aktiviteter er primært til borgere med demens i et tidligt stadie samt deres pårørende, og begge aktiviteter oplever stigende antal deltagere:

 • Café på Grønningen. Én gang om ugen er der café med aktiviteter fx spil, gåture, ture ud af huset (til fx golfbanen, Bryghuset Venidia, vildmoseporten, kroket, naturture med vejleder, stranden og Aalborg Zoo.) Aktiviteterne planlægges på månedsbasis med afsæt i brugernes ønsker og behov. Hver anden gang er aktiviteten en udflugt/tur ud af huset.
 • Motionstilbud til borgere og pårørende sammen. Tilbuddet er til dem, der har lyst til bevægelse og socialt samvær. Motionen varetages af en aktivitetsmedarbejder og tilbydes én gang om ugen i Bien. I forbindelse med motionen tilbydes socialt samvær i form af kaffe, snak og mulighed for at danne netværk med ligestillede.

Når det endelige tilsagn om forlængelse af puljemidlerne kommer fra Ministeriet, vil der blive nedsat en ny arbejdsgruppe i Brønderslev Kommune, som også kommer til at bestå af repræsentanter fra bruger og pårørende. Arbejdsgruppen skal drøfte idéer og ønsker til nye tiltag, der er målrettet borgere med demens i tidligt stadie samt deres pårørende.

Brønderslev Kommunes deltagelse i ”Aktiv med Demens” har givet kommunen nyt fokus, nye input og inspiration til demensindsatsen og har dermed profiteret af at være med. Det har skabt gode venskaber og et netværk med ligesindede.

Demenskoordinatorerne

Kommunens demenskoordinatorer har stort fokus på at rådgive og vejlede yngre borgere med demens samt dem med demens i et tidligt stadie til bl.a. at bibeholde de fritidsaktiviteter, de i forvejen har, og som de er kendte i. Det er med til at give dem gode oplevelser og fastholde dem i oplevelser, der giver dem glæde og velvære.

Livscaféen

I 2020 har Brønderslev Bibliotek fået midler til at afholde et 8-ugers projekt ”Livscaféen”. Projektet består af aktiviteter som fx fortællekoncerter, seniordans og lokalhistoriske gåture og kommer som udgangspunkt til at foregå på Dronninglund Bibliotek. Projektet henvender sig til ældre borgere, der ikke i forvejen er aktive i foreningslivet og er derfor ikke et tilbud særskilt til borgere med demens i tidligt stadie, men det er yderst relevant for målgruppen. Formålet med aktiviteterne er nemlig at holde krop og sind friske på mange forskellige måder og dermed kan borgere med demens i tidligt stadie få inspiration til, hvordan de kan fortsætte med at sikre stimulering af krop og sind fremadrettet samtidig med, det giver socialt samvær med andre på selve aktivitetsarrangementerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 29. april 2020, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Ældrerådet roser udvalget af aktiviteter.

Beslutning

Til efterretning.

Det bemærkes, at der er modtaget tilsagn til “Aktiv med demens”, så projektet videreføres frem til 2023.

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker forelagt en sag om en mere hensigtsmæssig sammensætning af medarbejderressourcer på plejecentrene.

Bilag

Til toppen


6. Oversigt over flow i ind- og udflytning på plejecentrene i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

På baggrund af Ældreomsorgsudvalgets forespørgsel fra 4. december 2019 fremsendes til orientering oversigt over flow i ind- og udflytning på plejecentrene i Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget efterspurgte 4. december 2019 overblik over, hvor lang tid der går fra en plejebolig er blevet tom, til den bliver genbesat.

På den baggrund følger nedenstående oversigt over flow i ind- og udflytning på plejecentrene i Brønderslev Kommune.

Det er forskel på, hvor lang gennemsnitstiden er for henholdsvis kommunale og private plejecentre i kommunen.

Baseret på udtræk af 30 ind- og udflytninger på kommunale plejecentre i kommunen i 2019-2020 går der i gennemsnit 36 dage fra en borger dør, til en ny borger lejer boligen. Dataudtrækket viser, at processen i disse tilfælde svinger mellem at tage 23 dage og 93 dage. Dataudtrækket viser en gennemsnitstid på mellem 33 og 60 dage for de enkelte kommunale plejecentre.

De tre private plejecentre i kommunen, Vivaldi Friplejehjem, Plejehjemmet Kornumgård og Asaa Friplejehjem oplyser, at lejlighederne typisk står klar til genudlejning ca. 5 dage – 45 dage efter dødsfald. De nye lejemål påbegyndes mere fleksibelt hos de private plejecentre, og kan således starte på alle tidspunkter i løbet af en måned (og således ikke udelukkende fra den 1. eller 15. i en måned). Nye borgere flytter desuden også ind på helligdage og i weekender.

Tiden fra en borger dør, til en ny flytter ind i lejligheden, kan deles op i to.

Den første er tiden fra en borger dør, til lejemålet er opsagt. Tiden indebærer elementer som begravelse, skifterettens behandlingstid, tømning af boet og opsigelse af lejemålet. Den anden del er den tid, boligselskabet bruger på istandsættelse, og til boligselskabet sender en klarmelding om, at en ny borger kan overtage boligen samt den nye borgers accept af lejemål. For nogle boligselskabers vedkommende udlejes boligerne pr. 1. eller 15. i kommende måned, mens andre udlejes hurtigst muligt.

Det har således stor betydning for den samlede tid, hvornår på måneden en borger dør. Ligeledes hvor lang tid boligselskabet skal bruge på at istandsætte lejligheden, og hvor lang tid der går, før næste udlejningsperiode påbegyndes.

Overordnet indebærer processen følgende delelementer:

Del 1:

Borger og dennes familie

Del 2:

Boligselskab

·En borger afgår ved døden på et plejecenter

·Kommunal eller privat begravelse

·Der afventes skifteretserklæring

·Boet tømmes

·Lejemålet opsiges af pårørende

·Lejligheden istandsættes

·Boligselskabet sender en klarmelding om, at en ny borger kan overtage boligen

·Ny borger får tilbudt boligen

·Ny borger accepterer boligen og flytter ind

Processen fra en borger dør på et plejecenter, til en ny borger flytter ind, varierer mellem plejecentrene og fra situation til situation. Der ligger mange forklaringer til grund for variationerne. Lejemålene varetages bl.a. af forskellige boligselskaber med forskellige praksis for, hvornår pårørende må tømme lejligheden og får opsagt lejligheden.

Skifterettens behandlingstid har også indvirkning på dette. Desuden er det også forskelligt, hvor hurtige boligselskaberne er til at istandsætte lejlighederne. For nogle boligselskabers vedkommende er der en procedure på op til 14 dage, mens andre bruger eksempelvis 2-3 dage herpå.

Desuden har det betydning for processen, om det er en kommunal eller privat begravelse, om der skal søges værgemål, inden en ny borger kan flytte ind, hvor hurtigt de pårørende får opsagt lejemålet, eller om det er en plads efter § 192, som kommunen selv står for, hvorfor der ikke er et boligselskab involveret, og der således ikke skal afventes på opsigelse af lejemål mm. Der kan således ikke udelukkende påpeges én specifik grund til, hvorfor gennemsnitstiden pr. plejecenter varierer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker forelagt en plan for nedbringelse af tidsrum fra en borger dør, til en ny borger flytter ind i den tomme bolig.

Bilag

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. april 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 29. april 2020, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker undersøgt, om det er muligt at få øget indflydelse på boligselskabernes udmøntning af de afsatte midler til kort- og langsigtet vedligeholdelse.

Bilag

Til toppen


8. Lempelse af besøgsrestriktioner på Ældreområdet COVID-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet principper for tilrettelæggelse af besøg hos borgere på Ældreområdet, som forelægges til udvalgets godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Sundhed og Velfærd har udarbejdet nedenstående principper for tilrettelæggelse af besøg hos borgere på Ældreområdet, såfremt udvalget vurderer, at der skal ske en genåbning af tilbuddene for besøgene.

Det gældende besøgsforbud skal lempes på en måde, så de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes og risikoen for smitte så vidt muligt ikke øges. Nedenstående principper danner grundlag for en forsigtig lempelse af besøgsrestriktioner.

Sundhedsfagligt forsvarligt besøg

Lempelserne af besøgsrestriktionerne skal imødekomme den ensomhedsfølelse og det afsavn, som beboerne på tilbuddene kan føle, men skal gennemføres på en måde, så risikoen for smitte hos beboere og personale ikke øges. Besøg vil således kun blive afholdt på en sundhedsfaglig ansvarlig måde.

Plejecenterlederen vil i samråd med medarbejderne foretage en individuel vurdering af, om den enkelte borger kan modtage besøg.

Vurderingen foretages ud fra om:

 • Er borgeren rask?
 • Muliggør situationen en overholdelse af de sundhedsfaglige retningslinjer?

Alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af COVID-19 skal overholdes.

Både beboere og pårørende gøres opmærksom på vigtigheden af at holde afstand og huske håndvask og afspritning, så smittefaren undgås.

Adgang

De besøgende skal opholde sig udendørs.

Besøgene skal ske på en sundhedsfagligt forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personale.

Hvordan den konkrete besøgsgang afvikles, er en ledelsesmæssig afgørelse på det enkelte plejecenter.

Pårørende

Alle besøg skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, så smittespredning undgås, og altid efter konkret aftale med stedets ledelse.

Ældreområdet åbner op for, at borgerne må få 1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende.

Der fastsættes en tidsmæssig ramme for længden af besøget.

Der hvor det er muligt tilbydes borgerne at modtage besøg af 2 pårørende samtidig.

Der udarbejdes en folder til de pårørende med oplysninger om, hvordan besøgene gennemføres mest hensigtsmæssigt, herunder opremsning af de sundhedsfaglige retningslinjer.

Besøgsrestriktion ved udbrud af coronavirus

Skulle der ske et udbrud af coronavirus på et tilbud, vil der blive genindført besøgsrestriktion på 14 dage, inden der åbnes op for besøg igen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt gældende besøgsrestriktioner for plejecentrene i Brønderslev Kommune skal lempes.

I bekræftende fald foreslås lempelserne at bygge på følgende principper:

 • Sundhedsfagligt forsvarligt besøg, som indebærer en individuel vurdering af, om den enkelte kan modtage besøg samt overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Adgang, som angiver at de besøgene opholder sig udendørs
 • Borgerne må få 1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende. Der fastsættes en tidsmæssig ramme for længden af besøget, og besøg gennemføres af 2 pårørende samtidig, hvor det er muligt.
 • Besøgsrestriktion ved udbrud af coronavirus, hvilket vil sige, at der genindføres besøgsrestriktion på 14 dage ved konstatering af coronavirus
Beslutning

Udvalget godkender besøg udendørs i helt særlige tilfælde og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens hygiejneregler.

Udvalget ønsker etableret pavilloner på de plejecentre, hvor der pt. ikke er mulighed for udendørs besøg under tag.

Til toppen


9. Adgang for privat praktiserende fysioterapeuter, fodterapeuter m.v. på tilbud indenfor Handicap-, Psykiatri- og Ældreområdet - COVID-19


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet principper for tilrettelæggelse af adgang for privat praktiserende fysioterapeuter, fodterapeuter m.v. på tilbud indenfor udvalgets områder, som forelægges til udvalgets godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet principper for tilrettelæggelse af adgang for privat praktiserende fysioterapeuter, fodterapeuter m.v. på tilbud indenfor Handicap-, Psykiatri- og Ældreområdet, som forelægges til udvalgets godkendelse.

Af Styrelsen for Patientsikkerheds påbud af 6. april 2020 fremgår, at:

”Ansatte på plejehjem, plejeboliger samt aflastningspladser og personer, der indfinder sig de pågældende steder for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses ikke for besøgende.

Privat praktiserende fysioterapeuter, - fodterapeuter – tandlæger- frisører og visitationerne anses således ikke som besøgende, og er ikke underlagt besøgsrestriktionerne”

Afdelingslederen / plejecenterlederen / den faglige koordinator vil i samråd med medarbejderne foretage en individuel vurdering af, om den enkelte borger kan modtage besøg af fysioterapeuter, fodterapeuter mv.

Vurderingen foretages ud fra om:

Er borgeren rask?

Er det en nødvendig behandling for borgeren?

Så vidt det er muligt skal den eksterne samarbejdspartner (fysioterapeut m.fl.) tilgå opgaven i borgers egen lejlighed, f.eks. igennem borgers terrassedør, og skal undgå adgang på gangarealer og fællesarealer.

Afdelingslederen / Plejecenterlederen / Den faglige koordinatorvil i fællesskab med den eksterne samarbejdspartner vurdere, om det er muligt og nødvendigt at levere den sundsfaglige indsats i borgers egen lejlighed, ellers vil det altid være at foretrække, at den sundsfaglige indsats leveres i udendørsarealerne.

Besøgene skal ske på en sundhedsfaglig forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personale. Hvordan den konkrete besøgsgang afvikles, er en ledelsesmæssig afgørelse på det enkelte tilbud

Fagforvaltningen opfordrer til, at besøg uden et konkret sundhedsfagligt mål, som besøg af frisører, begrænses til det nødvendige omfang og kun i borgernes egen lejlighed. Dette for i videst muligt omfang at undgå unødig smittefare for borgere og personale.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om, at adgang for privat praktiserende fysioterapeuter, fodterapeuter m.v. på tilbud indenfor udvalgets område, skal baseres på Fagforvaltningens beskrevne principper.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Til toppen


10. Orientering vedrørende Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19

Herunder:

 • Plejecenterområdet – herunder Valdemarsgade, Støberiet og Margrethelund
 • Dagtilbud
 • Frit Valg – ydelser og drift
 • Sygeplejen
 • Akutpladser – 12 ekstra pladser på Margrethelund
 • Bemanding fra andre områder i kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle situation givet.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

§83a – drøftelse af fremtidig organisering af opgaven.

Aftale om besøg i ældrebolig på Jens Thisevej.

Status for Fælles Sprog III, elektroniske låse, Hellevadlund Rehabiliteringscenter, ændring af køkken på Stengården drøftet.

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


14. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 6. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer