Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 10. juni 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Christen Bager forlod mødet efter punkt 11.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Redegørelse for anvendelse af klippekort på plejecentre i 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Svar på supplerende spørgsmål stillet af Ældrerådet på mødet den 29. april 2020.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med Finansloven 2017 udvides målgruppen for klippekortsordningen fra at være alene til hjemmeboende ældre til også at gælde ældre på plejehjem. Indholdet af den nye ordning er endvidere den samme som ordningen fra 2015, hvor ældre plejehjemsbeboere kan få ekstra støtte i 30 minutter ugentligt. Klippekortet skal dog anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats, som eksempelvis ledsagelse ud af plejehjemmet.

Med virkning fra 2019 er finansieringen af klippekortsordningen overgået til bloktilskuddet, og dermed bortfalder kravet om efterfølgende redegørelse for anvendelsen af midlerne.

I et fælles temamøde den 16. november 2018 mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om fremtidig brug af klippekortsordning blev det foreslået at ændre fordelingen af midlerne for at tilgodese flest mulige.Ældreomsorgsudvalget vedtog på den baggrund i møde den 6. februar 2019 en ny fordeling af klippekort til borgere i Brønderslev Kommune.

Der er en samlet klippekortspulje på 3,12 mio. kr., der fordeles mellem plejecentrene og Frit Valgsområdet:

Med afsæt i ovenstående er fordelingen således:

Hjælp og ledsagelse

340.000 kr.

Klippekortsordning på Frit Valg

1.390.000 kr.

Klippekortsordning på plejecentre

1.390.000 kr.

I alt

3.120.000 kr.

Klippekort på plejecentre

Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til omkring en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Derudover er hensigten, at klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

I den oprindelige beskrivelse af klippekortordningen fremgik det, at kommunen skulle sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte ordningen. Det gælder også de svageste beboere, f.eks. beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.Disse rammer kan fraviges efter lokal beslutning, efter finansieringen er overgået til bloktilskuddet.

Alle plejecentre er blevet spurgt, om de har anvendt den tildelte andel, og hvad denne er brugt til indenfor kategorierne ”praktiske opgaver”, ” sociale aktiviteter” og ”ledsagelse udenfor plejecenter”. Herunder ses, hvad der er forbrugt i procent af tildelingen i 2019. Ligeledes fordeling i procent på de enkelte opgaver.

Anvendelse af klippekort på plejecentre i 2019:

Plejecenter

Fordeling af forbrugt beløb

Tildeling i 2019

Forbrugt af tildelt beløb

i %

Praktiske opgaver

Sociale aktiviteter

Ledsagelse udenfor plejecenter

Støberiet

24 %

65 %

11 %

188.482 kr.

92 %

Valdemarsgade

4 %

70 %

26 %

125.654 kr.

101 %

Elmehøj

62 %

25 %

13 %

74.607 kr.

121 %

Hellevadlund

52 %

27 %

22 %

70.680 kr.

71 %

Rosengården

5 %

80 %

15 %

98.167 kr.

122 %

Margrethelund

9 %

67 %

24 %

270.943 kr.

91 %

Stengården

3 %

93 %

4 %

113.874 kr.

104 %

Vivaldi

15 %

84 %

1 %

172.775 kr.

101 %

Kornumgård

25 %

50 %

25 %

274.870 kr.

100 %

I alt

1.390.052 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 29. april 2020, pkt. 4:

Taget til efterretning med den bemærkning, at det ønskes undersøgt, hvorvidt den enkelte borger på plejehjem høres i brugen af klippekort.

Chef for Visitationen Ellen Lykke undersøger til næste Ældrerådsmøde.

Ældreomsorgsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 3:

Til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. juni 2020:

Som udgangspunkt tales der med alle beboere om brugen af klippekort. Mange beboere kommer selv med forslag til, hvordan de vil bruge klippene. I nogle tilfælde får beboerne hjælp til ønsker af deres pårørende. Personalet foreslår også brug af klip, både individuelt eller som fællesarrangement.

Aktiviteterne foregår på alle stederne både som individuelle aktiviteter og som fællesarrangementer.

På demensafsnittene på Margrethelund og Valdemarsgade er der ansat en pædagog til at hjælpe de demente beboere med at gøre brug af klippekortet. Her bliver de pårørende og beboeren allerede ved indflytningssamtalen spurgt, om de har ønsker til brug af klip. Ellers tages ønsker til klip op med de pårørende med jævne mellemrum, eller når der forelægger ønsker. Hvis der ikke er ønsker, opsøger pædagogen beboerne og spørger, om de vil med ud at gå tur, drikke kaffe eller lignende.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet, 3. juni 2020, pkt. 5:

Ældrerådet ser frem til BDO´s redegørelse ved tilsynene til efteråret, idet det netop er besluttet, at årets tema for tilsyn er klippekort.

Derefter tages stilling til, om der bør foreslås en månedlig/kvartalsvis dokumentation på forbrug fra de enkelte plejecentre.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Orientering om status på aktivitetsklippekortet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om status på arbejdet med aktivitetsklippekortet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgsmødet den 4. december 2019 fremsatte udvalget ønske om at få forelagt ny status inden sommeren 2020.

Status

Status er udarbejdet på baggrund af opfølgningsmøde 9. januar 2020, hvor der siden 10. oktober 2019 er blevet visiteret to aktivitetsklippekort.

Der har været stort fokus på og italesættelse af aktivitetsklippekortet, men det er svært at komme videre, da det er en udfordring at spotte borgere, og nogle borgere deltager allerede i aktiviteter eller takker nej til tilbuddet, fordi de er tilfredse nok uden.

Medarbejderne melder desuden tilbage, at de ikke har svært ved at snakke med borgerne om ensomhed, og at de har fået et bedre overblik over aktiviteter i kommunen.

Ifølge Sundhedsprofilen er der 560 ensomme i Brønderslev Kommune.

HVAD GØR VI NU?

Der har været en fin dialog om, at aktivitetsklippekortet også kan bruges som forebyggende indsats.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige definitioner af/former for ensomhed – fx kan man godt være en del af en familie eller et fællesskab og stadig være/føle sig ensom – og alt afhængig af, hvilken slags ensomhed, der er tale om, er det forskellige ting, der kan sættes i værk.

Der skal stadig være fokus på det grundige arbejde, der har været lavet i Frit Valg, da erfaringen viser, at det kræver tålmodighed og tager tid at komme igennem med. Ligesom der også skal være opmærksomhed på, at det ”at komme ud” godt kan være et formål i sig selv, hvor ”til hvad” er sekundært.

Der har indtil nu udelukkende været arbejdet med aktivitetsklippekortet på Fritvalgsområdet, hvorfor det er besluttet også at udvide tilbuddet til at omfatte forebyggelses-/aktivitetsmedarbejderne.

Proces:

 • Der afholdes arbejdsmøde, hvordan arbejdsgangen skal være i forhold til at omfatte forebyggelses-/aktivitetsmedarbejdere.
 • Der udarbejdes et lommekort med 3-5 spørgsmål til at screene for ensomhed. Lommekortet skal fungere som et hjælperedskab til Frit Valg.

Frit Valg har tilbudt at bistå med hjælpere, så vidt det er muligt, hvis forebyggelsesmedarbejderne er udfordrede i forhold til at følge borger til aktivitet.

På grund af COVID-19, har indsatsen med aktivitetsklippekortet imidlertid været sat i bero, så det ikke været muligt at samle de forskellige aktører i forhold til at planlægge, hvordan arbejdsgangen skal være i forhold til at opspore borgere i målgruppen. Tiltaget med også at inddrage forebyggelses- og aktivitetsmedarbejderne er derfor heller ikke igangsat på nuværende tidspunkt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 3. juni 2020, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


5. Tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende deltagere til en gruppe i forbindelse med tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der afsat en pulje på 500.000 kr. på Ældreomsorgsudvalgets budgetområde til bekæmpelse af ensomhed. Der er ikke fastlagt rammer i budgettet eller Finansloven.

Ensomhed er en individuel følelse, der kan opstå, når en persons ønskede sociale kontakt ikke stemmer overens med den faktiske sociale kontakt. Følelsen af ensomhed har negativ betydning for en persons generelle trivsel, livskvalitet og helbred, da ensomhed øger risikoen for sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme, demens, depression mm.

Ældre mennesker er især udsatte for at føle sig ensomme, hvis de bliver alene, får nedsat hørelse eller syn, bliver immobile og derved får svært ved at komme ud af sit hjem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ønsker at bruge en andel af puljen i budgettet til at afholde to workshops i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund, hvor borgere, frivillige foreninger og fagprofessionelle indenfor ældreområdet skal inviteres til at dele erfaringer, viden og forslag til, hvilke tiltag der kan forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre. De indkomne erfaringer og forslag skal samles til et idékatalog, hvor Fagforvaltningen skal tage stilling til, hvilke tiltag der skal implementeres i kommunen.

Fagforvaltningen ønsker at indgå et samarbejde med Lone Nedergaard, der er stifter af virksomheden "Grib - dig selv" om afholdelse af workshops og udarbejdelse af idékatalog. Der skal efterfølgende dannes en arbejdsgruppe bestående af relevante aktører, der skal sikre implementeringen af de udvalgte tiltag.

Fagforvaltningen vurderer, at der vil være udgifter for 50.000 kr. til afholdelse af workshops og udarbejdelse af idékatalog. Udgifterne til implementeringen vil afhænge af de udvalgte tiltag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 9:

Ældrerådet støtter op om Fagforvaltningens forslag til tiltag.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 4. marts 2020, pkt. 3:

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. juni 2020:

Workshoppene i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund afholdes den 1. og 8. oktober 2020 grundet COVID-19 krisen.

I forbindelse med projektet skal der udvælges deltagere til en gruppe, som bliver præsenteret for de erfaringer, viden og forslag til tiltag, som fremkommer af workshoppene. Deltagerne har til opgave at rådgive og anbefale, hvilke tiltag der skal medtages i idékataloget, som efterfølgende bliver fremsendt til drøftelse i Ældreomsorgsudvalget. Derudover skal deltagerne bidrage med kontaktskabelse til relevante parter efter behov.

Fagforvaltningen foreslår følgende deltagere til gruppen:

 • Medlem af Ældreomsorgsudvalget
 • Medlem af Ældrerådet
 • Medlem af Frivilligrådet
 • Medlem af Integrationsrådet
 • Chef for Sundhed og Ældre
 • Områdeleder for Frit Valg
 • Afdelingsleder for Aktivitet og Frivillige
 • Koordinator for Bevæg dig for livet senior
 • Repræsentant for Lions Club

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender deltagere til en gruppe i forbindelse med tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Ældrerådet, 3. juni 2020, pkt. 7:

Taget til efterretning. Ældrerådet ser positivt på tiltaget omkring de to workshops.

Jonna Raasted og Uffe Viegh Jørgensen koordinerer tiltag vedrørende Dronninglund området.

Jonna Raasted udvælges som repræsentant for Ældrerådet.

Beslutning

Deltagerkredsen suppleres med Ældresagen.

Ole Jespersgaard udpeget som repræsentant fra udvalget.

Til toppen


6. Ældreboliger, Voldgade 35-49 og 51-65 Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender status på kommunens ældreboliger i Jerslev med henblik på, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et projekt for bygningerne Voldgade 35-49 og 51-65.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Historik

Brønderslev Kommune købte 1. oktober 2016 ejendommen Voldgade 35-49 og 51-65 Jerslev af Brønderslev Ældreboligselskab. På daværende tidspunkt var der større udlejningsproblemer, og i perioden 2010-2015 var der i gennemsnit 5 tomme boliger. Ejendommen blev opkøbt med henblik på senere nedrivning, når bygningerne blev vurderet udtjente. Kommunen vægtede på daværende tidspunkt, at opkøb var den bedste løsning for at undgå, at ejendommen blev opkøbt af udlejere med et dårligt ry.

Udlejningsejendommen med 16 beboelseslejemål har siden overtagelsen været anvendt til kommunale ældreboliger med Fredensbo som administrator.

Den aktuelle udlejningssituation og økonomi

Flere af boligerne har gennem årene stået tomme med mellem 1-5 tomme pladser om måneden, i gennemsnit 2,3 pladser gennem de sidste 14 måneder (pr. marts 2020). Kommunen har således en månedlig udgift til tomgangshusleje. I 2019 betalte Brønderslev Kommune 84.398 kr. i tomgangshusleje for tre lejligheder.

Kommunen har vedligeholdt boligerne, så de er i en acceptabel stand, men ikke anvendt yderligere økonomiske midler i ejendommen.

Brønderslev Kommune købte ejendommen i 2016 for 1.500.000 kr.

Restgælden beløber sig i pr. 1 maj 2020 til 271.000 kr.

Demografisk udvikling i Jerslev

Befolkningsprognosen 2018-2032 fra 2018, udarbejdet af Brønderslev Kommune, viser, at der samlet set for kommunen er en forventning om følgende tendenser:

 • Det er den ældre befolkningsgruppe, som tegner en stigning for indbyggertallet i Brønderslev Kommune fremadrettet.
 • Der vil kun være befolkningstilvækst i de tre største byer: Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Det er de eneste byer, hvor der vil være en stigning i antallet af 25-64-årige. Enkelte lokalbyer forventes at have et stabilt indbyggertal, mens indbyggertallet i de øvrige lokalbyer vil være faldende.
 • Størstedelen af de fremtidige boligbyggerier vil placeres i de tre største byer: Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund.

For Jerslev viser prognosen følgende:

 • Kommunen har ikke en forventning om fremtidige boligbyggerier i Jerslev.
 • I prognoseperioden forventes det, at befolkningstallet samlet set i Jerslev vil være svagt faldende.
 • Ses der nærmere på tallene for udvalgte aldersgrupper i Jerslev viser det sig, at der fra 2018 til 2032 er en forventning om, at befolkningstallet falder fra 385 til 356 for de 25-64-årige, mens befolkningstallet for de 65-79-årige stiger fra 93 til 119 og befolkningstallet for de 80+ årige falder fra 56 til 46.

Der er således tale om en svag stigning i de 65-79 årige, som er i målgruppen til ældreboliger, og en nedgang i de 25-64 årige i Jerslev, som kan frigive boliger på det private boligmarked, og dermed øge boligmulighederne for den målgruppe, som ellers kan være interesseret i en ældrebolig. Det er således vanskeligt at vurdere, om der er ændringer i efterspørgslen af ældreboliger fremover.

Behov for renovering eller ombygning

Boligerne har været vedligeholdt sådan, at de er i en acceptabel stand, men der har ikke anvendt yderligere økonomiske midler i ejendommen. Såfremt bygningerne fortsat skal høre under kommunen og udlejes som ældreboliger, kræver det enten en mindre renovering af det mest nødvendige eller en større ombygning i en nærmere fremtid.

Der er således flere veje at gå:

 • Renovering af det mest nødvendige, fx slidte køkkener, så boligerne kan anvendes den næste årrække.
 • Totalrenovering af alle 16 boliger
 • Totalrenovering af fx. 4, 8 eller 12 boliger, og nedrivning af resten.

Der er i 2020 budgetteret med 90.000 kr. til almindelig vedligeholdelse (løbende drift) og 118.000 kr. til planlagt vedligeholdelse (hensatte midler).

Den samlede økonomi for en ombygning af ejendommen kan fagforvaltningen ikke klarlægge på nuværende tidspunkt, men en ombygning af disse 16 boliger vurderes at være omkostningstungt, da der ikke blot skal tages højde for nyt inventar, men boligerne også skal gøres energimæssigt tidssvarende. Kravene til standarden af ældreboliger er i dag højere end tidligere. Der skal ikke kun tænkes i boliger til ældre, der har behov for hjælp i hjemmet, men i høj grad også boliger, som kan tiltrække de ældre, der stadig lever et aktivt liv og stiller andre krav til deres bolig og omgivelser, og deres krav og ønsker til boligen vil ligeledes være mangeartede og differentierede. Skal boligerne gøres attraktive fremadrettet, kræver de derfor en betydelig ombygning og nytænkning.

Ved optagelse af et nyt lån til ombygning af de 16 boliger binder kommunen sig til en 30-årig afdragsperiode.

Landsbyggefonden kan søges om støtte til ombygning af almene boliger som kommunale almene ældreboliger. Der skal dog være tale om ekstraordinære forhold, som ikke kan løses ved den almindelige drift og vedligeholdelse, modernisering m.v.

Forberedelserne til en eventuel ombygning vil kræve iværksættelse af et projekt i samarbejde med en rådgiver.

Salg

En anden mulighed er, at Brønderslev Kommunen sælger ejendommen, såfremt Transport- og Boligministeriet godkender salget på baggrund af en eller flere problemstillinger og Landsbyggefondsforpligtelsen indfries. Ved et salg til en boligforening vil der sandsynligvis blive stillet krav om, at kommunen fortsat har anvisningsbemyndigelsen. Derved forpligter kommunen sig til betaling af eventuel tomgangshusleje. Situationen vil i dette tilfælde være meget lignende den nuværende.

Nedrivning

En tredje mulighed er nedrivning af bygningerne, som var den oprindelige tanke, da kommunen købte ejendommen. Nedrivning af almene boliger kræver Transport- og Boligministeriets godkendelse. Ministeriet kontrollerer, at alle formelle krav er opfyldt, og vurderer, om nedrivningen er sagligt begrundet. En godkendelse kræver, at ansøgeren har dokumenteret en eller flere af følgende problemstillinger:

1) Byggetekniske problemer, som gør den enkelte bolig uegnet til beboelse

2) Løft af socialt udsatte boligområder med udgangspunkt i en godkendt social helhedsplan

3) Udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer

Om punkt 3 skriver Ministeriet blandt andet, at der skal være tale om langvarige udlejningsproblemer, som ikke kan forventes overkommet inden for den nærmeste fremtid, og som der skal foretages en grundig analyse af. Når alle andre muligheder er afprøvet og fundet virkningsløse, kan en boligorganisation overveje at nedrive boligerne.

Uanset om der ønskes vurderet på en renovering af bygningerne, salg eller nedrivning, vil det i alle tilfælde kræve et samarbejde med en rådgiver. Dette vil kræve en mindre anlægsbevilling.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes et projekt for bygningerne Voldgade 35-49 og 51-65.

I bekræftende fald skal der meddeles bevilling til udarbejdelse af dette projekt, herunder betaling af rådgiver.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkender, at der laves mindre istandsættelser løbende, fx udskiftning af nedslidt køkken, når boligen er tom.

Bilag

Til toppen


7. Årsberetning om magtanvendelser 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten fremgår af Lov om Social Service kapitel 24.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2019 indberettet 16 magtanvendelser samt 83 tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet, både kommunale og private plejecentre, er der i 2019 indberettet 433 magtanvendelser samt 73 tilfælde af overgreb borger mod borger. Det bemærkes, at indberetningerne af magtanvendelser særligt omhandler brugen af blød sele, hygiejnesituationer og tilbageførsel til egen bolig. 316 indberetninger vedrører 1 beboer.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2019

Det Specialiserede Voksenområde

I 2019 har medarbejderne på Hedebo fortsat arbejdet med forebyggelse af magtanvendelser og konflikthåndtering generelt. Medarbejderne har i satspuljeprojekt med Region Nordjylland fået undervisning i konflikthåndtering med særligt fokus på forebyggelse heraf. I denne forbindelse er der uddannet 4 vedligeholdelsesinstruktører, der skal sikre den fortsatte implementering og vedligeholdelse af metoder og teori. I de enkelte teams arbejdes der ved hvert teammøde med eventuelle magtanvendelser, som drøftes i læringsøjemed.

På Handicapområdet arbejdes der ligeledes hver dag forebyggende i forhold til at undgå brugen af magtanvendelser, og er der magtanvendelser, arbejdes der læringsbaseret med disse.

I 2018 igangsatte Handicapområdet et KRAP-uddannelsesforløb (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), som også har en forebyggende effekt i forhold til at brug af magt. Dette uddannelsesforløb strakte sig ind til slut 2019, og der arbejdes fortsat med dette i 2020.

I 2019 ansøgte Handicapområdet et indsatsforløb hos Socialstyrelsen, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området. Handicapområdet fik tildelt forløbet og har i januar 2020 igangsat det i tre af de afdelinger, som er særligt udfordret af udadrettet adfærd fra borgerne. Medarbejderne vil under forløbet få uddannelse i bl.a., hvordan der undgås magtanvendelser.

Ældreområdet

Ældreområdet har i 2019 haft fokus på at øge personalets faglige viden, så deres tilgang til beboerne bliver mere pædagogisk med henblik på at mindske magtanvendelser.

Alle medarbejdere på demenspladserne, sygeplejersker og SSA fra andre centre har fået undervisning i neuropædagogik og sansestimulering. Dette har givet redskaber og indsigt i forebyggelse af udadreagerende adfærd, både i forhold til indretning af afdelingerne og til tilgangen til beboerne.

Ældreområdet har et tæt samarbejde med demenskoordinatorerne og med Ældrepsykiatrien omkring de mest komplekse beboere for at forebygge udadreagerende adfærd og give en højere grad af livskvalitet både for beboerne og deres pårørende.

Området har desuden arbejdet med indemiljø på alle plejecentrene og anskaffet billeder, skærme mm., som anvendes pædagogisk i dagligdagen, og som kan hjælpe med at skærme borgerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 3. juni 2020, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Ældrerådet anbefaler, at de tre skærmede boliger på Valdemarsgade gøres kommunale, således der ikke skal betales indskud to gange ved flytning.

Ligeledes foreslås undersøgt, om det er muligt at kategorisere de tre boliger som en midlertidig plads.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af budgetudkast for 2021 for kommunale plejecentre samt ældreboliger i Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO

Forslag til driftsbudgetter for 2021 for plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Sagen fremsendes til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og økonomikonsulent Henrik Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Fredensbo har fremsendt udkast til driftsbudgetter for 2021 for plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Der er budgetteret med følgende huslejeændringer for beboerne:

Afdeling 935-0, Elmehøj

Huslejeforøgelsen udgør 3,5 %, svarende til 181 kr. pr. måned pr. lejemål.

Dette skyldes, at der er behov for forøgelse af henlæggelser til planlagt vedligehold. Der skal males vinduer og andet træværk i 2020/2021, hvilket vil reducere henlæggelserne væsentligt.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et overskud på 62.939 kr. Overskuddet skyldes besparelser på renholdelses- og vedligeholdelseskontiene, hovedsageligt vedligeholdelse på ”bygning boligdel”.

Afdeling 936-0, Rosengården

Huslejeforøgelsen udgør 1 %, svarende til 65 kr. pr. måned pr. lejemål.

Stigningen skyldes almindelige prisreguleringer.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et overskud på 41.856 kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på renholdelses- og vedligeholdelseskontiene.

Afdeling 936-1, Voldgade, Jerslev Ældreboliger

Huslejeforøgelsen udgør 0 %

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et underskud på 90.810 kr., hvilket skyldes korrektion vedr. tidligere år i forbindelse med overtagelsen af administrationsopgaven fra Lejerbo, som reelt betyder en forskydning mellem 2019 og 2020. Korrigeret herfor er regnskabsresultatet for 2019 positivt.

Afdeling 937-0, Valdemarsgade

Huslejeforøgelsen udgør 1,5 %, svarende til 102 kr. pr. måned pr. lejemål.

Stigningen skyldes almindelige prisreguleringer.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et underskud på 28.046 kr. Underskuddet er bl.a. opstået grundet forøgelse af offentlige og andre faste udgifter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2021 for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Budgetudkast for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade godkendt.

Budgetudkast for ældreboligerne i Jerslev udsat.

Bilag

Til toppen


9. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: ÆO

Budgetarbejdet genoptages nu efter covid19 har betydet en udsættelse af en række planlagte initiativer. På mødet foreslås en drøftelse af evt. yderligere input til råderumskataloget i forlængelse af Byrådets budgettemadrøftelse den 27. maj 2020.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 5. februar 2020, pkt. 7:

Udvalget drøftede en række mulige områder, som kan indgå i et råderumskatalog, og imødeser første oplæg til råderumskatalog på det kommende udvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. marts 2020:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd giver på mødet en status for arbejdet med budget 2021.

Ældreomsorgsudvalget, 4. marts 2020, pkt. 7:

Udvalget ønsker, at der laves en inddragende proces, hvor medarbejdere og forvaltning involveres i at finde muligheder for økonomiske omlægninger, herunder gerne forslag, som via en investering kan give et fremtidigt provenu.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke anbefale, at der med henvisning til kommunes samlede økonomiske status udarbejdes råderumskatalog, men alene fremlægges ”tekniske korrektioner”.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. juni 2020:

Budgetarbejdet genoptages nu efter covid19 har betydet en udsættelse af en række planlagte initiativer. På mødet foreslås en drøftelse af evt. yderligere input til råderumskataloget i forlængelse af Byrådets budgettemadrøftelse den 27. maj 2020.

Beslutning

Der arbejdes videre med lukning af pladser på Margrethelund i forbindelse med ombygning og øget brug af virtuelle besøg.

Derudover ønskes en vurdering af Ældrerådets ønsker til budget 2021.

Til toppen


10. Ændrede vilkår for drift af Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Sagen har tidligere været forelagt Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2019, men sagens videre forløb blev standset af Økonomiudvalget, der på møde den 19. juni 2019 besluttede, at der skulle optages forhandling med Region Nordjylland om den fremtidige økonomi, før Økonomiudvalget ville genbehandle sagen. Efterfølgende blev der afholdt møde mellem regionsrådsformand Ulla Astman og borgmester Mikael Klitgård.

Bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S fik, i forlængelse af møde den 10. september 2019 mellem Ulla Astman og Mikael Klitgaard, i opdrag at justere budgettet med henblik på fornyet politisk behandling. På mødet den 10. september 2019 blev desuden besluttet, at den foreslåede virksomhedsoverdragelse af Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital udskydes til 1. januar 2021. På den baggrund har bestyrelsen udarbejdet et nyt budget for Nordjysk Mad I/S. Sagsfremstillingen herunder er identisk med den tidligere sagsfremstilling, dog er de økonomiske implikationer for de to interessenter konsekvensrettet, så de er overensstemmende med det reviderede budget.

Der imødeses en ændring i det grundlag, der var gældende for driften af Nordjysk Mad I/S på tidspunktet for indgåelse af interessentskabskontrakten. Ændringen betyder, at der er behov for at foretage ændringer i kontrakten for så vidt angår parternes interessentskabsandele og i parternes fordeling af omkostninger.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2012 etablering af et interessentskab, Nordjysk Mad I/S, mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune til produktion af mad til indlagte psykiatriske patienter og psykiatriens kantiner samt mad til kommunens plejecentre. Der er indgået en aftale, der er uopsigelig i 10 år, om Nordjysk Mad I/S mellem de to interessenter; interessentskabskontrakten er uopsigelig til udgangen af december 2022. Nordjysk Mad I/S har været i drift siden den 1. november 2012 til stor tilfredshed for begge interessenter.

Der imødeses imidlertid en væsentlig ændring i det grundlag, der var gældende for driften af Nordjysk Mad I/S på tidspunktet for indgåelse af interessentskabskontrakten. Ændringen betyder, at der er behov for at foretage ændringer i kontrakten for så vidt angår parternes interessentskabsandele og i parternes fordeling af omkostninger for den tilbageværende kontraktperiode. Et eventuelt ophør af samarbejdet forudsætter enighed mellem de to interessenter.

Baggrund

I forbindelse med planlægningen af det igangværende byggeri af Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst har regionsrådet i efteråret 2014 besluttet, at Psykiatrien i Aalborg skal udflyttes til området ved Nyt Aalborg Universitetshospital. Udflytningen af Psykiatrien vil foregå over en årrække og indledes primo 2022 med udflytning af dele af Psykiatrien på Mølleparkvej i Aalborg. Det indgår som en del af regionsrådets beslutning, at Psykiatrien ved udflytningen til Aalborg Øst skal dele køkken med Nyt Aalborg Universitetshospital. Det betyder, at kostproduktionen i køkkenet på Mølleparkvej skal ophøre og flytte til matriklen i Aalborg Øst, når Psykiatrien fraflytter Mølleparkvej. Det nye køkken vil også skulle levere mad til Brandevej.

Som forberedelse til ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital er der etableret en særlig projektorganisation, der har til opgave at omstille hospitalet til at arbejde og fungere i de nye rammer. Køkkenfunktionen er et delprojekt under projektorganisationen, og Nordjysk Mad I/S har deltaget i projektgruppens forberedende arbejde.

Det er besluttet, som led i den samlede plan for udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital, at køkkenfunktionen i lighed med øvrige servicefunktioner på Aalborg Universitetshospital flyttes et halvt års tid før udflytning af de kliniske funktioner, dvs. i det tidlige efterår 2021. Projektgruppen for køkkenfunktionen har anbefalet at samle Nordjysk Mad I/S, Aalborg og køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital i god tid forinden med henblik på at sikre opbygningen af en fælles kultur både fagligt og socialt på tværs af matrikler. Projektgruppens anbefaling lød på en virksomhedsoverdragelse af, Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1. januar 2020. Med beslutningen af 10. september 2019 på møde mellem regionsrådsformand Ulla Astman og borgmester Mikael Klitgaard kan det nu tidligst ske med virkning fra 1. januar 2021.

Konsekvenser for Nordjysk Mad I/S og de to interessenter

Regionsrådets beslutning om at samle kostproduktionen på Nyt Aalborg Universitetshospital vil få konsekvenser for Nordjysk Mad I/S og de to interessenter, idet kostproduktionen dermed reduceres betragteligt.

Det er i interessentskabskontrakten aftalt, at interessenterne i fællesskab deler omkostningerne til interessentskabets drift og produktion. Omkostningerne fordeles efter en aktivitetsbaseret fordelingsmodel. Med virksomhedsoverdragelsen af Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital reduceres den forventede fremtidige produktion for Nordjysk Mad I/S med ca. 37 pct. i forhold til den budgetterede produktion i 2020. Samtidig sker der en forskydning mellem interessenterne, således at produktionen til Brønderslev Kommune fremadrettet vil udgøre 70 pct. af den samlede produktion og Psykiatrien 30 pct., mod henholdsvis 47 pct. og 53 pct. for nuværende.

For plejecentrene i Brønderslev Kommune betyder det, at døgnkostprisen vil være uændret 135 kr. pr. døgn, og at døgnkostprisen til indlagte psykiatriske patienter i Brønderslev vil falde fra 182 kr. pr. døgn til 171 kr. pr. døgn svarende til en årlig mindreudgift for regionen på ca. 350.000 kr. inkl. kantinedrift. Den reducerede døgnkostpris til indlagte psykiatriske patienter i Brønderslev har primært baggrund i, at Brandevej med virksomhedsoverdragelsen af Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital ikke længere indgår i omkostningsberegningen. Brandevej har således udelukkende været finansieret af regionen, hvilket har forhøjet den hidtidige døgnkostpris til indlagte psykiatriske patienter. Region Nordjylland vil også fremadrettet have udgifter til kostforplejningen på Brandevej blot i et andet regi.

Anbefaling

Psykiatrien i Region Nordjylland og Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune anbefaler, at Nordjysk Mad I/S, Aalborg virksomhedsoverdrages til Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1. januar 2021, og dermed udtræder af det formaliserede samarbejde. Det anbefales samtidig, at Nordjysk Mad I/S videreføres med køkkenet i Brønderslev. Administrationen har tilpasset interessentskabskontrakten de ændrede vilkår. Den reviderede interessentskabskontrakt skal godkendes af Ældre- og Sundhedsministeriet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender

 • den foreslåede anbefaling om virksomhedsoverdragelse af Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital og videreførelse af Nordjysk Mad I/S med køkkenet i Brønderslev.
 • den reviderede Interessentskabskontrakt for Nordjysk Mad I/S, herunder godkender at administrationen fremsender interessentskabskontrakten til Ældre- og Sundhedsministeriet med henblik på deres godkendelse.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. maj 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 3. juni 2020, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering vedrørende Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19

Herunder:

 • Plejecenterområdet – herunder Valdemarsgade, Støberiet og Margrethelund
 • Dagtilbud
 • Frit Valg – ydelser og drift
 • Sygeplejen
 • Akutpladser – 12 ekstra pladser på Margrethelund
 • Bemanding fra andre områder i kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle situation givet.

Christen Bager var fraværende.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Drøftelse af model for faseopdeling af ombygning på Margrethelund
 • Orientering om status for arbejdet med nedlæggelse af ældreboligerne i Agersted

Christen Bager var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 10. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer