Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 19. august 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Faseopdeling på Margrethelund - ombygning


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende etapeopdelingen af ombygningen af Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen fremsender forslag til etapeopdeling af ombygning af Margrethelund jfr. orientering på Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. juni 2020. Etapeopdelingen er godkendt af alle parter i styregruppen.

Etape 1. Fløj 4 og fløj 5 samt halvdelen af vinterhaven ombygges. Endvidere laves der 4 aflastningsboliger i den tidligere gildesal. Opstart 1. februar 2022. Varighed 11 måneder.

Etape 2. Fløj 3 og fløj 2 ombygges samt den sidste halvdel af vinterhaven. Der etableres desuden 8 aflastningsboliger i de tidligere velværerum og aktivitetsrum. Beboerne fra fløj 3 og 4 flyttes til de nyistandsatte boliger. Varighed 10 måneder.

Etape 3. Fløj 1 og fløj 6 ombygges. Beboerne i fløj 1 flyttes til de ombyggede boliger i fløj 3. Varighed 7 måneder.

I forlængelse af ovenstående ønskes en drøftelse af, hvordan der i forbindelse med ombygningen af Margrethelund sikres det fornødne antal aflastningspladser i kommunen. Der er to grundlæggende muligheder

 • Enten bevares det nuværende antal aflastningspladser på Margrethelund, og dermed reduceres der i antallet af almindelige plejehjemspladser.
 • Eller etableringen af Hellevadlund Rehabiliteringscenter udsættes, og pladserne bruges i stedet til aflastning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • godkender etapeopdelingen for ombygningen af Margrethelund
 • tager stilling til det samlede antal aflastningspladser i kommunen under ombygning af Margrethelund
Personale

Ingen.

Økonomi

Faseopdelingen af byggeprojektet:

Det er en forudsætning at det godkendte byggeprojekts budget overholdes.

Alt.1: Ændring af pladstype på Margrethelund

Vælges denne løsning, vil der blive ændret 12 almindelige pladser til aflastningspladser. Dette vil give en takstudgift på ca.1,23 mio. kr. Hertil vil der være en afledt effekt på Frit Valg, da nogle borgere antageligt vil være længere tid i eget hjem.

Alt. 2: Rehabiliteringscentret udskydes

Vælges dette alternativ, vil der som minimum være en takstudgift på ca. 3,3 mio. kr.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag til etapeopdeling godkendt.

Udvalget ønsker, at det nødvendige antal aflastningspladser sikres på Margrethelund i ombygningsfasen og i muligt omfang på øvrige plejecentre, samt at etablering af rehabiliteringscenter på Hellevadlund gennemføres som planlagt. Udvalget følger sagen nøje.

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af Fagforvaltningens råderumsforslag til budget 2021 vedrørende lukning af afdeling på Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 5. februar 2020, pkt. 7:

Udvalget drøftede en række mulige områder, som kan indgå i et råderumskatalog, og imødeser første oplæg til råderumskatalog på det kommende udvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. marts 2020:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd giver på mødet en status for arbejdet med budget 2021.

Ældreomsorgsudvalget, 4. marts 2020, pkt. 7:

Udvalget ønsker, at der laves en inddragende proces, hvor medarbejdere og forvaltning involveres i at finde muligheder for økonomiske omlægninger, herunder gerne forslag, som via en investering kan give et fremtidigt provenu.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke anbefale, at der med henvisning til kommunes samlede økonomiske status udarbejdes råderumskatalog, men alene fremlægges ”tekniske korrektioner”.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. juni 2020:

Budgetarbejdet genoptages nu efter covid19 har betydet en udsættelse af en række planlagte initiativer. På mødet foreslås en drøftelse af evt. yderligere input til råderumskataloget i forlængelse af Byrådets budgettemadrøftelse den 27. maj 2020.

Ældreomsorgsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 9:

Der arbejdes videre med lukning af pladser på Margrethelund i forbindelse med ombygning og øget brug af virtuelle besøg.

Derudover ønskes en vurdering af Ældrerådets ønsker til budget 2021.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 19. august 2020:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet råderumsforslag vedrørende lukning af afdeling på Margrethelund.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2021 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisten

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2021


Resume

Sagsforløb: ÆO

Udvalget forelægges ønsker til budget 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger forslag til ønsker til budget 2021. Bilaget indeholder en opsamling på de temaer, som udvalget løbende har haft i forhold til det kommende års budget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilke ønsker, der skal indgå i budgetlægningen for 2021.

Beslutning

De fremlagte forslag indstilles med redaktionelle ændringer fremsendt til budgetforhandlingerne.

Derudover ønskes beskrevet forslag om:

 • Etablering af demenscenter i Brønderslev
 • Åbning af aktivitetscenter/centre i weekenderne

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Til toppen


8. Mulighed for åben fællesspisning på Plejecenter Rosengården


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender status på undersøgelse af mulighed for fællesspisning på Plejecenter Rosengården i Jerslev.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorvidt tiltaget skal iværksættes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreområdet har i løbet af sommeren undersøgt muligheden for at iværksætte et nyt tiltag med fællesspisning på Plejecenter Rosengården i Jerslev. Tiltaget indebærer, at ældre i nærområdet skal have mulighed for at kunne spise dagens ret på plejecentret én gang om ugen mod egenbetaling.

Et vigtigt skridt i undersøgelsen af muligheden for fællesspisning har været at belyse, hvorvidt der er interesse for et sådant tiltag blandt beboerne i de omkringliggende ældreboliger.

Det er lykkes at få kontakt til 8 ud af 12 beboere, og disse har meldt tilbage, at de ikke er interesseret i et tiltag med fællesspisning på plejecentret. Nogle borgere begrunder dette med, at de allerede deltager i fællesspisning andre steder i byen, og nogle er blot ikke interesseret i et sådant tiltag. Borgerne er blevet spurgt, om prisen for maden har betydning for deres interesse i tiltaget, men dette afvises.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til, hvorvidt tiltaget med fællesspisning på Plejecenter Rosengården i Jerslev skal iværksættes.

Beslutning

Der ønskes etableret en prøveperiode i en 3 måneders periode gældende for ældreboligerne i Jerslev samt øvrige borgere i byen når covid-19 perioden er overstået, forventeligt om ½ år.

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 10. juli 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 12. august 2020, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Valgmetode for afvikling af Ældrerådsvalg 2021


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Efter ønske fra Ældrerådet anmodes Byrådet om at træffe beslutning om valgmetode for afvikling af Ældrerådsvalget i november 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I november 2021 skal der afvikles valg til Ældrerådet i Brønderslev Kommune. Der skal vælges ni kandidater og to suppleanter.

Af gældende vedtægter for Ældrerådet i kommunen fremgår følgende af § 5 Valg:

Byrådet og Ældrerådet sørger for, at der afholdes valg hvert 4. år og fastlægger de nærmere retningslinjer for valget. Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med valget. Valget afholdes i samme måned som valg til Byrådet. Personer, der har fast ophold i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Ældrerådet. Valget kan afholdes som brevstemmevalg eller fremmødevalg.

I Brønderslev Kommune er der ca. 10.000 vælgere til Ældrerådet. Ældrerådsvalget har hidtil været afviklet som brevstemmevalg. Ved seneste Ældrerådsvalg i 2017 var stemmeprocenten på 48,1 %.

Den gennemsnitlige stemmeprocent for kommuner, der afvikler ældrerådsvalg som fremmødevalg er 63,8 %, mens den gennemsnitlige stemmeprocent for kommuner, der bruger brevstemme som valgmetode er 43,7 %. Eksempelvis steg stemmeprocenten i Vesthimmerlands Kommune fra 47,4 % i 2013 til 69,3 % i 2017 ved en ændring af valgmetoden fra brevstemme til fremmøde.

Udgifterne ved fremmødevalg vil være 310.000 kr., såfremt valget afvikles samme dag og sted som kommunalvalget, hvoraf 160.000 kr. vil være engangsudgifter det første år.

Udgifterne ved brevstemmevalg vil være 270.000 kr., hvilket især skyldes øget portoudgifter sammenlignet med forrige ældrerådsvalg.

Ved seneste kommunalvalg blev det vurderet, at de fysiske rammer kan rumme ældrerådsvalg som fremmødevalg. Udgifterne ved fremmødevalg er kalkuleret efter, at der overvejende findes frivillige til valgstyring og optælling af stemmer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet træffer beslutning om valgmetode og medtager udgifterne hertil i budgetlægningen for 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgifterne til Ældrerådsvalg budgetteres på Politikområde 101-Politisk Virksomhed.

Nedenfor er vist et sammendrag over de forventede udgifter ved Fremmødevalg og Brevvalg.

Det bemærkes, at stigningen i udgifterne ved brevvalg hovedsagelig skyldes en stigning i portoudgiften.

Indstilling

Ældrerådet, 12. august 2020, pkt. 6:

Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med fremmødevalg. Ældrerådet er indstillet på, at frivilligt mandskab skal indhentes til opgaven.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning

Udvalget indstiller fremmødevalg.

Til toppen


11. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19.

Herunder:

 • Plejecenterområdet
 • Dagtilbud
 • Frit Valg – ydelser og drift
 • Sygeplejen
 • Akutpladser – 12 ekstra pladser på Margrethelund
 • Bemanding fra andre områder i kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle situation givet.

Til toppen


12. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmøde i Nordjysk Mad I/S den 25. juni 2020.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2020. De væsentligste punkter var følgende:

 • Regnskab 2019. Årets resultat for 2019 viser et overskud på 996.765 kr. Ifølge kontrakten får Brønderslev Kommune 365.518 kr. udbetalt
 • Budgetopfølgning 2020. Budgetopfølgningen for de første 5 måneder af 2020 er præget af manglende omsætning på grund af Covid-19
 • Det videre forløb med virksomhedsoverdragelsen

Desuden var der en orientering ved daglig leder og bestyrelsens medlemmer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Udvalget ønsker fokus på reduktion af medicin til de ældre
 • Udvalget blev præsenteret for et projekt om motionsfaciliteter i Jerslev
 • Udvalget beder om at få forelagt en skabelon for, hvordan man kan følge kommende og igangværende opgaver
 • Udvalget beder om at det bliver let at få ideer ude fra linjen frem til realitetsbehandling

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 19. august 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer