Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 9. september 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Jan Thaibert.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Ansøgning til EU-pulje


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har indsendt en ansøgning til en EU-pulje, hvor der søges om midler til at udvikle en innovativ måde at opsamle urin fra ældre borgere.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

En medarbejder, der indsendte en god idé til den velfærdsteknologiske idébank, blev startskuddet til en ansøgning til en EU-pulje. Medarbejderen påpegede, hvor svært det kan være at opsamle urin til urinprøver fra ældre borgere og undrede sig over, der ikke var udviklet et produkt, der gjorde denne arbejdsgang lettere. Da EU kort efter offentliggjorde puljen ”healthy aging through digital solutions and ecosystems”, greb Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd muligheden for at få udviklet et produkt, som medarbejderne efterspørger i hverdagen.

Når urin skal opsamles i dag, foregår det ofte ved, at medarbejderen hjælper borgeren på toilettet, hvor borgeren urinerer i et bækken, hvorefter urinen testes og overføres til et lille glas, som skal afleveres hos borgerens egen læge til yderligere tests. For borgere med fx demens, inkontinens eller fysiske udfordringer, kan det være svært og hårdt at skulle sidde på toilettet, indtil der er kommet nok urin i bækkenet. Det kan også give dilemmaer omkring værdighed, når en medarbejder er nødt til enten at vente på toilettet sammen med borgeren eller forlade borgeren på toilettet, mens medarbejderen hjælper den næste borger på kørelisten og derefter vende tilbage til borgeren på toilettet igen.

I august 2020 blev der derfor indsendt en ansøgning til EU-puljen i samarbejde med Vorarlberg University of applied scienses GmbH (et Universitet fra Østrig), Texible GmbH (et tekstilfirma fra Østrig), LifeSense Group B.V. (et hollandsk firma, der udvikler produkter til inkontinens) samt Archipel Zorggroup (en samling af 12 hollandske plejehjem). Ansøgningen søger om midler til at udvikle et innovativt produkt, der dels er nemt at påsætte borgeren, dels kan opsamle urin, mens borgeren går, står eller ligger. Produktet vil indeholde en sensor, der registrerer, når der er opsamlet den passende mængde urin og derefter giver en alarm til medarbejderen via en app. På den måde kan borgeren få ro til at lave urinprøven og medarbejderen kan fortsætte sin køreliste uden forsinkelser og uden bekymringer om at gå fra en borger, der sidder på toilettet.

I projektet skal Brønderslev Kommune fungere som slutbruger. Det vil sige, at kommunens rolle bl.a. bliver at bidrage med viden om praksis, bidrage med både medarbejdere og borgere til selve udviklingen af produktet samt agere testcenter, når prototypen er udviklet. Brønderslev Kommune får dermed en stor og afgørende rolle i projektet, såfremt EU godkender ansøgningen.

Denne EU-pulje er en mindre pulje. Der kan max gives 300.000 euro pr. projekt og Brønderslev kan max modtage 100.000 euro. Det samlede budget for projektet er 298.980 euro og Brønderslev Kommune har søgt om 67.950 euro. Der forventes svar på ansøgningen medio november 2020 og godkendes ansøgningen, opstartes projektet 12. april 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 7. september 2020, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det er glædeligt, hvordan en medarbejders ide bliver omsat til handling.

Ældrerådet ser frem til at høre om det færdige produkt.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


4. Ansættelse af afløsere som social- og sundhedshjælperelever med forkortet uddannelsesvarighed


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Orientering om ansættelse af afløsere som social- og sundhedshjælperelever med forkortet uddannelsesvarighed.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i år 2020, for første gang, ansat tre afløsere fra Frit Valg Området som social- og sundhedshjælperelever med afkortning af uddannelsesforløbet som følge af erfaring.

De har fulgt et EUV1-forløb (erhvervsuddannelse for voksne), hvor uddannelsen er berammet til maksimalt 17 uger, imens et ordinært uddannelsesforløb varer 1 år og 2 måneder. Afkortningen består i, at eleverne følger et teoretisk forløb og ikke kommer i praktik. Desuden er det ikke et krav, at de inden hovedforløbet på uddannelsen deltager i Grundforløb 2 for social- og sundhedshjælperelever, som har en varighed af 20 uger.

De tre elever har alle været dygtige afløsere, og har haft meget erfaring, hvortil de har kunnet koble den lærte teori, og de har på baggrund af dette alle afsluttet uddannelsen meget tilfredsstillende.

For nogle afløsere vil det være mere overskueligt at tage en uddannelse på 17 uger frem for den ordinære uddannelse. Det forventes derfor, at flere vil kunne være interesseret i uddannelsen.

Uddannelsesforløbet henvender sig til ufaglærte med relevant erhvervserfaring inden for såvel plejecentre som hjemmepleje.

Optagelseskravene er, at ansøgeren skal:

  • være fyldt 25 år ved uddannelsens start
  • kunne dokumentere minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år, inden for både plejecenter og hjemmepleje, med erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagter og minimum 24 timer om ugen i gennemsnit på lønseddel
  • kunne dokumentere kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014, svarende til 3 timer
  • kunne dokumentere kompetencer svarende til Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016, svarende til 12 timer

Brønderslev Kommune har en lønudgift til social- og sundhedshjælperelever på EUV1-uddannelsen på 20.000 kr., hvorimod en ordinær social- og sundhedshjælperelev som voksenelev koster 241.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der fremover ansættes flere afløsere som EUV1-elever.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 7. september 2020, pkt. 8:

Ældrerådet er bekymret for fagligheden i forhold til den korte uddannelse. Men med sundheds-og ældrechef Uffe Viegh Jørgensens redegørelse for rekrutteringen af kursisterne, skønnes fagligheden at være tilstrækkelig til stede.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Forvaltningens forslag godkendt.

Udvalget imødeser en kommende sag om udvidet brug af ordningen om EUV1-elever.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 14. august 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 7. september 2020, pkt. 3:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af budgetudkast for 2021 for ældreboliger i Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO

Godkendelse af forslag til driftsbudget for 2021 for ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Fredensbo har fremsendt udkast til driftsbudgetter for 2021 for plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Der er budgetteret med følgende huslejeændringer for beboerne:

Afdeling 935-0, Elmehøj

Huslejeforøgelsen udgør 3,5 %, svarende til 181 kr. pr. måned pr. lejemål.

Dette skyldes, at der er behov for forøgelse af henlæggelser til planlagt vedligehold. Der skal males vinduer og andet træværk i 2020/2021, hvilket vil reducere henlæggelserne væsentligt.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et overskud på 62.939 kr. Overskuddet skyldes besparelser på renholdelses- og vedligeholdelseskontiene, hovedsageligt vedligeholdelse på ”bygning boligdel”.

Afdeling 936-0, Rosengården

Huslejeforøgelsen udgør 1 %, svarende til 65 kr. pr. måned pr. lejemål.

Stigningen skyldes almindelige prisreguleringer.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et overskud på 41.856 kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på renholdelses- og vedligeholdelseskontiene.

Afdeling 936-1, Voldgade, Jerslev Ældreboliger

Huslejeforøgelsen udgør 0 %

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et underskud på 90.810 kr., hvilket skyldes korrektion vedr. tidligere år i forbindelse med overtagelsen af administrationsopgaven fra Lejerbo, som reelt betyder en forskydning mellem 2019 og 2020. Korrigeret herfor er regnskabsresultatet for 2019 positivt.

Afdeling 937-0, Valdemarsgade

Huslejeforøgelsen udgør 1,5 %, svarende til 102 kr. pr. måned pr. lejemål.

Stigningen skyldes almindelige prisreguleringer.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et underskud på 28.046 kr. Underskuddet er bl.a. opstået grundet forøgelse af offentlige og andre faste udgifter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2021 for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 8:

Budgetudkast for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade godkendt.

Budgetudkast for ældreboligerne i Jerslev udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. september 2020:

Afdeling 936-1, Voldgade, Jerslev Ældreboliger

Huslejeforøgelsen udgør 2 %.

Huslejeforhøjelsen giver sammen med budgettet i øvrigt mulighed for at lave nødvendig renovering og istandsættelse af de enkelte boliger, således at disse over en årrække får et løft.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2021 for ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Beslutning

Udsat.

Udvalget ønsker en gennemgang af budget- og regnskabsprocedurer.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2021


Resume

Sagsforløb: ÆO

Udvalget forelægges ønsker til budget 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger forslag til ønsker til budget 2021. Bilaget indeholder en opsamling på de temaer, som udvalget løbende har haft i forhold til det kommende års budget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilke ønsker, der skal indgå i budgetlægningen for 2021.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 19. august 2020, pkt. 7:

De fremlagte forslag indstilles med redaktionelle ændringer fremsendt til budgetforhandlingerne.

Derudover ønskes beskrevet forslag om:

  • Etablering af demenscenter i Brønderslev
  • Åbning af aktivitetscenter/centre i weekenderne

Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. september 2020:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger de tilrettede ønsker til budget 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de tilrettede ønsker til budget 2021.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget orienteret om Ældrerådets høringssvar.

Udvalget ønsker fremsendt notat om udgifter til elever.

Jan Thaibert var fraværende

Bilag

Til toppen


8. Høring af udkast til Praksisplan for almen praksis


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Praksisplanudvalget i Region Nordjylland har fremsendt en høringsversion af Praksisplan for almen praksis til høring. Efter høringen bearbejdes planen i Praksisplanudvalget, hvorefter planen sendes til godkendelse hos almen praksis, Region Nordjylland og de nordjyske kommuner i foråret 2021.

Udvalget skal drøfte Praksisplan for almen praksis.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedslovens § 206a skal Praksisplanudvalget i hver valgperiode udarbejde en Praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens Sundhedsplan. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanen skal medvirke til at sikre et fortsat velfungerende og nært samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis, så man i fællesskab kan håndtere de udfordringer og opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor i den kommende planperiode. Alt med det formål at skabe det bedste sundhedstilbud for borgerne. Almen praksis skal således fungere som et attraktivt og tilgængeligt sundhedstilbud i lokalmiljøet og udgøre hjørnestenen i det danske sundhedsvæsen.

Den fælles vision for både den gældende Sundhedsaftale og Praksisplanen er, at:

Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

På grund af den tætte sammenhæng mellem Praksisplanen og Sundhedsaftalen, har Praksisplanen fokus på samme målgrupper som Sundhedsaftalen:

  • Børn og unge med særlige udfordringer
  • Borgere med psykisk sygdom
  • Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

Praksisplanen indeholder 5 pejlemærker med tilhørende målsætninger:

1. Styrke nære relationer

Pejlemærket handler bl.a. om at skabe tydelighed om behandlingsansvaret ved sektorovergange og styrke kendskab og kommunikation mellem almen praksis og øvrige dele af sundhedsvæsenet. Under pejlemærket behandles bl.a. opgaveoverdragelse, kommunalt-lægelige udvalg (KLU) og brug af digitale muligheder i almen praksis.

2. Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov

Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov. Konkret behandler pejlemærket bl.a. identifikation af børn og unge med trivselsudfordringer, forbedret kommunikation mellem almen praksis, kommuner (herunder PPR) og psykiatri, mere sammenhængende forløb for borgere med kroniske sygdomme, og et mål om øget brug af opfølgende hjemmebesøg.

3. Udvikle og fastholde den faglige kvalitet

Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan den faglige kvalitet i almen praksis udvikles. Det omhandler bl.a. patientinddragelse, kvalitetsudvikling i almen praksis’ kvalitetsklynger, samt samarbejde om forbedret medicinhåndtering (herunder optimering af brug af Det Fælles Medicinkort og dosisdispensering).

4. Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren

Pejlemærket omhandler arbejdet for at sikre borgerne en god og lige tilgængelighed til almen praksis. Det gælder både fysisk, telefonisk og elektronisk tilgængelighed samt afprøvning og udbredelse af digitale løsninger for at fremme borgernes tilgængelighed.

5. Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen

Pejlemærket omhandler, hvordan almen praksis, kommuner og region vil samarbejde om at sikre nordjyderne en god lægedækning. Pejlemærket beskriver, hvordan der i fællesskab arbejdes for at sikre tilstrækkelig kapacitet i almen praksis i hele regionen på både kortere og længere sigt, herunder inddeling af regionen i lægedækningsområder samt rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger. Som en del af praksisplanen er der udviklet kommuneprofiler, som er et vejledende redskab i forbindelse med at sikre lægedækning. Hver kommuneprofil indeholder bl.a. en vurdering af lægedækning og den fremtidige lægedækningsstruktur i den enkelte kommune.

En administrativ gruppe med repræsentanter fra kommuner, PLO og regionen har udarbejdet udkastet til praksisplan, som gennem processen flere gange har været behandlet i Praksisplanudvalget. Arbejdet har blandt andet taget udgangspunkt i de forhøringssvar som også Rebild Kommune har fremsendt, samt dialogmødet mellem repræsentanter fra Sundhedsudvalget og formandskabet for Praksisplanudvalget.

I kommuneprofilen, som er en ny del af Praksisplanen, fremgår det, at der er tre lægedækningsområder i Brønderslev Kommune: Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Med undtagelse af Lægehuset Klokkerholm ligger alle lægepraksis i hovedbyerne.

I både lægedækningsområdet Brønderslev og Dronninglund er der et høj antal indbyggere pr. kapacitet, hvilket tyder på, at der mangler kapacitet i lægedækningsområderne. Mange af borgerne i Brønderslev Kommune har ikke en læge indenfor kommunegrænsen, men betjenes af lægehuse, der er beliggende i nabokommuner. Størstedelen af borgere, der ikke har læge i kommunen, har læge i lægedækningsområdet Vrå (Hjørring Kommune) samt Aalborg, Sulsted og Gandrup (Aalborg Kommune). Kommuneprofilen indeholder en tabel over lægernes alder i Brønderslev Kommune, tabellen viser at halvdelen af lægerne er mellem 40-49 år.

Ifølge seneste opgørelse fra Praksisplanudvalget er alle lægedækningsområderne i Brønderslev Kommune lægedækningstruende.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter Praksisplan for almen praksis.

Beslutning

Line Enevoldsen gav en orientering om forslag til praksisplan.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om, at borgmester og udvalgsformand tager besøgsrunde til alle plejecentre i den kommende tid.

Jan Thaibert var fraværende

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


12. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 9. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer