Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 30. september 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Christen Bager deltog ikke i punkterne 1-3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Christen Bager var fraværende.

Til toppen


3. Etablering af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Arbejdet med etablering af aflastningspladser og rehabiliteringspladser på Hellevadlund Plejecenter blev sat i stå på grund af Covid 19 i foråret 2020. Arbejdet genoptages nu.

Sagen fremsendes til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af et rehabiliteringscenter i stueetagen og de to mindste boliger på 1. sal på Plejecenter Hellevadlund samt aflastningspladser i den øvrige del af bygningen.

I forbindelse med hjemsendelsen af medarbejdere på grund af Covid 19 i foråret 2020 blev arbejdet omkring Hellevadlund sat i stå. I den mellemliggende periode er den del af Hellevadlund Plejecenter, der skal omdannes til rehabiliteringscenter, blevet tømt for plejeboligbeboere.

Arbejdet genoptages nu, og Ældreomsorgsudvalget vil på mødet modtage en tidsplan for det videre arbejde.

Såfremt udgifterne overstiger 0,5 mio. kr., søges merudgifterne finansieret indenfor eksisterende budgetter.

Tidsplan foreligger til mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Revideret tidsplan forelagt. Rehabiliteringscentret forventes at åbne i sommeren 2021.

Der orienteres løbende om projektets fremdrift og økonomi.

Orienteringen taget til efterretning.

Christen Bager var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Nyt godkendelsesmateriale for leverandører af hjemmepleje og afløsning


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Godkendelseskriterierne og kontraktmaterialet vedrørende hjemmepleje, som gælder for de private leverandører, samt leverandørkravene, som gælder både for de private leverandører og den kommunale leverandør, er blevet gennemarbejdet.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende materialet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes kontrakter med 2 ud af 3 private leverandører af hjemmepleje og afløsning udløber 30. november 2020, og der er ikke flere muligheder for forlængelser. Med afsæt i godkendelsesmodellen er godkendelseskriterierne samt kontraktmaterialet, som gælder for de private leverandører af hjemmepleje samt leverandørkravene, som gælder både for de private og den kommunale leverandør af hjemmepleje derfor blevet gennemarbejdet.

Ændringerne er lavet dels på baggrund af at mange private hjemmeplejeleverandører er gået konkurs over de seneste år, og dels for at sikre, at de virksomheder, som godkendes som leverandører af hjemmepleje i Brønderslev Kommune, også kan levere en fagligt acceptabel ydelse. Ud over en række mindre administrative ændringer er der følgende større ændringer:

Der opstilles krav om, at ansøgere for at blive godkendt:

 • Ikke må have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover jf. servicelovens § 92 stk. 3
 • Skal stille en bankgaranti fra kontraktperiodens start jf. kontraktens § 17.1 og 17.2
 • Skal have minimum 2 års erfaring med at løse tilsvarende opgaver for Brønderslev Kommune eller andre kommuner.
 • Skal fremsende revisorpåtegnede regnskaber for de seneste 3 år, under forudsætning af at virksomheden har eksisteret i 3 år, og der må ikke i revisorpåtegningen for det nyeste regnskab være taget forbehold for fremtidig drift.
 • Skal fremsende en liste over de betydeligste tilsvarende opgaver, som virksomheden har løst de seneste 3 år, under forudsætning af, at virksomheden har eksisteret i 3 år.
 • Skal have en positiv soliditetsgrad i minimum 2 ud af de seneste 3 år.

Desuden indføres følgende ændringer for godkendte leverandører:

 • De private leverandører skal hvert år fremsende sine skatteregnskaber til kommunen jf. servicelovens § 92 stk. 3.
 • Alle forløb efter servicelovens § 83a samles hos den kommunale leverandør for at skabe en organisation med et tilstrækkeligt brugergrundlag til, at der opbygges viden om metoder og effekter blandt medarbejderne og så tidsforbruget til koordineringsmøder omkring den enkelte borger mindskes.
 • Leverandørerne får mulighed for at benytte ufaglærte medarbejdere i mindre omfang. Således må ufaglærte ansættes i vikariater af op til 3 måneders varighed primært i forbindelse med afvikling af hovedferie blandt leverandørens faste medarbejdere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til godkendelseskrav, leverandørkrav og kontrakt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af budgetudkast for 2021 for ældreboliger i Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO

Godkendelse af forslag til driftsbudget for 2021 for ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og økonomikonsulent Henrik Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Fredensbo har fremsendt udkast til driftsbudgetter for 2021 for plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Der er budgetteret med følgende huslejeændringer for beboerne:

Afdeling 935-0, Elmehøj

Huslejeforøgelsen udgør 3,5 %, svarende til 181 kr. pr. måned pr. lejemål.

Dette skyldes, at der er behov for forøgelse af henlæggelser til planlagt vedligehold. Der skal males vinduer og andet træværk i 2020/2021, hvilket vil reducere henlæggelserne væsentligt.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et overskud på 62.939 kr. Overskuddet skyldes besparelser på renholdelses- og vedligeholdelseskontiene, hovedsageligt vedligeholdelse på ”bygning boligdel”.

Afdeling 936-0, Rosengården

Huslejeforøgelsen udgør 1 %, svarende til 65 kr. pr. måned pr. lejemål.

Stigningen skyldes almindelige prisreguleringer.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et overskud på 41.856 kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på renholdelses- og vedligeholdelseskontiene.

Afdeling 936-1, Voldgade, Jerslev Ældreboliger

Huslejeforøgelsen udgør 0 %

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et underskud på 90.810 kr., hvilket skyldes korrektion vedr. tidligere år i forbindelse med overtagelsen af administrationsopgaven fra Lejerbo, som reelt betyder en forskydning mellem 2019 og 2020. Korrigeret herfor er regnskabsresultatet for 2019 positivt.

Afdeling 937-0, Valdemarsgade

Huslejeforøgelsen udgør 1,5 %, svarende til 102 kr. pr. måned pr. lejemål.

Stigningen skyldes almindelige prisreguleringer.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et underskud på 28.046 kr. Underskuddet er bl.a. opstået grundet forøgelse af offentlige og andre faste udgifter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2021 for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 8:

Budgetudkast for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade godkendt.

Budgetudkast for ældreboligerne i Jerslev udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. september 2020:

Afdeling 936-1, Voldgade, Jerslev Ældreboliger

Huslejeforøgelsen udgør 2 %.

Huslejeforhøjelsen giver sammen med budgettet i øvrigt mulighed for at lave nødvendig renovering og istandsættelse af de enkelte boliger, således at disse over en årrække får et løft.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2021 for ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Ældreomsorgsudvalget, 9. september 2020, pkt. 6:

Udsat.

Udvalget ønsker en gennemgang af budget- og regnskabsprocedurer.

Jan Thaibert var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 30. september 2020:

Der gives en gennemgang af spørgsmål stillet vedrørende budget 2020 samt budget 2021 vedrørende Voldgade, Jerslev ved økonomikonsulent Henrik Lykke.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2021 for ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Beslutning

Udsat.

Udvalget ønsker de vedtagne budgetter for 2021 for de tre plejecentre gennemgået.

Bilag

Til toppen


6. Beredskabsplan til ældreområdet i tilfælde af Corona-udbrud


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet beredskabsplaner for plejecentrene, Frit Valg og Hjemmesygeplejen i tilfælde af et lokalt Corona-udbrud.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Da Corona-virus pludselig ramte Danmark og senere plejecentret Valdemarsgade, stod Brønderslev Kommune pludselig i en ny situation, der krævede helt ny planlægning.

På baggrund af de erfaringer, der blev gjort i marts 2020, er der nu udarbejdet en beredskabsplan for henholdsvis plejecentrene, Frit Valg og Hjemmesygeplejen i tilfælde af, at dele af de områder rammes af Corona-virus og er nødsaget til at hjemsende mange medarbejdere.

Beredskabsplanerne er en køreplan for, hvordan de nødvendige medarbejderressourcer skaffes ud fra en prioriteret rækkefølge, hvor de enkelte områder hjælper hinanden. Beredskabsplanerne er udarbejdet med og godkendt af områdelederne samt fællestillidsrepræsentanterne.

Som tillæg til beredskabsplanerne skal der udarbejdes en lokalaftale, der indeholder oplysninger om, hvad de enkelte medarbejdere kan forvente, hvis der opstår et Corona-udbrud og de må flyttes til et andet arbejdsområde end deres vanlige. Denne lokalaftale er ikke udarbejdet endnu.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender beredskabsplanerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19.

Herunder:

 • Plejecenterområdet
 • Dagtilbud
 • Frit Valg – ydelser og drift
 • Sygeplejen
 • Akutpladser – 12 ekstra pladser på Margrethelund
 • Bemanding fra andre områder i kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der er blevet uddannet personale til at teste kolleger for covid i overensstemmelse med retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Første runde test sker i uge 41.

Aktivitetscentre genåbnes 4. oktober 2020.

Besøgsrestriktion på Margrethelund ophæves med virkning fra 1. oktober 2020.

Til toppen


8. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger referat fra bestyrelsesmøde i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi den 4. september 2020.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. september 2020. De væsentligste punkter var følgende:

 • Covid-19 status
 • Godkendelse af halvårsregnskabet for 2020
 • Godkendelse af budget 2021

Desuden var der status ved direktøren.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. september 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 23. september 2020, pkt. 3:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Mødekalender 2021 for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2021 kan godkendes endeligt.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Ældreomsorgsudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 08.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender mødekalender 2021 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 1. halvår for 2020. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 34 %, hvilket er 5 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i perioden afgjort 62 sager i Brønderslev Kommune. Her er 38 stadfæstet, i 3 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 17 sager er afgørelsen blevet hjemvist og i 4 sager er klagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2020 afgjort 62 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 4 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 3 af sagerne og i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 16 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 12 af sagerne. I 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret, 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 1 sag er blevet afvist.

Sygedagpenge

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 8 sager. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 7 af sagerne og 1 sag er blevet afvist.

Serviceloven

Inden for servicelovens område er der afgjort 33 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 15 af sagerne, 1 afgørelse er blevet ændret, 15 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 2 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 1 klage indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lov om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 5 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 34 og for hele landet er omgørelsesprocenten 29 i 1. halvår 2020. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 22. september 2020, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Det er vigtigt at fastslå, at ”hjemviste” ikke er det samme som ”ændrede”, da hjemviste oftest er udtryk for manglende dokumentation i forhold til juridiske krav, men ikke socialfaglige fejl.

Det bemærkes endvidere, at Brønderslev Kommunes andel af klager er noget mindre, end hvad der skulle forventes efter befolkningstal.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Orientering om implementering af nyt hjælpemiddelsystem, som betyder at sagsbehandlingstiden kan blive forlænget
 • Orientering om status om sag for flow på plejecentrene
 • Orientering om tidsplan for ombygning af Margrethelund. Tidsplan udsendes til udvalget
 • Orientering om pulje, som kan ansøges i forlængelse af værdighedspolitikken. Brønderslev Kommune søger puljen

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering om klagesager i 2020


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 1. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer