Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 2. december 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Punkt 5 og 8 udsættes.

Til toppen


3. Drøftelse af hjælp til borgere i forbindelse med udskrivning fra sygehus


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af praktisk hjælp i forbindelse med udskrivning fra sygehus.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Christen Hansen Bager ønsker dels en orientering om, hvorledes Visitation og sygehus samarbejder og koordinerer indsatsen, når en person udskrives fra sygehus, dels en drøftelse af, hvordan vi sikrer, at borgeren og hans/hendes nærmeste får den bedste service allerede fra borgerens indlæggelse og efterfølgende hjemkomst.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd anmoder Ældreomsorgsudvalget om at drøfte sagen.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 11. november 2020, pkt. 14:

Udsættes til næste møde.

Beslutning

Udvalget ønsker udarbejdet en kvalitetsstandard for midlertidig hjælp.

Til toppen


4. Afrapportering på Træning før hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Med afsæt i drøftelserne på fællesmødet mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 16. november 2018, blev pilotprojektet ”Træning før hjælpemidler” igangsat, og er nu afsluttet.

Der er nu udarbejdet evaluering og anbefaling på baggrund af projektet som Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om det kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På fællesmødet mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 16. november 2018 blev temaet ”Hjælpemidler: Egenmestring – skal/skal ikke?” drøftet. Der var generelt enighed om, at borgere, der kan genoptrænes, skal tilbydes træning, før der bevilges hjælpemidler eller hjemmehjælp, hvilket er i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes ældrepolitik – ”Et aktivt ældreliv – den, der kan selv, vil og skal selv”.

Med afsæt i disse drøftelser besluttede Ældreomsorgsudvalget den 21. august 2019 at igangsætte pilotprojektet ”Træning før hjælpemidler”, som havde til formål at afdække, hvorvidt investering i træning fører til en øget grad af selvhjulpenhed, så borger kan klare sig længere i eget hjem med øget livskvalitet til følge. Projektet skulle køre fra primo september 2019 til marts 2020, men grundet COVID-19 har der imidlertid været en forsinkelse af færdiggørelsen af projektet, men der er nu udarbejdet evaluering af projektet og lavet en anbefaling på baggrund af evalueringen.

Projektets succeskriterie var, at de borgere, der gennemførte træningsforløbene, efterfølgende ville have et nedsat behov for hjælp, og målgruppen omfattede udvalgte borgere, der var bevilget toiletforhøjer, modtog hjælp fra fritvalgsleverandør og havde rehabiliteringspotentiale.

Der er i projektperioden kørt to hold igennem med 6 deltagere på hvert hold, som har været i målgruppen og har ønsket at deltage. På hvert hold har 1 af deltagerne ikke gennemført forløbet, og 1 er aldrig startet op. Det vil sige, at 8 af de 12 deltagere har gennemført træningsforløbet.

Overordnet viser testene, at en intensiv træningsindsats har gjort det muligt at fastholde – og ovenikøbet forbedre – deltagernes funktionsniveau og selvhjulpenhed, hvilket understøttes af medarbejderne i frit valgs oplevelser af ændringer i deltagernes funktionsniveau – både under og efter træningsforløbet (jf. bilag 1).

Økonomisk peger resultaterne på, at et intensivt træningsforløb inden – eller eventuelt suppleret af – bevilling af et hjælpemiddel, kan forbedre eller fastholde funktionsniveauet og dermed udskyde behovet for hjælp.

Det vurderes således, at projektet har været en succes, da behovet for yderligere hjælp udskydes ved en intensiv træningsindsats.

Anbefaling

Det anbefales, at det intensive træningsforløb/projektpakken (jf. bilag 2) fremover indgår som en del af 83a-rehabiliteringsforløbene til borgere, som udelukkende har behov for et hjælpemiddel, da dette ikke er udgiftsdrivende for kommunen.

Det vil sige, at borgere som søger om et hjælpemiddel, fx en rollator, badebænk, toiletstol mv., tilbydes det intensive træningsforløb – enten alene eller suppleret af hjælpemidlet. Formålet med indsatsen vil være at afhjælpe behovet for hjælpemidlet, hvis det er muligt og på længere sigt udsætte behovet for hjælp.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager evalueringen til efterretning og beslutter, hvorvidt projektpakken skal indgå som en del af 83a-rehabiliteringsforløbene.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 4. november 2020, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Ældrerådet efterspørger, hvilken gruppe der udpeges til at deltage i projektet fremadrettet.

Ældrerådet anbefaler, at projektpakken fastholdes og ønsker, at den indgår som en fast bestanddel af rehabiliteringen fremadrettet.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og godkender, at projektpakken fremover skal indgå som en del af § 83a-rehabiliteringsforløbene.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelsområdet er blevet revideret. Der er udarbejdet 2 nye kvalitetsstandarder.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om de reviderede, de uændrede og de nye kvalitetsstandarder kan godkendes samt at kvalitetsstandarden for madservice udgår.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder for SEL § 118 Pasning af nærtstående samt §§ 119-121 Plejevederlag til pasning af døende, da borgere, der ansøger om disse indsatser, ofte er i en presset situation, som gør det svært at huske alt det, der er talt om. Begge kvalitetsstandarder er derfor lavet for at kunne udlevere skriftligt materiale til borgere.

Specifikt for kvalitetsstandarden for Plejevederlag til pasning af døende, ønskes en politisk beslutning om, at plejevederlaget stoppes i forbindelse med ophold på hospice efter 14 dage.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på at præcisere indholdet, så ydelsernes rammer bliver tydeligere - både for medarbejdere og borgere.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Boligindretning

Sagsbehandlingsfrist ændret fra 12 til 9 måneder, og Levering af indsats ændret, idet Brønderslev Kommune ikke længere har indkøbsaftaler med håndværkere, hvorfor Visitationen frit kan vælge håndværker. Det afspejler således gældende praksis.

 • Forebyggende hjemmebesøg

Afsnit slettet under Indhold, da det går igen under Omfang/varighed.

 • Fribefordring

Klagemulighed er rettet til Styrelsen for patientklager, og ikke Styrelsen for patientsikkerhed, så det svarer til gældende praksis.

 • Hjemmesygepleje

Tilrettet lovgivningen under Målgruppe/tildelingskriterier.

 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

Afsnit under Målgruppe/tildelingskriterier og tildeling slettet, så det svarer til den gældende praksis på området.

 • Individuel handicapkørsel

Ankemulighed er slettet, da det er NT’s ansvar at gøre opmærksom på dette i deres klagevejledning.

 • Nødkald

Tilføjet afsnit om nøglebokse, da nogle borgere ønsker en nøgleboks af tryghedshensyn. Det er derfor hensigtsmæssigt, at det fremgår i hvilke situationer, man kan få den.

 • Periodevis aflastning

Margretelund tilføjet, da indsatsen nu også leveres her

 • Rehabiliteringsforløb

Mulighed for frit valg af leverandør er slettet, da Ældreomsorgsudvalget den 6. maj 2020 besluttede, at rehabiliteringsforløb efter SEL § 83a ikke er omfattet af frit valg fra 1. januar 2021.

 • Støtte til køb af bil

Økonomirammer rettet til 2020-niveau

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Afløsning-aflastning
 • Aktivitetstilbud til demente
 • Forbrugsgoder
 • Hjælpemidler
 • Klippekort
 • Midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning
 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Støtte og vejledning
 • Ældreboliger

Kvalitetsstandarder, der udgår

Madservice udgår som kvalitetsstandard, da det bliver gjort til en selvbetjeningsløsning i 2021.

Kvalitetsstandarder, der afventer afklaring

Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget, så snart de er færdigreviderede:

 • Døgnkost på plejecentre
 • Hjælp til beboere i plejebolig
 • Omsorgs- og specialtandpleje

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender

 • de reviderede og de uændrede kvalitetsstandarder.
 • de nye kvalitetsstandarder, herunder at det for Plejevederlag til pasning af døende godkendes, at plejevederlaget stoppes i forbindelse med ophold på hospice efter 14 dage.
 • at kvalitetsstandarden for madservice udgår.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 25. november 2020, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

 • Ældrerådet anbefaler, at kvalitetsstandarderne skrives i et sprog, der er let tilgængeligt for den enkelte borger
 • Ældrerådet anbefaler, at sagsbehandlingstiderne nedsættes til de aktuelle behandlingstider generelt
 • I forhold til patientklager og kontakt til NT bør der være mulighed for personlig hjælp til indberetning af klager, således det ikke kun er muligt elektronisk
 • Ældrerådet ønsker svar på, om kvalitetsstandarder udleveres i borgers hjem
Beslutning

Udvalget ønsker i sommeren 2021 forelagt en sag om revurdering af sagsbehandlingstiderne.

Udvalget ønsker kvalitetsstandarder skrevet i et mere mundret sprog. Der søges nedsat et panel bestående af repræsentanter fra udvalget og Ældrerådet, som deltager i den sproglige tilretning af kvalitetsstandarder for 2021.

Udsat, og behandlingen ønskes fordelt på flere møder.

Bilag

Til toppen


6. Status på omdannelsen af Hellevadlund Plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/Fag MED for Sundhed og Velfærd

Ældreomsorgsudvalget orienteres om fremdriften i omdannelsen af Hellevadlund Plejecenter til aflastningspladser og rehabiliteringscenter.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget blev den 30. september 2020 orienteret om, at arbejdet med etableringen af Hellevadlund Rehabiliteringscenter og Hellevadlund Aflastningspladser, som har været sat i stå pga. Covid-19, er blevet genoptaget. Udvalget ønskede løbende en orientering om fremdriften og økonomien i projektet. Arbejdet har endnu en gang været sat i stå i en periode pga. nedlukningen af kommunegrænser i Nordjylland. Der er aktuelt 5 faste beboere på Hellevadlund Plejecenter. De 5 beboere flyttes ikke.

Omplacering og opsigelse af medarbejdere

Processen omkring forflytning af medarbejderne på Hellevadlund Plejecenter er nu afsluttet. Nogle medarbejdere har valgt at gå på efterløn/pension, en medarbejder har fået nyt job, og brugen af timelønnede afløsere begrænses. Enkelte medarbejdere vil fra 1. januar 2021 dele deres arbejdstid mellem Hellevadlund Plejecenter og Elmehøj Plejecenter.

Aflastningspladserne

I den del af bygningen, hvor aflastningspladserne fremadrettet skal være, er arbejdet med at etablere de fysiske rammer påbegyndt: Det eksisterende anretterkøkken ombygges, således at der fremadrettet vil kunne tilberedes de måltider til beboerne, som ikke leveres fra Nordjysk Mad. Endvidere etableres et personalekontor med 2 arbejdspladser samt et lille spisebord, hvor medarbejderne kan dokumentere og spise deres medbragte mad. Endvidere opsættes wifi i hele bygningen. Arbejdet forventes afsluttet i januar 2021. Der vil senere blive arbejdet med etableringen af et kontor til lederen af aflastningspladserne.

Rehabiliteringscentret

Når rammerne for aflastningspladserne er på plads, tømmes aflastningspladserne i den del af bygningen, der skal rumme rehabiliteringscentret, og arbejdet med at skabe de fysiske rammer for rehabiliteringscentret igangsættes.

Stillingen som leder af rehabiliteringscenteret opslås primo december med henblik på besættelse 1. marts 2021.

Synergieffekter

Der arbejdes på de synergieffekter, der kan skabes mellem Hellevadlund Plejecenter og Hellevadlund Rehabiliteringscenter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 25. november 2020, pkt. 7:

Taget til efterretning med den bemærkning, at processen ses meget langtrukket.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


7. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Udmøntning af puljer i budget 2021


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte ønsker til og principper for udmøntning af puljer afsat i budget 2021 på tilsammen 4,744 mio. kr. årligt.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I budget 2021 er der afsat følgende tre puljer under Ældreomsorgsudvalget:

Normering på plejecenterområdet, 3,0 mio. kr.

Ramme til imødekommelse af driftsønsker, 1,5 mio. kr.

Pulje til bekæmpelse af ensomhed, 0,244 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 besluttet at reservere 0,4 mio. kr. årligt til indkøb af iPads til SOSU-personale. Beløbet finansieres af ramme til imødekommelse af driftsønsker.

Økonomiudvalget vil på sit møde den 9. december 2020 tage stilling til, i hvilket regi de enkelte delelementer i budget 2021 besluttes.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvordan de afsatte puljer ønskes udmøntet. Af vedlagte bilag fremgår de ønsker, som blev fremlagt til budget 2021. De afsatte puljebeløb flugter beløbsmæssigt med de fremsatte budgetønsker, men andre hensyn end beskrevet i ønskerne kan naturligvis også bringes i spil ved udmøntningen.

Forvaltningen foreslår en udmøntning i 2 faser, hvor principper, ønsker mv. fastlægges i 1. fase, samt at forvaltningen på dette grundlag i fase 2 laver et konkret forslag til udmøntning af de afsatte puljer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter ønsker til og principper for udmøntning af de 3 puljer i budget 2021, samt at forvaltningen til et efterfølgende udvalgsmøde fremlægger forslag til udmøntning.

Økonomi

Ingen bemærkning

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


9. Nedbringelse af tiden for genudlejningsflow på plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt plejecentrene i særlige tilfælde fremadrettet skal stå for tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering af indboet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgssagen den 6. maj 2020 om Flow i ind- og udflytning på plejecentre, ønskede udvalget at få forelagt en plan for nedbringelse af tidsrum fra en borger dør, til en ny borger flytter ind i den tomme bolig. Fagforvaltningen har siden iværksat forskellige tiltag, og fundet enkelte steder, hvor det anses som muligt at optimere processerne i genudlejningsflowet.

Dialog med boligselskaberne og Ejendomsservice

Et led i processen med at nedbringe den samlede tid har været en drøftelse med de relevante boligselskaber om deres rolle i denne proces. Fagforvaltningen har derfor i løbet af sommeren 2020 afholdt møder med de tre boligselskaber, henholdsvis Fredensbo, Sundby-Hvorup og P.M., som henholdsvis ejer eller varetager administrationen af de kommunale plejecentre i Brønderslev Kommune. Fagforvaltningen arrangerer endnu et møde med Boligforeningen P.M. med henblik på dialog om nedbringelse af de pårørendes opsigelsesperiode, som her er længere end på de andre plejecentre.

Møderne har omhandlet tidsramme for genudlejning af plejecenterboliger, herunder særligt muligheden for fleksibilitet i forhold til indflytningsdato. Der var en god dialog på møderne om at fortsætte arbejdet med at fremme hurtig genudlejning af plejecenterboligerne, og boligselskaberne har fremsendt en række oplysninger, der har forbedret det datagrundlag, som forelå til mødet den 6. maj 2020. Dette uddybes i vedlagte bilag 1 og bilag 2.

I nogle tilfælde er der udfordringer med at finde nye lejere. Det betyder, at der går længere tid inden en tom bolig er lejet ud. Dette kan skyldes, at der i perioder ikke er nogen på ventelisten (særligt til demensboligerne), hvorfor disse lejligheder i perioder står tomme. I andre tilfælde afslår den første borger, som bliver tilbudt boligen, hvorfor boligen skal tilbydes en anden eller en tredje borger, hvilket forlænge flowet. Dette uddybes i bilag 3.

Fagforvaltningen har endvidere været i dialog med Ejendomsservice angående procedure for tømning og syn af lejlighederne på Plejecenter Margrethelund, som hører under kommunens administration.

Processen med iværksættelse af de ovenstående forskellige tiltag har medvirket til at skærpe vigtigheden af et hurtigt flow i genudlejningerne overfor alle involverede aktører.

Tømning af boet

Udvalget har tidligere drøftet muligheden for, at plejecentrene kunne varetage opgaven med tømning af boliger for at fremme genudlejningsflowet, og bedt om at få belyst muligheden herfor.

Plejecenterområdet oplyser, at mange pårørende ofte er hurtige til at få tømt lejlighederne. I visse tilfælde må tømningen af boet dog udsættes, da der afventes en skifteretsattest. Hvis plejecenterboligen skal tømmes, inden der er taget stilling til boets behandling, kan det ske på to måder.

Hvis der er en god kontakt med de pårørende og de pårørende er enige om forløbet, kan de pårørende i samarbejde med plejecentret udfylde en rydningserklæring, der sendes til skifteretten. I erklæringen kvitterer de pårørende for, hvilke indbo-genstande, de har fået udleveret, og de kvitterer for, at de forpligtiger sig til at tilbagelevere de pågældende indbo-genstande, såfremt Skifteretten efterfølgende træffer beslutning om at udlevere boet til en anden berettiget. Denne mulighed anvender plejecentrene allerede.

Såfremt der ikke er god kontakt til eller medvirken fra de pårørende, anbefales brugen af en rydningserklæring ikke. I det tilfælde kan plejecentret vælge at tømme boligen og således flytte indboet til opmagasinering andetsteds, så længe dette kan ske forsvarligt mens skifterettens behandling af boet afventes. Kommunen bærer det juridiske ansvar for indbogenstandene. Udgifterne forbundet med tømning af boet tilfalder som udgangspunkt kommunen.

Plejecenterområdet oplyser, at der ikke er tilstrækkeligt med lokaler til opmagasinering af den afdødes ejendele på plejecentrenes matrikler. Træffes der beslutning om, at boet skal kunne tømmes kommunalt, vil det derfor for hovedparten af plejecentrene blive nødvendigt at indgå aftaler med virksomheder til opmagasinering og hyring af flyttefolk. Endvidere skal kommunen fastlægge generelle retningslinjer for opmagasinering og rydning af afdødes indbo, herunder retningslinjer for kontakt til arvingerne, registrering og særlig opbevaring af værdigenstande, udlevering af indbo med videre for at sikre, at opbevaringen sker på betryggende måde og værne om personalet, så disse ikke skal stilles ansvarlige for afdødes værdigenstande.

Alternativt må man acceptere, at genudlejningsflowet i visse tilfælde forlænges og bevare nuværende niveau for genudlejningsflow.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt plejecentrene fremadrettet skal stå for tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering af indboet i de tilfælde, det kan blive nødvendigt.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 4. november 2020, pkt. 8:

Til trods for, at der gennem en længere periode har været fokus på nedbringelsen, ser det ikke ud til at have båret frugt endnu.

Ældrerådet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at nedbringe genudlejningsflowet.

Beslutning

Udvalget ønsker fortsat fokus på en optimering af genudlejningsflowet, og ønsker i forlængelse heraf forelagt en sag om materiale, som kan lægges på hjemmesiden om 2 måneder. Desuden ønskes datagrundlaget i bilag 1 opdateret inden udgangen af 3. kvartal 2021.

Udvalget ønsker undersøgt, udgifterne forbundet med tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering af indboet kan pålignes boet, eller om dette vil være en kommunal udgift.

Bilag

Til toppen


10. Kortlægning over ejerforhold og ejerforeninger på plejecentrene i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender til orientering en kortlægning over ejerforhold og ejerforeninger på plejecentrene i Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Plejecentrene i Brønderslev Kommune er inddelt i 3 kategorier, afhængig af ejerforholdet.

I den første kategori ejer Brønderslev Kommune bygningerne. I anden kategori ejer både Brønderslev Kommune og en boligforening hver en andel af bygningen, mens bygningerne i den tredje kategori ejes af et boligselskab/boligforening eller organisation.

Ejerforholdet har betydning for Brønderslev Kommunes indflydelse på den økonomiske forvaltning af bygningen.

Brønderslev Kommune står for den økonomiske forvaltning for de bygninger, som kommunen selv ejer.

Brønderslev Kommune har indflydelse på den økonomiske drift og disponering på de plejecentre, hvor der er to ejere, men boligselskabet/boligforeningen bestemmer også over denne økonomiske forvaltning. Derfor er der oprettet en ejerforening med repræsentanter fra begge steder.

I de to ovenstående situationer har kommunen således forskellige grader af indflydelse på, hvordan de langsigtede midler bliver anvendt til vedligehold af bygningerne med mere. Denne indflydelse har kommunen ikke i forhold til bygningerne, som er omfattet i den omtalte tredje kategori, hvor boligselskabet/boligforeningen eller en organisation (Danske Diakonhjem) ejer og driver bygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget ønsker udredt, hvordan de juridiske forhold er omkring bestyrelsesmøde på plejecentre, som er ejet af kommunens eget boligselskab. Tilsvarende ønskes rammerne for beboerdemokrati belyst.

Bilag

Til toppen


11. Hensættelser og langsigtede vedligeholdelsesplaner på kommunalt ejede plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

På mødet gives en gennemgang af plejecentrene Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgades hensættelser og langsigtede vedligeholdelsesplaner med udgangspunkt i det vedtagne budget 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke, økonomikonsulent Henrik Lykke, administrationschef Dorthe Nielsen, Fredensbo og driftschef Kurt Schack, Fredensbo deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget bad på mødet den 30. september 2020 om en gennemgang af hensættelser og de langsigtede vedligeholdelsesplaner for de tre kommunalt ejede plejecentre. Udgangspunktet for gennemgangen er de vedtagne budgetter for 2021.

På mødet bliver der givet en gennemgang af hensættelser og de langsigtede vedligeholdelsesplaner vedrørende plejecentrene Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Fredensbo redegjorde for, at de afsatte midler til vedligeholdelse er rimelige på de tre plejecentre.

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


12. Renovering af ældreboligerne Voldgade, Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender renoveringsrapport for rækkehusene i Voldgade, Jerslev på baggrund af udvalgets beslutning 10. juni 2020 om, at der skal laves mindre istandsættelser løbende, når boligerne bliver tomme.

Renoveringsrapporten fremsendes med henblik på, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt niveauet for renovering skal fastholdes på det nuværende niveau, eller om det skal ændres.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune ejer de 16 ældreboliger (8 dobbelthuse) på adressen Voldgade i Jerslev, og bygningerne administreres af Boligforeningen Fredensbo. Fagforvaltningen har indhentet en renoveringsrapport fra boligselskabet for disse boliger. Rapporten skal ses som et redskab, der synliggør problemstillingerne ved boligerne. I rapporten gennemgås emnerne; tag udvendigt, tag indvendigt, vinduer/døre, gulve, køkken, badeværelse, tekniske installationer og ydervægge. For hvert emne er der udarbejdet overslagspriser for renovering. Sammenlagt løber de anslåede priser op i ca. 950.000 kr. incl. moms pr. dobbelthus. Dette beløber sig til 7,6 mio. kr. for totalrenovering af alle boligerne.

Økonomi

Der er ingen restgæld i boligerne, men der budgetteres med en årlig betaling svarende til den tidligere betaling på lån til LandsByggeFonden (LBF) på til 271.000 kr./år.

I alt er der afsat 1.035.000 kr. til renovering/vedligeholdelse.

År

Midler afsat til renovering/vedligeholdelse

2019 (Uforbrugte midler afsat 260.000 kr. - forbrugt 50.000 kr.)

210.000. kr.

Afsat i 2020

490.000 kr.

Afsat i 2021

335.000 kr.

I alt

1.035.000. kr.


Ved eventuel optagelse af et nyt lån til ombygning af de 16 boliger binder kommunen sig til lånets løbetid.

I det nedenstående er opstillet 3 mulige scenarier for renovering af bygningerne.

Scenarie 1

Den oprindelige plan for ældreboligerne genoptages. Ejendommen blev opkøbt i 2016 med henblik på senere nedrivning, når bygningerne blev vurderet udtjente. Der iværksættes kun minimal istandsættelse, indtil bygningerne vurderes klar til nedrivning.

Scenarie 2

Beslutningen fra juni 2020 om iværksættelse af mindre renoveringer som udskiftning af køkken og lignende udføres, og bygningerne livstidsforlænges således i mindre omfang indenfor det samlede henlæggelsesbeløb, som er til rådighed i dag.

Scenarie 3

På baggrund af renoveringsrapporten drøftes hvilke renoveringstiltag, der skal iværksættes for, at bygningerne kan levetidsforlænges i større omfang. Dette scenarie kan kræve kapitaltilførsel, idet levetidsforlængelsen ikke nødvendigvis vil kunne afholdes indenfor de løbende budgetter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt udvalget fortsat fastholder beslutningen beskrevet i scenarie 2, eller om udvalget ønsker at vælge et andet scenarie, herunder hvordan finansieringsbehovet ønskes løst, hvis de løbende driftsmidler ikke er tilstrækkelige.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen er enige i de tal nævnt i skemaet. Økonomiafdelingen har ikke yderligere kommentarer hertil.

Beslutning

Scenarie 2 fastholdes.

Til toppen


13. Stillingtagen til bevilling af GPS til borgere med demens


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Stillingtagen til serviceniveau for bevilling af GPS til hjemmeboende borgere med demens og lignende udfordringer.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Af Brønderslev Kommunes demenspolitik fremgår det, at kommunen ønsker at bidrage til tryghed i eget hjem, og at brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler skal inddrages. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd oplever på nuværende tidspunkt en stigning i spørgsmål omkring GPS i eget hjem. Det er borgere, der har et ønske om øget tryghed.

Borgere, som får stillet en demensdiagnose, er yngre end tidligere og har ofte en ægtefælle, som stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet. De yngre borgere med en demensdiagnose er i fysisk god form og vil kunne være aktive. Ved at tilbyde GPS til denne gruppe af borgere kan kommunen hjælpe borgere med at blive i eget hjem i længere tid og derved udsætte brug af plejebolig.

Formål

Formålet med GPS-sporingssystemet er at opretholde borgerens bevægelsesfrihed og samtidig forhindre udsættelse for fare. Derudover kan GPS-sporingssystemet sikre borgerens mulighed for at få hjælp, og pårørende/personale har mulighed for at genfinde vedkommende. Med et GPS-sporingssystem øges trygheden for de hjemmeboende borgere og deres pårørende, og den nødvendige støtte sikres, så borgeren kan blive i eget hjem så længe som muligt.

Der foreligger ikke noget lovgivningsmæssigt krav om, at kommunen skal tilbyde udlevering af GPS. Det skal fremgå af det kommunale serviceniveau, såfremt noget sådant ønskes lokalt.

Målgruppe

Målgruppen for bevilling af GPS er borgere, som har betydelig og varig nedsat funktionsevne i form af demens, demenslignende adfærd eller andre kognitive problemstillinger; borgere, der ofte forlader matriklen og har vanskeligheder med at orientere sig.

Det vurderes, at der er ca. 7-10 borgere i målgruppen på nuværende tidspunkt, som ville have gavn af et GPS-sporingssystem.

Serviceniveau

Serviceniveauet for bevilling af GPS forudsætter, at borgere med demens, der bor i eget hjem, har mulighed for at få bevilget GPS, såfremt en demenskoordinator vurderer, at borgeren kan have gavn heraf. Endvidere skal der være en pårørende, som kan varetage den daglige vedligeholdelse og tjek af GPS’en. Pårørende har ansvaret for at hente borger hjem, såfremt borger ikke kommer hjem igen.

GPS’er

Der findes flere firmaer, som leverer GPS-løsninger i form af for eksempel et ur, en halskæde, en skosål og en sporingsbrik. Det er vigtigt, at der vælges et produkt, som borgeren er fortrolig med, når der skal bevilges GPS’er, så det sikres, at den demente ikke tager senderen af. På demensplejecentrene anvendes der på nuværende tidspunkt GPS’er i prisklassen ca. 3.000 kr., hvortil der følger et månedligt abonnement på ca. 250 kr.

Ikke tale om magtanvendelse

Denne type bevilling af GPS er ikke omfattet af magtanvendelsesreglerne, da GPS’en kun skal bevilges til de borgere, som selv giver samtykke hertil.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal kunne bevilges GPS-sporingssystem til borgere i eget hjem med demens og lignende udfordringer.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt der indkøbes 10 GPS'er, vil det medføre en engangsudgift på 30.000 kr. og en udgift på 30.000 kr. pr. år til at dække for abonnementerne.

Finansieringen sker fra Visitationens budget til hjælpemidler.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 25. november 2020, pkt. 8:

Ældrerådet anbefaler, at hjemmeboende demente får tilbudt en GPS samt er det oplyses, at udgiften afholdes af kommunen.

Beslutning

Udvalget godkender bevilling af GPS-sporingssystem fremover.

Til toppen


14. Strategi til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en strategi og redskabskatalog til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de kan godkende strategien og redskabskataloget.

Sagsfremstilling

Med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd i tæt samarbejde med HR og Jobcentret udarbejdet en strategi og dertilhørende redskabskatalog til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Strategien sætter retningen og konkrete mål for det fremadrettede arbejde med "Retningslinje for opfølgning på nærvær/fravær" i ældreplejen. Samtidig udfolder strategien særlige forhold, der gør sig gældende i ældreområdet såsom kultur og italesættelse af fravær samt understøttelse af ledelsen. Strategien rummer derudover en præcisering af det interne tværorganisatoriske samarbejde omkring håndtering af sygefravær på tværs af ældreområdet, HR og Jobcentret. Redskabskataloget indeholder redskaber, der kan understøtte implementeringen af strategien.

Strategien og redskabskataloget er udarbejdet på baggrund af en omfattende kvalitativ og kvantitativ analyse af ældreområdet, hvis formål var at afdække to analysespørgsmål, herunder 1) hvad karakteriserer sygefraværet blandt medarbejdere i Frit Valg og Plejecenterområdet i dag samt 2) afdækning af hvordan medarbejdere og ledere arbejder med sygefravær og sygemeldinger i praksis og hvordan samarbejdet fungerer med HR og Jobcentret.

Strategien og redskabskataloget har været til høring i Lokal Med for Frit Valg og Plejecenterområdet, som er positive overfor strategien. Af høringssvarene fremgår, at der efterlyses en pixiudgave af strategien. Dette vil der blive udarbejdet i forbindelse med implementeringen af strategien.

For at kunne nå målsætningen med en reduktion i sygefraværet på 15 % inden 2022 skal to medarbejdere for hvert plejecenter og Frit Valg afdeling understøtte lederne i at oversætte strategien til praksis og tilpasse den lokale forhold. Derudover vil der løbende være opfølgning på implementeringen af strategien i 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender strategien og redskabskataloget til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Personale

Der skal vælges to medarbejdere for hvert plejecenter og Frit Valg afdeling, som skal understøtte lederne i at oversætte strategien til praksis og tilpasse den til lokale forhold. Der er budgetteret med 4 timer ugentligt pr. medarbejder til denne opgave.

Økonomi

Økonomi bemærker, at man har fået tilsagn om tilskud til finansieringen af dette projekt fra STAR på i alt 972.060 kr. i 2020 og 2021.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 25. november 2020, pkt. 3:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og ser frem til at følge strategien op med en orientering i slutningen af år 2021.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 2. december 2020, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Overførsel af pulje til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende overførsel af den resterende pulje til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre til 2021, da det ikke har været muligt at gennemføre de planlagte tiltag i 2020 grundet Covid-19 situationen.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 4. marts 2020 udmøntningen af puljen på 500.000 kr. til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt seniorer. I den forbindelse blev det besluttet, at pengene skulle ud til de frivillige organisationer og foreninger. Inden de kunne komme det, skulle der afholdes to workshops i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund. Det blev også godkendt at samarbejde med en lokal virksomhed, der tidligere har haft succes med at aktivere forskellige frivillige foreninger.

Grundet situationen med Covid-19 er de planlagte workshops flere gange flyttet. Pt. er det uvist, hvornår disse workshops kan afvikles. Fagforvaltningen vil forsøge at afvikle de to workshops i februar 2021.

Der er dog siden udmeldingen af puljen indkommet et enkelt ønske til puljen. En række foreninger i Klokkerholm er gået sammen om at ville oprette en Seniorcafe, hvor de skal mødes to gange om måneden. Det er Klokkerholm Borgerforening, Aktive kvinder, Hellevad-Ørum kirke, Lokalhistorisk arkiv, idrætsforeningen og Klokkerholm hallen. De har den forbindelse ansøgt om 15.000 kr. til afholdelse af disse seniorcafeer, der skal afvikles i løbet af efterår, vinter og foråret 2020/2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender beløbet på 15.000 kr. til Seniorcafe i Klokkerholm.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 11. november 2020, pkt. 10:

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 2. december 2020:

I puljen på 500.000 kr. til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre er der brugt 9.000 kr. til forberedelse af workshops samt 15.000 kr. til Seniorcafé i Klokkerholm, godkendt på mødet den 11. november 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at den resterende pulje på 476.00 kr. overføres til 2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


16. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. november 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 25. november 2020, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Ældrerådet foreslår, ved tomme stuer på Plejecenter Valdemarsgade, at man kunne inddrage disse midlertidigt til aflastningspladser for hjemmeboende demente, velvidende at det kræver en ekstra indsats med flytning og opbevaring.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


17. Levering af hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆO

Den 7. december 2017 godkendte Ældreomsorgsudvalget en samarbejdsaftale mellem Visitationen, Ældre og Hjælpemidler og Vej og Park om levering af genbrugshjælpemidler fra Center for Hjælpemidler I/S til de borgere, som Brønderslev Kommune er handlekommune for samt til Brønderslev Kommunes lokale depoter.

Aftalen udløber med årsskiftet, og der er derfor udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2021.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om samarbejdsaftalen kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 18. juni 2014 godkendte Byrådet oprettelsen af interessentskabet Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S, som med virkning fra 1. januar 2015 har stået for håndtering af hjælpemidler for Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev kommuner. Formålet er at etablere en effektiv og udviklingsorienteret fælles driftsenhed til håndtering og indkøb af genbrugshjælpemidler. Det fælles hjælpemiddeldepot har adresse på Fåborgvej 15a, 9220 Aalborg Øst.

Kørsel med hjælpemidler indgår pt. ikke som en del af Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologis forretningsgrundlag og varetages derfor individuelt af hver af de tre kommuner indtil videre.

Der har siden 1. januar 2015 været indgået aftale mellem Vej og Park og Visitationen, Ældre og Hjælpemidler om levering af hjælpemidler fra det fælles hjælpemiddeldepot og til de borgere, for hvem Brønderslev Kommune er handlekommune samt til Brønderslev Kommunes lokale depoter.

Aftalen udløber 31. december 2020 og er i den forbindelse blevet evalueret og opdateret med afsæt i at hjælpemiddelchaufførernes opgaver er blevet langt mere komplekse og antallet af kørsler er steget over de seneste år, og har i alle år været markant højere end de 2.500 kørsler, som var forventningen, da budgettet blev fastlagt i 2014. Antallet af kørsler pr. år vises i nedenstående diagram. Antallet af kørsler i 2020 angiver forventningen til det samlede antal kørsler i år.

På den baggrund fremsendes udkast til en fornyet samarbejdsaftale mellem Visitationen, Ældre og Hjælpemidler og Vej og Park om kørsel af genbrugshjælpemidler gældende fra 1. januar 2021.


De primære ændringer er:

 • Kørsel med hjælpemidler udvides fra 38 til 60 timer pr. uge fordelt på alle hverdage.
 • Der er indskrevet retningslinier for håndtering af en række forskellige hjælpemidler, herunder bl.a. at Vej og Park fremadrettet sørger for udskiftning af batterier i de elektroniske låse og nøglebokse.
 • Budgettet til kørsel med hjælpemidler er hævet fra 1,3 mio. kr. pr. år til 1,6 mio. kr. pr. år i 2020-niveau. Samtidig faktureres Visitationen ikke fremadrettet for opsætning af ramper, håndtering af nødkald og reparation af nøglebokse. Der er reelt tale om en budgetforhøjelse på 270.000 kr. pr. år i 2020-niveau.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender aftalen.

Personale

De medarbejdere, der er ansat i Vej og Park til løsning af opgaven, vil kunne fortsætte deres arbejde.

Økonomi

Budgettet til løsning af opgaven er afsat i forbindelse med Byrådets beslutning den 18. juni 2014 om etablering af det fælles hjælpemiddeldepot, og udgiftsstigningen på 270 t.kr. afholdes indenfor Visitationens budget til hjælpemidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


18. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19.

Herunder:

 • Plejecenterområdet
 • Dagtilbud
 • Frit Valg – ydelser og drift
 • Sygeplejen
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle situation givet.

Til toppen


19. Implementering af Fælles Sprog III (FSIII)


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Ældreomsorgsudvalget orienteres om, at FSIII-implementeringen vil få følgevirkninger på sagsbehandlingstiden i Visitationen en periode.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

I Økonomiaftalen 2014 mellem regeringen og KL forpligtede KL sig til at implementere FSIII i alle landets kommuner. FSIII indgår som et led i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, og er en fælleskommunal metode til dokumentation og kommunikation på alle fagområder inden for sundhedsområdet i kommunerne.

Implementeringen igangsættes primo 2020 og forventes at være færdig i 1. kvartal 2021.

Opgaven kommer til at omfatte ca. 2.800 borgere fordelt på henholdsvis Visitationen, Det Specialiserede Voksenområde, Hjemmesygeplejen samt kommunale og private leverandører på frit valgsområdet, træningsområdet og plejecentre.

Opgaven indebærer klargøring og opsætning af systemet, hvorefter de ca. 2.800 borgere skal revisiteres efter den nye metode af myndighed. Det vil sige Visitationen samt de visiterende sygeplejersker i hjemmesygeplejen, på plejecentrene og i det specialiserede område.

Udførersiden skal efterfølgende replanlægge alle revisiteringer i planlægningskalenderne. Udover replanlægningen skal en stor del af dokumentationen genindtastes manuelt i overensstemmelse med den nye metode, og medarbejdere i de berørte områder skal undervises i metode og systembrug.

Implementeringen vil derfor i perioder være meget ressourcekrævende, og der må derfor forventes en midlertidig produktionsnedgang, indtil den nye metode er i drift. Ligesom et øget arbejdspres og midlertidig overskridelse af sagsbehandlingsfrister kan forventes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Implementering af FSIII vil få konsekvenser for frit valg, hjemmesygeplejen, plejecentrene, Visitationen og det specialiserede voksenområde blandt andet i form af aflysning af mødeaktiviteter, øget arbejdspres samt overskridelse af sagsbehandlingsfrister.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 5. februar 2020, pkt. 9:

Til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 2. december 2020:

I forbindelse med implementeringen af FSIII er der tidligere oplyst, at en af konsekvenserne af processen er forlængelse - og dermed overskridelse - af sagsbehandlingstider i Visitationen på grund af opgaver med at revisitere de ca. 2.800 borgere efter den nye metode. Efter revisiteringen vil der være en periode med oplæring og tilvænning til den nye måde at arbejde på.

Denne del af processen kommer til at pågå i perioden januar 2021 til maj/juni 2021. I den periode vil der være et øget fokus på at løse opgaver så rationelt som muligt for derved at minimere ophobningen af opgaver. Det vil for eksempel være brug af skærmløsninger til udskrivninger, udvalgte hjemmebesøg, opstartssamtaler til rehabiliterende indsatser – SEL § 83 a. Der vil blive prioriteret i ansøgninger efter vigtighed.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Ældrerådet, 25. november 2020, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


20. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Udvalget ønsker mulighederne for anskaffelse og brug af busser til plejecentrene afdækket.

I forlængelse af nedlukning af de 7 nordjyske kommuner, er der afsat 2 puljer til henholdsvis mad og forebyggelse af ensomhed. Puljerne skal anvendes inden udgangen af 2020.

Orientering om EU-projekt, hvor der er bevilget midler til udvikling af mulighed for at tage urinprøver fra borgere, der anvender ble.

Orientering om at de tre leverandører på frit-valg området fortsætter i en ny aftaleperiode.

Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


24. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 3. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer