Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 10. februar 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Opfølgning på demensstrategien


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I 2018 udarbejdede Sundhed og Velfærd en ny demensstrategi for 2018-2025. Der er årligt lavet opfølgning på strategien, hvor alle initiativer på demensområdet, der er igangsat siden, er samlet.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne-Cathrine Kvist Visborg deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ultimo 2018 godkendte Ældreomsorgsudvalget demensstrategien ”I Brønderslev Kommune er vi fælles om livet med demens”. Strategien går fra 2018-2025, og indeholder 6 temaer. Siden godkendelsen af demensstrategien er den blevet udbredt i Sundhed og Velfærd, og mange nye initiativer er igangsat. Med denne opfølgning er alle initiativerne samlet under demensstrategiens 6 temaer. Nedenfor ses i overskrifter initiativerne i 2020:

1. Demensvenlig kommune

 • Uddannelse af flere demensveninstruktører
 • Huskeugen

2. Tryghed i egen bolig

 • GPS til hjemboende borgere

3. En hverdag, der fungerer for pårørende

 • Målrettet samarbejde med pårørende
 • Ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje ”flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende, der sikrer pårørende et frirum fra sygdommen”
 • Sparring på de frivillige organisationer og foreningers ansøgninger til Sundhedsstyrelsens pulje om ”aflastning af pårørende til mennesker med demens”

4. Mod til at tale om fremtiden

 • Information om plejetestamenter

5. Gode oplevelser

 • Nytårskur
 • Julefrokost i Aktiv med Demens

6. En vedvarende demensindsats

 • Videreførelse af projekt Aktiv med Demens

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. februar 2021, pkt. 8:

Taget til efterretning med følgende bemærkning:

Ældrerådet roser arbejdet. Området er nået langt på tre år.

Ældrerådet ønsker at følge tæt, hvilke tilbud der bliver brugt og er ligeledes meget opmærksomme på tilbuddene til de hjemmeboende demente.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker opmærksomhed på indsatser overfor demente på de almindelige plejecenterpladser.

Bilag

Til toppen


4. Årsrapport for velfærdsteknologi 2020


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/SS/ÆO

Hvert år samles alle de velfærdsteknologiske tiltag for Brønderslev Kommune i en årsrapport.

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2020 fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne-Cathrine Kvist Visborg deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2020 indeholder en beskrivelse af de nye velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2020 samt de projekter, der er planlagt til 2021. Derudover indeholder årsrapporten en liste over de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

2020 blev bl.a. året, hvor online møder/platforme fik et uventet løft på grund af Covid-19. Møder med kollegaer, borgere og samarbejdspartnere blev afholdt virtuelt, og mødeformen blev nytænkt.

Det blev også året, hvor Brønderslev Kommune fik tildelt EU-midler på baggrund af en idé, der blev indsendt via IdéBanken.

Kommunen tilsluttede sig også pilledoseringsmaskinen MedimiSmart sammen med de øvrige nordjyske kommuner. Mange flere initiativer er søsat i 2020, og de er alle samlet i den velfærdsteknologiske årsrapport 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 26. januar 2021, pkt. 8:

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning fra Ældrerådet, 3. februar 2021, pkt. 10:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet ønsker, at Årsrapport for velfærdsteknologi 2020 sættes på dagsordenen til næste møde for afklaring af følgende spørgsmål:

 • Hvordan finder vi som kommune/personale ud af, hvornår borgerne ikke længere kan bruge den teknologi, der er stillet til rådighed?
 • Hvordan er tilfredshedsgraden hos borgerne?

Jan Lindegaard Munkholt fraværende

Beslutning

Til efterretning.

Der ønskes fokus på erfaringerne for borgere og personale ved de enkelte teknologier.

Bilag

Til toppen


5. Forbrug af klippekort blandt hjemmeboende borgere i 2019 og 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender til orientering opgørelse over brug af klippekort og aktivitetsklippekort på Frit Valgs området i henholdsvis 2019 og 2020.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet opgørelser over brug af klippekort og aktivitetsklippekort på Frit Valgs området i henholdsvis 2019 og 2020.

Af bilaget fremgår en oversigt over visiterede (bestilte) og planlagte timer for indsatserne Klippekort og Aktivitetskort i 2019 og 2020, leverandør af ydelserne samt antal borgere der benyttede klippekortene.

Opgørelse på forbrug af Klippekort og Aktivitetsklippekort 2019

Klippekortene blev i 2019 anvendt af 106 borgere. Der blev planlagt 1.938 timer og visiteret 1.780 timer. Størstedelen af timerne blev anvendt hos Frit Valg, efterfulgt af Blæksprutten.

Af bilaget fremgår det, at Aktivitetsklippekortet ikke blev anvendt. Der har været igangsat en stor indsats for at motivere borgere til at tage imod aktivitetsklippekort. I nedenstående tabel er der under aktivitetsklippekort således ikke afregnet for klip, men afregnet for det ressourceforbrug, der har været i forbindelse med opstart af projekt og opsøgning af borgere til aktivitetsklippekortet.

Forbrug og budget 2019 fremgår af nedenstående tabel:

Forbrug

Budget

% af budgettet som blev anvendt

Klippekort 2019

547.267

1.390.000

39 %

Aktivitetsklippekort 2019

206.970

340.000

61 %

Opgørelse på forbrug af Klippekort og Aktivitetsklippekort 2020

Klippekortene blev i 2020 anvendt af 158 borgere. Der blev planlagt 3.086 timer og visiteret 2.997 timer. Størstedelen af timerne blev anvendt hos Frit Valg, efterfulgt af Blæksprutten.

Af bilaget fremgår det, at Aktivitetsklippekortet sjældent blev anvendt. Der har været igangsat en stor indsats for at motivere borgere til at tage imod aktivitetsklippekort. I nedenstående tabel er der under aktivitetsklippekort udover få klip således afregnet for det ressourceforbrug, der har været i forbindelse med opstart af projekt og opsøgning af borgere til aktivitetsklippekortet.

Hvis budget 2020 var blev anvendt fuldt ud (på klippekort), ville der have været bevilget 4.655 timer svarende til 179 klip.

Forbrug og budget 2020 fremgår af nedenstående tabel:

Forbrug

Budget

% af budgettet som blev anvendt

Klippekort 2020

1.180.942

1.410.000

84 %

Aktivitetsklippekort 2020

303.862

345.000

88 %

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. februar 2021, pkt. 4:

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

 • Ældrerådet forventer, at de tildelte midler forbliver til klippekort og aktivitetsklippekort fremadrettet
 • Ældrerådet bemærker, at det stadig kniber med at få udbredt kendskabet til klippekort og foreslår i den forbindelse at inddrage civilsamfundet

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Status på etableringen af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Nyhedsbrev om etablering af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Meyer Ebdrup deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Som bilag fremsendes nyhedsbrev med status på arbejdet med at omdanne Hellevadlund Plejecenter til aflastningspladser og rehabiliteringscenter. Nyhedsbrevet er udarbejdet med henblik på orientering af politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. februar 2021, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget følger projektet nøje.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Efter Ældreomsorgsudvalgets ønske om, at kvalitetsstandarderne på ældre- og hjælpemiddelsområdet fremadrettet behandles over flere møder, fremsendes de næste 8 nu til godkendelse. Der er udarbejdet 2 nye kvalitetsstandarder.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om de reviderede og uændrede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 2. december 2020 ønskede udvalget, at kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelsområdet fremadrettet fordeles på flere møder. Samtidig havde udvalget også spørgsmål vedr. nogle af kvalitetsstandarderne. Svarene på disse spørgsmål følger kvalitetsstandarderne, som de relaterer sig til (jf. bilag).

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder for:

 • SEL § 118 Pasning af nærtstående (spørgsmål og svar – se bilag)
 • SEL §§ 119-121 Plejevederlag til pasning af døende (spørgsmål og svar – se bilag)

Disse er udarbejdet, så de kan udleveres til borgere, der ansøger om disse indsatser, da de ofte er i en presset situation, som gør det svært at huske alt det, der er talt om.

Specifikt for Plejevederlag til pasning af døende ønskes en beslutning om, at plejevederlaget stoppes i forbindelse med ophold på hospice efter 14 dage.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på at præcisere indholdet, så ydelsernes rammer bliver tydeligere - både for medarbejdere og borgere.

Alle kvalitetsstandarder med sagsbehandlingsfrister er sprogligt tilrettet, så sagsbehandlingstiden nu fremgår tydeligere.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

Tilrettet gældende praksis på området, herunder at sagsbehandlingstiden er justeret, da træningshjælpemidler, jf. SEL § 83a og SUL § 140, tidligere hørte under § 113b.

 • Individuel handicapkørsel (spørgsmål og svar – se bilag)

Ankemulighed er slettet, da det er NT’s ansvar at gøre opmærksom på dette i deres klage-vejledning.

 • Midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning

Sagsbehandlingstider indsat.

 • Nødkald (spørgsmål og svar – se bilag)

Afsnit om nøglebokse er tilføjet, da nogle borgere ønsker en nøgleboks af tryghedshensyn. Det er derfor hensigtsmæssigt, at det fremgår i hvilke situationer, man kan få den.

 • Fribefordring (udsat fra sidste møde)

Sagsbehandlingstid tydeliggjort. Klagemulighed er rettet til Styrelsen for Patientklager, og ikke Styrelsen for Patientsikkerhed, så det svarer til gældende praksis.

Uændrede kvalitetsstandarder

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer, herunder tydeliggørelse af sagsbehandlingstid:

 • Hjælpemidler
 • Klippekort
 • Praktisk hjælp

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de nye, reviderede og uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker udarbejdet en ”læse-let” udgave af kvalitetsstandarderne til brug for hjemmesiden.

Bilag

Til toppen


8. Udmøntning af puljer i budget 2021


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte ønsker til og principper for udmøntning af puljer afsat i budget 2021 på tilsammen 4,744 mio. kr. årligt.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I budget 2021 er der afsat følgende tre puljer under Ældreomsorgsudvalget:

Normering på plejecenterområdet, 3,0 mio. kr.

Ramme til imødekommelse af driftsønsker, 1,5 mio. kr.

Pulje til bekæmpelse af ensomhed, 0,244 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 besluttet at reservere 0,4 mio. kr. årligt til indkøb af iPads til SOSU-personale. Beløbet finansieres af ramme til imødekommelse af driftsønsker.

Økonomiudvalget vil på sit møde den 9. december 2020 tage stilling til, i hvilket regi de enkelte delelementer i budget 2021 besluttes.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvordan de afsatte puljer ønskes udmøntet. Af vedlagte bilag fremgår de ønsker, som blev fremlagt til budget 2021. De afsatte puljebeløb flugter beløbsmæssigt med de fremsatte budgetønsker, men andre hensyn end beskrevet i ønskerne kan naturligvis også bringes i spil ved udmøntningen.

Forvaltningen foreslår en udmøntning i 2 faser, hvor principper, ønsker mv. fastlægges i 1. fase, samt at forvaltningen på dette grundlag i fase 2 laver et konkret forslag til udmøntning af de afsatte puljer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter ønsker til og principper for udmøntning af de 3 puljer i budget 2021, samt at forvaltningen til et efterfølgende udvalgsmøde fremlægger forslag til udmøntning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 2. december 2020, pkt. 8:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 13. januar 2021:

Økonomiudvalget har på sit møde den 9. december 2020 godkendt, at de afsatte puljer i budget 2021 udmøntes efter beslutning i Ældreomsorgsudvalget.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 13. januar 2021, pkt. 6:

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde efter drøftelse i de politiske grupper.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. februar 2021:

Til drøftelse på grundlag af vedhæftede bilag.

Beslutning

Udmøntning beskrevet i bilaget godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Afholdelse af udgifter for tømning af boet på plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt plejecentrene i særlige tilfælde fremadrettet skal stå for tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering af indboet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgssagen den 2. december 2020 om nedbringelse af tiden for genudlejningsflow på plejecentre ønskede udvalget at få forelagt materiale, som kan lægges på hjemmesiden. Desuden ønskede udvalget at få undersøgt, om udgifterne forbundet med tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering af indboet kan pålignes boet, eller om dette vil være en kommunal udgift.

Materiale til hjemmesiden

På plejecenterområdet er der udarbejdet pjecen ”Når du mister én, du holder af, på plejecenter”, som er en vejledning til familier ved dødsfald på kommunale plejecentre i Brønderslev Kommune.

I pjecen gennemgås emnerne:

 • Handlinger umiddelbart efter dødsfaldet
 • Kontakt til bedemanden
 • Hvad skal der ske med boligen
 • Tømning af boet
 • Andre praktiske ting

Det fremgår blandt andet, at det er de pårørendes ansvar at opsige lejemålet og få tømt boligen hurtigst muligt, at der skal afventes skifteretsattest og muligheden for at benytte en rydningserklæring. Pjecen ligger på plejecentrenes hjemmeside.

De relevante vejledningsmaterialer i forbindelse med dødsfald på plejecentre målrettet personalet er ikke offentligt tilgængeligt, men ligger på VAR, som er en vidensbase med evidensbaserede procedurer og nyttige funktioner til brug i sundhedsvæsenet.

Plejecentrene anvender den lokalt udarbejdet procedure for kommunens plejecentre ”Dødsfald – hvem gør hvad” (placeret på VAR, heraf fremgår det blandt andet, at spørgsmål omkring skifteret og opsigelse af lejlighed varetages af lederen på stedet

Endvidere benytter personalet proceduren ”Dødsfald på institution: information, planlægning og samarbejde” fra VAR. Af denne procedure fremgår bl.a. afsnittene planlæg det videre forløb sammen med de pårørende (fx kontakt med bedemand, støttegrupper, uddel skriftlig information mv.) og håndter afdødes værdisager og personlige ejendele (eksempelvis at der skal laves aftale med pårørende om evt. afhentning af personlige ejendele).

Dækning af udgifterne forbundet med tømning af plejecenterboligerne

Som udgangspunkt kan et bo ikke pålægges udgifter i forbindelse med tømning og opmagasinering af indbo hos en afdød, selvom det kan forsinke næste indflytning i en plejecenterbolig. Et bo kan kun dække sådanne udgifter i ganske særlige tilfælde, hvor det vurderes at være en nødvendighed at flytte indboet, for at opbevare afdødes aktiver på betryggende måde.

Udgifterne forbundet med tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering tilfalder således plejecentrene.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt plejecentrene fremadrettet skal stå for udgifterne forbundet med tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering af indboet i de tilfælde, det kan blive nødvendigt.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. februar 2021, pkt. 6:

Ældrerådet tager sagen til efterretning og roser brochuren udarbejdet til efterladte.

Ældrerådet udtrykker en vis undren over, at udgiften forbundet med tømning af plejecenterboliger og opmagasinering, tilfalder kommunen.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Beslutning

Udvalget roser den udarbejdede pjece.

Udvalget ønsker, at plejecentrene afholder udgifter til tømning af plejecenterboligerne, og at tømning iværksættes 8 dage efter begravelse/bisættelse.

Der udarbejdes et notat om de juridiske forhold i forbindelse med tømning af boet.

Bilag

Til toppen


10. Kortlægning over ejerforhold og ejerforeninger på plejecentrene i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender til orientering en kortlægning over ejerforhold og ejerforeninger på plejecentrene i Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og jurist Charlotte Bundgaard Andersen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Plejecentrene i Brønderslev Kommune er inddelt i 3 kategorier, afhængig af ejerforholdet.

I den første kategori ejer Brønderslev Kommune bygningerne. I anden kategori ejer både Brønderslev Kommune og en boligforening hver en andel af bygningen, mens bygningerne i den tredje kategori ejes af et boligselskab/boligforening eller organisation.

Ejerforholdet har betydning for Brønderslev Kommunes indflydelse på den økonomiske forvaltning af bygningen.

Brønderslev Kommune står for den økonomiske forvaltning for de bygninger, som kommunen selv ejer.

Brønderslev Kommune har indflydelse på den økonomiske drift og disponering på de plejecentre, hvor der er to ejere, men boligselskabet/boligforeningen bestemmer også over denne økonomiske forvaltning. Derfor er der oprettet en ejerforening med repræsentanter fra begge steder.

I de to ovenstående situationer har kommunen således forskellige grader af indflydelse på, hvordan de langsigtede midler bliver anvendt til vedligehold af bygningerne med mere. Denne indflydelse har kommunen ikke i forhold til bygningerne, som er omfattet i den omtalte tredje kategori, hvor boligselskabet/boligforeningen eller en organisation (Danske Diakonhjem) ejer og driver bygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 2. december 2020, pkt. 10:

Udvalget ønsker udredt, hvordan de juridiske forhold er omkring bestyrelsesmøde på plejecentre, som er ejet af kommunens eget boligselskab. Tilsvarende ønskes rammerne for beboerdemokrati belyst.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. februar 2021:

Jurist Charlotte Bundgaard Andersen vil på mødet gennemgå de juridiske forhold omkring bestyrelsesmøder på plejecentre, som er ejet af kommunens eget boligselskab, samt rammerne for beboerdemokrati. Der vil blive brugt slides til gennemgangen, som efterfølgende tilknyttes sagen.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker en afdækning af, hvordan Byrådet opnår indflydelse på de forskellige plejecentres drift.

Udvalget ønsker desuden beskrevet, hvor delegation af ansvar i forhold til de kommunalt ejede plejecentre er beskrevet, herunder ansvaret for det økonomiske tilsyn.

Bilag

Til toppen


11. Pulje til styrket kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til at styrke kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om projektet til styrket kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene kan godkendes.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om Finansloven for 2020 har Sundhedsstyrelsen afsat en pulje, der har til formål at understøtte det kommunale arbejde med at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen ved at udvikle og afprøve nye innovative veje og reducere unødvendige dokumentationskrav.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden december 2020 til december 2021. Midlerne skal anvendes til at gentænke kvalitetsarbejdet på plejecentrene for at frigøre mere tid til kerneopgaven.

Projektet vil sætte fokus på tre spor:

 • Bestyrelser for alle kommunens plejecentre

Beboere, pårørende og civilsamfundet skal inddrages i ledelsen, driften og kvalitetsudviklingen på plejecentrene. Der etableres derfor bestyrelser for alle plejecentrene, hvor disse grupper er repræsenteret. Bestyrelserne skal være med til at definere, hvad kvalitet er, og hvordan det skal implementeres.

 • Tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre

Bestyrelserne skal sammen med medarbejderne sætte retningen og rammerne for den lokale kvalitet. Det daglige kvalitetsarbejde forankres i tværfaglige kvalitetsteams på plejecentrene. Kvalitetsarbejdet skal være datadrevet med udgangspunkt i kvalitative og kvantitative indikatorer.

 • Nedbringelse af dokumentationsbyrden

For at skabe rum til det lokale kvalitetsarbejde skal der laves analyse af dokumentationen med fokus på at fjerne unødvendig dokumentation og ensrette kvaliteten af den dokumentation, der allerede foretages.

Projektet vil belyse følgende punkter i værdighedspolitikken: 1) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, samt 2) Pårørende.

Puljemidlerne er på 4.884.429 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere til kvalitetsteams, projektledelse, kvalitetsmidler til hvert plejecenter, gennemgang af dokumentationspraksis og løbende erfaringsopsamling.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet til styrket kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene.

Personale

Der er givet puljemidler til frikøb af tre medarbejdere fra hvert plejecenter og projektleder samt ansættelse af en sygeplejerske, fysioterapeut og projektmedarbejder.

Økonomi

Økonomi bemærker, at Brønderslev Kommune har fået tilsagn om midlerne, men at man skal bede om at få udbetalt midlerne ud fra foreløbigt forbrug en gang i kvartalet, samt at der skal afleveres revisionspåtegnet slutregnskab.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. februar 2021, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

 • Ældrerådet anbefaler, at der etableres bestyrelser på de kommunale plejecentre. Bestyrelser der skal være med til at ruste ledelsen, højne kvaliteten samt inddrage civilsamfundet.
 • Ligeledes anbefales vigtigheden i, at Ældreomsorgsudvalget definerer arbejdsområdet for en bestyrelse – hvilke kompetencer tillægges og hvor rekrutteres fra.
 • Ældrerådet er klart af den opfattelse, at Ældrerådet har en plads i bestyrelserne og undres over, at en forening som Ældresagen er nævnt.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Ændring af hjemmeplejens navn ”Frit Valg”


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ønsker at ændre navnet "Frit Valg" til et mere retvisende navn for den kommunale hjemmepleje.

Sagen fremsendes til drøftelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I 2015 blev der igangsat en ny organisering af ældreområdet. Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen blev bl.a. adskilt, og i den forbindelse blev ordet ”Frit Valg” brugt om den arbejdsproces, der lå forude i forhold til organisering af den kommunale hjemmepleje. Da organiseringen var fastlagt, blev navnet ”Frit Valg” ikke ændret og har siden dækket over betegnelsen for den kommunale hjemmepleje.

Det har siden hen vist sig, at betegnelsen kan give anledning til undren, forvirring og behov for forklaring, da ”frit valg” også bliver brugt på mange områder bl.a. madordning. På kommunens hjemmeside bruges ordet ”hjemmehjælp”, når der informeres om visitering til praktisk/personlig pleje. Medarbejderne i Frit Valg oplever, at de ofte må forklare, at de arbejder i den kommunale hjemmepleje, og derfor er der et generelt ønske om, at navnet ændres til ét af nedenstående forslag:

 • Den kommunale hjemmepleje
 • Hjemmeplejen i Brønderslev Kommune

I de omkringliggende kommuner anvendes følgende betegnelser for den kommunale hjemmepleje:

 • Hjørring: Medmennesker
 • Frederikshavn: Den kommunale hjemmepleje
 • Thisted: Hjemmeplejen i Thisted Kommune
 • Jammerbugt: Den kommunale hjemmepleje
 • Aalborg: Hjemmepleje Aalborg

Som led i virksomhedsplanen for fagforvaltningen er der planlagt en profilering af Brønderslev kommunes hjemmepleje med bl.a. billeder og tekst på de kommunale hjemmeplejebiler. Denne profilering vil også have større indvirkning ved at ændre navnet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de opstillede forslag til navneændring af ”Frit Valg”.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. februar 2021, pkt. 11:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og anbefaler, at ”Frit Valg” ændres til ”Hjemmeplejen i Brønderslev Kommune”.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Beslutning

Hjemmeplejen i Brønderslev Kommune valgt.

Til toppen


13. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. januar 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. februar 2021, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021 igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021 igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i lokale MED-udvalg, Råd, institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Beslutning

Udvalget drøftede muligheder for udarbejdelse af omprioriteringskatalog.

Bilag

Til toppen


15. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Plejecenterområdet
 • Dagtilbud
 • Frit Valg - ydelser og drift
 • Sygeplejen
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle status givet.

Til toppen


16. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste, som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Orientering om boliger i Agersted
 • Orientering om, at der er udvalgt 5 firmaer til at give tilbud på ombygning af Margrethelund
 • Orientering om, at ny leverandør af mad til hjemmeboende pensionister er tæt på godkendelse
 • Drøftelse af mulighed for at fastholde SOSU-assistenter

Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


20. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 18. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer