Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 10. marts 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Redegørelse for anvendelse af klippekort på plejecentre i 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der gives i lighed med sidste år en redegørelse til Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om anvendelsen af klippekort på plejecentre i 2020.

Temaet på det årlige tilsyn på plejecentre har været brug af klippekort. Der redegøres for den samlede tilbagemelding fra BDO vedrørende dette.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der var i 2020 afsat 1.301.573 kr. til klippekortsordning på plejecentrere. Midlerne er fordelt til stederne med en lige andel pr. beboer.

Klippekort på plejecentre

Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne i 2020 fik det, der svarer til omkring en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet er beboerens tid, og anvendelsen af klip tager altid udgangspunkt i beboernes interesser og behov. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Alle plejecentre er blevet spurgt, om de har anvendt den tildelte andel, og hvad denne er brugt til indenfor kategorierne ”praktiske opgaver”, ”sociale aktiviteter” og ”ledsagelse udenfor plejecenter”. Herunder ses, hvad der er forbrugt i procent af tildelingen i 2020. Ligeledes fordeling i procent på de enkelte opgaver.

Anvendelse af klippekort på plejecentre i 2020:

Plejecenter

Fordeling af forbrugte klippekort i %

Tildeling i 2020

Forbrugt af tildelt beløb

i %

Praktiske opgaver

Sociale aktiviteter

Ledsagelse udenfor plejecenter

Støberiet

27 %

61 %

12 %

188.748 kr.

106 %

Valdemarsgade

7 %

69 %

24 %

121.900 kr.

104 %

Elmehøj

25 %

60 %

15 %

74.712 kr.

127 %

Hellevadlund

28 %

72 %

0 %

39.322 kr.

109 %

Rosengården

3 %

81 %

16 %

98.306 kr.

118 %

Margrethelund

9 %

71 %

20 %

216.274 kr.

102 %

Stengården

6 %

92 %

2 %

114.035 kr.

111 %

Vivaldi

30 %

70 %

1 %

173.019 kr.

100 %

Kornumgård

25 %

50 %

25 %

275.257 kr.

100 %

I alt

1.301.573 kr.

Konklusion på BDO’s tilsyn

Ved de uanmeldte tilsyn på plejecentrene i 2020 har der været særlig fokus på brugen af klippekort.

Hovedkonklusionerne på disse tilsyn i forhold til brugen af klippekort er, at borgerne har kendskab til klippekortsordningen eller kan berette om diverse aktiviteter, som har baggrund i ordningen, dog afhængig af funktionsniveau. Borgerne oplever sig involveret i og bestemmer selv, hvilke aktiviteter eller hvilken hjælp, de enkelte klip i ordningen skal bruges til, dette afhænger naturligvis også af borgers funktionsniveau. Anvendelsen af klip tager udgangspunkt i borgernes interesser og behov. Generelt er borgernes livshistorie en vigtig inspirationskilde til, hvad klippene skal bruges til. Medarbejderne understøtter borgernes individuelle valg af aktivitet i forbindelse med klippekortsordningen, og kan ligeledes inddrage pårørende i eventuelle forslag til anvendelse af klippekortet, afhængig af borgerens funktionsniveau. Klip anvendes til både spontane og planlagte aktiviteter, fx gåture, oprydning og fælles busture.

Borgernes individuelle forbrug af klip følges løbende, og hvis en borger har opsparet meget tid, informeres medarbejderne og borgeren herom. På to plejecentre er der blandt medarbejderne lidt usikkerhed om, hvordan ordningen helt fungerer.

Borgere på Asaa Friplejehjem får ikke tildelt klippekort, men har mulighed for at tilkøbe ekstra aktivitet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. marts 2021, pkt. 4:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Igangsætning af arbejde omkring revidering af Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: TM/FK/BK/BE/ÆO/SS

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte samarbejdet med frivillige, herunder udfordringer og muligheder, og udpege et af udvalgsmedlemmerne som deltager i en paneldebat.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010. Den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejdet med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, så den kommer til at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger, som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

I et samarbejde mellem Sundhed og Velfærd og Børn og Kultur er vedlagte tids- og procesplan planlagt for arbejdet med Frivilligpolitikken. Der er planlagt inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og en række forskellige frivillige gennem 2 paneldebatter og efterfølgende kvalificering. Målet er, at Byrådet kan vedtage en revideret Frivilligpolitik på møde den 1. september 2021.

Udvalget bedes drøfte det nuværende arbejde med frivillighed på eget område, herunder udfordringer og muligheder, samt hvilke frivillige aktører der er centrale på eget område. Disse frivillige aktører indbydes til paneldebatterne om den kommende politik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter det nuværende samarbejde med frivillige og udpeger en repræsentant fra udvalget til paneldrøftelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard udpeges til paneldrøftelserne.

Bilag

Til toppen


5. Patientsikkerhed, årsrapport 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/HAR/SS/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for patientsikkerhed, 2020. Rapporten dækker alle områder i Sundhed og Velfærd, private leverandører og Sundhedsplejen.

Årsrapporten fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I 2020 er antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser steget i forhold til 2019. Der er indrapporteret 2706 utilsigtede hændelser i 2020. I 2019 var tallet 2.022. Denne stigning skyldes især, at der har været et helt år med samlerapportering.

Styrelsen for Patientsikkerhed åbnede i oktober 2019 mulighed for samlerapportering på henholdsvis "medicin ikke givet" og "fald".

 • Medicin ikke givet, hvor der er indrapporteret 1.106 hændelser i 2020.
 • Fald, hvor der er indrapporteret 1.209 hændelser i 2020.

Begge muligheder for samlerapportering findes kun, hvis hændelsens alvorlighedsgrad svarer til ingen eller mild skade.

Dette betyder i praksis, at de hændelser, hvor der er ingen skade eller mild skade hos borgerne, samles i et fælles dokument i det enkelte område, og indrapporteres på en gang en gang om måneden, hvilket gør indrapporteringen betydelig nemmere.

Arbejdet med utilsigtede hændelser er en integreret del af arbejdet i områderne.

Fokusområder i 2021 vil være:

 • UTH´er omkring ”Medicin ikke givet”.
 • UTH´er omkring ”Fald”.
 • Der ønskes et større samarbejde om tværsektorielle UTH´er i forhold til gensidig læring.
 • Der vil fortsat være fokus på infektionshygiejne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. marts 2021, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af Brønderslev Kommunes Facilitetsstrategi


Resume

Sagsforløb: TM/SS/BS/ÆO/BE/FK/ØK/BY

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune udviklet en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes nye Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Jeppe Østergaard deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune skabt en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021 hos råd, samvirker, haller og aktørerne der har deltaget i processen. Samtidig har der i januar været afholdt et online borgermøde med præsentation af strategien. På bagkant af processen, præsentation for Byrådet i december 2020 og endt høringsperiode er Facilitetsstrategien nu klar til godkendelse.

Høringen har ikke givet anledning til større rettelser i Facilitetsstrategien, og der er vedlagt et dokument med de samlede høringssvar. Der har overvejende været anerkendelse af Facilitetsstrategiens indhold og fremkommet invitation og idéer til igangsættelse af konkrete indsatser.

Det næste skridt i arbejdet med Facilitetsstrategien, efter godkendelse, bliver at prioritere indsatserne under de 3 områder og igangsætte konkrete initiativer der understøtter potentialerne og handlingerne beskrevet i Facilitetsstrategien. Dette arbejde vil igangsættes i et bredt samarbejde på tværs af forvaltninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Facilitetsstrategien.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Drøftelse af hjælp til borgere i forbindelse med udskrivning fra sygehus


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af praktisk hjælp i forbindelse med udskrivning fra sygehus.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Christen Hansen Bager ønsker dels en orientering om, hvorledes Visitation og sygehus samarbejder og koordinerer indsatsen, når en person udskrives fra sygehus, dels en drøftelse af, hvordan vi sikrer, at borgeren og hans/hendes nærmeste får den bedste service allerede fra borgerens indlæggelse og efterfølgende hjemkomst.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd anmoder Ældreomsorgsudvalget om at drøfte sagen.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 11. november 2020, pkt. 14:

Udsættes til næste møde.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 2. december 2020, pkt. 3:

Udvalget ønsker udarbejdet en kvalitetsstandard for midlertidig hjælp.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. marts 2021:

Konstitueret leder af Ældre og Hjælpemidler Annie Vibeke Præstegaard og leder af Hjemmeplejen Gitte Barholt vil på mødet gennemgå arbejdsgangene ved henvendelse om midlertidig praktisk hjælp i forbindelse med udskrivning fra sygehus, eller hvis den raske ægtefælle i en husstand bliver indlagt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget på baggrund af gennemgang af arbejdsgangene tager stilling til, om nuværende praksis for bevilling af midlertidig hjælp er tilstrækkelig.

Beslutning

Udvalget ønsker adgangen til midlertidig hjælp tydeliggjort. Sagen forelægges udvalget efterfølgende.

Til toppen


8. Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Efter Ældreomsorgsudvalgets ønske om, at kvalitetsstandarderne på ældre- og hjælpemiddelsområdet fremadrettet behandles over flere møder, fremsendes de sidste 8 nu til godkendelse. Der er ingen nye kvalitetsstandarder.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om de reviderede og uændrede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 2. december 2020 ønskede udvalget, at kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelsområdet fremadrettet fordeles på flere møder. Samtidig havde udvalget også spørgsmål til nogle af kvalitetsstandarderne. Svarene på disse spørgsmål følger kvalitetsstandarderne, som de relaterer sig til (jf. bilag).

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på at præcisere indholdet, så ydelsernes rammer bliver tydeligere - både for medarbejdere og borgere.

Alle kvalitetsstandarder med sagsbehandlingsfrister er sprogligt tilrettet, så sagsbehandlingstiden nu fremgår tydeligere.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Personlig pleje

Det udspecificeres ikke længere, hvad der ikke ydes hjælp til.

 • Periodevis aflastning

Margretelund tilføjet, da indsatsen nu også leveres her.

 • Plejeboliger

Levering af indsats tilrettet, så det svarer til den aktuelle fordeling af plejeboliger, og reglerne vedr. ægtefæller er præciseret under Særlige forhold.

 • Rehabiliteringsforløb

Mulighed for frit valg af leverandør er slettet, da Ældreomsorgsudvalget den 6. maj 2020 besluttede, at rehabiliteringsforløb efter SEL § 83a ikke er omfattet af frit valg fra 1. januar 2021.

 • Støtte til køb af bil (spørgsmål og svar – se bilag)

Økonomirammer rettet til 2020-niveau.

Uændrede kvalitetsstandarder

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer, herunder tydeliggørelse af sagsbehandlingstid:

 • Hjælpemidler
 • Støtte og vejledning
 • Ældreboliger

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de reviderede og uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Busser på kommunens plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget har ønsket at få afdækket mulighederne for anskaffelse og brug af busser på plejecentrene.

Der er udarbejdet notat, der fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgets møde den 2. december 2020 blev der fremsat ønske om afdækning af mulighederne for anskaffelse og brug af busser på plejecentrene.

Der er udarbejdet et notat, som beskriver, hvilke plejecentre der har bus og finansiering af disse.

Der er i notatet ligeledes beskrevet Aktivitetsområdets brug af bus samt kørsel med busselskaber.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker mulighederne for anvendelse af busserne tydeliggjort overfor borgere og pårørende.

Bilag

Til toppen


10. Etablering af "Samværsteam" - til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende etableringen af et ”Samværs-team” til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fra og med budget 2020 og i årene fremover er der afsat en pulje på 500.000 kr. på Ældreomsorgsudvalgets budgetområde til bekæmpelse af ensomhed.

Ældreomsorgsudvalget godkendte i foråret 2020, at Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd kunne bruge 50.000 kr. til at afholde to workshops for borgere, frivillige foreninger og fagprofessionelle indenfor ældreområdet med henblik på at generere et idekatalog over mulige indsatser. På grund af Corona har det ikke været muligt afholde de planlagte workshops.

Ældreomsorgsudvalget har tillige tidligere besluttet, at der skal anvendes 340.000 kr. årligt til aktivitetsklippekort til hjælp og ledsagelse af ældre hjemmeboende til aktiviteter. Det har hidtil vist sig vanskeligt for hjemmeplejen at opspore de ensomme ældre og få omsat midlerne til aktivitetsklippekortene i større omfang.

Forslag til nyt ”samværs-team”

Med henblik på at få sat gang i såvel opsporingen af de ældre i målgruppen, samt opgaven med at støtte de ældre i opstarten af aktiviteter udenfor hjemmet, foreslår Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd nu, at der etableres et ”Samværsteam” organiseret i Aktivitetsområdet. ”Samværs-teamet” vil bestå af eksisterende ”samværskoordinator”/aktivitetsmedarbejder i vest og en nyansat samværskoordinator i øst.

Formålet med deres indsats er at forebygge ensomhed og fremme trivsel, så borgerne kan leve et selvstændigt og aktivt liv. Dermed forebygges inaktivitet, sygdom og funktionsevnetab, og dermed udskydes borgernes behov for hjælp.

Målgrupper

Borgere, der er ensomme eller ikke har noget netværk. Borgere, der er inaktive og ønsker støtte til opstart af aktiviteter udenfor hjemmet. Borgere, der mistrives og mangler støtte til at komme videre. Disse borgere henvises fra frontpersonale i kommunen eller andre borgere.

Borgere, der er blevet selvhjulpne i deres 83a rehabiliteringsforløb, og ønsker støtte til at komme i gang med aktiviteter udenfor hjemmet.

Indsatsens indhold

Samværs-koordinatorerne tager på hjemmebesøg hos borgerne, og hjælper dem - efter ønske fra borgerne - i gang i aktiviteter udenfor hjemmet: i det lokale foreningsliv, i kirken, i aktivitetscentrene eller andet. De ledsager borgerne, indtil borgerne er selvhjulpne. De kan også matche borgerne med hinanden til ligeværdige gensidige besøg eller fælles aktiviteter – eller hjælpe dem i gang med at være frivillig.

Samværs-koordinatorerne skal opbygge et grundigt kendskab til alle aktivitetsmulighederne i hele kommunen og være med til at skabe nye aktivitetstilbud sammen med civilsamfundet og foreningerne.

Styrken ved denne tilgang er, at opgaven er samlet på få medarbejdere, som både har kompetencerne til at motivere borgerne og etablere relationen; har et godt kendskab til, hvilke aktivitetsmuligheder der er i lokalområdet; og arbejder systematisk med indsatserne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender etableringen af et nyt ”Samværs-team” i Brønderslev Kommune.

Personale

Der ansættes en ny samværskoordinator på 35 timer under Aktivitet og Frivillige.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der fra 2021 og frem er sat yderligere 244.000 kr. af til bekæmpelse af ensomhed. Derudover omplaceres 115.000 kr. fra aktivitetsklippekort på myndighed til Aktivitet og Frivillige.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. marts 2021, pkt. 6:

Ved godkendelse af etablering af Samværs-team og herved ansættelse af samværskoordinator forventer Ældrerådet et snævert samarbejde med det frivillige foreningsliv.

Ældrerådet forventer endvidere, at samværskoordinatoren sørger for, at de foreninger, der har været inddraget siden opstart forår 2020, også fremover medinddrages.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Planlægning af fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har besluttet af afholde 2 fællesmøder i 2021.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget er berammet til henholdsvis den 14. april og den 25. november 2021.

På fælles formandsmøde fremkom følgende punkter:

 • Status på den kommunale medfinansiering
 • Status på indsatser overfor ensomhed

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter ønsker til punkter til dagsordenen.

Beslutning

Under punktet om kommunal medfinansiering belyses effekten af opnormering med aftenvagter på aflastningspladserne.

Ingen yderligere punkter.

Til toppen


12. Antal beboere i plejebolig


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om udviklingen i antallet af borgere i plejebolig.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på et tidligere møde spurgt ind til udviklingen i antallet af borgere i plejeboliger i Brønderslev Kommune.

Der er udarbejdet notat, som viser antallet af borgere i plejeboliger i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr.15. februar 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke, deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. marts 2021, pkt. 3:

Ældrerådet ser med bekymring på, om borgere ikke søger om at komme på plejehjem, grundet Covid19.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

KL har i januar 2021 udgivet Kend Din Kommune, hvori KL har samlet en række nøgletal på de forskellige kommunale sektorområder og rangeret kommunerne.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke, deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

KL har i januar 2021 udgivet Kend Din Kommune, hvori KL har samlet de vigtigste styringsnøgletal på de forskellige kommunale sektorområder.

Med denne sag følger:

 • Ældre
 • Sundhed

Nøgletallene kan bruges som inspirationskilde til drøftelse i de politiske udvalg herunder, hvorvidt der er nøgletal, der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække eventuelle besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de relevante nøgletal, herunder om nogle af nøgletallene ønskes yderligere belyst.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. marts 2021, pkt. 8:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Talmaterialet drøftes på fællesmøde med Ældrerådet.

Bilag

Til toppen


15. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Plejecenterområdet
 • Dagtilbud
 • Frit Valg - ydelser og drift
 • Sygeplejen
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om aktuel status givet.

Til toppen


16. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste, som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Orientering om justering af udbudsproces på Margrethelund.

Beslutning

Social- og Sundhedspolitisk Forum afholdes den 10-11/6-2021.

Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


20. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 10. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer