Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 14. april 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
  1. Velkomst
  1. Status på den kommunale medfinansiering
  1. Status for arbejdet med fælles data mellem region og kommuner
  1. Status på indsatser overfor ensomhed
  1. Eventuelt
Beslutning
  1. Velkomst

Fraværende: Lasse Risgård, Lars Bisgård

  1. Status på den kommunale medfinansiering

Der er ingen meldinger om, hvornår den kommunale medfinansiering er i funktion igen.

  1. Status for arbejdet med fælles data mellem region og kommuner

Der blev givet en orientering om arbejdet med at lave fælles Dash Board indeholdende data fra region, kommuner og almen praksis.

Status på indsatser overfor ensomhed

Der blev givet en orientering om indsatser overfor ensomhed indenfor Sundhed og Velfærds område.

Arbejdet med at forebygge ensomhed ses i sammenhæng med den nye frivilligpolitik, som er under udarbejdelse. Derudover har den nye socialpolitik fokus på fællesskab.

  1. Eventuelt

Intet.

Til toppen


4. Orientering om forebyggende hjemmebesøg


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget har ønsket at få en orientering om de forebyggende hjemmebesøg.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre, jf. servicelovens § 79 a.

Et forebyggende hjemmebesøg er et opsøgende tilbud fra kommunen, som det er frivilligt for borgeren at tage imod. Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er overordnet at bidrage til øget tryghed, trivsel og sundhed hos borgerne ved at:

  • yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder
  • informere borgeren om frivillige organisationers tilbud til ældre, kommunale tilbud af både sundheds- og socialfaglig karakter samt hvordan sociale netværk kan styrkes
  • understøtte borgeren i at udnytte egne ressourcer bedst muligt, mestre egenomsorg og dermed styrke autonomien samt bevare funktionsniveauet længst muligt eller om muligt forbedre dette.

Vedlagte notat beskriver, hvilke målgrupper, der skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, og hvordan tilbuddet er organiseret og udformet i Brønderslev Kommune. Derudover er vedlagt informationsmateriale:

  • Samtaleguide, som kan bruges i samtalerne
  • Info-ark, som sendes ud sammen med indkaldelse til samtalerne
  • Kvalitetsstandard for Forebyggende Hjemmebesøg

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 7. april 2021, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Tilsyn med plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af uanmeldte tilsynsbesøg på plejehjem og plejecentre i Brønderslev Kommune fremsendes en samlet årsrapport.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Vieth Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne på plejehjem og plejecentre i Brønderslev Kommune.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 uanmeldt tilsyn på hvert plejehjem eller plejecenter udført af BDO efter aftale med Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

  • Dokumentation
  • Pleje, omsorg og praktisk støtte
  • Hverdagsliv
  • Kommunikation og adfærd
  • Kompetencer og udvikling

I hvert af de 5 fokusområder er plejehjemmet eller plejecentret tildelt scoren 1-5. I de tilfælde, hvor et plejehjem eller plejecenter har fået scoren 3 eller derunder, har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udbedt sig en handleplan. Der er i to tilfælde i 2020 udarbejdet handleplan til Visitationen.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hvert plejehjem eller plejecenter. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside samt på Plejehjemsoversigten. Derudover har BDO udarbejdet en årsrapport, som sammenfatter konklusionerne i de enkelte tilsynsrapporter.

Der gennemføres evaluering af de gennemførte tilsyn med deltagelse af udfører, myndighed og BDO medio marts 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 7. april 2021, pkt. 4:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

Overordnet en fin årsrapport, dog samtidig opmærksomhedspunkter, der skal følges tæt.

  • Manglende dokumentation
  • Bedre information og udbredelse af klippekort

Ældrerådet forespurgte på rengøring af hjælpemidler på friplejehjem. Chef for visitationen, Ellen Lykke, undersøger dette til næste møde i Ældrerådet.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker adgangen til tildeling af hjælpemidler på plejecentrene belyst af tilsynet.

Bilag

Til toppen


6. Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Orientering om gennemførelse af tilsyn med Brønderslev Kommunes leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Vieth Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne hos kommunens leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsyn hos de private leverandører og 1 anmeldt besøg hos hvert team i Hjemmeplejen. Tilsynet er udført af BDO efter aftale med Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

  • Dokumentation
  • Personlig pleje
  • Praktisk hjælp
  • Kommunikation og adfærd
  • Kompetencer og udvikling

I hvert af de 5 fokusområder er leverandørerne tildelt scoren 1-5. Hvis en leverandør får scoren 3 eller derunder udbeder med Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd sig en handleplan. Dette har ikke været nødvendigt ved dette års tilsyn.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hver leverandør eller team. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside. Derudover har BDO udarbejdet en årsrapport, som sammenfatter konklusionerne i de enkelte tilsynsrapporter.

Der gennemføres evaluering af de gennemførte tilsyn med deltagelse af udfører, myndighed og BDO medio marts 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 7. april 2021, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Projekt til styrket kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er udarbejdet et kommissorium og skabelon til forretningsorden for bestyrelserne på plejecentrene.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om kommissoriet og forretningsordenen kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Lin Luu deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 3. marts 2021 godkendte Byrådet et projekt med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, der skal være med til at styrke kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene.

Projektet har været til høring i Lokal MED og Fag MED. Høringssvarene vedlægges som bilag.

I forbindelse med projektets spor om nedsættelse af bestyrelser på plejecentrene er der udarbejdet et kommissorium og skabelon til forretningsorden, som bestyrelserne skal arbejde ud fra.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender kommissoriet og forretningsordenen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 7. april 2021, pkt. 8:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

I forhold til kommissorium og forretningsorden bør det fremgå, at det berammes til den eksakte projektperiode.

Det blev efterspurgt, hvem der har nedfældet værdierne på de enkelte plejecentre og ligeledes, om værdierne er fælles, eller hvert plejecenter har egne værdisæt. Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen undersøger dette til næste møde.

Beslutning

Godkendt med enkelte sproglige tilretninger.

Udvalget præciserer, at der ønskes udviklet en model, hvor der både sikres mulighed for demokratisk valg samtidig med, at der sikres den ønskede diversitet i bestyrelsen, således at denne model kan anvendes til det kommende valg.

Bilag

Til toppen


8. Forberedelse af møder i DemensAlliancen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I januar 2021 besluttede Ældreomsorgsudvalget, at Brønderslev Kommune skulle deltage i to camps på DemensAlliancen og dermed blive en demensvenlig kommune. På første camp skal der drøftes lokale udfordringer på demensområdet samt sættes en politisk vision for demensområdet.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til drøftelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne-Cathrine Kvist Visborg deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Demensalliancen er et samarbejde mellem Ældresagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen. Visionen for Demensalliancen er et demensvenligt Danmark, hvor ingen står alene med Demens, og hvor Danmark bliver foregangsland, når det handler om at skabe det bedst mulige liv for demensramte og deres pårørende.

Demensalliancen er et intensivt udviklingsforløb, hvor førende eksperter også deltager og giver sparring på, hvordan den lokale demensindsats styrkes. Udviklingsforløbet vil tage udgangspunkt i kommunernes projekter, udfordringer og erfaringer og der vil blive skabt strategiske og langsigtede løsninger gennem forløbet. Det hele på baggrund af den nyeste viden indenfor demensområdet.

Det team, der skal deltage i DemensAlliancen, består af lederen af et demensplejecenter, lederen af dagtilbuddene på demensområdet, en afdelingsleder fra Hjemmeplejen, en demenskoordinator samt en konsulent, der arbejder med demensområdet.

Til første camp skal teamet medbringe tre lokale udfordringer på demensområdet, som munder ud i lokale aktionsplaner. Teamet har drøftet følgende 5 lokale udfordringer:

1. Hvordan skaber kommunen bedre og mere relevante botilbud for de borgere, der har en dobbeltdiagnose? (dvs. en demensdiagnose samt en senhjerneskade eller psykiatrisk diagnose)

Borgere med dobbeltdiagnoser kan være svære at rumme. De kræver en hel anden pleje og tilgang, netop fordi der er dobbeltdiagnoser på spil. Derfor bliver personalet udfordret i disse situationer, da det ikke er nok at guide, støtte og hjælpe borgeren på vej, som medarbejderne gør ved demensramte uden dobbeltdiagnoser. Når borgerne med dobbeltdiagnoser kommer på botilbud, trækkes der ofte på SSA’erne, da de har psykiatri som en del af deres uddannelse – det har SSH’erne ikke. Det skaber dermed også nogle udfordringer i forhold til sammensætningen af faglighederne de enkelte steder.

2. Hvordan rekrutterer (og fastholder) kommunen kvalificerede SSA’er til at arbejde med demensområdet?

Når der slås SSA-stillinger op, kommer der meget få ansøgninger. Der er for mange steder, der mangler SSA’er og derfor søger de SSA’er, der er, andre steder hen med bedre vilkår/løn. Derudover er der et stort ansvar som SSA i kommunerne, fordi der ikke er en læge og sygeplejerske i ryggen som på sygehusene. En anden udfordring er, at nogle SSA’er også søger i vikarbureauer for at få bedre arbejdstider. En anden side af ovenstående udfordring er at fastholde medarbejderne, når de er blevet ansat.

3. Hvordan bliver kommunen bedre til at håndtere borgere med demens i hjemmeplejen samt sikre et bedre samarbejde på tværs af kommunen, så borgerne også flytter tidligere på plejehjem, inden de er for fremskredne i deres demens?

Det opleves, at nogle borgere med demens, svinger meget i deres sygdom. I perioder har de brug for meget støtte, hvilket kommunen giver dem. Det stabiliserer dem, og det går godt i en periode, men ofte begynder det at skride igen, og på den måde svinger de meget i de behov, de har. Hjemmeplejen oplever, at de mangler sparring fra fagpersoner, der har ressourcer til fast at give støtte og vejledning til personalet. På samme tid oplever plejecentrene, at mange borgere med demens er så fremskredne i deres demenssygdom, når de flytter ind på plejecentret, at det påvirker deres livskvalitet negativt. Det kommer ofte til at tage længere tid, inden borgeren falder til på plejecentret og samtidig opleves de så angste og forpinte, at psykofarmaka må til for at skabe ro, så der er plads og overskud til at indgå i en relation med medarbejdere. Der ses samtidig også, at de bliver udadreagerende i samme ombæring.

4. Hvordan får kommunen bedre og mere fleksible aflastningsmuligheder for de hjemmeboende borgere med demens og samtidig fokus på den kognitive træning under aflastningen?

De pårørende har ofte brug for mere aflastning, end de giver udtryk for. Når de endelig rækker ud, har de ofte brug for aflastning med kort varsel, hvilket kan være svært at imødekomme. For at undgå at de pårørende bliver for nedslidte af at tage vare på deres demensramte pårørende, ville det gøre en stor forskel, hvis kommunen kunne tilbyde bedre og mere fleksible aflastningsmuligheder for hjemmeboende borgere med demens. Kommunen er god til at tænke fysisk aktivitet ind, men ved også at have fokus på kognitiv træning – fremfor praktisk hjælp under aflastningen – vil kommunen være med til at vedligeholde alle borgernes funktionsniveauer og mindske en skridning både fysisk og mentalt. Aflastningen skal også tilbyde tryghed for de pårørende, og derfor er det vigtigt, det er de samme medarbejdere, der er tilkoblet aflastningen.

5. Hvordan huskes de demensramte borgere på de øvrige plejecentre?

Når der skal igangsættes initiativer på plejecentrene indenfor demens, har kommunen nogle demensplejecentre med mange ildsjæle, der ikke er bange for at gå forrest. De har en stor faglighed, der gør dem til naturlige fanebærere. Omvendt har kommunen også demensramte – dog i mindre grad end på demensplejecentrene – på de øvrige plejecentre, og kommunen er ikke altid god nok til at tænke dem ind i de initiativer, der søsættes. Derfor er der behov for, der bliver lagt en plan for, hvordan kommunen tænker dem ind i fremtiden som en lige så naturlig medspiller.

Udover ovenstående lokale dilemmaer skal Brønderslev Kommune også indsende kommunens overordnende politiske vision, samt hvordan og hvornår denne vision opnås. Teamet har følgende forslag:

  • Vision: Brønderslev Kommune ønsker en sammenhængende indsats for borgerne fra en demensdiagnose stilles og frem til livets slutning
  • Action: Inden udgangen af 2022 skal kommunen have skabt et endnu bedre samarbejde omkring borgerne med demens på tværs af alle faggrupper i kommunen. Dette vil kommunen bl.a. gøre ved at styrke arbejdet i den tværfaglige demensgruppe samt styrke hjemmesiden, hvor alle de tilbud og muligheder, der er for hjælp og sparring både internt og eksternt, tydeliggøres.

Til anden camp (som ligger den 17. november 2021 kl 12-15 i København) skal der ligeledes arbejdes med en lokal udfordring, samt være en lokalpolitisk debat. I den forbindelse skal der også deltage en repræsentant fra det politiske niveau i Brønderslev Kommune. Den officielle invitation hertil udsendes efter camp nr. 1 i juni, men de indledende drøftelser kan påbegyndes nu.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter følgende:

  • hvilke 3 lokale udfordringer, teamet skal arbejde med på camps’ene
  • hvilken politisk vision kommunen skal medbringe, herunder hvornår og hvordan denne opnås
  • hvem fra det politiske niveau, der skal deltage i anden camp den 17. november 2021 kl. 12-15 i København
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 7. april 2021, pkt. 7:

Ældrerådet roser projektet.

Beslutning

Udvalget peger på udfordring 3, 4 og 5 til det videre arbejde.

Politik og action godkendt.

Klaus Klæstrup udpeges til deltagelse i anden camp.

Til toppen


9. Regnskab 2020


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen fremsender Ældreomsorgsudvalgets overførsler og regnskab for 2020 til drøftelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020 for Brønderslev Kommune blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2021.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår det, at Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at drøfte områdernes overførsler og regnskab.

Byrådet godkendte regnskabet på Byrådsmødet den 24. marts 2021.

Staben fremsender Ældreomsorgsudvalgets regnskab for 2020 med henblik på udvalgets drøftelse af overførsler og regnskab.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2021 berammet til henholdsvis den 12. maj og den 15. september 2021. Mødet i september bliver afholdt som temamøde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 7. april 2021, pkt. 11:

Ældrerådet har følgende punkter til dagsordenen:

  • Seniorboliger
  • Tilsyn
  • Demenskommune
  • Demografimodeller ved budgetlægning
  • Underernæring blandt ældre
  • Uddannelse af social-og sundhedshjælpere/assistenter
  • Budget 2022
  • Åbne aktivitetscentre
Beslutning

Udvalget godkendte forslag til dagsorden byggende på såvel en temadrøftelse om seniorboliger og det gode ældreliv for borgere, der ikke er på plejecentre, samt en række orienteringspunkter.

Til toppen


11. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr.16. marts 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 7. april 2021, pkt. 3:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Statistik over Ankestyrelsen afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2020. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 30 %, hvilket er 1 procentpoint højere end på landsplan. I 2019 var omgørelsesprocenten for kommunen på 36 %.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 121 sager i Brønderslev Kommune. Heraf er 80 stadfæstet, i 6 sager af afgørelsen ophævet/ændret, i 28 sager er sagen blevet hjemvist og i 7 sager er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2020 afgjort 121 fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet. Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 11 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 10 af sagerne og i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Lov om aktiv socialpolitik (LAS)

Der er afgjort 23 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 16 af sagerne. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 2 sager er blevet afvist.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 20 klagesager. 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen, 1 sag er blevet afvist og i de resterende 17 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SEL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 64 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 34 af sagerne, 2 afgørelser er blevet ændret, 24 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 4 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 3 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i alle sager.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 1 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 30 % og for hele landet er omgørelsesprocenten 29 % i 2020. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. marts 2021, pkt. 5:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Omgørelsesprocenten er på 30 % i 2020, hvor den var 36 % i 2019.

Omgørelse dækker over både ændrede afgørelser og hjemviste til fornyet behandling.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger referat fra bestyrelsesmøde i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi den 11. marts 2021.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. marts 2021. De væsentligste punkter var følgende:

  • Godkendelse af årsregnskabet for 2020
  • Budget 2021
  • Officiel personalepolitik

Desuden var der status ved direktøren.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid-19.

Herunder:

  • Plejecenterområdet
  • Dagtilbud
  • Frit Valg - ydelser og drift
  • Sygeplejen
  • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle situation givet.

Til toppen


15. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste, som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Dagsordenpunkt fra Klaus Riis Klæstrup.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Riis Klæstrup har anmodet om behandling af følgende i Ældreomsorgsudvalget:

Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet. Med baggrund i tidligere drøftelser og nuværende ledige stillinger.

Følgende ønskes belyst og drøftet på mødet.

  • Sidste 3 mdr. personalegennemstrømning primært på SOSU-personale.
  • Aktuelle ledige stillinger, i frit valg- og på hvilke plejehjem.
  • Fremskrivning af forventede afgange ”aldersmæssigt”.
  • Hvad er den primære årsag til afgange.
  • Anvendelsen og brugen af vikarer, i ældreområdet.

Hvilke tiltag er iværksat for at fastholde/begrænse afgang

  • Hvad har forvaltningen iværksat.

Afdækning og drøftelse af andre tiltag for

  • Fastholdelse.
  • Rekruttering.
  • Tilførsel af andre faggrupper til ældreområdet.
Beslutning

Der udarbejdes svar på de stillede spørgsmål, som forelægges udvalget.

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Orientering om mail sendt den 8. marts 2021 som opfølgning på spørgsmål rejst på møde den 10. februar 2021 i sag 9 om 'Afholdelse af udgifter for tømning af boet på plejecentre'.

Orientering om mail sendt den 8. marts 2021 som opfølgning på spørgsmål rejst på møde den 10. februar 2021 i sag 10 om 'Kortlægning over ejerforhold og ejerforeninger på plejecentre i Brønderslev Kommune'.

Beslutning
  • Orientering om mail sendt den 8. marts 2021 som opfølgning på spørgsmål rejst på møde den 10. februar 2021 i sag 9 om 'Afholdelse af udgifter for tømning af boet på plejecentre'.
  • Orientering om mail sendt den 8. marts 2021 som opfølgning på spørgsmål rejst på møde den 10. februar 2021 i sag 10 om 'Kortlægning over ejerforhold og ejerforeninger på plejecentre i Brønderslev Kommune'.
  • Orientering om status for arbejdet med kvalitetsstandard for midlertidig hjælp.
  • Orientering om, at 8 aflastningspladser er lukket på Hellevadlund med henblik på ombygning til nyt rehabiliteringstilbud.

Til toppen


18. Lukket punkt: Rehabiliteringsindsats


Beslutning

Kvalitetsstandarden ændres, således at der er frit valg af leverandør på rehabiliteringsforløb.

Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 15. april 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer