Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 9. juni 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ole Jespersgaard deltog ikke i punkterne 1-4 og 7.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


3. Et samlet dagtilbud for borgere med demens


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet har som en del af budgetforliget for 2021 indskrevet et ønske om at se på, hvordan Brønderslev kommunes dagtilbud til borgere med demens kunne organiseres anderledes ved at samle det ét sted – evt. sammen med andre funktioner og aktiviteter indenfor demensområdet.

Afdelingen Aktivitet og Frivillig har udarbejdet et forslag til, hvilke aktiviteter og funktioner man kunne forestille sig i ét samlet dagtilbud, og de muligheder og udfordringer der ligger i det.

Ældreomsorgsudvalget bedes drøfte indhold og perspektiver i forslaget, samt drøfte mulige ønsker til placering.

Sundhed- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Antallet af borgere med demens er stigende, og det stiller nye krav til den måde, kommunerne tilrettelægger sin indsats på.

Det er et tillige et fokuspunkt både nationalt og kommunalt at arbejde for, at borgeren bliver udredt tidligere, og det vil betyde, at flere yngre borgere vil blive diagnosticeret med demens.

Byrådet har som del af budgetforliget for 2021 indskrevet følgende:


”Ældreomsorgsudvalget undersøger, hvordan der kan etableres et samlet tilbud til demente, herunder også mulige løsninger i dagtimerne.


Tilbuddet skal være en

 • samlet ramme om eksisterende tilbud til målgruppen,
 • fremtidssikring, hvor der er plads til flere demente i takt med at antallet af +80-årige stiger markant”

Det nuværende dagtilbud for borgere med demens – et visiteret tilbud

I dag kan hjemmeboende borgere med demens tilbydes at deltage i aktiviteterne i dagtilbuddet 1-3 gange om ugen. Det er demenskoordinatorerne, der visiterer til tilbuddet.

Aktiviteterne tilbydes i 2 mindre dagtilbud, som hver har plads til 6 borgere dagligt – og er placeret i lokaler i tilknytning til henholdsvis aktivitetscenteret på Stengården i Hjallerup og aktivitetscenteret Grønningen i Brønderslev. Der er tillige dagtilbud hver lørdag på Stengården i Hjallerup med plads til 6 borgere.

Der var i alt 37 brugere i september 2020 og 33 brugere i januar 2021 – et lille fald der skyldes udfordringer med muligheder for at udrede for demens under corona.

De fleste brugere deltager 2 dage om ugen.

Der er tilknyttet 5 faglige medarbejdere (3,6 årsværk) til dagtilbuddet.

Formålet med tilbuddet er at øge livskvaliteten for borgere med demens ved

 • at forebygge isolation
 • at vedligeholde og stimulere brugerens fysiske, psykiske og sociale funktioner
 • at forebygge øget behov for hjælp og give brugeren mulighed for at forblive længst muligt i eget hjem
 • at aflaste ægtefællen

Samlet dagtilbud – ét sted i kommunen

Èt samlet dagtilbud for borgere med demens, hvor der samtidig kan blive plads til en række andre faglige funktioner tilknyttet demensområdet – og plads til at involvere foreninger og frivillige – vil på mange måder løfte kvaliteten af tilbuddet til borgerne. Det vil tillige være med til at skabe mere synlighed om demens og på den måde være med til at nedbryde tabuer og gøre det lettere for de borgere, der bliver ramt af sygdommen, at søge rådgivning og støtte. Det vil understøtte tidlig opsporing og dermed også mulighed for at sætte ind og bremse udviklingen i sygdommen.

I det vedhæftede notat beskrives muligheder og udfordringer ved etablering af ét samlet dagtilbud til borgere med demens, som skal afløse de to mindre dagtilbud, der findes i dag i henholdsvis Brønderslev og Hjallerup:

 • Tilbyde borgerne flere forskellige aktiviteter og dermed bedre imødekomme deres behov
 • Mere fokus på motion og udendørs aktiviteter
 • Aktiv med Demens
 • Tættere tværfagligt samarbejde med demenskoordinatorer, terapeuter, m.fl.
 • Inddragelse af frivillige foreninger og selvstyrende netværksgrupper
 • Mulighed for at udvide indsatsviften til eksempelvis at omfatte fleksibel aflastning i dag/aftentimer, weekendåbent, m.v.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter indhold og perspektiver i forslaget, samt drøfter mulige ønsker til placering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkning

Beslutning

Udvalget tilslutter sig det fremlagte ide-oplæg til et fremtidigt samlet dagtilbud til demente.

Udvalget ønsker forelagt en sag, hvor økonomi for etablering og drift af et samlet dagtilbud belyses.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021 igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021 igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i lokale MED-udvalg, Råd, institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 10. februar 2021, pkt. 14:

Udvalget drøftede muligheder for udarbejdelse af omprioriteringskatalog.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 17. maj 2021:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet forslag til omprioritering på Ældreomsorgsudvalgets budgetområde. Forslagene er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag der skal videresendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 17. maj 2021, pkt. 4:

Udvalget anbefaler følgende forslag:

Forslag 2: Inkontinens-ressourceperson

Nyt forslag: Genbevilling af handicapbiler på 1,3 mio. kr. årligt

Udvalget kan ikke gå ind for følgende forslag, og forslagene fremsendes ikke til Økonomiudvalget:

Forslag 1: Halvering af klippekortsmidler til frit valgområdet

Forslag 3: Nulstilling af pulje

Forslag 4: Reduktion af plejecentertaksten

Udvalget henstiller til, at der anvendes de samme begreber for afdækning m.v. år for år.

Udvalget henstiller til, at forvaltningen afdækker yderligere 1 mio. kr., således at der samlet set peges på 2,8 mio. kr. under Ældreomsorgsudvalget.

Endelig indstiller udvalget, at der fremsættes ønsker svarende til 2,8 mio.kr., idet der herved vil være tale om en omprioritering.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke gå ind for yderligere afdækning af 1 mio. kr. eller fremsættelse af ønsker for 2,8 mio. kr. svarende til omprioriteringsbeløbet.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. juni 2021:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet forslag til omprioritering på Ældreomsorgsudvalgets budgetområde. Forslagene er vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag der skal videresendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning

De fremlagte forslag i omprioriteringskataloget fremsendes til videre behandling.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om takster på Asaa Friplejehjem


Resume

Sagsforløb: ÆO

Kortlægning af antal borgere, der aktuelt er på de forskellige takster på Asaa Friplejehjem til sammenligning data fra 2 andre kommuner med friplejehjem efter gammel lovgivning.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har ønsket en kortlægning af, hvor mange borgere, der aktuelt er på de forskellige takster på Asaa Friplejehjem til sammenligning med data fra 2 andre kommuner med friplejehjem efter gammel lovgivning.

Døgntakst

Årstakst

Fordeling

Asaa Friplejehjem

Fordeling Friplejehjemmet Bedsted
(Thisted Kommune)

Fordeling Friplejehjemmene

Højbo* og Ørnhøj*

(Herning Kommune)

Takst 1

606 kr.

221.099 kr.

1

0

2

Takst 2

1.288 kr.

470.029 kr.

11

16

25

Takst 3

2.462 kr.

898.539 kr.

11

8

3

Borgere fra anden kommune

7

ukendt

ukendt

* Begge friplejehjem overgår til ny ordning fra 2022.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Forvaltningen drøfter fordelingen på takster med den nye direktør for Danske Diakonhjem.

Udvalget ønsker undersøgt, om det et muligt at påklage takstudmålingen.

Til toppen


6. Muligheden for at bevilge midlertidige hjælpemidler i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget har ønsket at få afdækket mulighederne for at bevilge midlertidige hjælpemidler til borgere, som ikke er dækket af de gældende regler på hjælpemiddelområdet.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til drøftelse med henblik på valg af model for det videre arbejde.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har ønsket at afdække mulighederne for at bevilge midlertidige hjælpemidler til borgere, som ikke er dækket af de gældende regler på hjælpemiddelområdet. De hjælpemidler, dette skal omfatte, er kørestol, krykker/albuestokke, badebænk og rollator. Nedenfor præsenteres mulighederne herfor:

1. Samarbejde med en frivillig organisation

Det kunne være en mulighed, at Brønderslev Kommune hjemkøber x antal hjælpemidler og stiller dem til rådighed for en frivillig organisation, som herefter varetager udlån/hjemtagning/rengøring/vedligehold.

Denne mulighed er drøftet med Røde Kors, der har butikker i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund og som er interesseret i at varetage opgaven. Røde Kors har dog brug for, at Brønderslev Kommune stiller et lokale til rådighed, hvor hjælpemidlerne kan opbevares samt vedligeholdes. Borgerne skal selv afhente og aflevere hjælpemidlerne efter aftale med Røde Kors. Der opsættes ikke visitationskrav til udlån af hjælpemidlerne og de udlånes derfor efter borgerens egen vurdering.

Udgiften her vil være udgifterne til at hjemkøbe x antal ekstra hjælpemidler, et lokale til hjælpemidlerne samt udgifter til rengøring/service/reparation.

2. Udlån af hjælpemidler på Brønderslev Kommunes biblioteker

Andre kommuner har oprettet hjælpemiddel- eller teknologibibliotek, hvor borgerne kan gå ned på et lokalt bibliotek og låne et hjælpemiddel på samme vis som en bog. Dette kunne også være en mulighed i Brønderslev Kommune.

Biblioteket har mulighed for at oprette hvert hjælpemiddel, så det står frit tilgængeligt for borgerne og kan bestilles og udlånes på samme måde som andre materialer på bibliotekerne. Borgerne vil også kunne se, om der er ledige hjælpemidler. Depotet af hjælpemidler bliver i Brønderslev, men der kan leveres fra dag til dag på de øvrige biblioteker. Hjælpemidlerne kan afhentes i den bemandede åbningstid. Låneperioden kan tilpasses borgerens behov og udlånes i kortere eller længere perioder. Det eneste, der kræves af borgerne er, at de oprettes som brugere på biblioteket, hvilket kan ske online eller ved fysisk fremmøde. Når lånetiden er slut, hjemkaldes hjælpemidlerne ligesom bibliotekets øvrige materialer.

Biblioteket kan ikke varetage rengøring af hjælpemidlerne, men denne opgave kunne fx varetages af dem, der varetager den kommunale rengøring af bibliotekerne. Det skal dog aftales, hvem der har ansvaret for service/reparation af hjælpemidlerne.

Udover udgifterne til at hjemkøbe x antal hjælpemidler, vil der være en merudgift til rengøring af hjælpemidlerne samt til service/reparation af dem.

3. Visitering af midlertidige hjælpemidler

Brønderslev Kommune deler hjælpemiddeldepot med Jammerbugt og Aalborg kommuner. Hjælpemiddeldepotet har mulighed for at oprette et såkaldt ”midlertidigt lager” for Brønderslev Kommune, hvor hjælpemidlerne kan administreres fra. Det betyder rent praktisk, at Brønderslev Kommune hjemkøber x antal af hver af de fire hjælpemidler og så administrerer Hjælpemiddeldepotet hjælpemidlerne for Brønderslev Kommune på samme vis som i dag. Det vil sige, at Hjælpemiddeldepotet også varetager kørslen samt rengøringen af hjælpemidlerne, når de hjemtages igen. Det vil være Fagforvaltningens opgave at visitere til de midlertidige hjælpemidler. Rent praktisk vil det betyde, at en borger ringer ind til Fagforvaltningen og hvis borgeren opfylder kravene for et midlertidigt hjælpemiddel fra kommunen, så bevilger Fagforvaltningen dette til borgeren. Hjælpemidlerne kan afhentes på lageret i Aalborg eller leveres indenfor få dage.

Udover udgifterne til at hjemkøbe x antal ekstra hjælpemidler, vil der være et merarbejde for Fagforvaltningen, som dels skal visitere til hjælpemidlerne, dels skal holde et kontinuerligt overblik over antallet af udlånte hjælpemidler. Derudover vil der være en merudgift til kørsel til/fra borgerne samt til rengøring af hjælpemidlerne.

Udgifterne til hjemkøb af ekstra hjælpemidler

Uanset hvilken mulighed der vælges, vil der være en merudgift til at hjemkøbe det antal hjælpemidler, der skal dække dette tilbud.

Priserne på hjælpemidler er ifølge Hjælpemiddeldepotet i Aalborg:

Rollator 870 kr. excl. moms

Badebænk 403 kr. excl. moms

Krykker/albuestokke 83 kr. excl. moms/stk.

Kørestol (med pude) 3.600 kr. excl. moms

Til sammenligning er nedenstående priser fra forskellige byggemarkeder, hvor borgeren kan købe hjælpemidler selv:

Rollator 599-999 kr./stk.

Badebænk 219-900 kr./stk.

Krykker/albuestokke 198 kr./sæt

Kørestol 1.399-1.999 kr./stk.

Ældreomsorgsudvalget skal være opmærksom på, at ovenstående er udtryk for en væsentlig forøgelse af serviceniveauet i forhold til de øvrige kommuner. Ifølge hjælpemiddeldepotet i Aalborg er det meget almindeligt, at borgere selv går ud og køber de nævnte hjælpemidler, da de ikke kan bevilges. Hjælpemidlerne kan købes i mange byggemarkeder, specialbutikker eller online.

Der skal derudover drøftes:

 • om hjælpemidlerne skal tildeles alle borgere, der ønsker det, eller om der skal være kriterier/visitationskrav, som borgerne skal opfylde for at låne midlertidige hjælpemidler
 • om der skal sættes en begrænsning på udlånsperioden, fx 14 dage, 1 måned eller 3 måneder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter mulighederne for bevilling af midlertidige hjælpemidler, og om der skal arbejdes videre med en af de 3 skitserede modeller samt drøfter eventuelle kriterier og udlånsperiode.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker forelagt et oplæg, hvor udlevering sker enten via bibliotekerne eller fra plejecentrene.

Til toppen


7. Proces vedrørende tilretning af kvalitetsstandarder for Visitationen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Den 2. december 2020 besluttede Ældreomsorgsudvalget, at kvalitetsstandarderne skulle tilrettes sprogligt, så sproget bliver mere borgerrettet og dermed lettere at læse og forstå.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om processen for arbejdet med kvalitetsstandarderne kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke, jurist Charlotte Bundgaard Andersen og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 2. december 2020, at kvalitetsstandarderne skal gennemgå en revidering, som gør sproget mere borgerrettet.

Forslag til proces

Udvalget ønsker, at der bliver nedsat et panel med repræsentanter fra Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet til at deltage i den sproglige tilretning. Der udpeges 2 repræsentanter, én fra henholdsvis Ældreomsorgsudvalget og én fra Ældrerådet, til at deltage i tilretningsprocessen.

Fagforvaltningen udarbejder udkast til kvalitetsstandarderne med afsæt i den valgte model. Disse sendes til repræsentanternes kommentering. Eventuelle kommentarer til det sproglige indhold skal være returneret med afsæt i en angivet tidsfrist på op til 4 dage.

Det foreslås, at arbejdet igangsættes umiddelbart efter sommerferien og er afsluttet senest oktober, så de tilrettede kvalitetsstandarder er klar til udvalgsbehandling i november.

Politisk behandling fremadrettet

Kvalitetsstandarder beskriver, hvilken service kommunens borgere kan forvente på et givent område og skaber et ensartet grundlag for visitering og levering af indsatser i kommunen.

Da det er det politiske niveau, der fastsætter serviceniveauet for de kommunale indsatser, har det været praksis, at alle kvalitetsstandarder har været fremlagt til årlig politisk godkendelse.

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder. På ældreområdet gælder det Servicelovens §§ 79a, 83, 83a og 86. De fleste kommuner udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, hvor det ikke er lovpligtigt.

Det foreslås derfor, at de lovpligtige kvalitetsstandarder fremlægges til årlig politisk godkendelse og øvrige kvalitetsstandarder fremlægges til godkendelse, hvis der er behov for ændringer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • udpeger 1 repræsentant, der skal deltage i den sproglige tilretning.
 • godkender, at processen igangsættes efter sommerferien og er færdig senest oktober, så de tilrettede kvalitetsstandarder kan fremlægges til godkendelse ved udgangen af 2021.
 • godkender, at de lovpligtige kvalitetsstandarder fremlægges til årlig politisk godkendelse og øvrige kvalitetsstandarder fremlægges ved behov.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker fremlagt sprogligt tilrettede kvalitetsstandarder, og giver Ældrerådet mulighed for at udpege et medlem til at deltage i arbejdet. Der udpeges ikke et medlem fra Ældreomsorgsudvalget.

Udvalget ønsker de sprogligt tilrettede kvalitetsstandarder forelagt sidst på året. Fremover ønskes ”skal-kvalitetsstandarderne” fremlagt årligt, mens ”kan-kvalitetsstandarderne” alene fremlægges, når der er ændringer.

Udvalget ønsker opmærksomhed på, at hjemmesiden giver et hurtigt overblik over, hvilken hjælp man kan opnå hos kommunen, og herfra kan linkes til kvalitetsstandarderne.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


8. Orientering om status på renovering af ældreboliger Voldgade, Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO

Status for renovering af ældreboliger i Jerslev.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I slutningen af maj afholdt fagforvaltningen møde med boligforeningen Fredensbo om det vedtagne renoveringstiltag for ældreboligerne i Jerslev. På mødet blev renoveringstiltag af køkkener, tidsplan, rækkefølge for renoveringerne og finansiering drøftet.

Der er afsat midler til at istandsætte køkkener i to tomme boliger. Fredensbo påbegynder renoveringen af disse to køkkener nu. Det undersøges derefter, om det har betydning for udlejningssituationen.

De to nye køkkener beløber sig til ca. 80.000 kr.


Disse renoveringer indebærer:

 • Køkken udskiftes
 • Nødvendige reparationer af andre bygningsdele i rummet
 • Maling af vægfliser
 • Opdatering af hårde hvidevarer

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, atÆldreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 17. maj 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 2. juni 2021, pkt. 3:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Det præciseres, at tildeling af bolig sker ud fra en trangsmæssig vurdering, og ikke alene efter, hvor lang tid borger har stået på venteliste.

Bilag

Til toppen


10. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Plejecenterområdet
 • Dagtilbud
 • Hjemmeplejen
 • Sygeplejen
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om aktuel status givet.

Til toppen


11. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste, som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Sagsbehandlingstider - KMD

I Sundhed og Velfærds omsorgssystem Nexus er der adgang til en rapport over sagsbehandlingstider. Denne rapport har kvartalsvis dannet udgangspunkt for en politisk fremlæggelse af, om sagsbehandlingstiderne overholdes eller ej. Seneste fremlæggelse af en sådan sag var i august 2019. Herefter har det ikke været muligt for Fagforvaltningen at trække data fra denne rapport. Årsagen hertil var en fejl hos KMD.

Der har kontinuerligt siden været spurgt til, hvornår rapporten kunne bruges igen. Den er en del af kontrakten på området.

Med afsæt i at den ødelagte rapport ønskes genetableret, har der været dialog på både medarbejder-, leder- og chefniveau med KMD. Det har været fra både Sundhed og Velfærd samt kommunens IT-afdeling.

Det er gentagne gange lovet, at nu bliver den klar, uden den dog er modtaget. Senest den 1. juni 2021 har en chef fra KMD lovet, at rapporten laves nu, og Fagforvaltningen modtager den snarest.

Når rapporten modtages i Fagforvaltningen, skal der pågå et valideringsarbejde for både at sikre, at rapporten virker, som den skal, samt at kommunens data er registreret korrekt. Herefter vil det være muligt at lave en sag til udvalget over sagsbehandlingstider. Dette vurderes - hvis rapporten kommer nu - tidligst at kunne være til september/oktober 2021.

Beslutning
 • Orientering om overvejelser om den videre proces for ombygning af Margrethelund
 • Orientering om status på Fælles Sprog III
 • Orientering om arbejdet med nyt EOJ-system
 • Orientering om henvendelse vedr. udendørs bænke på Margrethelund

Til toppen


13. Lukket punkt:


Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 14. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer