Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 15. september 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 17 flyttes til åbent møde.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Andet fællesmøde i 2021 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet. Ældrerådet deltager fra kl. 08.30 - 10.00.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Ældrerådet ønsker status på punkterne fra sidste afholdte fællesmøde
 3. Drøftelse af, hvordan vi får flere frivillige i gang med meningsfyldte opgaver - en mulighed kunne være at inddrage fagbevægelserne
 4. Evaluering af samarbejdet den forgangne byrådsperiode
 5. De foreløbige erfaringer med de nye bestyrelser på plejecentrene, herunder overvejelser om valg til bestyrelser
 6. Opfølgning på temadag om seniorboliger
 7. Eventuelt
Beslutning

Fraværende fra Ældrerådet: Jonna Raasted, Anette Thomsen og Jan Munkholt.

1. Velkomst

Velkomst ved Ole Jespersgaard

2. Status for punkter fra sidst afholdte fællesmøde

Drøftelse af demografifremskrivning, herunder om den nuværende fremskrivning af +65 årige bør erstattes af en aldersdifferentieret model, hvor der fremskrives for de 65-79 årige og de +80 årige.

3. Mulighed for at få flere frivillige i gang med meningsfyldte opgaver

Ældrerådet ønsker en drøftelse med fagbevægelsen om, hvilke opgaver frivillige kan og må tage sig af med henblik på at skabe meningsfyldte opgaver. Drøftelsen bør tages af kommunen, så de frivilliges opgaver ikke bortfalder, når arbejdsløsheden stiger.

Det bør overvejes, hvordan der kan laves en strategisk forankring af frivilligindsatsen. Der er mange borgere, der gerne vil lave en frivillig indsats, men der er behov for, at nogen sikrer den nødvendige koordinering.

4. Evaluering af samarbejdet i den forgangne byrådsperiode

Ældrerådet udtrykker, at der har været et fint samarbejde, hvor der er plads til og lydhørhed for ideer.

Fra udvalgets side har der også været tilfredshed med samarbejdet.

5. Erfaringer med bestyrelser på plejecentrene og valg til bestyrelsesposterne

Der blev givet en orientering om de foreløbige erfaringer med arbejdet med bestyrelser på plejecentrene.

6. Temadag om seniorboliger

Mødet blev aflyst på grund af for lav tilslutning. Det foreslås afholdt inden årets udgang sidst på dagen, således at borgere i arbejde får mulighed for at deltage.

7. Evt.

26 kommuner er med i en kampagne om, at SOSU-stillinger slås op som fuldtidsstillinger. Opfordring fra Ældrerådet til at tilslutte sig denne kampagne.

Arrangement om en værdig død holdes den 27/10 kl. 19 i Brønderslevhallen.

Der er en forventning om kampvalg til det kommende Ældreråd.

Fællesmødet hævet kl. 10.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af budgetudkast for 2022 for kommunale plejecentre samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO

Udkast til driftsbudgetter for 2022 for plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om driftsbudgetter for 2022 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Fredensbo har fremsendt udkast til driftsbudgetter for 2022 for plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Der er budgetteret med følgende huslejeændringer for beboerne:

Afdeling 935-0, Elmehøj

Huslejeforøgelsen udgør 1,5 %, svarende til 79 kr. pr. måned pr. lejemål.

Huslejeforøgelsen skyldes, at der fortsat afvikles på underskud opstået før 2019.

Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse er bibeholdt på samme niveau som for 2021. Der henlægges i 2022 til istandsættelse ved fraflytning for at sikre, at der er henlagt de nødvendige midler.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2020 viser et overskud på 24.841 kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt besparelser på de variable udgifter.

Afdeling 936-0, Rosengården

Der er ikke behov for huslejeforhøjelse for 2022.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2020 viser et overskud på 150.888 kr. Overskuddet skyldes et mindreforbrug på offentlige og andre faste udgifter (energiforbrug) samt de variable udgifter.

Afdeling 936-1, Voldgade, Jerslev Ældreboliger

Huslejen nedsættes samlet med 1,8 %.

Det udarbejdede budget for 2022 viser en samlet huslejenedsættelse for 2022 på 1,8 %, når der fortsat budgetteres med låneydelser til Landsbyggefonden.

Konto 116. planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er i budget 2022 forhøjet med 80.000 kr., således at der er mulighed for istandsættelse af yderligere 2 køkkener i 2022.

Der er i budget 2022 budgetteret med 165.000 kr. vedrørende overskud fra tidligere år, og en samlet lejenedsættelse på 16.163 kr.

Der er budgetteret med huslejenedsættelse på 2 % for 14 boliger og uændret boligleje for de to boliger, hvor der indsættes nye køkkener i 2021. Dette giver en samlet huslejenedsættelse for afdelingen på 1,8 %.

Den nye leje for nuværende beboere vil være 943 kr. pr. m2, svarende til en lejenedsættelse på 96 kr. pr. måned. For boliger med nye køkkener vil lejen være uændret, svarende til 962 kr. pr. m2.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2020 viser et overskud på 137.885 kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt besparelser på de variable udgifter.

Afdeling 937-0, Valdemarsgade

Huslejen nedsættes med 3,5 %, svarende til 229 kr. pr. måned pr. lejemål.

Nedsættelsen skyldes, at tidligere års underskud er afviklet, og der kan i stedet indtægtsføres et mindre beløb fra tidligere års (2020) overskud.

Der henlægges i 2022 til istandsættelse ved fraflytning for at sikre, at der er henlagt de nødvendige midler.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2020 viste et overskud på 160.791 kr. Overskuddet skyldes et mindreforbrug på offentlige og andre faste udgifter (energiforbrug) samt de variable udgifter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2022 for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. august 2021, pkt. 3:

Udsat.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Genudlejningsflow på kommunale plejecentre 2021


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af Ældreomsorgsudvalgets forespørgsel fra den 2. december 2020 fremsendes til orientering oversigt over flow i ind- og udflytninger på de kommunale plejecentre i Brønderslev Kommune 2021.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet 2. december 2020 anmodede Ældreomsorgsudvalget om at få forelagt et nyt datatræk på genudlejningsflow for de kommunale plejecentre i 2021 som en opfølgning på dataudtrækket i 2020 og de nye tiltag, som blev iværksat for at nedbringe tiden for genudlejningsflowet.

Fagforvaltningen har udarbejdet et dataudtræk fra 6 kommunale plejecentre i kommunen med data fra 2021. Dataudtrækket fremgår af bilag 1 og uddybes i bilag 2. Der er kun trukket data fra mellem 3 og 5 lejemål pr. plejecenter.

Dataudtrækket viser, at gennemsnitstiden fra en borger er afgået ved døden, til Brønderslev Kommune bliver orienteret af Boligselskabet om, at lejemålet er opsagt, er faldet fra 13 dage i 2020 til 10 dage i 2021.

Der har i perioder været udfordringer med at finde nye lejere. I 2021 tager det i gennemsnit 43 dage for Brønderslev Kommune at finde en ny lejer til boligen. I 2020 lå dette tal på 22 dage. Udfordringerne består blandt andet i, at der i perioder ikke er nogle borgere på venteliste, og i andre tilfælde afslår borgeren den lejlighed, som tilbydes. Fagforvaltningen har endvidere erfaret, at nogle borgere har udskudt deres flytning til et plejecenter på grund af covid-19.

Gennemsnitstiden fra borger dør, til lejemålet er opsagt, og frem til at lejligheden er istandsat og klar til udlejning er på samme niveau i 2021 som i 2020. Erfaringerne fra den kommunale bobestyrer er, at der er et godt samarbejde med boligselskaberne. Opstår der en situation med et særligt behov for at fremrykke en proces, så er boligselskaberne meget behjælpelige.

Gennemsnitstiden fra borger dør, til ny lejer er fundet og lejekontrakten er underskrevet, det vil sige gennemsnitstiden for de reelle genudlejninger, er på 63 dage i 2021, mens den var 48 dage i 2020. Denne gennemsnitstid er særligt præget af udlejningsvanskelighederne som tidligere omtalt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 8. september 2021, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker forelagt en revideret opgørelse om 1 år.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: SS/FK/BS/DIR/FR/ÆO/BE/TM/ØK/BY

Efter politisk ønske er Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik blevet revideret i løbet af foråret 2021, og har efterfølgende været udsendt i offentlig høring i sommeren 2021.

Den offentlige høringsproces har ikke givet anledning til større ændringer i politikken.

Byrådet skal tage stilling til, om den nye Frivilligpolitik kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010.


Den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejde med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Ved at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, er der ønske om at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger, som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

Processen omkring revidering af politikken har involveret en runde i de politiske udvalg, 2 onlinemøder med forskellige frivillige aktører og kommunale repræsentanter i form af politikere og medarbejdere. Ud fra denne proces har arbejdsgruppen udarbejdet et første forslag til Frivilligpolitik, der er kvalificeret gennem endnu et onlinemøde med frivillige aktører. Denne proces har medført et udkast, der har været sendt i offentlig høring samt sendt direkte til alle deltagere fra de 2 panelmøder samt til samvirker og råd på området.

Den reviderede udgave af Frivilligpolitikken er tematiseret med overskriften "Brønderslev Kommune - Et attraktivt sted at være frivillig". Politikken udfoldes gennem disse 4 områder:

 • Sammen kan vi mere
 • Frivillighed - Et bidrag til et godt sted at leve
 • Synlighed
 • Dynamiske rammer for det gode samarbejde

Gennem de 4 områder udfoldes politikken med visionen om at gøre det så attraktivt som muligt at være frivillig i kommunen. Frivilligpolitikken skal medvirke til at skabe rammerne for det bedst mulige frivilligliv; der skal være fokus på en samskabende tilgang mellem forskellige frivillige foreninger, og de mulige samarbejder med kommunen til gavn for borgernes hverdag. Der ses en tydelig kobling til Brønderslev Kommunes vision frem mod 2025.

Politikkens indhold skal omsættes gennem en afklaring af rammerne for det frivillige samarbejde internt i kommunen og dernæst via en tæt dialog og samarbejde med aktørerne på hele det frivillige område.


Nogle tiltag skal gennemføres i et tværgående samarbejde mellem kommunens forvaltninger, mens andre tiltag i højere grad skal tilpasses de enkelte fagområder. Vedtagelse af en ny samlet frivilligpolitik kræver, at der efterfølgende kigges på en ny organisering af samarbejdet mellem kommunen og de frivillige. Der vil ligeledes følge en proces, hvor Frivilligrådets fremtidige rolle afklares inden årets udgang.

Høringsprocessen har ikke givet anledning til større ændringer i politikken. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Frivilligpolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

I forlængelse heraf foreslår Ældreomsorgsudvalget ansættelse af en frivilligkoordinator.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om ny overenskomst for almen praksis


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er nået til enighed om en ny overenskomst (OK22), der gælder fra 1. januar 2022, hvis aftalen bliver godkendt af repræsentantskabet og af medlemmerne.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der er indgået en ny overenskomst for almen praksis, som vil gælde fra 2022, såfremt den tiltrædes.

I overenskomsten er der en række punkter, som er særligt relevante i en kommunal kontekst. Disse punkter gennemgås i det følgende.

 • Faste læger på plejecentre gøres til en permanent ordning.
 • Styrket samarbejde med kommunale akutfunktioner Med henblik på at styrke den praktiserende læges samarbejde med de kommunale akutfunktioner og sikre lægedækningen til de kommunale akutfunktioner og give plejepersonalet på akutfunktionerne større mulighed for lægefaglig sparring og rådgivning aftales et styrket samarbejde med kommunale akutfunktioner
 • Sundhedstjek til borgere på botilbud. Sundhedstjek tilbydes til personer på 18 år og derover, med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som opholder sig på botilbud, med henblik på at øge deres levetid samt livskvalitet. Sundhedstjekket gennemføres hvert andet år og foregår på botilbuddet, så det kan gennemføres i forhold til personens behov og således, at det er muligt at sikre involvering af pårørende samt personalet på botilbuddet. Personalet på botilbud får mulighed for at kontakte almen praksis for aftale om sundhedstjek.
 • Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykisk sygdom. Undersøgelsen tilbydes til to afgrænsede målgrupper indenfor det psykiatriske område. Som udgangspunkt identificerer lægen selv borgere til undersøgelsen, men kommunale tilbud eller andre aktører kan ligeledes kontakte almen praksis på vegne af patienter med psykisk sygdom med henblik på at aftale tid til fokuseret somatisk undersøgelse. Ligeledes kan almen praksis anmode om hjælp til kontakt af en patient, såfremt patienten er i kontakt med den pågældende aktør/kommunale tilbud.
 • Videokonference. Målgruppe for en aftalt telefonkonsultation er borgere, som ikke har adgang til videoudstyr, eller som ikke har mulighed for at gennemføre en videokonsultation, som følge af at de ikke har NEM-id og ikke kan assisteres af pleje- eller sundhedspersonale.
 • Digital telefon. Skal blandt andet gøre det lettere at understøtte udveksling af fx bagom-telefonnumre, fraværsoplysninger og EDI-lokationsnumre. Telefonbogen skal integreres med lægens praksissystem, og bidrage til hurtigere og præcis kontakt mellem sundhedspersoner.
 • Henvisning til telecare Nord. Parterne er enige om, at de praktiserende læger henviser relevante borgere i målgruppen til tilbuddet.

Generelt ligger mange af områderne i overenskomsten fint i tråd med Region Nordjyllands nye Praksisplan. Det forventes, at en stor del af arbejdet med at sikre implementeringen af indsatserne i overenskomsten kan ske via praksisplanimplementeringsgruppen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. august 2021, pkt. 10:

Udsat.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Status vedr. forhold på Plejecentret Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget besluttede på mødet den 18. august 2021 at udvalget ønsker løbende orientering om forhold på Plejecentret Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en status om forhold på Plejecentret Margrethelund. Der tages udgangspunkt i de indsatser, som er beskrevet i den redegørelse som blev behandlet i Ældreomsorgsudvalget den 18. august 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen vedrørende forhold på Plejecentret Margrethelund til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og bakker om de initiativer, der er sat i værk.

Bilag

Til toppen


9. Dagsordenpunkt fra udvalgsmedlem vedrørende klager


Resume

Sagsforløb: ÆO

Dagsordenpunkt fra Christen Bager.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Christen Bager har anmodet om optagelse af følgende punkt på Ældreomsorgsudvalgets dagsorden:

Klager:

 • Hvor mange klager har der i de seneste 5 år været vedr. kommunens plejehjem?
 • Hvem modtager dem, hvordan arkiveres de, og hvor længe?
 • Hvem behandler disse henvendelser?
 • Hvordan er proceduren vedr. klager (hvem behandler dem, hvordan behandler man dem, indkaldes pårørende/klagere, hvad med personalet osv.)?
 • Hvor mange vedrører specifikt Margrethelund?
 • Hvad drejer klagerne sig om?
 • Hvilke konsekvenser har klagerne haft på den efterfølgende pleje?
Beslutning

På mødet blev der redegjort for praksis, og udvalget tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


10. Procedure for behandling af klager


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beskrivelse af procedure for behandling af klager sendt til formanden for Ældreomsorgsudvalget eller til fagforvaltningen forelægges til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Klagesager sendt til formanden for Ældreomsorgsudvalget eller til fagforvaltningen behandles efter en fast praksis, som er beskrevet i det følgende. Derudover er der særskilt procedure for klager sendt til borgmesteren eller Visitationen.

Der er aftalt en fast praksis mellem udvalgsformand og direktør om, at klager sendt til udvalgsformanden, videresendes til direktøren, som herefter har ansvaret for udarbejdelse af et svar i sagen.

Når sagen modtages fra udvalgsformand, kvitterer fagforvaltningen for modtagelsen. Tilsvarende kvitteres der for modtagelsen, når en klage fremsendes til fagforvaltningen.

Klagen sendes fra direktør til relevant chef med ønske om en redegørelse i sagen og forslag til svar.

Når redegørelsen fra chefen foreligger, udarbejder direktøren et svar i sagen. Såfremt det er en klage fremsendt til udvalgsformanden, fremsendes forslag til svar udvalgsformanden, som ved samme lejlighed afgør, om svaret skal sendes fra fagforvaltningen, eller om udvalgsformanden selv ønsker at sende svaret.

Fagforvaltningen tilstræber, at der højst går en uge fra modtagelse af klagen, til der fremsendes svar. Der kan i særlige sager, eller i forbindelse med ferieperioder, gå mere end en uge inden svar fremsendes.

Der følges ugentligt op på klager på chefmøde i fagforvaltningen. Der udarbejdes en liste over alle klager med angivelse af dato for modtagelse og markering af, at der er svaret på sagen.

En gang hvert halve år modtager Ældreomsorgsudvalget en orientering om klager modtaget i det forgangne halve år.I denne opgørelse indgår også klager fremsendt til borgmesteren.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


11. Forlængelse af kontrakter med eksisterende leverandører af madservice


Resume

Sagsforløb: ÆO

De eksisterende kontrakter om madservice til hjemmeboende pensionister udløber 31. december 2021, og der ønskes i den forbindelse indkøb og implementering af en selvbetjeningsløsning.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om de eksisterende kontrakter skal forlænges med op til 24 måneder.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes kontrakter vedrørende madservice til hjemmeboende pensionister udløber 31. december 2021, og en yderligere forlængelse vil kræve politisk godkendelse af Ældreomsorgsudvalget

Godkendelsesmaterialet for leverandører af madservice bør gennemarbejdes og opdateres i forbindelse med de nye kontrakter, så det afspejler de aktuelle krav til kosten og de arbejdsgange, der er i relation hertil, herunder en digitalisering af bestillingen af mad samt betaling for den leverede mad.

Der pågår aktuelt et arbejde omkring valg, køb, opsætning og implementering af hhv. en selvbetjeningsløsning og et nyt pensionssystem til kommunen. Tidsplanerne for de to projekter er usikre, og først når der er opnået kendskab til funktionerne i de to systemer, kommunen vil skulle benytte fremadrettet, vil det være muligt at gøre kontraktmaterialet for madservice færdigt og efterfølgende igangsætte en proces omkring (re)godkendelse af madserviceleverandører.

Hvis Ældreomsorgsudvalget giver sin accept, er kommunens leverandører af madservice indforstået med at forlænge de eksisterende kontrakter. På denne baggrund anbefales det, at Ældreomsorgsudvalget giver Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd kompetence til at forlænge de eksisterende madkonktrakter med op til 24 måneder.

Selvbetjeningsløsning

Der pågår et arbejde med valg, design og implementering af en selvbetjeningsløsning, som dels skal gøre det lettere for borgerne at søge om madservice, og som dels skal aflaste Visitationens arbejde med at håndtere de indkomne ansøgninger. Dette system vil bl.a. få betydning for de arbejdsgange, der skal sættes op omkring madservice på følgende områder:

 • Hvordan madserviceleverandørerne får besked, når en borger visiteres til madservice, og hvilke IT-løsninger leverandørerne skal have etableret for at kunne modtage beskeden.
 • Hvor lang tid, der må gå, fra en borger bliver visiteret til madservice og til 1. portion leveres.
 • Hvordan pauser i leveringen af madservice håndteres fx i forbindelse med indlæggelser.

Betaling af mad over pensionen

Borgers betaling for madservice foregår via et træk i pensionen. For at minimere det administrative ressourceforbrug i denne forbindelse, bør så mange af arbejdsgangene omkring betalingen håndteres automatisk af det IT-system, der håndterer borgernes pensioner. Det er derfor nødvendigt at have viden om systemet, så denne kan afspejles i kontraktmaterialet for madservice, fx i form af krav om hvilket filformat regninger skal fremsendes i, hvor regningerne skal sendes til og deadlines for afregningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at de eksisterende kontrakter forlænges op til 24 måneder.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


12. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 8. september 2021, pkt. 3:

Ældrerådet vil arbejde videre med en anbefaling om, at der kommer en ændring af indskud, i forbindelse med indflytning i plejebolig.

Taget til efterretning.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Takstberegning på Frit Valg området anket til Højesteret


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

KA Pleje har anket Landsrettens afgørelse til Højesteret. Ældreomsorgsudvalget orienteres om KL’s nye rolle samt aftale med Kammeradvokaten om at føre sagen for Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Landsretten afsagde den 5. juli 2021 dom i sagen anlagt af KA Pleje/Blæksprutten mod Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune blev dømt til at betale 5 mio. kr. plus procesrenter. Såfremt Brønderslev Kommune accepterede dommen, skulle beløbet betales senest 14 dage efter dommens afsigelse. Efter Økonomiudvalget på møde den 8. juli 2021 accepterede dommen, er beløbet betalt til KA Pleje/Blæksprutten.

KA Pleje har indenfor den gældende 4 ugers frist meddelt Brønderslev Kommune, at sagen ankes til Højesteret, og der er indsendt processkrift fra KA Pleje til Højesteret.

I forlængelse heraf har Brønderslev Kommune været i dialog med KL, som har besluttet at bi-intervenere, idet sagen nu kan få konsekvenser for en lang række af landets kommuner. Herved bliver KL part på linje med Brønderslev Kommune, og får alle sagsakter til gennemsyn.

Derudover har Brønderslev Kommune lavet en aftale med Kammeradvokaten om at føre sagen i Højesteret. Kammeradvokaten fører også sagen for en række andre kommuner, som KA Pleje har anlagt sag imod. Brønderslev Kommunes advokat i Landsretssagen er behjælpelig med at overdrage relevant viden til Kammeradvokaten.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


14. Status på etableringen af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Nyhedsbrev om etablering af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste, som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO

På mødet gives en gennemgang af principperne for et revideret projekt for ombygning af Margrethelund samt den forventede økonomi.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og Rasmus Grave, KUBEN, deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget blev på møde den 17. maj 2021 orienteret om, at licitationen vedrørende ombygning af Margrethelund blev væsentligt dyrere end forventet. Licitationen blev derfor aflyst, og det blev aftalt, at der laves en ny licitation i første del af 2022.

Der skal være tale om et revideret projekt, hvis der skal laves en ny licitation. Fagforvaltningen arbejder derfor med en række ændringer i det eksisterende projekt til brug for en ny licitation. Desuden arbejdes der med opnåelse af besparelser, således at den samlede merpris ved ombygningen reduceres.

På mødet vil der blive givet en gennemgang af principperne i det reviderede projekt samt et overslag over den forventede økonomi.

Det reviderede projekt forelægges til politisk behandling i december 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter principperne for det reviderede projekt og den forventede tilhørende økonomi.

Beslutning

Orientering om det reviderede projekt givet, og udvalget tiltræder principperne i det reviderede projekt.

Flyttes til åbent møde.

Til toppen


18. Lukket punkt:


Beslutning

Orientering givet.

Til toppen


19. Lukket punkt:


Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 15. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer