Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 3. november 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om status på overholdelse af de sagsbehandlingstider, der er politisk vedtaget for Sundhed og Velfærd.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og chef Annie Præstegaard deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Fagforvaltningen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte hurtigst muligt og senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. læger, speciallæger, Træningsafdelingen, bostøtteområdet, botilbud m.v. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles, jf. omsorgsforpligtelsen.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Udgangspunktet er, at sagsbehandlingstiderne overholdes.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af kommunens hjemmeside som en del af kvalitetsstandarderne.

Sagsbehandlingstiden

I bilaget er oversigt over indsatser sagsbehandlet i fagforvaltningen opgjort for perioden juni til og med september 2021. Grundet omlægning til Fælles Sprog III er januar – maj ikke med i rapporten. Rapporten laves som udgangspunkt for hvert kvartal.

Af bilaget fremgår det, at der er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 7,8 dage i perioden juni til september (4 måneder) i Visitationen, Ældre & Hjælpemidler. Det seneste kvartal (juli – september) har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været 6,86 dage.

Der er 88 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist, men sagsbehandlingen er påbegyndt. Der er i samme periode sagsbehandlet i 971 sager. Der er her tale om sager, som er ansøgt. Eksisterende sager, hvori der er lavet opfølgning, indgår ikke i opgørelsen.

I fagforvaltningen er der fokus på at overholde sagsbehandlingstiden. Ud af den samlede sagsbehandling er 91,69 % af sagerne sagsbehandlet inden for sagsbehandlingstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Ændring af sagsbehandlingstider


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der er udarbejdet forslag til reduceret sagsbehandlingstid for en række ydelser på ældreområdet.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om de ændrede sagsbehandlingstider kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og chef Annie Præstegaard deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

De nugældende sagsbehandlingstider er godkendt på Ældreomsorgsudvalgets møde den 14. marts 2019 (sag 6). Ved den lejlighed blev en række sagsbehandlingstider sat ned. I forbindelse med den seneste vurdering af overholdelse af sagsbehandlingstiderne er det vurderet, at det er muligt at reducere sagsbehandlingstiden på områder, hvor afgørelserne på nuværende tidspunkt samlet set træffes under den maksimale sagsbehandlingstid. Det drejer sig om følgende:

 • Praktisk hjælp SEL § 83: Der er for nuværende en sagsbehandlingstid på op til 6 uger/42 dage. Dette foreslås ændret til op til 4 uger/28 dage.
 • Bad SEL § 83: Der er for nuværende en sagsbehandlingstid på op til 2 uger/14 dage. Dette foreslås ændret til op til 1 uge/7 dage.
 • Plejecentre ABL § 5 og SEL § 192: Der er for nuværende en sagsbehandlingstid på op til 6 uger/42 dage. Dette foreslås ændret til op til 5 uger/35dage
 • Støtte til bil SEL § 114: Der er for nuværende en sagsbehandlingstid på op til 9 måneder/270 dage. Dette foreslås ændret til op til 6 måneder/180 dage

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de reviderede sagsbehandlingstider.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker, at forvaltningen i muligt omfang oplyser borgerne om den reelle sagsbehandlingstid.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget igangsatte den 9. juni 2021 en proces med henblik på at tilrette kvalitetsstandarderne på området sprogligt, så de blev mere borgerrettede.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarderne kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Lone Jin Schnoor Mikkelsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med re-godkendelse af kvalitetsstandarder på området, besluttede Ældreomsorgsudvalget den 2. december 2020, at kvalitetsstandarderne skulle tilrettes sprogligt, så de blev mere borgerrettede. Den 9. juni blev processen igangsat, og der har været nedsat en arbejdsgruppe, hvor også et medlem fra Ældrerådet har deltaget for at sikre et borgerrettet sprog. Samtidig skal Brønderslev Kommune i 2022 have ny hjemmeside, hvor arbejdet med mere borgerettet kommunikation naturligt vil indgå.

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, som skal godkendes en gang årligt. På Ældreomsorgsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 79a, 83 og 83a. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige.

Kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab, og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav kommunalbestyrelsen stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

De forskellige indsatspakker fremgår ikke af kvalitetsstandarderne, men er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Fremadrettet vil det udelukkende være de lovpligtige kvalitetsstandarder, der forelægges udvalget en gang årligt til godkendelse. De kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige, forelægges til godkendelse, når der er ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Følgende ikke lovpligtige kvalitetsstandarder fremsendes til udvalgets godkendelse:

 • Boligindretning
 • Forbrugsgoder
 • Fribefordring
 • Hjemmesygepleje
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug
 • Hjælpemidler
 • Individuel handicapkørsel
 • Støtte til bil

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de fremsendte ikke lovpligtige kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 26. oktober 2021, pkt. 5:

Processen til at gennemgå kvalitetsstandarterne, således de bliver mere læsevenlige for borgerne, har været alt for tidspresset, der har kun været 3 dage til at gennemlæse samtlige kvalitetsstandarter. Der er et ønske om, at der afsættes mere tid fremover.

Ældrerådet er godt bekendt med, at det ikke er sagsbehandlingstiden, der her skal forholdes til, men påpeger, at den reelle behandlingstid beskrives og ikke den ultimative behandlingstid.

Ligeledes ser Ældrerådet det ønskeligt med en pixiudgave.

Beslutning

Godkendt.

Arbejdet med at udforme en pixi-udgave af kvalitetsstandarderne ønskes påbegyndt snarest muligt. Pixi-udgaverne bør danne grundlag for de oplysninger, der skal fremgå af den kommende version af kommunens hjemmeside.

Kvalitetsstandarderne fremsendes til Handicaprådet til udtalelse. Kvalitetsstandarderne behandles på ny af Ældreomsorgsudvalget, såfremt Handicaprådet har bemærkninger hertil.

Bilag

Til toppen


6. Status vedr. forhold på Plejecentret Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget besluttede på mødet den 18. august 2021 at udvalget ønsker løbende orientering om forhold på Plejecentret Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en status om forhold på Plejecentret Margrethelund. Der tages udgangspunkt i de indsatser, som er beskrevet i den redegørelse som blev behandlet i Ældreomsorgsudvalget den 18. august 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen vedrørende forhold på Plejecentret Margrethelund til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 15. september 2021, pkt. 8:

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og bakker om de initiativer, der er sat i værk.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 6. oktober 2021:

Opdateret status pr. 24. september 2021 forelægges til udvalgets orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 6. oktober 2021, pkt. 7:

Til efterretning. Udvalget udtrykker tilfredshed med opfølgningsarbejdet.

Jan Thaibert var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 3. november 2021:

Opdateret status pr. 15. oktober 2021 forelægges til udvalgets orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Planlægning af fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at afholde 2 fællesmøder i 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Det sidste fællesmøde i 2021 mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget er berammet til den 25. november 2021.

På fælles formandsmøde fremkom følgende punkter:

 • Evaluering af fælles udvalgsmøder
 • Fælles formandsmøder
 • Opfølgning på pkt. 4 den 11. januar
 • Eventuelt
 • Fælles julefrokost kl. 17.30

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt, dog ikke fælles formandsmøder.

Der ønskes status for arbejdet med et nyt demenstilbud og flytning af Rusmiddelcentret.

Til toppen


8. Drøftelse af forslag til opmærksomhedspunkter


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget drøfter forslag til opmærksomhedspunkter, som overleveres til det kommende Ældreomsorgsudvalg.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning, og det er naturligt at gøre status på den forgangne periode og se frem mod indsatser i den kommende byrådsperiode. På den baggrund foreslås en drøftelse med henblik på at formulere nogle opmærksomhedspunkter, som det kommende Ældreomsorgsudvalg kan lade sig inspirere af:

 • hvad var målene for denne byrådsperiode, og hvad er nået?
 • hvilke problemstillinger bør der særligt være fokus på i den kommende byrådsperiode?

F.eks.:

  • nyt dagtilbud til demente
  • rekruttering af personale, herunder uddannelse af elever og videreuddannelse af eksisterende personale
  • ombygning af Margrethelund
  • ældrepolitik, værdighedspolitik og sundhedspolitik
  • den demografiske knibtang - flere bliver ældre og ungdomsårgangene bliver mindre
  • opfølgning på Rehabiliteringscenter Hellevadlund, som er åbnet august 2021
 • hvilke særlige opmærksomhedspunkter kan formuleres til det nye udvalg?
 • forslag til introduktion af det nye udvalg?

På baggrund af drøftelsen udarbejdes en punktliste til endelig godkendelse på udvalgets sidste møde i 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter opmærksomhedspunkter til brug for det kommende Ældreomsorgsudvalg.

Beslutning

Udvalget drøftede forslag til stafetter, som præsenteres på periodens sidste møde.

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. oktober 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 26. oktober 2021, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om tilsyn på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Med sagen orienteres Ældreomsorgsudvalget om de tilsyn, der føres på Ældreområdet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på mødet den 6. oktober 2021 bedt om en orientering om hvilke typer tilsyn, der føres på Ældreområdet og Brønderslev Kommunes muligheder for at påvirke disse.

Der føres løbende 4 typer tilsyn med Brønderslev Kommunes leverandører på Ældreområdet:

 • Ældretilsynet, som udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed,
 • Det sundhedsfaglige tilsyn, som udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed,
 • Et socialfagligt tilsyn, som udføres af BDO på vegne af Visitationen, Ældre og Hjælpemidler, og
 • Arbejdstilsynets tilsyn med arbejdsmiljøet blandt leverandørerne.

Derudover fører Visitationen, Ældre og Hjælpemidler tilsyn med leverandørerne på Ældreområdet, hvis der er grund til at tro, at der ikke er den fornødne kvalitet i tilbuddet, og der er i samme situationer også mulighed for at betale BDO for at gennemføre et skærpet tilsyn.

De enkelte tilsyn er alle nærmere beskrevet i bilaget til sagen.

Alle tilsynsrapporter, der vedrører Brønderslev Kommunes egne tilbud, samt Plejehjemmet Kornumgaard findes på kommunens hjemmeside.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Klæstrup og Erik Sørensen opfordrer til, at Visitationen benytter sine tilsynsmuligheder i videst muligt omfang.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om muligheden for at klage over forhold i plejeboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO

Med sagen orienteres Ældreomsorgsudvalget om muligheden for at klage over forhold i plejeboliger.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på mødet den 6. oktober 2021 bedt om en orientering om mulighederne for at klage over forholdene i plejeboliger.

Borgere, der bor i en plejebolig i Brønderslev Kommune, har mulighed for at indgive en klage over forholdene på plejehjemmet/-centret eller deres pårørende kan klage på vegne af dem, hvis de har borgerens samtykke hertil. En klage kan indgivesbåde mundtligt eller skriftligt, samt rettes til entenplejehjemmet/-centret eller til Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Det tilstræbes, at alle klager behandles inden for 7-10 dage.

Er klagen modtaget på plejecenteret, sendes denne til Visitationen, som koordinerer svar og fremsender dette.

Den modtagne klage sendes tillederen af det konkrete plejehjem/-center, som herefter har5 dage til at skrive et udkast til et svarog sende dette retur til Visitationen, Ældre og Hjælpemidler. Her gennemgårlederenudkastetsammen med en teamkoordinator.Senest dagen efter sendes svaret til klageren.

Ud over svar på klagen vurderer sagsbehandleriVisitationen, Ældre og Hjælpemidler sammen med lederen,om der på baggrund af klagens karakter og svaret fraleverandøren, skaliværksættesyderligere tiltag i forhold til leverandørenfxkontrol af om kontrakten er overholdt.

Hereftervurderer afdelingslederen sammen med Visitationschefen, om Sundheds- og Velfærdsdirektøren bør orienteres, og om der bør ske yderligere tiltag iforhold til leverandøren,fx om der skal udføres et skærpet tilsyn.

Klager over ydelser leveret efter sundhedsloven

Hvis der er tale om klager over sygepleje, genoptræning, behandling, undersøgelser, sygdomsbehandling, personlig pleje forebyggelse, sundhedsfremme, information om og samtykke til behandling, journalføring eller sundhedspersoners tavshedspligt kan borger klage til Styrelsen for Patientklager. Visitationen vejleder borger om dette, men hvis klageren udelukkende ønsker at klage til kommunen, behandles klagen som ovenfor beskrevet dog med en særlig opmærksomhed på, om der foreligger omstændigheder, der nødvendiggør henvendelse til Styrelsen for Patientklager.

Klager modtaget af Styrelsen for Patientklager behandles først af en jurist, derefter af en relevant sundhedsfaglig person fx en læge og derefter igen af en jurist, som træffer den endelige afgørelse. Styrelsen for patientsikkerhed udmåler ikke straf eller erstatning eller træffer afgørelse om fremtidig behandling, men styrelsen kan udtale kritik af både sundhedsfaglige personer og af behandlingssteder. Afgørelsen sendes til den borger, der klager, til den, der er klaget over, til behandlingsstedet, til kommunen og til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på denne baggrund vælge at lave et tilsyn med behandlingsstedet eller den sundhedsfaglige person.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


12. Samarbejdsaftale mellem Vej og Park og Visitationen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Dagsordenpunkt fra Erik Sørensen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Erik Sørensen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Ældreomsorgsudvalgets dagsorden:

Gennemgang af samarbejdsaftalen mellem Vej og Park og Visitationen.

Beslutning

Til efterretning.

Erik Sørensen og Klaus Klæstrup ønsker udbud af opgaven overvejet. Ligeledes præciseres, at hjælpemidlet skal være afprøvet, inden Vej og Park forlader boligen.

Bilag

Til toppen


13. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste, som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Jyllands-Posten har for nylig fremlagt statistik for udgifter på ældreområdet. Statistikken ønskes belyst
 • Spørgsmål om, hvordan ensomhedsmidler anvendes
 • Spørgsmål om transport til fremtidigt dagtilbud til demente
 • Seniormessen forventes ikke gennemført i 2022, da nogle af foreningerne ønsker at afholde en anden type møde
 • Spørgsmål om kompressionsstrømper, herunder om muligheden for, at nogle borgere kan sove med kompressionsstrømper på

Til toppen


15. Lukket punkt:


Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 3. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer