Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 1. december 2021
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Klaus Klæstrup.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 16 udsat.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget igangsatte den 9. juni 2021 en proces med henblik på at tilrette kvalitetsstandarderne på området sprogligt, så de blev mere borgerrettede.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarderne kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med re-godkendelse af kvalitetsstandarder på området, besluttede Ældreomsorgsudvalget den 2. december 2020, at kvalitetsstandarderne skulle tilrettes sprogligt, så de blev mere borgerrettede. Den 9. juni blev processen igangsat, og der har været nedsat en arbejdsgruppe, hvor også et medlem fra Ældrerådet har deltaget for at sikre et borgerrettet sprog. Samtidig skal Brønderslev Kommune i 2022 have ny hjemmeside, hvor arbejdet med mere borgerettet kommunikation naturligt vil indgå.

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, som skal godkendes en gang årligt. På Ældreomsorgsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 79a, 83 og 83a. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige.

Kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav kommunalbestyrelsen stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

De forskellige indsatspakker fremgår ikke af kvalitetsstandarderne, men er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Fremadrettet vil det udelukkende være de lovpligtige kvalitetsstandarder, der forelægges udvalget en gang årligt til godkendelse. De kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige, forelægges til godkendelse, når der er ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Følgende ikke lovpligtige kvalitetsstandarder fremsendes til udvalgets godkendelse:

 • Afløsning/aflastning
 • Aktivitetstilbud til demente
 • Midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning
 • Pasning af nærtstående
 • Periodevis aflastning
 • Plejeboliger
 • Plejevederlag til pasning af døende
 • Ældreboliger

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de fremsendte ikke lovpligtige kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning i Ældrerådet, 24. november 2021, pkt. 9:

Godkendt. Der bør dog være mere tid til at gennemarbejde materialet.

Beslutning i Handicaprådet, 26. november 2021, pkt. 5:

Handicaprådet har ingen kommentarer.

Line Vanggaard Pedersen, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Lars Peter Petersen, Elly Henriksen og Peter Baggesgaard var fraværende.

Handicaprådet var ikke beslutningsdygtigt.

Beslutning

Godkendt.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3, pr. 30 september 2021

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BS/FK/SS/ÆO/BE

Evaluering af budgetprocessen for 2022.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2022.

Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

 • Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2022, hvor Økonomiudvalget har mulighed for af udvælge elementer, der især skal være fokus på i den videre evaluering
 • Herefter foretages evaluering i fagudvalgene
 • Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i december
 • Resultatet heraf anvendes til at udarbejde forslag til næste års budgetproces

Nedenstående liste kan anvendes til inspiration for evalueringens indhold:

Seminarer og temamøder, vurdering af mødernes og emnernes relevans og effekt.

 • Byrådets forårsseminar i april
  • Udfordringer i økonomien på landsplan og i Brønderslev
  • Beskrivelse af status på kommunens økonomiske ramme/status/udfordringer
  • Status på de store anlægsprojekter
  • Kommunens finansielle status og muligheder
 • De løbende temamøder, hvor centrale driftsområder blev gennemgået
 • Temamøderne om KL-aftalen i juni, og temamøde om budgetoplæg i september

Prioriteringsforslag

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med omprioriteringsforslag?

Budgetønsker

 • Der fremkom både eksterne og interne budgetønsker i budgetprocessen. Håndtering af disse var ikke beskrevet i budgetprocessen, men kom alligevel til at fylde meget i udvalgenes drøftelser. Er der behov for at indarbejde håndtering af budgetønsker som en del af budgetprocessen i forhold til formkrav, tidsplan og høring?

Fagudvalgenes rolle i budgetprocessen

 • Fagudvalgene har et ansvar i forhold til udarbejdelse af omprioriteringsforslag, indstilling til opmærksomhedslisten og ønsker til budgettet. Hvordan fungerede det?

Opmærksomhedslisten

 • Langt de fleste forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) blev forhandlet inden 1. behandlingen af budgettet. Hvordan fungerede det?
 • Hvordan fungerer opdelingen mellem, hvad der kommer på opmærksomhedslisten, og hvad der bliver omprioriteringsforslag?

Hørings- og inddragelsesproces

 • Hvordan indgår høringssvarene om omprioriteringsforslagene, som forelå til 1. behandling, i den videre politiske proces?
 • Hvorledes vurderes mødet mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget inden sommerferien?
 • I perioden mellem 1. behandling og budgetseminar udarbejder Hoved-MED, Fag-MED og diverse råd høringssvar til budgetforslag. Hvordan vurderes disse at indgå i den videre proces?

Vurdering af budgetmateriale generelt:

 • Basisbudgethæfte
 • Omprioriteringsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Ønsker til budget

Spørgsmål - svar

 • Er baggrunden for de forholdsvis få spørgsmål til "spørgsmål-svar", at der var gennemført temamøder om de centrale driftsområder i løbet af foråret?

Budgetseminaret

 • Vurdering af formen for budgetseminar, herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. november 2021, pkt. 5:

Emner drøftet og tilpasset på baggrund af drøftelse.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 4:

Udsendes til udvalgene med drøftede tilføjelser/uddybninger.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Indarbejdelse af tekniske korrektioner/opmærksomhedslisten i budgettet forud for budgetseminaret var en god ide.

Omprioriteringsforslag bør hedde besparelsesforslag.

Det bør overvejes, hvordan budgetseminaret kan afvikles, således at de byrådsmedlemmer, som ikke er en del af forhandlingsudvalget, bliver mere inddraget i den egentlige forhandling og prioritering.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Til toppen


6. Ind- og udflytning på de særligt skærmede demenspladser på plejecenter Valdemarsgade


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvordan der sikres en hensigtsmæssig ind- og udflytning på de særligt skærmede demenspladser på plejecenter Valdemarsgade.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der er fremsat ønske om, at de tre særligt skærmede pladser, der i dag er på Valdemarsgade, gøres mere fleksible, så borgere kan flytte ind på pladserne og ud af pladserne efter behov. I den forbindelse præsenteres der følgende to scenarier.

Scenarie 1 – omdannelse til aflastningspladser

Muligheden for at gøre pladserne til aflastningspladser efter servicelovens § 84 er blevet undersøgt. Dette vil betyde, at borgere kan få midlertidigt ophold på pladserne, og de vil kunne flyttes til Valdemarsgades almindelige pladser, når behovet for skærmning ophører.

Denne løsning har en del udfordringer. Det er ikke muligt at flytte en bopælsadresse til en aflastningsplads, da denne pr. definition er af midlertidig karakter.

Dette giver udfordringer for de borgere, der bor alene, da de vil have en bolig til at stå tom, mens de opholder sig på de særligt skærmede pladser. Det vil ikke være muligt for pårørende at opsige eller sælge en sådan bolig, i den tid borgeren opholder sig på de særligt skærmede pladser. Det er forvaltningens vurdering, at de pårørende vil stå uforstående overfor dette, og løsningen vil dermed give udfordringer både politisk og administrativt.

Omdannelse til aflastningspladser giver ligeledes en udfordring, såfremt borgeren har en ægtefælle. Da denne ægtefælle ikke i juridisk forstand bor alene, vil borgeren ikke have mulighed for at søge de tillægsydelser, der kan gives til enlige, f.eks. forhøjelse af boligsikring, pension til enlige, varmetillæg osv. Borgeren på aflastningspladsen vil have udgifter til mad, men ikke til husleje. Husleje på aflastningspladser betales af kommunen.

Slutteligt er aflastning jf. SEL § 84, som tidligere beskrevet tiltænkt en midlertidig indsats. Der vil almindeligvis være tale om en periode på omkring seks måneder. Dette er vanskeligt at tilgodese i forhold til de borgere, der vil være i målgruppen til de særligt skærmede pladser, da deres behov for skærmning oftest vil ligge ud over en seks måneders periode.

Scenarie 2 – kommunal betaling af ekstra flytning

Bevares de særligt skærmede pladser som almene boliger, kan Brønderslev Kommune medvirke til flytning ved at betale indskud og flytteomkostninger for borgerne. Dette kan ske både ved flytning til en særligt skærmet plads, når en borger har brug for særlig skærmning og ved flytning fra en særligt skærmet plads, når behovet for skærmning reduceres.

Borgerne vil dermed ved første indflytning betale indskud og husleje. Ved evt. intern flytning betaler forvaltningen nyt indskud og flytteomkostninger. Dette vil give den fleksibilitet, der er nødvendig for at skabe flow i de særligt skærmede pladser, hvilket sikrer at ingen borgere hverken over- eller underkompenseres for deres behov for skærmning.

Udfordringen i denne model er, at kommunen er afhængig af, at borger medvirker positivt. Når borger har en lejekontrakt, kan kommunen ikke tvinge borger til flytning. Løsningen kræver derfor et godt samarbejde med borger og pårørende.

Økonomi

Scenarie 1 – omdannelse til aflastningspladser

Økonomien for at omdanne de tre pladser til aflastningspladser vil som minimum være huslejen for 3 lejligheder i 12 måneder om året. For et år vil det beløbe sig til 5.439 kr. pr. mdr. x 12 mdr. x 3 lejl. = 213.804 kr. Dertil kommer evt. klargøring af lejlighed ved fraflytning, som forvaltningen også vil skulle afholde. Denne udgift anslås til 15.000 - 20.000 kr. årligt.

Den årlige udgift udgør dermed i størrelsesordenen 230.000 kr.

Scenarie 2 – kommunal betaling af ekstra flytning

Borgeren bor i gennemsnitligt 1½ år i lejlighederne på de særligt skærmede pladser. De fleste af borgerne vil have mors på de særligt skærmede pladser. I beregningen er der derfor taget udgangspunkt i 1 flytning pr. år pr. lejlighed. Indskud pr. lejlighed er 18.900 kr. samt estimeret flytteomkostninger på 10.000 kr. pr. flytning.

Den årlige udgift bliver derved 18.900 kr. + 10.000 kr. = 28.900 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender scenarie 2.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Forvaltningens forslag godkendt.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Til toppen


7. Status vedr. forhold på Plejecentret Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget besluttede på mødet den 18. august 2021 at udvalget ønsker løbende orientering om forhold på Plejecentret Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en status om forhold på Plejecentret Margrethelund. Der tages udgangspunkt i de indsatser, som er beskrevet i den redegørelse som blev behandlet i Ældreomsorgsudvalget den 18. august 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen vedrørende forhold på Plejecentret Margrethelund til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 15. september 2021, pkt. 8:

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og bakker om de initiativer, der er sat i værk.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 6. oktober 2021:

Opdateret status pr. 24. september 2021 forelægges til udvalgets orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 6. oktober 2021, pkt. 7:

Til efterretning. Udvalget udtrykker tilfredshed med opfølgningsarbejdet.

Jan Thaibert var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 3. november 2021:

Opdateret status pr. 15. oktober 2021 forelægges til udvalgets orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 3. november 2021, pkt. 6:

Til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 1. december 2021:

Opdateret status pr. 22. november 2021 forelægges til udvalgets orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet forelægges revideret materiale for nyt udbud af Margrethelund til godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og bygherrerådgiver Rasmus Grave deltager under dette punkt kl. 09.30.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. april 2020 udbud af ombygning af Margrethelund. Licitationsresultatet for Margrethelund medførte i maj 2021 en overskridelse af budgettet på 22,5 mio. kr., som afspejlede den generelle prisstigning i byggesektoren. Prisstigningen betød, at budgettet ikke kunne holdes indenfor rammen. Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2021 at aflyse licitationen, og at udskyde en fornyet licitationen til første del af 2022.

Det oprindelige projekt er siden blevet gennemgået for at finde besparelser, uden at påvirke kvaliteten af tilbuddet på Margrethelund og arbejdsmiljøet. Resultatet er en gennemgribende ændring af projektet, som stadig er tro mod de oprindelige hensigter og ønsker. Ændringerne af projektet betyder en ny fordeling af serviceareal og boligareal, ligesom demensboligerne nu foreslås ombygget således, at 3 eksisterende boliger ombygges til 2 boliger. Det samlede antal boliger reduceres samtidig fra 81 til 77 boliger. Hertil kommer de 20 boliger, som blev tilbygget i 2008. Efter ombygningen vil det alene være aflastningsboligerne, som fastholdes i deres nuværende størrelse.

Der er planlagt et fælleshus i de samme arealer, som tidligere var udlagt til fællesskabog samling på tværs af Margrethelund. Ændringen betyder, at arealerne nu er låneberettigede, og anlægsrammen kan derfor hæves. I det tidligere projekt var inventar en del af budgettet. Det forudsættes nu, at der optages inventarlån, som tilbagebetales over huslejen. Derudover er der lavet en aftale med IT-afdelingen om medfinansiering af IT og installationer vedrørende DECT telefoni fra den centrale IT-pulje.

Strategien for udbud er ændret. Ønsket om totalentreprenør fastholdes, men udbudsformen ændres til udbud efter forhandling. Hensigten er at få en tættere dialog med de bydende og dermed reducere entreprenørernes hensættelser til uforudsete udgifter. Tildelingskriteriet anbefales som bedste forhold mellem pris og kvalitet, med fokus på a) pris, b) indretning af vinterhave og c) kvalitet af tekniske installationer. Hver tilbudsgiver, som vil afgive tilbud, skal præsentere deres projekt. Dette for at give størst mulighed for indflydelse og medbestemmelse på de viste projekter.

Som prisniveauet ser ud lige pt., så er der en formodning om, at priserne vil falde med tiden. Der er dog vanskeligt at vurdere, hvornår et prisfald vil slå igennem.

Alle tiltag, dvs. forhøjelse af lånerammen, ændringer i lånemuligheder for inventar og IT samt ændret udbudsform, har alle til hensigt at reducere den tidligere merudgift på 22,5 mio. kr. mest muligt. Det foreslås, at det ændrede projekt udbydes i den første del af 2022.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender det reviderede projekt, og at dette udbydes som udbud efter forhandling i første del af 2022.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Endelig godkendelse af driftsbudgettet for 2022 for ældreboligerne i Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Driftsbudgettet fremsendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

På afdelingsmødet i Jerslev Ældreboligselskab den 24. september 2021 blev driftsbudgettet for 2022 for ældreboligerne i Jerslev forkastet (stemmelighed).

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

15. september 2021 godkendte Ældreomsorgsudvalget som organisationsbestyrelse driftsbudgettet for 2022 for ældreboligerne i Jerslev. Budgettet blev efterfølgende forkastet på afdelingsmødet, som blev afholdt 24. september 2021.

Hvis der - som i dette tilfælde - opstår uenighed imellem afdelingsbestyrelsen og Boligselskabet, skal den endelige beslutning træffes af Byrådet (jf. Almenboliglovens § 42). Byrådet har delegeret tilsyn med drift og opførelse af støttet boligbyggeri til Økonomiudvalget. Udvalget skal derfor, som øverste administrative myndighed, træffe den endelige afgørelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget endeligt godkender budgettet for 2022 for ældreboligerne i Jerslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmøde i Nordjysk Mad I/S den 23. september 2021.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. september 2021. De væsentligste punkter var følgende:

 • Virksomhedsoverdragelse af køkkenerne i Aalborg den 1. januar 2021
 • Momsafregning for Nordjysk Mad I/S
 • Indefrosne feriepenge
 • Budgetopfølgning 2021
 • Budget 2022
 • Bæredygtighedsprojekt (madspild og økologi mv.)

Desuden var der en orientering ved daglig leder og bestyrelsens medlemmer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger referat fra bestyrelsesmøde i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi den 4. november 2021.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. november 2021. De væsentligste punkter var følgende:

 • Regnskab pr. 30. september 2021
 • Budget 2022
 • Godkendelse af personalepolitik
 • Godkendelse af tilslutning til SKI-aftaler

Desuden var der status ved direktøren.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Status på landsbypedelordning, nytteindsats og spørgsmål om seniorjob


Resume

Sagsforløb: BE/TM/FK/ØK/BY

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune. Ordningen sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Vej og Park. Begge ordninger vurderes at fungere godt. Antallet af seniorjobbere er faldet. Det har indflydelse på mængden af opgaver, landsbypedellerne kan tage ind.

Byrådet besluttede i 2016, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune tilknyttes landsbypedelordningen. Beskæftigelsesudvalgsmedlem Klaus Klæstrup har foreslået, at seniorjobbere også tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Byrådet bedes tage status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tage stilling til, om seniorjobbere også kan tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Byrådet besluttede også i juni 2016, at nye seniorjobbere som udgangspunkt ansættes i regi af landsbypedelordningen, der foruden grønne og fysiske job også har administrative job i lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Brønderslev Kommune. De to ordninger deler lokaler og opgaver og har samme leder og en medarbejder tilknyttet. Derudover er to fleksjobbere ansat i landsbypedelordningen.

Status på landsbypedel

Landsbypedelordningen blev senest evalueret i august 2019. Landsbypedellerne oplever fortsat stor søgning på opgaver fra bl.a. foreninger og idrætsklubber. Landsbypedellerne oplever tilfredshed med det arbejde, der bliver udført. Nogle af de mest typiske opgaver er:

 • drift af lokalhistoriske arkiver
 • malearbejder
 • renovering af bord/bænk sæt
 • klipning og vedligehold af grønne arealer
 • hovedrengøring af klubhuse mv.

Landsbypedellerne har i 2020 og 2021 varetaget en ny opgave i relation til situationen med covid-19. De har etableret et værnemiddelslager og udbragt værnemidler til kommunens institutioner.

Landsbypedellerne har de seneste to år takket nej til flere opgaver, fordi antallet af seniorjobbere er faldet. I juni 2019 var 12 seniorjobbere tilknyttet landsbypedellerne. I juni 2021 gælder det 1. Det skyldes dels, at dagpengeperioden er blevet forlænget for ledige under corona-krisen, og dels at færre borgere er omfattet af efterlønsordningen.

Seniorjob er nemlig en ansættelse, som kommuner skal tilbyde borgere, hvis ret til dagpenge udløber indenfor 5 år fra efterlønsalderen. Det er en betingelse, at borgeren opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn, og borgeren som ledig fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Forlængelsen af dagpenge som følge af corona-krisen er nu ophørt, og det giver en tilgang på to nye seniorjobbere i landsbypedelordningen i august 2021. På længere sigt ses fortsat en nedadgående tendens i takt med, at færre er berettiget til efterløn. På landsplan forventes et fald fra 1.200 seniorjob i 2021 til 700 i 2024.

Der er i landsbypedel-ordningen plads til 15 borgere (seniorjob, praktik og nytteindsats). Derudover er der i nytteindsatsen for unge plads til 15 borgere. Perioden fra 2019 til 2021 har generelt været præget af fald i antallet af borgere. Det skyldes – foruden det faldende antal af seniorjob - corona-krisen, hvor landsbypedellerne og nytteindsatsen var ramt af nedlukninger i 2. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021.

Spørgsmål om seniorjob

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har rejst et forslag om, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune ikke kun tilknyttes landsbypedel-ordningen, men også kan tilknyttes ældreområdet.

Seniorjobbere i Brønderslev Kommune ansættes som udgangspunkt i landsbypedel-ordningen. Der er enkelte undtagelser, hvor seniorjobbere pga. helbredsmæssige forhold ansættes i andre jobs.

Det er et krav, at et seniorjob etableres på overenskomstmæssige vilkår, og der skal være tale om arbejde med et reelt indhold. Kommunen fastsætter arbejdsområdet og det konkrete indhold af seniorjobbet. Borgeren har ikke krav på ansættelse indenfor bestemte områder, men kommunerne bør ved fastlæggelsen af jobbet tage udgangspunkt i borgerens forudsætninger og interesser.

I vedhæftede bilag ses forslag til arbejdsopgaver på ældreområdet for seniorjobbere. Klaus Klæstrup foreslår, at eventuel økonomi med ordningen afdækkes og eventuelt hentes indenfor ældreområdets budget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse gør opmærksom på, at hvis seniorjobbere tilknyttes andre områder, kan konsekvensen være en udhuling af landsbypedelordningen i betragtning af den lave volumen i seniorjobs.

Status på nytteindsats for unge

Vej og Park har siden april 2018 varetaget opgaven med nytteindsats for unge i Brønderslev Kommune, der søger offentlig forsørgelse i UngeCentret og vurderes uddannelsesparate.

Nytteindsatsen er et led i en "vend i døren"-tilgang i UngeCentret, som går ud på at motivere de unge til at tage et job, mens de venter på uddannelse, frem for at søge offentlig forsørgelse.

Hvis de unge ikke møder op hos Vej og Park, fratrækkes de i deres ydelse, medmindre fraværet er lovligt begrundet. Nogle unge vil ikke dukke op eller falder fra undervejs. Andre vil fortsat være på offentlig forsørgelse, når forløbet er slut, og UngeCentret målretter herefter indsatsen til den enkeltes behov.

Arbejdstiden for de unge i nyttejob er kl. 7.45 til 15.30 fra mandag til torsdag. Arbejdspladsen ligger i Dronninglund. For de unge i Brønderslev er der tilbud om transport kl. 7 om morgenen. Fredag er de unge henvist til at deltage i CV-workshop på UngeCentret.

167 unge har været i nytteindsats hos Vej og Park fra januar 2020 til juni 2021.

Et nytteindsatsforløb kan vare op til 13 uger. Intentionen er, at et forløb maksimalt skal vare 6 uger. I 2020 og 2021 har et forløb hos Vej og Park i gennemsnit varet 5,8 uger, hvilket vurderes tilfredsstillende i forhold til målet om, at der ikke skal være tale om en langvarig indsats.

UngeCentret oplever, at samarbejdet med Vej og Park fungerer godt. Der er tæt kontakt mellem rådgivere og medarbejderen hos Vej og Park, og der er løbende dialog om tilgangen til de unge. Tilbagemeldingerne fra Vej og Park bruges i tilrettelæggelsen af den videre indsats for den enkelte unge.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tager stilling til, om seniorjobbere også skal tilknyttes ældreområdet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. august 2021, pkt. 7:

Udsættes til næste møde.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. september 2021, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Flertallet indstiller, at seniorjobbere ikke nødvendigvis skal ansættes i Landsbypedelordningen, men kan tilknyttes andre områder.

Eskild Sloth Andersen tager forbehold.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2021, pkt. 12:

Det indstilles, at seniorjobberne ikke nødvendigvis skal ansættes i Landsbypedelordningen, men kan tilknyttes andre områder.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. november 2021, pkt. 4:

Orienteringen taget til efterretning. Det indstilles, at seniorjobberne skal kunne tilknyttes andre områder.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. november 2021, pkt. 4:

Orienteringen taget til efterretning. Det indstilles, at seniorjobberne skal kunne tilknyttes andre områder.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 11:

Inden stillingtagen sendes sagen til udtalelse i Ældreomsorgsudvalget.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. november 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 24. november 2021, pkt. 3:

Til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Drøftelse af forslag til opmærksomhedspunkter


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget drøfter forslag til opmærksomhedspunkter, som overleveres til det kommende Ældreomsorgsudvalg.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning, og det er naturligt at gøre status på den forgangne periode og se frem mod indsatser i den kommende byrådsperiode. Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 3. november 2021 drøftet, hvilke opmærksomhedspunkter det afgørende udvalg vil foreslå, at det kommende udvalg har særlig fokus på i sit politiske arbejde. Opmærksomhedspunkterne er oplistet i det følgende:

Introduktion af det nye udvalg

 • besøg på institutioner og ”praktikforløb” giver et godt indtryk af det område, som udvalget er ansvarlig for.
 • det afgående udvalg har haft stort udbytte af ”praktikforløbene”, og det bør overvejes, om ”praktikforløbene” bør gentages senere i valgperioden

Faglige opmærksomhedspunkter

 • implementering af sundhedspolitik, ældrepolitik, værdighedspolitik og demensstrategi. Nogle af politikkerne er nye og andre har været gældende i nogle år. Fortsat implementeringen bliver et væsentligt opmærksomhedspunkt
 • nyt dagtilbud til demente
 • ombygning af Margrethelund
 • vurdering af den samlede bygningsvolumen i lyset af den demografiske udvikling
 • vurdering af behov for seniorboliger
 • den demografiske knibtang - flere bliver ældre og ungdomsårgangene bliver mindre, herunder uddannelse af elever og videreuddannelse af eksisterende personale, samt overvejelser om fremtidig organisering
 • opfølgning på Rehabiliteringscenter Hellevadlund, som er åbnet august 2021
 • det nye udspil om sundhedsklynger og bestyrelser på sygehusene, og betydningen for ældreområdet
 • retssag mod Blæksprutten

Samarbejde med udvalg og råd

 • udvalget har holdt fællesmøde 2 gange årligt med Social- og Sundhedsudvalget. Denne praksis foreslås fortsat
 • udvalget har holdt to årlige møder med Ældrerådet. Denne praksis foreslås fortsat

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender opmærksomhedspunkter til brug for det kommende Ældreomsorgsudvalg.

Beslutning

Godkendt.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Til toppen


15. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår 2021


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 1. halvår for 2021. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 37 %, hvilket er 10 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i perioden afgjort 60 sager i Brønderslev Kommune. Her er 36 stadfæstet, i 8 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 13 sager er afgørelsen blevet hjemvist og i 3 sager er klagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2021 afgjort 60 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 6 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 5 af sagerne. I 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Loven om social pension og loven pm højeste, mellemste mv. førtidspension (PL)

Der er afgjort 1 klagesag, som er blevet stadfæstet.

Sygedagpenge

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 11 sager. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 6 af sagerne, 2 sager er blevet afvist, 2 er blevet hjemvist og 1 sag er blevet ændret.

Serviceloven

Inden for servicelovens område er der afgjort 42 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 24 af sagerne, 6 afgørelser er blevet ændret, 11 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 1 sag er afvist.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 10 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 37 og for hele landet er omgørelsesprocenten 27 i 1. halvår 2021. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 28. september 2021, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Dagsordenpunkt fra udvalgsmedlem


Resume

Sagsforløb: ÆO

Dagsordenpunkt fra Klaus Riis Klæstrup.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke, økonomidirektør Jens Davidsen og forretningsfører Anna Marie Nielsen deltager under dette punkt kl. 11.00.

Sagsfremstilling

Klaus Klæstrup har anmodet om optagelse af følgende punkt på Ældreomsorgsudvalgets dagsorden:

 1. Støberiet*

A. På ældreomsorgsmødet den 15. september 2021 blev det oplyst, at der var et antal lejeboliger i Støberiet, som i sommermånederne var ramt af ekstrem varme. Området har været rejst tilbage i 2016.

 • Hvad er der sket siden? På ovennævnte møde blev der givet udtryk for, at der fortsat var problemer med varmen.

*På et møde november 2020 med kommunaldirektør Søren Steensen blev området drøftet, og der blev efterfølgende udarbejdet et notat, hvor plejehjemmet Støberiet er nævnt.

Af vedhæftede notat fremgår det, at der bliver årlige møder mellem repræsentanter fra kommune og boligselskabet PM, og at der bliver taget referater fra disse møder, her må udfordringer omkring varme være anført.

B. Hvem sidder i afdelingsbestyrelsen for afdeling 41?

På PM's hjemmeside fremgår ingen afdelingsbestyrelse for afdeling 41.

 • Hvor og hvem er kommunens eller beboernes repræsentant i denne afdeling?
 • Hvem godkender budgettet for denne afdeling?

Hvor er budgettet for 2022?

 • Hvem godkender regnskabet?

Hvor er regnskabet for 2020?

 • Hvem deltager i beslutningen om, hvad hensættelser skal anvendes til?
 • Fra budget 2019 og frem er der ikke udgiftsført beløb for almindelig eller planlagt vedligeholdelse, ligeledes er istandsættelse ved fraflytning heller ikke udgiftsført
 • Der er fra 2020 anført en særlig aktivitet på 555.000 kr. - til hvad?
 • Der er i budget 2021 anført en særlig aktivitet på 675.000 kr. - til hvad?
 • Af regnskabet for 2018 fremgår et underskud på 297.600 kr. Underskuddet medtages inddækket i budget således 147(19) + 110(20) + 110(21) = 367.000 kr.?

*På et møde november 2020 med Kommunaldirektør Søren Steen Steensen blev området drøftet, her kom der vedhæftede notat efterfølgende hvoraf plejehjemmet Støberiet er nævnt.
Af vedhæftede notat fremgår der bliver årlige møder mellem repræsentant fra kommune og boligselskabet PM der bliver taget referater af disse møder, her må udfordringer omkring varme være anført.

2. Tilsyn med plejehjem, og klagemuligheder Brønderslev Kommune

På mødet ønskes følgende drøftet og belyst:

 • Eftersyn på plejehjem:

Hvilke muligheder har kommunen for at iværksætte eftersyn, udover de lovpligtige eftersyn på plejehjem i kommunen?

Ældretilsynet - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

 • Hvad skal der til for at der iværksættes evt. eftersyn.

Klagemuligheder:

 • Afdækning af mulighederne for at fremsende klager over forhold på plejehjem.
Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 6. oktober 2021, pkt. 10:

Punkterne belyses på et kommende udvalgsmøde.

Jan Thaibert var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 1. december 2021:

De stillede spørgsmål er besvaret i vedhæftede bilag.

Beslutning

Udsat.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste, som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Besøg i Frikvarteret


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal besøge seniorboligerne, Frikvarteret i Dronninglund.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og Jonna Raasted, Ældrerådet deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget skal efter ordinært møde besøge Frikvarteret kl. 11.30.

Beslutning

Besøg gennemført.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Kvalitetsstandard for § 138 sygepleje. Sagsbehandlingstiden er straks i hastende sager og i øvrige sager op til 7 dage
 • Orientering om tilsynsrapport fra Vivaldi og efterfølgende møde med Danske Diakoner
 • De nyeste tilsynsrapporter for de kommunale og private leverandører er nu tilgængelige på kommunens hjemmeside
 • Betaling af husleje til ældreboligerne i Agersted afsluttet ved udgangen af oktober 2021
 • Orientering om møde i demensalliancen

Klaus Klæstrup var fraværende.

Til toppen


20. Lukket punkt:


Beslutning

Til efterretning.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Til toppen


22. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Til toppen

Opdateret 1. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer