Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 24. januar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhs
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetproces for budget 2019 og økonomiske politik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK

Med baggrund drøftelserne på sidste økonomiudvalgsmøde samt en vurdering af de økonomiske balancer ønskes en indledende drøftelse af principper for budgetprocessen for budget 2019.

Samtidig ønskes en drøftelse af kommunens økonomiske politik.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat beskrives de centrale økonomiske nøgletal for Brønderslev Kommune, samt kommunens vedtagne økonomiske politik. Herudover indeholder notatet en beskrivelse af nogle af erfaringerne fra sidste års budgetproces.

Med baggrund heri ønskes en indledende drøftelse af følgende:

 • Hvilke ændringer ønskes der i budgetprocessen i forhold til sidste års budgetproces?
 • Er der områder, som ønskes holdt ude af budgetlægningsprocessen, men hvor de økonomiske konsekvenser indregnes i budgettet for 2019?
 • Ønskes der justeringer af den økonomiske politik?

Med baggrund i disse tilkendegivelser vil administrationen udarbejde et konkret forslag til budgetproces til næste møde i Økonomiudvalget.

Stabsforvaltningen anmoder om Økonomiudvalgets tilkendegivelse i forhold til ønsker til budgetprocessen for budget 2019 samt til en evt. justering af den økonomiske politik.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til rammebesparelse, administration - budget 2018


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til udmøntning af besparelse i budget 2018.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftale for 2018 er Direktionen blevet anmodet om at udarbejde et forslag, der indarbejdede

 • Overslag over merindtægter på indsatser mod socialt bedrageri o.a
 • Forventet mulig gevinstrealisering på reduceret sygefravær
 • Evt. øvrige mindre udgifter på puljer
 • Differencen i forhold til besparelseskrav på 2 mio. udmøntes som besparelse på personale på det administrative område

Forslag fra Direktionen:

Socialt bedrageri – reduktion af kontanthjælp og sygedagpenge

1.160.000 kr.

Ansættelse af ekstra medarbejder i kontrolenheden

-430.000 kr.

Netto merindtægt/mindreudgifter

730.000 kr.

Fortsat lavt sygefravær, hvor der i budget 2017 var reduceret med 0,7 mio. kr. ud af et afdækningsforslag på 1,4 mio. kr.

540.000 kr.

Integrationsområdet

430.000 kr.

Ramme reduktion

300.000 kr.

Reduktion administrativt personale

730.000 kr.

I alt

2.000.000 kr.

Direktionen anbefaler, at forslaget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


5. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysning i 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet har under budgetforhandlingen godkendt, at energirenoveringen finansieres med 2,291 mio. kr. pr. år.

Byrådet skal tages stilling, om der skal frigives anlægsbevilling til energirenovering af kommunens gadebelysning for 2018 på i alt 2,291 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet har under budgetforhandlingen godkendt, at energirenoveringen finansieres med 2,291 mio. kr. pr. år.

For at kunne opnå den ønskede energibesparelseseffekt ved gennemførelse af den godkendte 4-årige renoveringsplan for kommunens gadebelysning, skal Byrådet frigive en anlægsbevilling på 2,291 mio. kr. pr. år i 2018 og 2019. (Bilag vedhæftet)

Såfremt renoveringsplanen følges, så vil der i år 2020 være et årligt overskud på ca. 1 mio. kr. til fortsættelse af renoveringen af gadebelysningsanlægget, som udskiftning af de resterende 4.000 armaturer til LED og kabellægning fra luftledninger til jordkabler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 2,291 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsplanen for kommunens gadebelysning i 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 2,291 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger - gadelys.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. januar 2018, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Kommunegaranti - Hjallerup Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 7,0 mio. kr. til finansiering af udvidelse af solvarmeanlægget.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 7,0 mio. kr. til finansiering af udvidelse af solvarmeanlægget.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I etableringsfasen ønsker Hjallerup Fjernvarme at gøre brug af en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Hjallerup Fjernvarme ønsker at udvide solvarmeanlægget med yderligere 4.372 m2, da forbruget i sommermånederne er større end tidligere beregnet. Desuden har Hjallerup Fjernvarme fået væsentlig flere forbrugere, end da de projekterede det nuværende solvarmeanlæg. Udvidelsen kræver ud over nye solfangere også nye pumper og motorer for drift af solvarmeanlægget, samt ny pumpe og motor for fjernvarme til værket i Hjallerup. Nuværende veksler mellem solvarmeanlægget og fjernvarme til værkerne skal udbygges med flere vekslerplader og nye styreskinner, og der skal ske ændring af til- og afgangsrør fra veksler.

Projektet er en del af Hjallerup Fjernvarmes løbende omstilling til grønt forsyningsselskab og sikrer desuden en mere optimal drift af solvarmeanlægget.

Teknik- og Miljøudvalget har i møde den 27. november 2017 godkendt projektet i henhold til varmeforsyningsloven.

En eventuel kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Hjallerup Fjernvarme for 10 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld på 94,8 mio. kr. Disse lån udløber i perioden 2019 til 2045. Låneoversigt er vedlagt sagen som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån på 7,0 mio. kr. med 20 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Skema C for opførelse af 36 familieboliger, afd. 43 i Boligforeningen PM, Risagerlund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 22. december 2010 godkendt skema A og den 27. november 2013 skema B for opførelse af 36 almene familieboliger ved Risagerlundvej, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og byggeregnskab (skema C) fremsendes til godkendelse.

Byrådet anmodes om at godkende skema C med en udgift til grundkapital på4.148.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 22. december 2010 godkendt skema A og den 27. november 2013 skema B for opførelse af 36 almene familieboliger ved Risagerlundvej, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud:

Skema B

Skema C

Grundudgifter i alt

11.799.000 kr.

11.839.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt

39.032.000 kr.

39.305.000 kr.

Omkostninger i alt

5.902.000 kr.

7.263.000 kr.

Gebyr i alt

906.000 kr.

849.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

57.639.000 kr.

59.256.000 kr.

Finansiering:

Skema B

Skema C

Realkredit (91%)

52.451.000 kr.

53.923.000 kr.

Grundkapital (7%)

4.035.000 kr.

4.148.000 kr.

Beboerindskud (2%)

1.153.000 kr.

1.185.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

57.639.000 kr.

59.256.000 kr.

Merudgiften for byggeriet skyldes en indeksering på 1.617.181,00 kr. Byggeriet af boligerne blev udskudt pga. en omfattende miljøsanering i forbindelse med nedrivning af de tidligere bygninger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender skema C med en samlet anskaffelsessum på 59.256.000 kr., samt en udgift til grundkapital på4.148.000 kr.

Personale

Intet

Økonomi

Efter gennemgang af sagen er det konstateret, at grundkapitalen på 3.841.000 kr. er udbetalt ved godkendelse af Skema B. Ved godkendelse af Skema C forhøjes grundkapitalen med yderligere 307.000 kr. Dette beløb finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Skema A for helhedsplan for Boligforeningen PM afd. 1


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen PM afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 108 af afdelingens i alt 209 almene familieboliger, beliggende Valdemarsgade, Frederiksgade og Knudsgade i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til renoveringsudgiften for boligerne på i alt 110.197.827 kr. (skema A for støttet og ustøttet arbejde), lånegaranti for 74.479.444 kr. og kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen PM afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 108 af afdelingens i alt 209 almene familieboliger, beliggende Valdemarsgade, Frederiksgade og Knudsgade i Brønderslev.

Der har været afholdt afdelingsmøde hvor 90 stemte for og 4 imod den endelige helhedsplan.

Hvis Landsbyggefonden ikke inddrages med støttede lån, og der kun gennemføres en renovering af det mest nødvendige betyder det en større huslejestigning, end hvis der gennemføres en helhedsplanrenovering med inddragelse af Landsbyggefonden. Dette skylles de støtteordninger, som LBF tilbyder i forbindelse med finansieringen af renoveringen.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 71.436.766 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter 58.244.419 kr.

Omkostninger 12.429.847 kr.

Gebyr 762.500 kr.

I alt 71.436.766 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 38.761.061 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter 31.330.012 kr.

Omkostninger 7.017.321 kr.

Gebyr 413.728 kr.

I alt 38.761.061 kr.

Ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte ”5.dels ordning” på i alt kr. 1.000.000, hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 200.000 kr.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for det støttede lån med op til 100% af lånet svarende til 71.436.766 kr. Landsbyggefonden giver en regaranti på 50% af lånet for det støttede lån svarende til 35.718.383 kr.. For det ustøttede lån skal Brønderslev Kommune stille garanti for et beløb på 38.761.061 kr.

De nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgiver et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Kapitaltilførslen udbetales efter behandling af skema B.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslaget til helhedsplan for Boligforeningen PM afdeling. Den 23. november 2011 besluttede Økonomiudvalget at anbefale, at der arbejdes videre med helhedsplanen. Anbefalingen omfattede ikke godkendelse af økonomiske forpligtelser vedrørende projektet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet drøfter om:

 • om der skal meddeles tilsagn om en kapitaltilførsel på 200.000 kr. til renovering af boligerne.
 • om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 110.197.827 kr. (skema A) kan godkendes, samt
 • om der kan stilles en lånegaranti for 74.479.444 kr.
Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagen, er det Økonomiafdelingens vurdering, at kommunens kan yde den nødvendige kapitaltilførsel på 200.000 kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne kapitaltilførsel.

Ligeledes vurderer Økonomiafdelingen at anskaffelsessummen på 110.197.827 kr. nævnt i skema A samt den samlede lånegaranti på 74.479.444 kr. er anslået korrekt

Der er ingen tilbageværende garanti på tidligere lån

Beslutning

PM indkaldes til møde for nærmere drøftelse af projektet og dets baggrund.

Bilag

Til toppen


9. Behandling af fordebat for "Fremtidens Banegårdsplads" i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har været holdt fordebat vedr. "Fremtidens Banegårdsplads" forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for bolig- og butiksbyggeri på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Der er modtaget 10 høringssvar i perioden. Høringssvarene vedr. blandt andet forslag til nye anlæg og aktiviteter på pladsen, placering af bebyggelse og materialevalg. Der er desuden holdt et borgermøde om områdets udvikling.

Økonomiudvalget skal tage stilling til de indkomne høringssvar og beslutte, om der skal arbejdes videre med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Der er holdt fordebat vedr. "Fremtidens Banegårdsplads" i Brønderslev i perioden fra den 8. november 2017 til den 8. december 2017. Fordebatten blev holdt på baggrund af ansøgning fra boligselskabet Domea, Svend Aage Christiansen A/S og Arkitektfirmaet Finn Østergaards Tegnestue A/S om opførelse af et nyt bolig- og butiksbyggeri på posthus- og retsbygningsgrundene. Projektet omfatter ca. 100, primært almene boliger opført i 8 boligtårne i op til 7 etager samt en dagligvarebutik.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området. Da der er tale om et kommuneplantillæg, hvori der foretages væsentlige ændringer i forhold til de nuværende bestemmeler, er der krav om gennemførelse af den afholdte fordebat, jf. planlovens § 23c. Det fremlagte fordebatmateriale kan ses på kommunens planportal: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/638/19007

Der er desuden igangsat udarbejdelse af en helhedsplan for hele Banegårdspladsen, der udarbejdes sideløbende med kommuneplantillæg og lokalplan. Helhedsplanen udarbejdes i samspil med det nyligt nedsatte Midtbyråd for Brønderslev.

Der blev den 15. november 2017 holdt et borgermøde om "Fremtidens Banegårdsplads". Stemningen på borgermødet var meget positiv både i forhold til det konkrete bolig- og butiksprojekt og i forhold til yderligere udvikling på pladsen. Referat fra borgermødet er vedlagt i bilag.

Der er modtaget 10 høringssvar i fordebatten. Høringssvarene er vedlagt i bilag og kommenteret i vedlagte høringsdokument. Ansøger har desuden fremsendt et parthøringssvar. Der er modtaget høringssvar fra følgende:

 • Brønderslev Handel
 • Borger9700
 • Danevej 2
 • Børnelægeklinikken
 • Advokathus Nord
 • DSB Ejendomme
 • Banedanmark
 • Nørregade 2
 • Skovvej 24, Dronninglund
 • Vestergaardsgade 2C


Høringssvarene er generelt positive over for udviklingen på Banegårdspladsen og indeholder en lang række forslag til nye anlæg og aktiviteter på pladsen. Disse forslag vil indgå i arbejdet med helhedsplanen for området. Enkelte høringssvar forholder sig konkret til bolig- og butiksprojektet. Et høringssvar ønsker bebyggelsen rykket længere mod banen, da afsender vurderer, at byggeriet er for højt i forhold til den eksisterende bebyggelse på Nørregade. Fagforvaltningen bemærker, at bebyggelsen er rykket så langt mod vest på projektgrunden som muligt, hvilket netop sikrer afstand og luft til den eksisterende bebyggelse på Nørregade. Et andet høringssvar indeholder bl.a. forslag om materialevalg til bygningernes facader samt adgangsforhold. Disse overvejelser medtages til lokalplanudarbejdelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender,

 • at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for bolig- og butiksbyggeri på Banegårdspladsen, og
 • at idéer og forslag fra høringssvarene videregives til arbejdet med udarbejdelse af helhedsplan og lokalplan for området.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. januar 2018, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


10. I gangsætning af planlægningen for etageboliger ved Nørregade/Tolstrupvej


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der er ønske om opførelse af 15 lejligheder i en etageejendom på hjørnet af Nørregade og Tolstrupvej i Brønderslev. Det foreslåede projekt kræver et kommuneplantillæg, hvor der oprettes et nyt rammeområde. Området skal ændres fra offentlige formål til boligformål.

Økonomiudvalget skal tage stillig til, om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Der er ønske om opførelse af 15 lejligheder i en etageejendom på hjørnet af Nørregade og Tolstrupvej i Brønderslev på en ca. 5.700 m2 stor matrikel.

Bebyggelsesprocenten for ejendommen bliver ca. 59 % (skitseforslag er vedlagt). Før det er muligt at opføre etagebyggeriet skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer området fra offentlige formål til boligformål.

Området er i dag omfattet af rammeområde 01-O-08, der udlægger området til et offentligt område. Området kan anvendes til offentlige eller private institutioner samt enkelte boliger og boinstitutioner. Bebyggelsesprocenten for rammeområdet er fastsat til 40 %. Ligeledes er det kun tilladt at bygge i to etager. (Eksisterende ramme område og foreløbig afgrænsning af kommunetillæg er vedhæftet som bilag)

Kommuneplantillægget skal give mulighed for at etablere etageboliger, give mulighed for en højere bebyggelsesprocent og tre etager. Ved at lave et kommuneplantillæg vurderer fagforvaltningen, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en lokalplan for projektet.

I forbindelse med skitsering af projektet er der foretaget en støjberegning af trafikstøjen fra Nørregade, Tolstrupvej og Markedsvej. Beregningerne viser, at de vejledende støjgrænser overholdes, og at støjen på de udendørs opholdsarealer sydvest for byggeriet ligger en del under støjgrænserne. Der er derved ikke behov for støjafskærmning.

Skitseforslaget har et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, hvor der er parkering til hver bolig samt ekstrapladser til gæster. Der er desuden handicapparkering.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg, herunder fordebat med baggrund i det foreslåede projekt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. januar 2018, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Gebyr for underretning på udlægsforretning på ejendomsskatteområdet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal opkræve et gebyr på 450 kr. fra den 1. januar 2018 for underretning om udlægsforretning på ejendomsskatteområdet.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 14. december 2017 en ny gebyrlov, der betyder, at Byrådet kan beslutte, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fortrinsberettigede fordringer, som inddrives af kommunen. Den ændrede gebyrlov giver kommunerne mulighed for at tillægge et gebyr på op til 450 kr. Underretningen er en meddelelse om, at Brønderslev Kommune på en given dato vil foretage udlæg i restantens ejendom. Kan restanten ikke betale, vil kravet blive sendt til advokat med henblik på tvangsauktion. Underretningen vil herefter indeholde en retsafgift og et gebyr. Provenuet tilfalder Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune har siden den 2. februar 2017 varetaget opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter. Før den 2. februar 2017, hvor SKAT havde opgaven, var der et gebyr på 450 kr. pr. underretning.

Forinden borgeren eller virksomheden modtager en underretning om udlægsforretning, har Brønderslev Kommune udsendt to rykkerbreve.

Stabsforvaltningen foreslår, at der med virkning fra 1. januar 2018 opkræves et gebyr på 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


12. Egenbetaling ved udlicitering af hjælp til tøjvask og priser til brug for afregning med leverandørerne


Resume

Sagsforløb:ÆO/ØK/BY

Som en del af Budget 2018 vedtog Byrådet den 2. oktober 2017 at udlicitere tøjvask for borgere, der vurderes at kunne klare sig med hjælp til tøjvask hver 14. dag. Byrådet anmodes om at godkende en egenbetaling på 150 kr. pr. måned samt priser for afregning mellem Brønderslev Kommune og leverandørerne af tøjvask hver 14. dag.

Sagsfremstilling

Som en del af forliget omkring Budget 2018 besluttede Byrådet den 2. oktober 2017 at udlicitere hjælp til vask af tøj for borgere, som er visiteret hertil, og som kan klare sig med vask af tøj hver 14. dag. Beslutningen forventes at medføre en budgetreduktion på 220.000 kr. pr. år.

Byrådet anmodes om at godkende nedenstående priser til brug for Brønderslev Kommunes afregning med leverandørerne af tøjvask hos borgere i "eget hjem" i en model, hvor leverandørerne henter det snavsede tøj hver 14. dag og afleverer det rene tøj samtidig med, at en ny portion snavset tøj afhentes. Priserne er fremkommet på baggrund af en rundspørge til andre kommuner, der har udliciteret hjælp til tøjvask.

Ydelse

Pris pr. gang

Afhentning, vask og returnering af op til 8 kg tøj hver 14. dag

235 kr.

Afhentning, vask og returnering af op til 12 kg tøj hver 14. dag

315 kr.

Forgæves gang hvis borgeren ikke er hjemme

60 kr.

Afhentning, vask og returnering af op til 8 kg. smittefarligt tøj ex smitteposer

280 kr. (tillægspris til visiteret ydelse)

Afhentning, vask og returnering af op til 12 kg. smittefarligt tøj ex smitteposer

380 kr. (tillægspris til visiteret ydelse)

Besparelsen opnås ved, at kommunens betaling til tøjvalg er mindre end udgiften ved at have personale til at udføre opgaven i borgers eget hjem.

Ved udlicitering af tøjvask sparer de borgere, der er visiteret hertil, og som vælger at gøre brug af tilbuddet, udgifter til køb og vedligehold af vaskemaskine og tørretumbler, el, vand og sæbe. På baggrund af tal fra Energistyrelsen anslås dette at svare til 150 kr. pr. måned. Brønderslev Kommune har ikke hjemmel til at afholde disse udgifter for borgerne, og der foreslås derfor indført en brugerbetaling på 150 kr. pr. måned. Niveauet for brugerbetaling svinger i andre kommuner mellem 100 og 200 kr. pr. måned.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender:

 • ovenstående priser til brug for afregning mellem Brønderslev Kommune og leverandørerne
 • egenbetaling på 150 kr. pr. måned for vask af tøj, for borgere, der er visiteret til hjælp til tøjvask hver 14. dag, og som har valgt at gøre brug af tilbuddet
Økonomi

Budget 2018 og overslagsårene er reduceret med 220.000 kr.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 17. januar 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


13. Ansøgning om tilskud til Bæredygtighedsfestival 2018


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Borger9700 og Omstilling Dronninglund om tilskud på 70.000 kr. til afvikling af Bæredygtighedsfestival 2018 samt om personaleressourcer til planlægningsarbejdet.

Sagsfremstilling

Borger9700 og Omstilling Dronninglund ansøger om tilskud på 2 kr. pr. indbygger, i alt 70.000 kr. til afvikling af Bæredygtighedsfestival 2018 samt om sekretariatsbistand fra Brønderslev Kommune i forbindelse med planlægningsarbejdet.

Bæredygtighedsfestival afholdes i dagene 25. august - 2. september 2018, og der planlægges forskellige aktiviteter i samarbejde med bl.a. lokale producenter og gårdbutikker.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles afslag på ansøgningen, da der ikke er afsat budget og personaleressourcer til sådanne formål, ligesom det kan danne præcedens i forhold til andre foreninger i kommunen.

Beslutning

Afslag.

Bilag

Til toppen


14. Leje af areal til privatskole i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der kan udlejes kommunalt ejet areal til opstart af privatskole i Brønderslev by, samt evt. til hvilken pris.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen for etablering af Brønderslev Privatskole ønsker at starte ny skole, hvor det er planen, at undervisningen i de første 2-3 år skal foregå i lejede pavilloner, som de ønsker at sætte op på grunden langs med Brønderslev hallerne ved siden af tribunen ud mod Nørregade, Brønderslev.

Pavillonerne kan stables, og skolen forventer første år at skulle bruge ca. 500 m2 undervisningslokaler. Det er også et ønske, at eleverne kan opholde sig udenfor i pauser og gøre brug af græsarealer og legeplads i tilknytning til Brønderslev Hallerne.

Arbejdsgruppen foreslår en symbolsk udlejningspris af grunden på 1000,- kr. månedligt.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til forespørgslen og evt. fastsætter en leje.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 13. december 2017, pkt. 11:

Der ønskes en nærmere beskrivelse af

 • Projektet, herunder udseende af planlagt bygningsmasse
 • Trafikale og parkeringsmæssige forhold
 • Økonomi i projekt
 • Forhold til øvrig planlægning

inden der tages stilling til ansøgning

Når beskrivelse modtages, indkaldes gruppen til møde.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Bestyrelsen for Brønderslev Privatskole har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i møde den 13. december 2017 fremsendt supplerende materiale til belysning af sagen.

Repræsentanter for Brønderslev Privatskole kommer til stede kl. 11.00.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Økonomiudvalget ønsker ikke at give midlertidig tilladelse på foreslået placering.

Gruppen anbefales at finde permanent placering inden opstart af skole

Bilag

Til toppen


15. Forretningsorden for Økonomiudvalget


Resume

Sagsforløb: ØK

Godkendelse af forretningsorden for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Stabsforvaltningen fremsender udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget til udvalgets godkendelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser om indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Der er ikke foretaget ændringer i forretningsordenen i forhold til den forretningsordning, der var gældende for perioden 2014-2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender forretningsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Udpegning af medlem til Landdistriktsrådet


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at udpege et medlem til Landdistriktsrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i møde den 27. maj 2015 godkendt, at der nedsættes et Landdistriktsråd med følgende sammensætning:

Medlemmer

 • Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget
 • Udvalgsmedlem udpeget af Fritids- og Kulturudvalget
 • Udvalgsmedlem udpeget af Økonomiudvalget
 • Forretningsudvalget for Landsbyrådet for Brønderslev Kommune
 • Repræsentation vedrørende landdistriktsudvikling udpeget af landbrugsorganisationerne
 • Repræsentation fra LAG Nord (politisk og administrativ)
 • Ledelsesrepræsentant fra Fagenheden for Teknik og Miljø

Landdistriktsrådet er et dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere, repræsentanter fra Brønderslev Kommunes landsbyråd samt evt. organisationer.

I Landdistriktsrådet bliver forskellige emner, der vedrører landdistrikter debatteret. Dette kan være forskellige overordnede politikker og strategier, men det kan også være konkrete projekter.

Det er planen, at Landdistriktsrådet skal være tovholder på projekter, der vedrører landdistrikter. Rådet refererer primært til Teknik- og Miljøudvalget, og modtager sekretærbistand fra Fagforvaltningen for Teknik og Miljø.

Der forventes afholdt 4 møder årligt.

Økonomiudvalget anmodes om at udpege et medlem til Landdistriktsrådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Steen Søgaard Petersen udpeget.

Til toppen


17. Revision af styrelsesvedtægt


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

1. behandling af forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune til ikrafttræden pr. 1. marts 2018.

Styrelsesvedtægten skal vedtages ved 2 behandlinger i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune.

Der er foreslået følgende ændringer i vedtægten:

 • Navnet på Beskæftigelsesudvalget ændres til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
 • Formuleringen af § 13, stk. 3 ændres efter anmodning fra Ankestyrelsen, der har anmodet Brønderslev Kommune om at præcisere formuleringen i forhold til lokalplankompetencer

Herudover er der sket redaktionelle tilpasninger i vedtægten.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet godkender forslag til revideret styrelsesvedtægt og oversender forslaget til 2. behandling i Byrådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstillet godkendt.

Steen Søgaard Petersen ønsker, at turisme flyttes til Fritids- og Kulturudvalget.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Henvendelse vedr. utilfredshed med beslutning om tilbagebetaling af Manna Thise multihals kommunale lån.

Til toppen


19. Lukket punkt: Etablering af boliggrunde


Til toppen


20. Lukket punkt: Byggemodning


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 24. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer