Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 14. marts 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhs
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Låneoptagelse 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til hjemtagelse af lånemulighederne i 2018. Der kan samlet optages lån på 15,271 mio. kr. vedrørende aktiviteter i 2017 og 11,0 mio. kr. til styrkelse af likviditet i 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der udarbejdet endelig opgørelse over kommunens lånemuligheder i 2017 på baggrund af de tildelte lånedispensationer samt de faktisk afholdte udgifter. Opgørelsen, der er vedhæftet som bilag, viser at der kan optages lån for i alt 15,271 mio. kr.

Lånet vil blive optaget med variabel rente og en løbetid på 25 år, og skal i henhold til lånebekendtgørelsen optages inden udgangen af april måned.

Låneoptagelsen knytter sig til lånedispensationer for 2017 vedrørende den ordinære lånepulje samt lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale. Endvidere låneoptages udgifter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, inklusiv ESCO-projektet, samt udgifter til byfornyelse/sanering og arealerhvervelse.

Kommunen har mulighed for at konvertere lånedispensationer mellem anlægsaktiviteter inden for en lånepuljes formål. Der skal således ikke søges om dispensation hertil. Endvidere er der automatisk adgang til at overføre lånedispensationer til anlægsprojekter til et efterfølgende år, hvis projektet er igangsat.

Brønderslev Kommune modtog lånetilsagn for 2018 på 11,0 mio. kr. fra puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Dette lån kan kun optages med en maksimal løbetid på 10 år og vil blive optaget med variabel rente. Det anbefales, at lånet først optages senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditetsmæssige situation.

Stabsforvaltningen foreslår,

 • at der inden udgangen af april måned optages lån på i alt 15,271 mio. kr.
 • at der senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditet, yderligere optages lån på 11,0 mio. kr.
Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: ØK

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen med beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering igangsættes processen med beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidig foreslås det, at strukturændringer indenfor skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5%

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Beslutning

Det skal kigges bredt på områderne, herunder prisfremskrivning, ledelse, udviklingen i akademiske ansatte, rengøring, konsulent anvendelse, sygefravær.

Til toppen


5. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevillig på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2018 til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i oktober 2017 frigivet 1 mio. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

De senest frigivne anlægsmidler er nu anvendt/disponeret til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter, som er oplistet i vedlagte bilag med kortfattet beskrivelse, hvortil midlerne er anvendt.

Der ansøges om ny pulje på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2018 til gennemførelse af kommende mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. af anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2018 til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. AT-påbud er i budget 2018 på 9,2 mio. kr. Heraf er der frigivet 1.148.000 kr. til en selvbetjeningsløsning på Brønderslev bibliotek.

Beslutning

Indstilles godkendt

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2018 er der afsat 1.000.000 til fortsættelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger - som både udspringer af lovpligtige energimærkninger, energistyring, energitiltag i forbindelse med APV, belysning på skoler og børnehaver samt andre relevante energitiltag - vil det være nødvendigt med frigivelse af anlægsbevilling på 1.000.000 kr. for 2018.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. til at fortsætte arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger.

Beslutning

Indstilles godkendt

Til toppen


7. Ansøgning om lånegaranti til energibesparende foranstaltninger


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger på 1.950.000 kr. til renovering af Dronninglund-Hallerne.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Dronninglund-Hallerne sender ansøgning om energirenovering af indgangsparti, renovering af vinduesparti i gavl, efterisolering, udskiftning af vandbesparende brusere samt udskiftning af LED-belysning.

Med projektet er der ønske om, at ændre indgangen til hallen, så den flyttes fra sydøstre hjørne til sydlige del af østre gavl. Ændringen vil betyde, at der forventes reducering af det nuværende træk i hallen og et forventet mindre energiforbrug. Det eksisterende vindfang tænkes omdannet til centerlederens kontorområde og det nuværende kontor udvides langs halmuren mod øst ca. 4 meter, og medvirker til bedre isolering af nuværende glasparti og der indrettes depotrum. De planlagte vandbesparende brusere og udskiftning af LED-belysning skal medvirke til en optimering af en energibesparende drift.

Dronninglund-Hallerne samarbejder med arkitektfirmaet Rottbøll & Partners og lokale håndværkere.

Dokumentation for energibesparende initiativer jf. ansøgning om låneoptagelse forventes at foreligge til Fritids- og Kulturudvalgets møde.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår under forudsætning af, at der forligger dokumentation for de energibesparende tiltag, at Byrådet godkender ansøgning om kommunal lånegaranti på 1.950.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt der foreligger dokumentation for energimærkning på de energibesparende foranstaltninger, vil en eventuel kommunegaranti ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften i så fald er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 1. marts 2018, pkt. 4:

Indstilles godkendt forudsat, at den nødvendige dokumentation for energimærkning foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning

Indstilles godkendt

Bilag

Til toppen


8. Skema A for helhedsplan for Boligforeningen PM afd. 1


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen PM afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 108 af afdelingens i alt 209 almene familieboliger, beliggende Valdemarsgade, Frederiksgade og Knudsgade i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til renoveringsudgiften for boligerne på i alt 110.197.827 kr. (skema A for støttet og ustøttet arbejde), lånegaranti for 74.479.444 kr. og kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen PM afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 108 af afdelingens i alt 209 almene familieboliger, beliggende Valdemarsgade, Frederiksgade og Knudsgade i Brønderslev.

Der har været afholdt afdelingsmøde hvor 90 stemte for og 4 imod den endelige helhedsplan.

Hvis Landsbyggefonden ikke inddrages med støttede lån, og der kun gennemføres en renovering af det mest nødvendige betyder det en større huslejestigning, end hvis der gennemføres en helhedsplanrenovering med inddragelse af Landsbyggefonden. Dette skylles de støtteordninger, som LBF tilbyder i forbindelse med finansieringen af renoveringen.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 71.436.766 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

58.244.419 kr.

Omkostninger

12.429.847 kr.

Gebyr

762.500 kr.

I alt

71.436.766 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 38.761.061 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

31.330.012 kr.

Omkostninger

7.017.321 kr.

Gebyr

413.728 kr.

I alt

38.761.061 kr.

Ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte ”5.dels ordning” på i alt 1.000.000 kr., hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 200.000 kr.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for det støttede lån med op til 100 % af lånet svarende til 71.436.766 kr. Landsbyggefonden giver en regaranti på 50 % af lånet for det støttede lån svarende til 35.718.383 kr. For det ustøttede lån skal Brønderslev Kommune stille garanti for et beløb på 38.761.061 kr.

De nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgiver et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Kapitaltilførslen udbetales efter behandling af skema B.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslaget til helhedsplan for Boligforeningen PM afdeling. Den 23. november 2011 besluttede Økonomiudvalget at anbefale, at der arbejdes videre med helhedsplanen. Anbefalingen omfattede ikke godkendelse af økonomiske forpligtelser vedrørende projektet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til,

 • om der skal meddeles tilsagn om en kapitaltilførsel på 200.000 kr. til renovering af boligerne,
 • om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 110.197.827 kr. (skema A) kan godkendes, samt
 • om der kan stilles en lånegaranti for 74.479.444 kr.
Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagen er det Økonomiafdelingens vurdering, at kommunens kan yde den nødvendige kapitaltilførsel på 200.000 kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne kapitaltilførsel.

Ligeledes vurderer Økonomiafdelingen, at anskaffelsessummen på 110.197.827 kr. nævnt i skema A samt den samlede lånegaranti på 74.479.444 kr. er anslået korrekt.

Der er ingen tilbageværende garanti på tidligere lån.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 8:

PM indkaldes til møde for nærmere drøftelse af projektet og dets baggrund.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 14. februar 2018:

Repræsentanter for Boligforeningen PM kommer til stede kl. 11.00.

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 12:

Udvalget er positiv overfor projektet, men ønsker at udsætte stillingstagen til næste møde, hvor der skal forelægge et notat om økonomiske forhold i PM, og om regler for almenboliglovgivningen i forhold til renoveringsplaner.

Arne M Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:

Der er den 7. marts 2018 afholdt informationsmøde for byrådsmedlemmer, hvor repræsentanter fra Boligforeningen P.M., BDO Revision samt Kuben Management orienterede om økonomi m.v. i forbindelse med renovering i almene boliger.

Plancher fra informationsmødet vil blive eftersendt/udleveret på mødet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Kapitaltilførsel finansieres af overførte midler til Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Bilag

Til toppen


9. Vedtagelse af lokalplan for Manna Thise Multihus


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 09-O-01.01 Manna Thise Multihus samt forslag til kommuneplantillæg 2 har været i otte ugers offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for tilbygning til det eksisterende multihus samt dertilhørende parkeringsanlæg, vej, regnvandshåndtering og beplantningsbælte.

Der er ikke indkommet bemærkninger til planerne.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Manna Thise Multihus har været i otte ugers offentlig høring fra den 15. december 2017 til den 9. februar 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger til planerne.

Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af et ønske om udvidelse af det eksisterende multihus mod syd. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 10.920 m2. Lokalplanen giver mulighed for tilbygning til det eksisterende multihus samt dertilhørende parkeringsanlæg, vej, regnvandshåndtering og beplantningsbælte.

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at tilbygningen bygges i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, men giver mulighed for mindre bygningsdele i andre materialer.

Der er i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdet et kommuneplantillæg til rammeområde 09-O-01. Kommuneplantillæg 2 omhandler, at afgrænsningen på rammeområdet udvides, så hele lokalplanområdet er omfattet af rammen. Der sker ikke andre ændringer i indholdet af kommuneplanrammen.

Den digitale plan, kan findes på dette link:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/650

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 09-O-01.01 samt kommuneplantillæg nr. 2 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om 37 ha solcelleanlæg, Skelgårdsvej 52-54


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der ansøges om etablering af et ca. 37 ha stort solcelleanlæg mellem Asaa og Agersted i kystzonen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en planlægning i form af kommuneplantillæg, lokalplan og evt. miljøkonsekvensrapport (VVM).

Sagsfremstilling

Firmaet Vores Sol Ejendomsselskab IVS søger om opstart af planlægning for et ca. 37 ha stort solcelleanlæg på del af ejendommen Skelgårdsvej 52-54, Asaa. Området er ikke udpeget i kommuneplanen. Hvis projektet skal fremmes, skal der igangsættes en foroffentlighed efter planlovens § 23. Anlægget vil være lokalplanpligtigt, og der kan være krav om udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport (VVM). Tidsforløbet for en planlægning og en VVM proces skønnes til 1½ - 2 år.

Et anlæg af den størrelse vil få en effekt på 26 MW og forventes at kunne dække 7.000 husstandes elforbrug.

Anlæggets størrelse udgør over 1/3 af arealet for den nærmeste større by - Asaa. Det meste af anlægget ligger i kystzone - område C kystbaglandet, som er områder uden eller med begrænset visuel forbindelse med kysten. Se kort 1.

Område C kan efter kommuneplanen anvendes efter bestemmelserne for det åbne land, men kun forudsat attilknytningen til kystnærhedszonen er særlig planlægningsmæssigt eller funktionelt begrundet, og at den visuelle påvirkning er begrænset og lokal. Højden på anlægget vil maksimalt være 3,6 m, men på grund af det store areal vil anlægget give anledning til væsentlig påvirkning af kystlandskabet. Det vil kunne ses over store afstande i det primært ubebyggede landskab. Anlæg i kystzone C skal tilpasses eksisterende bebyggelse og anlæg, så den visuelle påvirkning af omgivelserne bliver mindst muligt. Anlægget må ikke kunne ses fra kysten.

Også opfattelsen af landskabet længere fra kysten vil blive påvirket meget af et anlæg af den størrelse - såvel selve udseendet som eventuel blænding. Der er ikke lovmæssigt baggrund for at begrænse eventuelle blændingsgener, hvis de konstateres efter opstillingen. Eneste forebyggelse er at stille krav til overfladematerialet. Teknologisk Institut har i et notat fra 2014 skrevet: "På baggrund af litteraturstudier samt egne oplevelser med reflekser fra forskellige solcelleanlæg, er det Teknologisk Instituts opfattelse, at det vil kræve avancerede målinger og beregninger at fastlægge de visuelle gener fra et givet solcelleanlæg på en entydig og objektiv måde."... "Ved høj risiko for refleksion bør man vælge et solcelleprodukt med ikke spejlende overflade". Se bilag.

På kort 2 er vist boliger ved solfeltet.

Der er ingen umiddelbar funktionel begrundelse for at placere et stort solcelleanlæg i Kystzonen, da det i princippet kan placeres på mindre bevaringsværdige placeringer. Tilsvarende gælder at den planlægningsmæssige begrundelse i form af mål om opfyldelse af energi- og klimamål kan opfyldes ved en placering i et mere robust landskab.

Området er i forvejen præget af vindmøllerne ved Skovengen, hvor den nærmeste står inden for 600 m fra projektområdet. Her kan være tale om en samlet påvirkning, der overskrider det ønskede i kystzonen. Der er ca. 1.400 m fra projektområdet til Fuglebeskyttelsesområde som er en del af Natura2000. Inddragelse af et areal på ca. 37 ha kan påvirke fuglenes rasteområder.

Krav om visualisering

Der skal udarbejdes materiale til præsentation for offentligheden. Ansøger skal bidrage til materialet i form af bl.a. visualiseringer af anlæggets påvirkning af kysten og de omgivende landskaber.

Naturstyrelsens notat om større solenergianlæg vurderer, at solenergianlæg skal placeres i tilknytning til byområder. Dette anlæg søges placeret i et område af det åbne land med forholdsvist langt til naboerne. Det kan være en fordel af hensyn til undgåelse af nabogener bl.a. i form af blænding, men strider samtidig mod Naturstyrelsens notat.

Samlet set vurderer Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at der ikke er en tilstrækkelig planlægningsmæssig begrundelse for at placere et anlæg af denne størrelse på denne placering i kystzonen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til,

 • om projektet skal fremmes,
 • og derfor sendes ud i en foroffentlighed efter planlovens § 23c for at udlægge området i kommuneplanen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 9:

Det indstilles, at projektet fremmes og at det sendes ud i en foroffentlighed.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har i samarbejde med de kirkelige myndigheder (Ø. Brønderslev Menighedsråd, Aalborg Stiftsøvrighed og Provstiudvalget) udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke samt en ansøgning til Fredningsnævnet om ændring af den eksisterende Provst Exner fredning.

Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsansøgning er udarbejdet på baggrund af den rammeaftale og helhedsplan for bypark i Ø. Brønderslev, som blev vedtaget i november 2017. Planlægningen giver mulighed for at anlægge en bypark med ankomstareal og parkeringspladser til kirken samt 10 tæt-lave boliger syd for kirken.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan skal sendes i offentlig høring, samt om ansøgningen om ændring af Provst Exner fredningen skal indsendes til Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke. Det er en forudsætning for planlægningen, at den eksisterende Provst Exner fredning ændres, således at boligerne ligger uden for afgrænsningen. Som del af rammeaftalen er det besluttet, at byparken skal ligge inden for fredningens afgrænsning.

Forslagene til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsansøgning giver mulighed for at skabe en bypark ved Ø. Brønderslev Kirke, som forbedrer og forskønner bymiljøet i Ø. Brønderslev. Der skabes rammer for stiforløb, opholdsmuligheder, grønne områder, aktiviteter, parkeringspladser og materialeplads til kirkegården. Der planlægges for 10 tæt-lave boliger i form af 5 dobbelthuse syd for kirken. Deres placering fastsættes af byggefelter, der tager højde for bedst muligt indkig og udsyn til og fra kirken.

Ved udarbejdelsen af forslagene til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsansøgninger har der foruden samarbejdet med de kirkelige myndigheder, været dialog med Ø. Brønderslev Borgerforening, Ungdomsskolens ungdomsklub i Ø. Brønderslev samt Danmarks Naturfredningsforening og Museerne i Brønderslev Kommune.

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune omfatter en mindre ændring af den eksisterende kommuneplanramme 12-O-01 Offentlige formål, Elmevej. Afgrænsningen af rammeområdet forbliver den samme. Bestemmelserne for rammen ændres til at anvendelsen også omfatter enkelte boliger.

Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke er i overensstemmelse med fredningsansøgningen for området, som sikrer indkig og udsyn til og fra kirken. Lokalplanens Delområde I sætter rammerne for byparken med stiforløb, parkering, beplantning og materialeplads til kirkegården. Lokalplanen giver mulighed for en rekreativ anvendelse i byparken, men regulerer ikke rigidt hvilke aktiviteter, der skal placeres hvor. Dette kan efterfølgende detailplanlægges i samarbejde med de lokale kræfter. Lokalplanens Delområde II giver mulighed for 10 tæt-lave boliger i 1 etage. De placeres som 5 dobbelthuse inden for byggefelter, som tager højde for bedst muligt indkig og udsyn til og fra kirken. Taghældning og materialevalg til boligerne tager hensyn til de kirkenære omgivelser.

Fredningsansøgning

Fredningsansøgningen vil ændre den eksisterende Provst Exner fredning, således at fredningen er tidssvarende og sikrer indsigt og udsyn til og fra Ø. Brønderslev Kirke. Fredningens afgrænsning ændres til at omfatte de åbne områder umiddelbart omkring kirken og kirkegården, den tilpasses eksisterende matrikelskel og de kommende tæt-lave boliger syd for kirken. Bestemmelserne i fredningen ændres til at være mere nuanceret og tilpasset anvendelse som bypark. Fredningsnævnet administrerer efter fredningens bestemmelser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender

 • forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan og at de sendes i 8 ugers offentlig høring, og
 • ansøgningen til Fredningsnævnet.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt

Bilag

Til toppen


12. Tilskud til forskønnelse af Hjallerup Midtby


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fonden Kulturhuset Hjallerup har fået tilladelse til at nedrive den tidligere bankbygning på Nørre Alle 1 i Hjallerup. På grunden ønskes en forskønnelse gennem anlæg af et nyt torv. Kommunen ansøges om midler til etablering af torvet samt til fremtidige aktiviteter.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal bevilges støtte til anlæg og aktiviteter på pladsen efter nedrivning af bankbygningen.

Sagsfremstilling

Ejendommen Nørre Allé 1 i Hjallerup, der tidligere har været anvendt som bank, er ejet af Fonden Kulturhuset Hjallerup. Brønderslev Kommune har den 19. januar 2018 meddelt tilladelse til nedrivning af den tidligere bankbygning, efter en omfattende vandskade.

Ejendommen er beliggende i byzone, og er i Kommuneplan 17 udpeget som centerområde. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.

Formålet med nedrivningen er at skabe et nyt centralt torv i midtbyen med aktiviteter. Med torvet ønskes der samtidigt at åbne op for Kulturhuset og skabe et større og mere åbent byrum samt gøre Kulturhuset mere synligt i bybilledet.

Spar Nord Fonden har meddelt tilsagn på 300.000 kr. til nedrivning samt delvis etablering af torvet.

Fonden har indkaldt til borgermøde den 7. marts 2018 i Hjallerup, hvor formålet er at få input til det fremtidige torv i forhold til udformning og anvendelse.

Brønderslev Kommune søges om støtte til anlæg af torvet samt fremtidige aktiviteter.

Fagforvaltningen vurderer, at projektet vil medvirke til en forskønnelse af midtbyen i Hjallerup. Projektet stemmer overens med formålet og retningslinjerne for kommunens midtbypulje.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal bevilges støtte til anlæg af plads ved Nørre Allé 1 i Hjallerup gennem midtbypuljen, samt hvor mange midler der tildeles.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægspuljen til Midtbyplaner er i budget 2018 på 2,5 mio. kr. - dette beløb er inkl. forventet overførsel på 1,5 mio. kr. fra 2017.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 7:

Udvalget er positiv over for at bevilge til 75.000 kr. – Fonden anmodes om at fremsende en beskrivelse af projektet, så det foreligger til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. marts 2018.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Tilpasning af sammensætning af ansættelsesudvalg


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til evt. ændring af sammensætning af ansættelsesudvalg for niveau 3 chefer.

Sagsfremstilling

Den løbende tilpasning af ledelsesstrukturen har betydet, at fag- og stabschefer (niveau 3 chefer) bliver inddraget tættere i dialogen og samarbejdet med det politiske niveau end tidligere.

Der har i forlængelse heraf været politiske tilkendegivelser med ønske om, at det politiske niveau også er repræsenteret i ansættelsesudvalgene ved ansættelse af disse.

Såfremt Økonomiudvalget beslutter sig for denne repræsentation, vil Direktionen foreslå, at sammensætnings- og kompetenceoversigten ved ansættelser bliver tilpasset, således at fagudvalgsformand bliver tilknyttet som medlem af kommende ansættelsesudvalg for niveau 3 chefer. Øvrige forhold anbefales ikke ændret.

Beslutning

Ansættelsesudvalgs sammensætning for niveau 3 ændres ikke generelt, men der kan aftales politisk repræsentation i enkeltstående tilfælde.

Bilag

Til toppen


14. Organisationsændring i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø


Resume

Sagsforløb: DIR/TM/Fag Med Adm/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende organisationsændringen i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Direktøren for Teknik- og Miljøområdet fremsender forslag til organisationsændring i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø.

Området er i dag organiseret med 2 chefer - Plan og Miljøchefen og Vej og Parkchefen.

Stillingen som Vej og Parkchef er vakant p.t. og i den forbindelse er den nuværende organisering taget op til vurdering.

Det foreslås, at organiseringen ændres, så der ansættes en Chef for Teknik- og Miljøområdet. Vej- og Parkchefstillingen nedlægges og Plan- og Miljøchefstillingen ændres til niveau 4.

I Plan og Miljø har der gennem længere tid været fokus på at optimere den direkte personaleledelse og ledelse af den daglige opgaveløsning / drift. Medarbejderne efterlyser synlig daglig ledelse.

Samtidig har Formændene i Vej og Park udtrykt, at de ikke ser et behov for en chef specifikt for deres område, idet de er meget selvkørende omkring driften.

Organisationsændringen vil tage hånd om dette og formålet med organisationsændringen er:

 • At samle området og sikre helhedsorienteret opgaveløsning på tværs af afdelingerne
 • At sikre mere ledelseskraft i Plan og Miljø i forhold til den daglige opgaveløsning / drift
 • At chefen bliver bindeled mellem organisationen og direktøren / politisk system
 • At der bliver en ledergruppe med fælles ansvar for opgaveløsningen af opgaverne / økonomien på det samlede Teknik- og Miljøområde.

Den foreslåede organisering giver Direktøren bedre mulighed for fokus på den overordnede strategiske udvikling af området, såvel politisk som administrativt, i takt med at de daglige driftsopgaver elimineres fra Direktørens opgavefelt. Der bliver bedre mulighed for og tid til sparring med såvel den politiske som den administrative ledelse af området.

Direktøren for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender organisationsændringen.

Lokal Med for Plan og Miljø og Lokal MED for Vej og Park har på fællesmøde den 15. februar 2018 drøftet forslaget og anbefaler organisationsændringen.

Personale

Der ansættes en Chef for Teknik- og Miljøområdet. Vej- og Parkchefstillingen nedlægges og Plan- og Miljøchefstillingen ændres til niveau 4.

Indstilling

Direktionen, 27. februar 2018, pkt. 6:

Anbefales.

Lene Faber og Jens Davidsen var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 22:

Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget bevilger midler, så der hurtigst muligt kan ansættes af ny chef for Teknik og Miljø og den ny organisationsplan kan implementeres hurtigst muligt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Udvalgsformand får repræsentation i ansættelsesudvalget.

Proces igangsættes nu, finansiering findes indenfor de 2 områder (Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget).

Bilag

Til toppen


15. Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat


Resume

Sagsforløb: ØK

Foreningen Dansk Lastbil Nostalgi søger om fritagelse for betaling af ejendomsskat på ejendommen Hellevadvej 3, Klokkerholm. Det drejer sig om ca. 14.200 kr. årligt ifølge til den nuværende vurdering.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen om fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Foreningen Dansk Lastbil Nostalgi har søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat i lighed med andre foreninger i kommunen. Foreningens formål er at indsamle historisk materiale og udbrede kendskabet til lastbiler og transportbranchen samt dennes aktører. Foreningen har købt ejendommen, den tidligere DLG-bygning, den 1. januar 2018.

I henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal ejendomsskat. Praksis er, at der gives hel fritagelse til dette formål. En fritagelse kan først gives fra det følgende kvartal efter ansøgningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget meddeler Foreningen, at ovennævnte ejendom fritages for grundskyld med virkning fra 1. april 2018.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


16. Salg af HMN Naturgas A/S


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Med salget af HMN Naturgas A/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet.

Sagsfremstilling

HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Med salget modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven.

Reglerne medfører grundlæggende, at den kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, kan vælge mellem to modeller:

1. Brønderslev Kommune vælger, at betale 20 pct. i statsafgift af provenuet og deponere de resterende 80 pct. i 10 år, med løbende frigivelse, eller

2. Brønderslev Kommune vælger, at få udbetalt provenuet og betale 60 pct. af provenuet i statsafgift.

Brønderslev Kommunes andel af provenu (før modregning) er på 19,5 mio. kr.

Stabsforvaltningen foreslår,

 • at Økonomiudvalget vælger model 1.
 • at den gradvise frigivelse af deponeringen indarbejdes i budgetforslaget for budget 2019 og fremover.
Personale

Ingen.

Beslutning

Model 1 indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Præsentation af HR og Sekretariatet


Resume

Sagsforløb: ØK

Præsentation af HR og Sekretariatet.

Chef for HR og Sekretariatet Jens Chr. Platen kommer til stede kl. 11.00 for at orientere om afdelingens opgaver.

Sagsfremstilling

Præsentation af Hr og Sekretariatet v/chef Jens Chr. Platen.

Beslutning

Gennemført.

Til toppen


18. Organisationstilpasning i Jobcentret


Resume

Sagsforløb: ØK

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har iværksat en organisationstilpasning i Jobcentret. Tilpasningen indebærer en personalereduktion af tre medarbejdere i integrationsafdelingen som følge af den faldende tilgang af nye flygtninge. Derudover bliver 1 medarbejder reduceret ved naturlig afgang som følge af en besparelse på det administrative personale i Brønderslev Kommunes budget 2018.

Organisationstilpasningen indebærer desuden, at jobcentret samles på 2 matrikler fremfor de nuværende 3 matrikler. Det betyder, at integrationsafdelingen fysisk flytter ind på jobcentret i Valdemarsgade i Brønderslev samt at de administrative funktioner i jobcentret fysisk samles på to matrikler på hhv. jobcentret i Valdemarsgade og Rådhuset i Dronninglund.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kendetegnende for integrationsområdet er, at tilgangen af nye borgere er svær at forudsige. De seneste år har der været markante udsving i antallet af indrejste asylansøgere til Danmark.

I Brønderslev Kommune steg antallet af flygtninge markant i løbet af 2015 og første halvdel af 2016. Tilstrømningen af nye flygtninge er efterfølgende faldet, ligesom Brønderslev Kommune er lykkes med at bringe mange flygtninge i job og uddannelse. Det betyder, at antallet af borgere på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet er faldet med 100 fuldtidspersoner fra medio 2016 til ultimo 2017. Seneste opgørelse pr. 31. januar 2018 viser, at der er 135 fuldtidspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet i Brønderslev Kommune.

Som følge af at opgaven på integrationsområdet er blevet mindre på grund af den lavere tilgang af flygtninge har Fagforvaltningen for Beskæftigelse foretaget en personalereduktion af tre medarbejdere i integrationsafdelingen - fordelt på to beskæftigelsesrådgivere og en familiekonsulent - med virkning fra den 1. april 2018.

Personalereduktionen indebærer, at sagstallet i beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet kommet på niveau med Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal.

Som konsekvens af personalereduktionen på integrationsområdet ses der behov for også at justere Jobcentrets administrative funktioner, som samles under én leder og fysisk vil blive samlet på to matrikler - Jobcentret i Valdemarsgade og Rådhuset i Dronninglund.

Formålet med disse ændringer er overordnet set at skabe et samlet jobcenter, som er beliggende på to matrikler frem for de nuværende 3 matrikler, og hvor integrationsområdet i højere grad integreres i organisationen. Det betyder også, at integrationsafdelingen fysisk flytter fra Rådhuset i Brønderslev til Jobcentret i Valdemarsgade med virkning fra den 1. september 2018.

Målet med organisationstilpasningen i Jobcentret er fortsat at sikre en bæredygtig organisation, som er fleksibel på tværs af afdelinger og har et fundament, der kan "tåle" justeringer.

De berørte medarbejdere i integrationsafdelingen modtog et høringsbrev den 1. marts 2018. De individuelle opsigelsesperioder vil træde i kraft den 1. april 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Organisationstilpasningen i Jobcentret indebærer en personalereduktion af tre medarbejdere i integrationsafdelingen. Derudover bliver 1 medarbejder reduceret ved naturlig afgang som følge af en besparelse på det administrative personale i budget 2018.

Økonomi

1 stilling er tidligere medtaget som en del af rammebesparelsen på 2 mio. kr. i Administrationen i budget 2018. Stillingen som familiekonsulent er blevet finansieret af statsrefusionsmidler.

Grundet opsigelsesvarsler er der begrænset effekt af personalereduktionen i 2018. Fra budget 2019 vil reduktionen svare til 2 fuldtidsstillinger. Denne reduktion vil blive indarbejdet i det tekniske basisbudget for 2019 og frem.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Til toppen


20. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Til toppen


21. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Til toppen


22. Lukket punkt: Låneaftale


Til toppen


23. Lukket punkt: Salg af kommunal areal


Til toppen


24. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 14. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer