Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 18. april 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhs
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Regnskab 2017 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender Brønderslev Kommunes årsregnskab for 2017 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssige godkendelser, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2017 til 2018.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2017 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle karv stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

Samlet set viser regnskab 2017 et overskud på den ordinære drift på 93,4 mio.kr.

I det oprindelige budget 2017 blev der budgettet med et overskud på den ordinære drift på i alt 26,6 mio.kr. derudover blev der på driften budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio.kr. – samlet set et budgetteret overskud på 51,6 mio.kr.

De væsentligste årsager til forskellene mellem oprindelig budget og regnskab 2017 er følgende;

 • I finansloven for 2017 blev der oprettet en ny særtilskudspulje, hvor Brønderslev Kommune blev tilgodeset med 11,2 mio.kr. Derudover blev der forventet en større midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet som ikke blev effektueret. Samlet set et mindreforbrug/merindtægt på ca. 20 mio. kr.
 • På de beskæftigelsesrettede udgifter og øvrige overførselsudgifter er der samlet set et mindreforbrug på ca. 26 mio.kr. som primært skyldes lavere ledighed.
 • På området vedrørende udlændinge har der været en mindre tilgang en forudsat, hvilket har betydet et mindreforbrug på ca. 17 mio.kr.
 • På Ældreområdet har udfordringen i 2017 primært været på området vedrørende Frit Valg, hvilket har betydet et merforbrug på ca. 10 mio.kr
 • På det samlede børne og ungeområde er der merforbrug på ca. 10 mio.kr. som er fordelt med ca. 7 mio.kr på udsatte børn og unge og ca. 3 mio.kr. på UngeCenter.

Anlægsudgifterne er 25,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og som følge heraf overføres der 17,8 mio. kr. til budget 2018.

Resultatet af det skattefinansierede område viser i regnskabet et overskud på 64,4 mio.kr mod det oprindelige budgetterede underskud på 1,7 mio.kr. - når der korrigeres for puljen til overførsler, blev der budgetteret med et overskud på det skattefinansierede område på 23,3 mio.kr. De væsentligste forskelle er specificeret ovenfor.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2018. Byrådet skal herefter inden den 1. september 2018 indsende regnskabet til Ankestyrelsen sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandling af revisionsberetningen.

Stabsforvaltningen foreslår, at:

 • Brønderslev Kommunes regnskab for 2017 godkendes og oversendes til Revisionen
 • Afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • Byrådet godkender genbevilling i 2018 af uforbrugte driftsmidler med i alt 35,8 mio. kr.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2018 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 17,8 mio. kr.
Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 3. april 2018, pkt. 5:

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at regnskabet udviser et samlet overskud på driften på ca. 94 mio. kr.

Selvom der overføres både drifts- og anlægsmidler til 2018, og der er afdraget på den langsigtede gæld i løbet af 2017, så er der skabt rum til en forbedring af den samlede likviditet i løbet af 2017.

Samtidig konstaterer Direktionen, at de af Byrådet besluttede investeringer i forøgede indsatser indenfor udsatte børn, unge og voksne har betydet et fald i udgifterne på områderne fra 2016 til 2017. Direktionen anbefaler derfor, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på UngeCentret.

Ældreområdet er fortsat udfordret i f.t. budgettet, og her er der behov for indsatser til løsning af udfordringerne som følge af flere plejehjemspladser, samt at fortsætte arbejdet på frit valgs området og sygeplejeområdet, bl.a. ved hjælp fra PWC-rapporten.

Med baggrund i det samlede regnskabsresultat vurderer Direktionen, at der er mulighed for at arbejde med langsigtede oprettende indsatser på de områder der er udfordret.

Beslutning

Stabsforvaltningens forslag indstilles godkendt

Bilag

Til toppen


4. Korrektion for ændrede budgetforudsætninger, ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Stillingtagen til tillægsbevilling til Ældreområdet som følge af ændrede budgetforudsætninger samt påbegyndelse af ombygning af Margrethelund.

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der indregnet en besparelse ved lukning af kommunale plejecenterpladser på 5,3 mio. kr. svarende til lukning af 15 kommunale plejecenterpladser af 353.000 kr./år. Som følge af beslutningen om genåbning af de lukkede plejecenterpladser, kan denne besparelse ikke opnås.

Hertil kommer, at der i budget 2018 er forudsat en udgift på 833.000 kr. til tomgangshusleje på de 15 lukkede plejecenterpladser. Denne udgift skal ikke afholdes, når boligerne udlejes.

Netto mangler der således 4,5 mio. kr. i budget 2018 og de følgende år som følge af ændrede budgetforudsætninger.

Hvis der viser sig behov for færre plejehjemspladser i den kommende periode, så vil der blive udarbejdet en korrektion til budget 2019.

I forbindelse med at Margrethelund skal påbegyndes ombygget, vil der opstå et huslejetab ved lukning af 2 fløje på årligt ca. 400.000 kr. Effekten heraf skønnes i 2018 at være 150.000 kr.

Samlet set betyder ovenstående, at der foreslås tilført Ældreområdets budget 4,65 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i 2019 og frem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender tillægsbevilling på 4,65 mio. kr. til Ældreområdet, og at helårseffekten indregnes i budget 2019.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at der er tale om en tillægsbevilling på 4,65 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i 2019 og fremover.

Beslutning

Indstilles godkendt og tilføres det samlede ældreområde, såvel frit valg som plejecenterområdet.

Til toppen


5. Ombygning af 2 fløje på Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram med henblik på at ombygge 2 fløje på Margrethelund.

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til ’Projektering og renovering af Margrethelund’. Der fremgår videre følgende af budgetaftaleteksten: ’Med henblik på ombygning/renovering af Margrethelund igangsættes udarbejdelse af byggeprogram, som tager hensyn til såvel at sikre plejeboliger til borgere med begrænset økonomisk formåen, som at sikre kommunen økonomisk overkommelige aflastningspladser.’

Med henblik på at påbegynde udarbejdelse af byggeprogram foreslås de 0,3 mio. kr. frigivet. Det forudsættes i forlængelse af budget 2018, at der ombygges 2 fløje på Margrethelund svarende til 24 boliger. Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til fremtidig målgruppe i de ombyggede boliger, herunder om antallet af boliger skal fastholdes, eller om der skal bygges om til færre og større boliger.

Det forudsættes, at der indføres et visitationsstop til Margrethelund, med henblik på at sikre, at de 2 fløje er tomme, når ombygningen skal påbegyndes. Ombygningen koordineres med den allerede besluttede omflytning mellem Stenumgård og Cassiopeia. Ombygningen forventes i overensstemmelse med budget 2018 at kunne påbegyndes i 2019.

Den foreslåede igangsætning af ombygning flugter med den aftale, som blev indgået på politisk møde den 14. marts 2018, hvor igangsætning af ombygning af Margrethelund, etablering af rehabiliteringscenter på Hellevadlund samt udlejning af plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end tre måneder, blev drøftet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvordan de ombyggede boliger skal anvendes fremover, samt at der indføres visitationsstop til Margrethelund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår desuden, at Byrådet godkender frigivelse af 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram for ombygning af Margrethelund.

Økonomi

I anlægsbudgettet er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til Projektering og renovering af Margrethelund.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 4:

Udvalget indstiller til Byrådet,

 • at Byrådet frigiver 0,3 mio.kr. til udarbejdelse af et konkret projekt for ombygning af Margrethelund,
 • at der ombygges 2 fløje, hvor de 24 boliger ombygges til 16 boliger, hvorved antallet af almindelige plejehjemspladser bevares på Margrethelund,
 • at det undersøges, om der kan laves en samlet faseopdelt ombygning, som sikrer at grundkapitalindskud for det samlede byggeri alene bliver 10%,
 • at der indføres visitationsstop til Margrethelund,
 • at der optages drøftelse med Danske Diakoner med henblik på at omdanne 16 plejehjemspladser på Kornumgård til tryghedspladser,
 • at der efterfølgende tages stilling til, hvilket boligselskab der skal stå for ombygningen.

Udvalget ønsker undersøgt, om der er ældre borgere i eget hjem, som kan profitere af et kort ophold på en plads, og som efterfølgende kan komme tilbage til eget hjem. Baggrunden er ønsket om at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuset for de +80 årige.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Visitationsstoppet forudsættes omfattende de 2 fløje, der skal ombygges.

Det anbefales, at renovering foretages i regi af kommunes eget boligselskab.

Karsten Frederiksen kan ikke gå ind for, at der kun optages drøftelser med Kornumgård omkring tryghedspladser.

Steen Søgård indstiller fagforvaltningens forslag.

Til toppen


6. Anlægsregnskab for Tilbygning til Nordstjernen


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for tilbygning til Nordstjernen.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af et fælleshus på Nordstjernen på 172 m2 samt etablering af flere parkeringspladser.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling

- Byrådet den 22. maj 2013

2.600.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Grundudgifter

13.350 kr.

- Håndværkerudgifter

2.058.461 kr.

- Tekniske omkostninger

232.895 kr.

- Omkostninger og inventar

281.804 kr.

I alt

2.586.510 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

13.490 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


7. Udvidelse af parkeringsplads Rebslagerstien i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvidelse af parkeringspladsen på Rebslagerstien i Brønderslev kan finansieres af ledige midler fra parkeringsfonden.

Sagsfremstilling

En parkeringsanalyse foretaget i januar 2012 viser, at området omkring rådhuset i Brønderslev har den største belægningsprocent på parkeringspladserne. Opførelse af Plejecentret Støberiet har efterfølgende skabt yderligere pres på p-pladserne i området. Her kan bl.a. nævnes 18 stk. hjemmeplejebiler, som er henvist til offentlige p-pladser.

Der er desuden en planlægning i gang på Banegårdspladsen, som også vil lægge pres på eksisterende p-pladser i området.

På Rebslagerstien er der et ledigt vejareal, der pt. henlægger som grønt område, jf. vedhæftede oversigtskort. Der vil kunne anlægges 13 parkeringspladser på arealet for 315.000 kr. ekskl. moms. Beløbet foreslås finansieret af ledige midler fra Parkeringsfonden, der stammer fra indbetaling fra Brønderslev Kirke i forbindelse med udvidelse af menighedslokaler mv. til kirken. Området på Rebslagerstien ligger indenfor en afstand på 500 m fra Brønderslev Kirke, og dermed kan midlerne anvendes, jf. bestemmelser i "Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond".

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udvidelse af parkeringspladsen på Rebslagerstien i Brønderslev med 13 p-pladser på det eksisterende vejareal, og finansieringen sker med ledige midler fra Parkeringsfonden.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der pt. står 548.000 kr. på parkeringsfondkontoen, som er indbetalt af Brønderslev Kirke.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Praksis for sikkerhedsstillelse ved byggemodninger


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommunen fremadrettet skal gøre brug af byggelovens § 4 stk. 2, der giver kommunen hjemmel til at forlange en sikkerhedsstillelse af byggemodneren på restarbejderne, inden der gives byggetilladelse til det første hus i udstykningen.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø ønsker en praksis for sikkerhedsstillelse ved private byggemodninger, inden den første byggetilladelse gives.

Der har de senere år været konstateret uheldige eksempler på, at private byggemodnere er gået konkurs, inden byggemodningen er blevet endelig afsluttet.

Mange af grundene er på dette tidspunkt blevet solgt, og nogle er endda blevet bebygget. Oftest er det asfaltslidlaget, beplantning og lignende, der mangler at blive udført.

Hvis der ikke rejst en sikkerhedsstillelse inden det første byggeri går i gang, så er det grundejerne der hæfter for manglerne, såfremt byggemodneren går konkurs.

Fagforvaltningen har mødt mange frustrerede borgere, som er blevet fanget i sådan uheldig situation.

I de gamle kommuner har man tidligere ikke ønsket at have en praksis for, at kommunen skulle gøre brug af byggelovens § 4 stk. 2, til at forlange sikkerhedsstillelse af byggemodner på eventuelle restarbejder, inden den første byggetilladelse bliver givet.

Nabokommunerne gør i dag brug af byggelovens § 4 stk. 2 i forbindelse med private byggemodninger, og sikrer dermed deres borgere.

Ny praksis foreslås at være, at kommunen fremadrettet besigtiger byggemodningen inden den første byggetilladelse gives og værdisætter eventuelle restarbejder i forbindelse med byggemodningen. Der stilles efterfølgende et krav overfor den private byggemodner om at rejse en sikkerhedsstillelse på det værdisatte beløb.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender praksis for, at der kræves sikkerhedsstillelse for restarbejder overfor private byggemodnere, i henhold til byggelovens § 4 stk. 2, inden den første byggetilladelse bliver givet i en udstykning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse. Jens Andersen stemte imod.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Mikael Klitgård og Niels Vestergaard Salling er imod.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 6


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Kommuneplantillæg nr. 6 for etageboliger ved Tolstrupvej/Nørregade i Brønderslev har været i fordebat fra den 9. februar 2018 til den 23. februar 2018.

Der er kommet to bemærkninger til planlægningen. Indsigelserne vedr. højde og bebyggelsesprocent.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 24. januar 2018 planlægning for kommuneplantillæg nr. 6, som har været i fordebat fra den 9. februar 2018 til den 23. februar 2018.

Kommuneplantillægget skal give mulighed for 15 lejligheder i en etageejendom på hjørnet af Nørregade og Tolstrupvej i Brønderslev.

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, før det er muligt at opføre etagebyggeriet. Kommuneplantillægget ophæver en del af eksisterende rammeområde 01-O-08 Offentligt område, Nordens Alle og danner et nyt rammeområde 01-B-46 Etageboligområde, Tolstrupvej. Kommuneplantillægget skal give mulighed for at etablere etageboliger, en bebyggelsesprocent på 60 og tre etager. Ligeledes skaber kommuneplantillægget rammer for, at 25 % af området skal anvendes som fælles fri- og opholdsarealer.

Forslag til kommuneplantillæg og tilhørende ramme er vedhæftet som bilag.

Miljøscreening

Der er udarbejdet miljøscreening for kommuneplantillægget. Fagforvaltningen vurderer ud fra screeningen, at kommuneplantillægget ikke forventes at give en væsentlig virkning på miljøet, da der er tale om et mindre område på lokalt plan. Planen giver ikke mulighed for miljøbelastende aktiviteter, da der er tale om boligbebyggelse og virksomheder i miljøklasse 1-2. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Området er dog påvirket af trafikstøj, hvormed det skal undersøges, om boliger som opføres på arealet kan overholde de vejledende støjgrænser. Der er i forbindelse med skitseprojektet udarbejdet en støjberegning, der viser, at støjgrænser kan overholdes ved bygningens facader og på opholdsarealer.

Bemærkninger fra fordebatten

I forbindelse med fordebatten er der indkommet to bemærkninger/indsigelser.

Der gøres indsigelse mod opførelse af en etageejendom på Nørregade/Tolstrupvej. I særdeleshed mod, at der bygges i tre etager, samt at bebyggelsesprocenten overskrides i så høj grad. Det bemærkes, at en hævelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 59 % vil være ødelæggende for området. Hertil bemærkes det, at bebyggelsen vil påføre indkig til Midgårdens haver m.v.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemærker, at en hævelse af bebyggelsesprocenten og etageantallet ikke vurderes ødelæggende for området, idet højden på bebyggelsen fastholdes på 11 meter, som i den eksisterende ramme. Det eksisterende etagebyggeri inden for kommuneplantillæggets afgrænsning og sygehuset fremstår i 2½ plan med høj kælder, hvormed tre etager ikke vurderes at skille sig betydeligt ud fra omgivelserne. Der er hertil tale om et mindre område af det eksisterende rammeområde. Skitseforslaget viser desuden et byggeri, som er trukket ca. 30 meter tilbage fra fortov, hvilket begrænser et eventuelt indkig til Midgården. Hertil skal opholdsarealerne samt altaner skal være på sydsiden af bebyggelsen for at kunne overholde de vejledende støjgrænser.

Begge indsigere stiller sig undrende overfor, hvordan denne del af sygehusgrunden er blevet fra solgt til en privatperson og om salget har været i udbud. Forvaltningen har ingen kommentarer til dette, da Brønderslev Kommune ikke er involveret i jordsalget. Ansøger har dog oplyst at tilkøb af sket via arealoverførsel på under 2000 m2.

Begge indsigere oplyser, at der er fjernet græs og træer fra ejendommen. Det bemærkes, at der i øjeblikket er store gener med jord og sand, som flyver omkring deres ejendomme. Ansøger fortæller, at jordarbejdet skyldes arkæologer. Arealet nu er dækket til med plast, der skal holde på jorden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og sender forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 3:

Det indstilles, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. IT-strategi- og handleplan på folkeskoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

Børne- og Skoleudvalget fremsender sag om Brønderslev Kommunes "Strategi- og handleplan for den digitale skole" til Økonomiudvalgets drøftelse i forhold til finansiering af planen.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur fremstiller på ny sagen af 6. juni 2017 til genoptagelse vedr. IT-strategi- og handleplan for folkeskoleområdet. Sagen indeholder denne gang ikke selve strategien og handleplanen, men derimod udelukkende finansiering af vedligeholdelse af det trådløse netværk på skolerne, Office 365 og medarbejder PC’ere.

Der er et aktuelt behov for opgradering af skolernes IT for at imødekomme folkeskolelovens intentioner om IT i undervisningen og en digital folkeskole, herunder et specielt behov for vedligeholdelse af skolernes trådløse netværksinfrastruktur.

Som bilag til nærværende sagsfremstilling er der vedlagt anbefalinger fra IT-afdelingen i forvaltningen vedr. trådløs netværksinfrastruktur samt forudsætninger for "Strategi- og handleplan for den digitale skole"

Økonomi:

Det er en forudsætning, at der afsættes midler til et årligt driftsbudget - både til IT-infrastrukturen og medarbejder Pc’er. På den måde kan vi leve op til de fælleskommunale og fællesoffentlige strategier, og følge med udviklingen løbende år for år. Der er ønske om at der i højere grad end nu støttes op om at øge den digitale undervisning, som kun vil stige i fremtiden, samt inddrage IT og digitalisering i andre fag og forøge medarbejder og elevers digitale kompetencer. I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi omhandler initiativ 4.3 ”Robust IT-infrastruktur i folkeskolen”. Dette betyder, at kommunerne skal sikre en tilstrækkelig kapacitet og udvikling af IT-infrastrukturen, hvilket kan leve op til brugernes forventninger. I nedenstående regnskab gøres rede for de årlige vedligeholdelsesudgifter:

·Vedligehold af trådløst netværk

500.000 kr.

·Office 365

100.000 kr.

·Medarbejder PC’ere*

1.060.000 kr.

I alt

1.660.000 kr.

*Der er valgt en leasing finansieringsmodel med en løbetid på 4 år, idet den rummer fordele i forhold til forsikring (dækker alle skader) mv. Desuden er leasingmodellen ikke belagt med yderligere omkostninger i forhold til en kontantpris. Dette var ikke en mulighed i sidste investeringsrunde, hvor der i 2014 blev afsat midler til indkøb af Pc´ere. En investering med kontantbetaling vil betyde en engangsudgift på ca. 4,24 mio. kr. (1.060.000 x 4 år).

I medarbejder Pc opstillingen er der medregnet Pc til skolepædagoger, idet pædagogerne ligeledes arbejder bl.a. i MinUddannelse samt indgår aktivt i dialogen mellem hjemmet og skolen.

På trods af at det trådløse netværk er etableret og understøtter, at eleverne medbringer egne computere og tablets, må vi forvente, at der løbende skal investeres i vedligeholdelse og udvikling af IT-infrastrukturen samt computere til medarbejder PC.

Forslaget til IT-opgraderinger på skolerne kan finansieres med den positive budgetoverførsel fra budgetåret 2017 på hovedkonto 301 for budget 2019. Fra 2020 til og med 2022 skal der tilføres 1,66 mio. kr. til budgettet pr. år.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender ovenstående forslag om forbedring og opgradering af skolernes IT samt tilhørende budgetforslag.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt ovenstående godkendes, skal der fra budget 2020 - 2022 indarbejdes 1,66 mio. kr. pr. år i budgettet.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2018, pkt. 6:

Udvalget

 • godkender fagforvaltningens forslag og forventer, at fagforvaltningen sætter gang i opdateringen umiddelbart
 • ønsker efter godkendelse af Regnskabet for 2017 at drøfte finansieringen af det samlede projekt

Udvalget oversender sagen til drøftelse i Økonomiudvalget for mulig finansiering.

Beslutning

Sagen udsættes

Vedligehold af trådløst netværk på de 2 skoler (Dronninglund og Hjallerup) afholdes indenfor udvalgets budget, og godkendes igangsat nu

Steen Søgaard Petersenønsker netværk tilknyttet og finansieret under bygningsvedligeholdelse.

Bilag

Til toppen


11. Finansiering af Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Stillingtagen til fremtidig sammensætning af det kommunale tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af Budget 2018, at der inden udgangen af 1. kvartal 2018 skal udarbejdes et oplæg i forhold til det fremtidige økonomiske tilskud. Oplægget ønskes fremlagt således, at det kan drøftes og behandles politisk inden 1. juli 2018, da der skal tages hensyn til gældende frister for varsel af evt. ændringer i samarbejdsaftaler.

Byrådet besluttede, at driften af Museerne i Brønderslev Kommune er sikret for 2018 gennem et ikke statslig tilskud på 2 mio. kr. Det kommunale tilskud er sammensat af følgende:

Finansiering for 2018

Beløb

Fritids- og Kulturudvalgets budget 2018

1.316.840 kr.

Ekstra tilskud til Kultur - 1. årig bevilling

125.000 kr.

Overført fra anlægspuljen - 1. årig bevilling

250.000 kr.

Tilskud fra Ejendomsservice

24.000 kr.

Tilskud fra Kulturpuljen

205.000 kr.

Fritid og Kultur (ekstra tilskud i lighed med 2016 og 2017)

43.160 kr.

Total

1.964.000 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen har fremrykket afklaring af fremtidig finansiering hvilket betyder, at fremtidig finansiering skal være godkendt inden 1. maj 2018.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at det fremtidige kommunale tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune sammensættes således:

Finansiering 2019 og frem

Beløb

Fritids- og Kulturudvalget

1.616.000 kr.

Ejendomme og Service

24.000 kr.

Fleksjob tilskud - Central pulje

145.000 kr.

Fleksjob tilskud - Arbejdsmarked

215.000 kr.

Total

2.000.000 kr.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 5. april 2018, pkt. 3:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


12. Frivillig Fredag 2018


Resume

Sagsforløb: SS

Den 28. september 2018 fejrer Brønderslev Kommune traditionen tro Frivillig Fredag – Danmarks nationale frivillighedsdag.

Social- og Sundhedsudvalget opfordrer Økonomiudvalget til at understøtte et fælles arrangement på tværs af alle relevante udvalgsområder, hvor hensigten både er at hylde de frivillige og mere generelt at brande kommunen. Arrangementer bør være i de enkelte bysamfund i samarbejde med borgerforeninger m.v.

Sagsfremstilling

I 2011 åbnede daværende socialminister Benedikte Kjær Frivilligrådet og erklærede samtidig den sidste fredag i september måned som national frivillighedsdag. Brønderslev Kommune har derfor siden 2011 bakket om denne erklæring og sammen med mange andre kommuner fejret Frivillig Fredag.

Frivillig Fredag er en fejring af frivilligheden, der markeres med mange forskellige arrangementer over hele landet. Formålet med dagen er at synliggøre, hvad frivilligheden betyder i lokalområderne og samtidig markere og anerkende frivilligheden. Samtidig opfordres alle arbejdspladser, foreninger, skoler og borgere til at være frivillige for en dag.

I Brønderslev Kommune har det lokale Frivilligråd stået bag den årlige fejring af Frivillig Fredag, som har varieret fra år til år. Tidligere er dagen bl.a. blevet fejret med:

 • Fakkeltog, taler og underholdning
 • Politikere i praktik som frivillige
 • Frivilligmesse
 • Fællessang og kaffebord

Frivillig Fredag markeres i Brønderslev Kommune ved også at uddele Den Sociale Frivilligpris – en pris, der gives til en person, forening eller organisation, som har gjort en særlig frivillig indsats. Prisen uddeles i samarbejde med Sparekassen Vendsyssel, som er sponsor. Modtageren af Den Sociale Frivilligpris får et diplom, en personlig gave og 10.000 kr., hvoraf modtageren selv beholder 5.000 kr., mens de resterende 5.000 kr. gives til en anden frivillig social forening end den, modtageren selv er medlem af. Pengene skal i begge tilfælde bruges til at understøtte det frivillige sociale arbejde.

Temaet for dette års Frivillig Fredag er ”her er vi seje sammen” og bruges på landsplan til at inspirere til nye og anderledes aktiviteter, der afholdes på selve dagen. Derudover vil der i tiden op til den 28. september 2018 være foredrag, workshops og debatarrangementer om og med den frivillige verden. Det er Frivilligrådet (nedsat af Børne- og Socialministeriet), der står bag planlægningen og koordineringen af dagen på landsplan.

Det nye Frivilligråd i Brønderslev Kommune, som blev valgt den 7. marts 2018, skal tage stilling til, hvordan Frivillig Fredag skal fejres i 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2018, pkt. 6:

Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at understøtte et fælles arrangement på tværs af alle relevante udvalgsområder, hvor hensigten både er at hylde de frivillige og mere generelt at brande kommunen. Arrangementer bør være i de enkelte bysamfund i samarbejde med borgerforeninger m.v.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


13. Landsbyrådets pulje 2018, orientering om fordeling


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering fra Landsbyrådets forretningsudvalg om fordeling af puljemidlerne 2018 til forskellige projekter i landdistriktet.

Sagsfremstilling

Landsbyrådet anmoder om udbetaling af puljen for 2018 på 400.000 kr. Herudover fordeler rådet 90.000 kr. fra ikke forbrugte bevillinger fra 2016.

Fordelingen af midlerne fremgår af vedhæftede bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning og udbetaler det reserverede beløb på 400.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

I budget 2018 er der afsat 400.000 kr. på politikområde 101-Politisk Virksomhed. Beløbet udbetales, når sagen har været behandlet i Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Præsentation af Digitalisering og Borgerservice


Resume

Sagsforløb: ØK

Præsentation af Digitalisering og Borgerservice.

Chef for Digitalisering og Borgerservice kommer til stedekl. 11.00 for at orientere om afdelingens opgaver.

Sagsfremstilling

Præsentation af Digitalisering og Borgerservice v/chef Mads Hurley.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fællesmøde med Direktionen på maj mødet. Såfremt der er emner, som udvalgets medlemmer ønsker forberedt til fællesmødet i maj, anmodes om tilkendegivelse heraf.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen


17. Lukket punkt: Kommunale grunde


Til toppen


18. Lukket punkt: Arealerhvervelse


Til toppen


19. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Til toppen


20. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Til toppen


21. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Til toppen


22. Lukket punkt: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 18. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer