Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 23. maj 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhs
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Der forventes samlet set et driftsoverskud, der er 5,8 mio. kr. større end det forventede på 45,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for første kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 5,8 mio. kr. i form af mindreudgift/merindtægt i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden viser en forventet merindtægt på 5,5 mio. kr., og årsagen dertil er en forventet mindre midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Der er budgetteret med 9,0 mio.kr., og der forventes en regulering på 6,3 mio. kr. Derudover er der 2,8 mio. kr. i indtægter fra jordsalg, som der ikke er budgetteret med.

Driftsområderne er under ét stort set i balance. På de enkelte udvalg er der dog afvigelser. På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 14,2 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige. På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,6 mio. kr., som hovedsageligt vedrører tomme pladser på området. Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er et merforbrug på 2,3 mio. kr., som primært dækker over merudgifter på sygeplejen samt mindreudgifter på øvrige områder. I merforbruget på de 2,3 mio. kr. er indregnet Byrådets tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. (BY 25.04.18).

På det samlede børn- og ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 6,5 mio. kr., som er fordelt med 5,0 mio. kr. på Børne- og familieområdet samt 1,5 mio. kr. på UngeCentret. En forventet afvigelse på dette niveau betyder, at udgifterne på børn- og ungeområdet totalt falder yderligere i 2018 i forhold til 2017 udgiftsniveau.

Direktionen den 24. april 2018

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at det totale driftsbudget forventes at blive overholdt.

Selv om der fortsat er budgetudfordringer på området for udsatte børn og unge, hæfter Direktionen sig ved, at udgifterne til udsatte børn og unge fortsat udvikler sig i den rigtige retning, og udgifterne på området i 2018 ser ud til at blive mindre end i 2017. Direktionen anbefaler, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på UngeCentret.

Direktionen hæfter sig desuden ved, at der er udfordringer for sygeplejen samt på handicap/psykiatriområdet og vil have særlig fokus på disse områder fremadrettet.

Direktionen anbefaler at budgetopfølgningen godkendes, og at der sker følgende omplaceringer:

 • Forsorgshjem (SEL §110) placeres mellem politikområde 702 og politikområde 502. Er nu placeret på politikområde 702
 • Udligning af 3,0 mio. kr. puljen mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget

Direktionens medlemmer deltager under behandlingen af dette punkt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalgene opfordres til at tage initiativer til minimering af forventede underskud.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: ØK

Fagudvalgene har udarbejdet forslag til reduktionspuljen svarende til 1,5%. Disse fremsendes til Økonomiudvalget til orientering og med henblik på udsendelse til høring.

Endvidere skal Økonomiudvalgets egne reduktionsforslag drøftes.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering har fagudvalgene haft til opgave at udarbejde reduktionsforslag. Forslagene er blevet behandlet på fagudvalgenes møder i april og maj måned. Økonomiudvalget orienteres hermed om fagudvalgenes reduktionsforslag, hvorefter forslagene foreslås sendt i høring.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg har udarbejdet reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere.

Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5%

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

 • Økonomiudvalget

363.515

5.453

 • Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

 • Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

 • Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

 • Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

 • Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

 • Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Herudover skal forslag til reduktionsforslag på Økonomiudvalgets eget område drøftes. Forslagene fremgår af bilag.

Det fremgår af tidsplanen for budget 2019, at Økonomiudvalget skal træffe beslutning om størrelsen på reduktionsforslag efter strategi- og visionsseminar i april.

Baggrunden for den oprindelige beslutning om størrelsen af reduktionsforslagene var en vurdering af, at overskuddet på driften forventes at blive ca. 12 mio. kr. lavere i 2019 end i 2018. Dette svarer til ca. 0,75 % af serviceudgifterne i 2019. Samtidig var der et ønske om, at der skulle være forslag, som der kunne prioriteres imellem, derfor blev niveauet fastlagt til 1,5 % af serviceudgifterne.

I forhold til vurderingen af budget 2019, som den forelå i februar, kan der suppleres med følgende:

Budgetopfølgning 1 for 2018 viser, at de totale driftsudgifter flugter med budget. Dvs., at de udfordringer, der er på f.eks. det samlede børne- og ungeområde, ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet, opvejes af forventninger om tilsvarende mindreudgifter på overførselsudgifterne.

I forhold til indtægterne blev der ikke gennemført ændringer af udligningssystemet. Det betyder, at fejlen i Danmarks statistik vedr. uddannelsesniveau rettes, og dette vurderes isoleret set at give Brønderslev Kommune yderligere indtægter på ca. 12. mio. kr. i 2019.

Til gengæld er det store diskussionspunkt i forhandlingerne mellem Regeringen og KL, hvorvidt finansieringstilskuddet på. 3,5 mia. kr. skal fortsætte, og/eller om fordelingen skal ændres.

Indtægten fra finansieringstilskuddet udgør for Brønderslev Kommune 33 mio. kr. i 2019, og selv små ændringer heri vil derfor få store konsekvenser for vurderingen af indtægterne i 2019.

Samlet set er der derfor fortsat store usikkerheder i indtægtssiden, og et nyt skøn af de samlede rammer for budgettet kan derfor først laves, når økonomiaftalen og konsekvenserne heraf for Brønderslev Kommune kendes.

Direktionen forslår derfor, at endelig beslutning om størrelsen af reduktionsforslag udskydes til efter sommerferien. Omvendt vurderes det fortsat at være hensigtsmæssigt at have de udarbejdede reduktionsforslag parat, såfremt udfaldet af økonomiforhandlingerne mellem Regering og KL gør det nødvendigt. Det foreslås derfor, at reduktionsforslagene sendes i høring, med bemærkning om at Økonomiudvalget endnu ikke har fastlagt rammen for størrelsen af reduktionsforslag, og det er usikkert, i hvilket omfang der bliver behov for reduktionsforlagene.

Stabsforvaltningen foreslår,

 • at Økonomiudvalget drøfter forslag til reduktioner på Økonomiudvalgets område.
 • at beslutning om størrelsen af reduktionsforslag udskydes til efter sommerferien
 • at reduktionsforslagene sendes i høring, med bemærkning om at Økonomiudvalget endnu ikke har fastlagt rammen for størrelsen af reduktionsforslag, og at det er usikkert, i hvilket omfang der bliver behov for reduktionsforlagene

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. maj 2018, pkt. 4:

Udvalget har drøftet følgende forslag til reduktionspuljeforslag, som oversendes til Økonomiudvalget:

Forslag nr:

Tekst:

Helårs-effekt

1

Nedlæggelse af tilbuddet ”Naturvejledning til skoleklasser”

602.000 kr.

2

Reduktion af tosprogs-midlerne

810.000 kr.

3

Nedlæggelse af erhvervsklassen (400.000 kr. ud i distrikterne)

1.000.000 kr.

4

Nedlæggelse af lejrskole i 6. klasse

2.100.000 kr.

5

Nedsættelse af normeringen i børnehaver med 0,2 time pr. barn

1.920.000 kr.

6

Nedsættelse af normering i vuggestueafdelinger med 0,2 time pr. barn

126.000 kr.

7

Dronninglund Børnehave (driftsoverenskomst opsiges)

273.000 kr.

8

Lukning af Asa Børnehave (overføres til Rusen), drift

194.000 kr.

9

Reduktion i tilbuddet Familieiværksætterne

253.000 kr.

10

Rammereduktion på Hegely

145.000 kr.

11

Reduktion af anbringelsesudgifter

400.000 kr.

I alt

7.823.000 kr.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2018, pkt. 4:

Udvalget har drøftet mulige synergier ved sammenlægning af folkebibliotek og skolebibliotek, men finder ikke det ikke relevant, da der vil være behov for store anlægsudgifter.

Det fremlagte forslag til reduktionspulje blev drøftet og forslaget oversendes til Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2018, pkt. 15:

Udvalget drøftede forslagene, som sendes til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. maj 2018, pkt. 11:

Udvalget drøftede forslag til reduktionspulje 2019 – forslagene sendes til Økonomiudvalget.

Udvalget er betænkelig overfor forslaget med besparelsen inden for Ungefamilieområdet.

Ældreomsorgsudvalget, 16. maj 2018, pkt. 8:

Forslag 1: Teksten præciseres, således at det fremgår, at der også etableres træningspladser på Hellevadlund.

Forslag 2, 3 og 4 udgår af kataloget.

Udvalget har ikke yderligere forslag til reduktionspulje.

Christen Bager kan ikke gå ind for, at der på nuværende tidspunkt peges på, at forslag 1 skal realiseres på Hellevadlund.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. maj 2018, pkt. 8:

Udvalget er orienteret om, at der stadig arbejdes med opnåelse af besparelser med henblik på at finansiere sagstilgang i indeværende år.

Udvalget peger for nuværende alene på konkrete reduktioner, og arbejder fortsat med at udarbejde yderligere konkrete forslag, herunder forslag fra MED-organisationen. Udvalget ønsker ikke at fremlægge ikke definerede forslag.

Udvalget er bekymret for, om det er realistisk at nå en samlet reduktion på 1,5%.

Beslutning

Forslagene til reduktionspulje udsendes til høring. Det understreges, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje.

A ønsker, at forslagene først udsendes, når økonomiforhandlingerne er afsluttet.

Bilag

Til toppen


5. Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Direktionen


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Drøftelse af emner af fælles interesse

Sagsfremstilling

Gennemførelse af fællesmøde mellem Økonomiudvalg og Direktion, hvor der bliver drøftet sager, der har relevans for det fælles samarbejde

Mail med forslag til emner fra Direktionens side er fremsendt.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftelse gennemført.

Til toppen


6. Underskudsgaranti 2017, Hjallerup Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal godkende udbetaling af underskudsgaranti på 314.045 kr. til Fonden Hjallerup Udviklingspark.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hjallerup Udviklingspark fremsender årsrapport for Fonden Hjallerup Udviklingspark for 2017. Regnskabet er revideret af BDO, og godkendt på Fondens bestyrelsesmøde den 13. marts 2018. Det fremgår af årsrapporten, at der for regnskabsåret 2017 er et underskud på 314.045 kr.

I 2016 var underskuddet på 277.629 kr.

Brønderslev Byråd har i møde den 29. april 2015, på baggrund af Statsforvaltningens godkendelse, besluttet at forlænge underskudsgarantien til Fonden frem til og med regnskabsåret 2025.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender udbetaling af underskudsgaranti på 314.045 kr.

Personale

Ingen

Økonomi

I Budget 2018 er der afsat 676.000 kr. til underskudsgarantier til henholdsvis Hjallerup og Brønderslev Udviklingsparker. I regnskab 2017 var der et mindreforbrug på 723.708 kr., som forventes overført til 2018. Det samlede budget er således på 1.399.708 kr.

Udbetaling af underskudsgarantien for parken kan således holdes indenfor budgettet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Underskudsgaranti for 2017, Brønderslev Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal godkende udbetaling af underskudsgaranti på 712.346 kr. til Fonden Brønderslev Udviklingspark.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Udviklingspark fremsender årsrapport for Fonden Brønderslev Udviklingspark for 2017. Regnskabet er revideret af BDO og godkendt på Fondens bestyrelsesmøde den 3. april 2018. Det fremgår af årsrapporten, at der for regnskabsåret 2017 er et underskud på 712.346 kr.

I 2016 var underskuddet på 645.879 kr.

Brønderslev Byråd har i møde den 29. april 2015, på baggrund af Statsforvaltningens godkendelse, besluttet at forlænge underskudsgarantien til Fonden frem til og med regnskabsåret 2022.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender udbetaling af underskudsgaranti på 712.346 kr.

Personale

Ingen

Økonomi

I Budget 2018 er der afsat 676.000 kr. til underskudsgarantier til henholdsvis Hjallerup og Brønderslev Udviklingsparker. I regnskab 2017 var der et mindreforbrug på 723.708 kr., som forventes overført til 2018. Det samlede budget er således på 1.399.708 kr.

Udbetaling af underskudsgarantien for parken kan således holdes indenfor budgettet.

Beslutning

Arne M deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om fritagelse af brug af dispositionsfondens midler til dækning af lejetab samt tab på debitorer for 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen PM ansøger om fritagelse for brug af dispositionsfondens midler til dækning af lejetab samt tab på debitorer for 2017.

Sagsfremstilling

Boligforeningen PM ansøger om fritagelse for brug af dispositionsfondens midler til dækning af lejetab samt tab på debitorer for 2017.

Ansøgningen bunder i det disponible beløb i boligforeningens dispositionsfond pr. ultimo 2017. Dette beløb er oplyst til 2.132 kr. pr. bolig mod 993 kr. pr. bolig i 2016. Så for at styrke dispositionsfonden ser boligforeningen sig nødsaget til at søge om fritagelse.

Boligforeningen har for 2017 et samlet lejetab på 4.673.000 kr. til lejetab. Hertil kommer et konstateret tab på debitorer på 46.000 kr. I de afdelinger, hvor der har været overskud i 20107, er lejetab og tab på debitorer dækket af de enkelte afdelingers overskud. Det drejer sig om i alt i alt 359.000 kr.

Reelt set søges der fritagelse for brug af dispositionsfondens midler til dækning af lejetab på i alt 4.361.000 kr.

Boligforeningens regnskab pr. ultimo 2017 viser, at dispositionsfondens disponible del vil være 2.190.000 kr. Såfremt dispositionsfonden skal dække lejetab og tab på debitorer, der tilsammen udgør 4.361.000 kr., vil den disponible saldo i dispositionsfonden være-2.171.000 kr.

Det fremgår af ansøgningen, at afdeling 11 og 43 har et samlet lejetab på 4.134.000 kr. Det er af Boligforeningen blevet oplyst, at lejetab umiddelbart ikke bliver dækket af Landsbyggebonden.

Huslejetabet for 2015 udgjorde 807.000 kr. og tab på debitorer på 749.000 kr. For 2016 udgjorde lejetabet 579.000 kr. og tab på debitorer 376.000 kr.

Økonomiudvalget har tidligere imødekommet boligforeningens ansøgninger om fritagelse. Der har tidligere været ansøgt for 2014 og 2015 samt 2016.

Generelt om dispositionsfonden

En afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed dækkes som udgangspunkt af midler fra dispositionsfonden. Byrådet kan dog godkende, at dispositionsfondens midler ikke anvendes til dækning af lejetab jf. Almenboliglovens § 20. I så fald må en afdeling med udgifter til tab selv dække udgifterne.

Såfremt kommunen imødekommer en ansøgning og dermed accepterer, at fondens midler fritages for dækning af lejetab i afdelingerne, skal dette ses om en fordel for boligforeningen. Dette fordi boligforeningen så kan bruge dispositionsfondens midler til andre formål såsom modernisering i afdelingerne.

Modsat er det en ulempe for de enkelte afdelinger, såfremt de selv skal dække underskuddet. Afdelingerne vil derfor hurtigere mangle den fornødne likviditet til løbende drift og i værste fald blive erklæret konkurs, Dette indebærer, at kommunen skal indfri afdelingens lån via kommunegarantien.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om fritagelse for brug af dispositionsfondens midler til dækning af lejetab samt tab på debitorer for 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ud fra Boligforeningens regnskab for 2017 og Økonomiafdelingens gennemgang heraf, er det Økonomiafdelingens opfattelse, at der er det fornødne økonomiske råderum i boligselskabets driftsresultat til dækning af det lejetab, som skal afholdes af den samlede afdeling.

Beslutning

Godkendt.

Steen Søgaard Petersen er imod.

Bilag

Til toppen


9. Skema B for renovering af Boligselskabet Fredensbo afd. 1 – Søndergade


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har den 24. maj 2017 godkendt skema A for renovering af 20 almene familieboliger, beliggende Søndergade i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 24.100.532 kr. og godkendt, at der gives en kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo, afdeling 1, skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 25.296.738 kr. En samlede forhøjelse på 1.196.206 kr.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en samlet byggeudgift på 25.296.738 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. maj 2017 godkendt skema A for renovering af 20 almene familieboliger, beliggende Søndergade i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 24.100.532 kr. og godkendt, at der gives en kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo afd. 1 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 25.296.738 kr. En samlede forhøjelse på 1.196.206 kr.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 10.833.284 kr. der er fordelt således:

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

7.435.024 kr.

8.258.912 kr.

Omkostninger

2.279.600 kr.

2.425.548 kr.

Gebyr

98.128 kr.

148.824 kr.

I alt

9.812.752 kr.

10.833.284 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 14.463.454 kr. der er fordelt således:

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

11.839.177 kr.

11.953.268 kr.

Omkostninger

2.305.725 kr.

2.365.551 kr.

Gebyr

142.878 kr.

144.635.kr.

I alt

14.287.780 kr.

14.463.454 kr.

Forhøjelsen for de støttede arbejder udgør 1.020.532 kr. der både dækker indeksering og miljøkrav.

Forhøjelsen af den støttede del fra kr. 9.812.752 til kr. 10.833.284 vil kræve en forhøjelse af den kommunale garanti på 100 %, hvor Landsbyggefonden regaranterer 50 %. Forhøjelsen påvirker ikke huslejen.

I mail af 23. april 2018 har Landsbyggefonden godkendt, at de støttede arbejder inkl. omkostninger, øges til skema B, til i alt 10.833.284 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til, om det fremsendte skema B for den støttede og ustøttede del kan godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen indstiller, at Skema B godkendes med de forhøjede udgifter til følge. Forhøjelsen har ingen indflydelse på kapitaltilførslen som stadig er 100.000 kr. Forhøjelsen på 1.020.532 kr. for den støttede del medfører en forhøjelse af den kommunale garanti. Forhøjelsen regaranteres med 50 % fra Landsbyggebonden.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Skema B for renovering af Boligselskabet Fredensbo afd. 3 – Smalby-vej/Gravensgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har den 24. maj 2017 godkendt skema A for renovering af 44 almene familieboliger, beliggende Smalbyvej/Gravensgade i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 48.553.534 kr. og godkendt, at der gives en kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo, afdeling 3, skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 50.561.493 kr. En samlet forhøjelse på 2.007.959 kr.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en samlet byggeudgift på 50.561.493 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. maj 2017 godkendt skema A for renovering af 44 almene familieboliger, beliggende Smalbyvej/Gravensgade i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 48.553.534 kr. og godkendt, at der gives en kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo afd. 3 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 50.561.493 kr. En samlede forhøjelse på 2.007.959 kr.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 33.332.000 kr. der er fordelt således:

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

24.032.088 kr.

26.014.239 kr.

Omkostninger

6.562.886 kr.

6.756.533 kr.

Gebyr

309.040 kr.

461.228 kr.

I alt

30.904.014 kr.

33.332.000 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 17.229.493 kr. der er fordelt således:

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

14.601.349 kr.

14.239.250 kr.

Omkostninger

2.871.676 kr.

2.747.856 kr.

Gebyr

176.495 kr.

242.387.kr.

I alt

17.649.520 kr.

17.229.493 kr.

Forhøjelsen for de støttede arbejder udgør 2.427.986 kr., der både dækker indeksering og miljøkrav.

Forhøjelsen af den støttede del fra kr. 30.904.014 til kr. 33.332.000 vil kræve en forhøjelse af den kommunale garanti på 100 %, hvor Landsbyggefonden regaranterer 50 %. Forhøjelsen påvirker ikke huslejen.

I mail af 19.04.2018 godkender Landsbyggefonden, at de støttede arbejder inkl. omkostninger, øges til skema B, til i alt kr. 33.332.229 (Forskellen på kr. 229,00 skyldes fonden har rundet ned til hele tusinder).

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til, om det fremsendte skema B for den støttede og ustøttede del kan godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen indstiller, at Skema B godkendes med de forhøjede udgifter til følge. Forhøjelsen har ingen indflydelse på kapitaltilførslen som stadig er 200.000 kr. Forhøjelsen på 2.427.986 kr. for den støttede del, medfører en forhøjelse af den kommunale garanti. Forhøjelsen regaranteres med 50 % fra Landsbyggebonden.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Godkendelse af forslag til og lokalplanforslag 01-C-25.01 og kommuneplantillæg for Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag 01-C-25.01 for Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev, der muliggør opførelse af en ny dagligvarebutik samt etageboliger på Banegårdspladsen.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i otte ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning fra boligselskabet Domea og Svend Aage Christiansen A/S om opførelse af en dagligvarebutik samt etageboliger på Banegårdspladsen er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Lokalplanen omfatter de ejendomme, der hidtil har huset PostDanmark og retsbygningen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik samt ca. 100 etageboliger.

Etageboligerne opføres som otte punkthuse, delvist placeret oven på en parkeringskonstruktion. Punkthusene kan opføres i op til 7 etager med en maksimal højde på 25 m. Dagligvarebutikken placeres nærmest banen og opføres i én etage med taghave til områdets beboere. Lokalplanen giver mulighed for, at en del af den eksisterende parkeringsplads på Banegårdspladsen indrettes til dagligvarebutikken.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en bebyggelse i et moderne formsprog med en højde og et etageantal, der adskiller sig væsentligt fra den eksisterende bymidte. Fagforvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanen stiller krav om et materialevalg, der sikrer en sammenhæng til den eksisterende bymidte og understreger områdets placering mellem industri og jernbane.

Lokalplanen stiller krav om, at etageboligerne opføres i blank teglmur eller facadetegl i lyse nuancer, for at understrege sammenhængen til bl.a. PNs gamle industribygninger, der er opført i gule teglsten. Parkeringskonstruktionen skal opføres i corten og beplantet rio-net, der giver et rustent industrielt udtryk. Dagligvarebutikken skal opføres i enten blank teglstensmur eller med cortenbeklædning. Bygherre ønsker større fleksibilitet i facadematerialer og ønsker bl.a. mulighed for pudsede facader, betonelementer eller pladematerialer. Fagforvaltningen anbefaler, at der stilles kvalitetsmæssige krav til materialevalget, da der er tale om en meget central placering i byen samt store markante bygningsvolumener.

Lokalplanområdet påvirkes af støj fra bl.a. PN Beslag og trafikken på Nørregade. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger, der sikrer, at boliger og opholdsarealer ikke påvirkes af støj over de gældende grænseværdier.

Inden for lokalplanens område udlægges fælles opholdsarealer for områdets beboere svarende til minimum 15 % af boligetagearealet. Opholdsarealerne udlægges primært som taghaver, der afskærmes mod støj.

Miljøscreening

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af planforslagene i henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagforvaltningen, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planforslagene ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Til grund for denne vurdering ligger særligt, at der er tale om byomdannelse i et eksisterende centerområde, hvor et funktionstømt erhvervsområde omdannes til bolig og detailhandel. Området indeholder ikke væsentlige natur- og landskabsværdier. Omdannelsen forventes at medføre en positiv effekt for bymidten. og bidrager til at skabe nyt liv på Banegårdspladsen.

Boligområdet placeres attraktivt tæt på byliv og med god tilgængelighed til offentlig transport. Den centernære placering betyder dog også, at området påvirkes af støj fra både trafik og virksomheder. Lokalplanen sikrer dog med sine bestemmelser, at de nye boliger ikke påvirkes med støj over de gældende grænseværdier.

Trafikalt vil lokalplanens gennemførelse betyde yderligere trafik og parkering i området. Sideløbende med lokalplanen arbejdes der med en helhedsplan for hele Banegårdspladsen, der bl.a. skal sikre området en god fremtidig trafik- og parkeringsstruktur.

Planforslagene kan ses i bilag. De digitale planforslag med alle funktioner kan ses via nedenstående links:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/25058

Lokalplanforslag 01-C-25.01: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/638

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag 01-C-25.01 "Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev" og udsender planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2018, pkt. 7:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplantillæg 01-C-25.1 indstilles godkendt til udsendelse i 8 ugers høring.

Forinden udarbejdes der et mere detaljeret forslag til materialevalg, der indebærer, at der evt. også kan benyttes pudsede flader.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

Arne M Jensen og Lene Hansen tager forbehold for 7 etager.

Teknik- og Miljøudvalget fremsender indstilling vedr. materialevalg til byrådsmødet.

Bilag

Til toppen


12. Masterplan for Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. marts 2017, at der skal udarbejdes en masterplan for Brønderslev Syd.

Masterplanen fastsætter vejføring, afledning af regnvand, stiforbindelser, grønne områder, eventuelle servicefunktioner, byggefelter, bebyggelsestyper og etapeopdeling m.m., før der lokalplanlægges for mindre dele af området.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles en anlægsbevilling på 200.000 kr. til konsulentydelser i forbindelse med udarbejdelse af en masterplan for Brønderslev Syd.

Sagsfremstilling

I Kommuneplan 2017 er der udlagt ca. 27 ha til nyt boligområde fordelt på tre rammeområder: 01-B-38, 01-B-43 og 01-B-44. Der er udlagt yderligere ca. 40 ha som perspektivområde, hvilket ikke er bindende, men viser intentioner om, hvor fremtidig byudvikling skal foregå. Det samlede område ligger mellem Kornumgårdsvej, Søndergade og Sdr. omfartsvej mod syd i Brønderslev.

I Kommuneplan 2017 er der vedtaget rækkefølgebestemmelser for byudvikling i Brønderslev Syd, som siger, at rammeområde 01-B-38 skal udbygges først, dernæst rammeområde 01-B-43 og sidst rammeområde 01-B-44.

Økonomiudvalget besluttede den 22. marts 2017 at igangsætte en masterplan for hele området efter et overordnet princip med vejbetjening fra Kornumgårdsvej og Søndergade. Masterplanen skal fastlægge vejføring, afledning af regnvand, stiforbindelser, grønne områder, eventuelle servicefunktioner, byggefelter og bebyggelsestyper samt en etapeopdeling. Efter vedtagelse af masterplanen kan der lokalplanlægges for mindre dele af området.

Ideer til udvikling af området

Den sydlige del af området er vådt og lavtliggende i kote 7,5 til 8, mens den nordlige del ligger i op til kote 13. Den lave sydlige del af området kan overvejende udnyttes til grønt areal, lave regnvandshåndtering og at skabe rekreative kvaliteter på samme tid. Mens den nordlige del kan bebygges uden behov for tekniske foranstaltninger til at sikre mod oversvømmelse.

Stiforbindelser kan forbinde området til centrum af Brønderslev gennem eksisterende grønne kiler og til rekreative arealer syd for byen. Stiforbindelserne kan være et vigtigt bindeled i en større stiplanlægning.

Brønderslev Forsyning har vist interesse for udvikling af området både i forhold til klimatilpasning og alternative energiformer. Over den næste årrække skal der separatkloakeres og anlægges regnvandsbassiner i Brønderslev. Brønderslev Syd skal være del af dette blågrønne system, hvor klimatilpasning udnyttes til at skabe rekreative værdier. Områdets størrelse og placering giver mulighed for, at det kan håndtere regnvand fra større dele af Brønderslev by. Desuden kan der eksperimenteres med brug af alternative energiformer til forsyning af nye boliger. Der kan skabes en bydel med kvarterer, som er grønne, klimabevidste og energiproducerende. Dette kan blive attraktivt for tilflyttere og profilere Brønderslev Kommune.

Planlægning for arealer, der er privatejet

Arealerne i Brønderslev Syd er på nuværende tidspunkt privatejede. Brønderslev Kommune har som myndighed ret til at planlægge for området. Brønderslev Kommune er forpligtet til at tilvejebringe og finansiere infrastruktur, som er til gavn for hele byen.

Der kan indgås et frivilligt Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) omkring udvikling af området eller dele af området, hvor kommunen samarbejder med en privat udvikler.

Brønderslev Kommune kan købe eller ekspropriere dele af området, eksempelvis til anlæg af nye institutioner eller kulturtilbud. Dette kan bruges som katalysator for udviklingen af området.

Lodsejerne i området kan vælge selv at udvikle deres arealer eller sælge dem til en professionel udvikler. Her kan Brønderslev Kommune som myndighed bruge masterplanen som styringsværktøj. Masterplanen sætter overordnede rammer, som lokalplanlægningen efterfølgende skal konkretisere. På lokalplanniveau kan der tages stilling til partnerskabsaftaler eller frivillige aftaler med private udviklere.

Udarbejdelse af masterplanen

Processen med udarbejdelse af masterplan er en lignende proces som for Ådalen i Brønderslev og Banegårdspladsen, hvor der blev inddraget konsulenthjælp til udarbejdelse af masterplanerne. Konsulenthjælp skal, ud over at tilføre ressourcer til udarbejdelse af en masterplan for Brønderslev Syd, også sikre kvalitet og fleksibilitet i den langsigtede planlægning.

Mens masteplanen udarbejdes, sættes projekter om lokalplanlægninger for dele af området i bero, således at de afventer de overordnede rammer og principper fra masterplanen.

Fagforvaltningen skal være tovholder på processen for udarbejdelse af masterplanen, som skal ske i samarbejde med Brønderslev Forsyning, i dialog med områdets lodsejere samt med almen borgerinddragelse.

Fagforvaltningen for Teknik og miljø foreslår, at Økonomiudvalget meddeler anlægsbevilling på 200.000 kr. til konsulentydelser i forbindelse med udarbejdelse af en masterplan for Brønderslev Syd.

I lighed med planlægningen af Ådalen, foreslås bevillingen finansieret af jordforsyningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2018, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Vurdering af udstykningsplan for åben-lave boliger - Kornumgårdsvej 113, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Ejer af Kornumgårdsvej 113, Brønderslev, har indsendt en udstykningsplan, der dækker hele matr.nr. 100bg og dele af matr.nr. 100a V. Brønderslev, Brønderslev Jorder og ønsker igangsætning af lokalplan.

Kommuneplanen udlægger en del af området til udstykning af åben-lave boliger. Økonomiudvalget har i 2017 besluttet, at der skal udarbejdes en masterplan for Brønderslev Syd, før der udarbejdes lokalplaner. Projektets udstrækning er i strid med kommuneplanens bestemmelser om rækkefølge, og afbryder en grøn kile, der sammenbinder byens rekreative arealer.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles afslag på igangsætning af lokalplan på baggrund af det indsendte udstykningsforslag med henvisning til, at bestemmelserne for rækkefølge i kommuneplanen ikke er overholdt eller der skal igangsættes en lokalplanlægning, når masterplanen har afklaret de ovennævnte forhold om forsyning, grønne områder vejføring, finansiering m.v.

Sagsfremstilling

Ejer af Kornumgårdsvej 113, Brønderslev, har indsendt en udstykningsplan, der dækker hele matr.nr. 100bg og dele af matr.nr. 100a V. Brønderslev, Brønderslev Jorder og ønsker igangsætning af lokalplan.

Projektet rækker ind over en del af kommuneplanramme 01-B-43. Det er kun den vestligste del af arealet, der er udlagt til boliger i første etape.

I kommuneplanens bestemmelser om rækkefølge er det fastlagt, at område 01-B-38 skal udbygges først. Årsagen er bl.a., at den grønne, rekreative kile ønskes friholdt for bebyggelse. På bilaget ses, at den grønne kile går uden afbrydelse helt fra Brønderslev syd til Vestergade og forsætter i grønne områder ved Vestskoven/Skovtoften, og skaber sammenhæng i en række af kommunens grønne områder. Hvis arealet bebygges, er den grønne kile uoprettelig.

Økonomiudvalget har 22. marts 2017 besluttet, at der skal udarbejdes en masterplan for sydbyen, før der udarbejdes lokalplaner. På samme møde blev der valgt en meget overordnet dispositionsplan B for området. Dispositionsplan B er et oplæg til vejstrukturen i masterplanen. Se i bilag. Den detaljerede vejbetjening af delområder sker i masterplanen. Igangsætning af masterplan behandles i et andet punkt på denne dagsorden.

Hvis denne lokalplan udarbejdes før masterplanen, vil det ske på et uovervejet grundlag. Resultat vil være en binding af området i sydbyen på varmeforsyning, vejforhold, stier, rekreative arealer, forsinkelse af regnvand og overvejelser om en samlet finansiering af udbygningen.

Området er ikke omfattet af en varmeplanlægning og kan ikke forsynes med offentlig varmeforsyning uden udarbejdelse af et varmeprojekt. Brønderslev Forsyning har anmodet om, at de får mulighed for at forholde sig til større projektområder ad gangen, da arbejdet er ressourcekrævende, og der er behov for overvejelser om alternative varmekilder.

Hvis lokalplanen skal fremmes inden udarbejdelse af masterplanen, kan kommunen stille krav til lokalplanens indhold. Det gælder bl.a.:

 • Plads til forsinkelse af regnvandet inden for egen lokalplan.
 • En gennemtænkt vejplan, der giver variation i området og trafiksikkerhed
 • Indretning af gode opholdsarealer
 • Overvejelser om teknisk forsyning.

Der er ingen hjemmel til at pålægge ejeren at bidrage til forsinkelsesbassiner eller friarealer uden for hans lokalplan. En sådan aftale kan indgås, hvis det er kommunen, der er sælger jorden.

Ansøgning om tæt-lave boliger behandles i et andet punkt på denne dagsorden.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om

 • der skal meddeles afslag på igangsætning af lokalplan på baggrund af det indsendte udstykningsforslag med henvisning til, at bestemmelserne for rækkefølge i kommuneplanen ikke er overholdt,
 • der skal igangsættes en lokalplanlægning, når masterplanen har afklaret de ovennævnte forhold om forsyning, grønne områder vejføring, finansiering m.v.

Alternativt

 • at der stilles krav til udstykningen, hvis lokalplanen ikke afventer masterplanen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2018, pkt. 4:

Det indstilles, at der først igangsættes en lokalplanlægning, når masterplanen har afklaret ovennævnte forhold om forsyning, grønne områder, vejføring, finansiering m.v.

Ved efterfølgende udarbejdelse af lokalplan skal der også tages hensyn til bl.a. grønne kiler, hvorfor principperne i den fremsendte udstykningsplan ikke vil kunne godkendes.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Ansøgning om udstykning til tæt-lave boliger - Kornumgårdsvej 113, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Ejer af Kornumgårdsvej 113, Brønderslev, søger om udstykning af areal til rækkehuse. Ejer har indsendt en udstykningsplan, der dækker dele af matr.nr. 100a V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.

Økonomiudvalget har i 2017 besluttet, at der skal udarbejdes en masterplan for sydbyen, før der udarbejdes lokalplaner. Masterplanen behandles i et andet punkt på dagsordenen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles afslag på ansøgning om at udarbejde lokalplan for tæt-lave boliger med henvisning til, at område 01-B-38 først skal udbygges i henhold til kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

Sagsfremstilling

Ejer af Kornumgårdsvej 113, Brønderslev, søger om udstykning af areal til 11 rækkehuse. Kommuneplanen indeholder rækkefølgebestemmelser for sydbyen. Se kort. Ansøgningen om rækkehuse ligger på et areal, der er er omfattet af kommuneplanramme 01-B-43 og 01-B-44, som efter rækkefølgebestemmelserne skal udbygges efter ramme 01-B-38. Se kort med rækkefølgen.

Økonomiudvalget har i 22. marts 2017 besluttet, at der skal udarbejdes en masterplan for sydbyen, før der udarbejdes lokalplaner. På dette møde blev der valgt en dispositionsplan B, som et oplæg til vejstrukturen i masterplanen. Se notat om formelle og uformelle plantyper. Hvis denne lokalplan udarbejdes før masterplanen, vil der på et uovervejet grundlag ske en binding af området i sydbyen på varmeforsyning, overordnede veje og adgangsveje, stier, rekreative arealer, forsinkelse af regnvand og overvejelser om en samlet finansiering af udbygningen.

Projektet er dannet ud fra det areal, som ansøger ejer, og er ikke set i sammenhæng med omgivende arealer eller med udviklingsmulighederne for den samlede sydby. Placering af et forsinkelsesbassin er ikke behandlet i forhold til kapacitet, pladskrav, terrænforhold og tilslutningsmuligheder. Placering kan ligeledes foregribe det øvrige områdes indretning og vejadgang.

Området er ikke omfattet af en varmeplanlægning og kan ikke forsynes med offentlig varmeforsyning uden udarbejdelse af et varmeprojekt. Brønderslev Forsyning har anmodet om, at de får mulighed for at forholde sig til større projektområder ad gangen, da arbejdet er ressourcekrævende, og der er behov for overvejelser om alternative varmekilder.

Området er ikke omfattet af en spildevandsplan.

Hvis ansøgningen skal fremmes inden udarbejdelse af masterplanen, skal der ske en yderligere bearbejdning af udstykningsplanen. Der skal tages stilling til vejadgang, forsinkelse af spildevand, parkering, opholdsareal og evt. varmeforsyning.

Ansøgning om åben-lave boliger på samme ejendom behandles i et andet punkt på denne dagsorden. Tilsvarende gælder punkt om masterplanen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljøforeslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler afslag på ansøgning om at udarbejde lokalplan for tæt-lave boliger med henvisning til, at område 01-B-38 skal udbygges først i henhold til kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2018, pkt. 5:

Det indstilles, at der først igangsættes en lokalplanlægning, når masterplanen har afklaret ovennævnte forhold om forsyning, grønne områder, vejføring, finansiering m.v.

Ved efterfølgende udarbejdelse af lokalplan skal der også tages hensyn til bl.a. grønne kiler, hvorfor principperne i den fremsendte udstykningsplan ikke vil kunne godkendes.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Tillæg til Spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med separatkloakering af Klokkerholm by skal der etableres 2 nye regnvandsbassiner til forsinkelse af udledningen af regnvand. Det ene bassin skal etableres på privat jord, mens det andet bassin etableres på jord ejet af Brønderslev Spildevand A/S. Etablering af regnvandsbassinerne kræver udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til tillæg til spildevandsplanen kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring, herunder tage stilling til spørgsmål om mulig ekspropriation i forbindelse med etablering af regnvandsbassinet på privat jord.

Sagsfremstilling

I foråret 2018 sættes arbejdet med at separatkloakere Klokkerholm by i gang. Separatkloakeringsarbejdet forventes at strække sig over 4 år.

I takt med at fælleskloaksystemet i de forskellige dele af byen separeres opstår der behov for at aflede regnvandet fra disse byområder. Regnvandet planlægges udledt til Klokkerholm Møllebæk for den nordlige del af byen og til Kærsiggrøften for den sydlige del af byen. Udledningen skal ske via forsinkelsesbassiner for at undgå overbelastning af vandløbene fra udledning af store øjebliksvandmængder.

Ændringen af kloaksystemet fra fælleskloak til separatkloak samt ændring af udløb fra de nuværende overløbsbygværker til separate regnvandsudløb er indarbejdet i den gældende spildevandsplan. Placeringen af regnvandsbassinerne er imidlertid ikke indarbejdet i spildevandsplanen. Da det ene af regnvandsbassinerne placeres på privat jord (bassinet ved Hellumvej - se kortbilag) er det nødvendigt med et tillæg til spildevandsplanen, da denne skal redegøre for hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Byrådet har i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for bl.a. spildevandsanlæg. Det andet regnvandsbassin placeres på en grund, der er ejet af Brønderslev Spildevand A/S. Det er Brønderslev Spildevand A/S, der etablerer bassinerne.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal offentliggøres i 8 uger, før det kan vedtages endeligt. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til tillæg nr. 15 til Spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner i Klokkerholm til offentliggørelse i 8 uger, herunder tilkendegiver, at Byrådet er indstillet på at foretage den nødvendige ekspropriation af areal til bassinet ved Hellumvej, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med lodsejeren.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2018, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Formandskabet holder møde med Forsyningen om den praktiske udførelse af projektet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Ansøgning om etablering af hundeskov på kommunalt ejet areal i Ørum


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Foreningen Oasen i Ørum har ansøgt om at etablere en hundeskov på et kommunalt ejet areal i Ørum. Arealet ligger i tilknytning til "Oasen", hvor der er shelters og picnicplads m.v. Arealet er beplantet med nåletræ.

Materialerne finansieres med midler søgt af diverse fonde, og etableringen sker ved hjælp fra "Landsbypedellerne". Ansøgerne ønsker, at opsætning af hundeposer samt tømning af affald sker ved Brønderslev Kommunes foranstaltning tilsvarende hundeskoven i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om de vil imødekomme ansøgningen i forhold til drift og anlæg.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det kommunalt ejede areal kan overgå til hundeskov.

Sagsfremstilling

Foreningen "Oasen" har ansøgt om tilladelse til anlæg af hundeskov på Brønderslev Kommunes areal i tilknytning til "Oasen" i Ørum. I forbindelse med ansøgningen har foreningen hørt de nærmeste naboer, ligesom der er oprettet en Facebook-gruppe, hvor man har kunnet kommentere projektet. Der er ikke i den sammenhæng fremkommet indsigelser mod projektet.

Ansøgerne ønsker, at Brønderslev Kommune står for vedligeholdelse af hundeskoven, herunder opsætning af "hundepose-automat", tømning af affaldsposer samt vedligeholdelse af hegnet. Der er tale om en begrænset merudgift, da Vej og Park i forvejen delvist vedligeholder området ved "Oasen".

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det ansøgte projekt, og at Økonomiudvalget godkender arealets ændrede anvendelse til hundeskov.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der er tale om en merudgift for Vej og Park, hvortil der ikke tilføres ekstra budget.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2018, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Selektiv nedrivning af gamle mursten med henblik på genanvendelse hos AVV


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Som et led i indsats for cirkulær økonomi, har AVV i samarbejde med virksomheden Gamle Mursten etableret en produktionslinje, der renser gamle mursten, så de kan indgå i nye byggerier. For at understøtte dette, skal kommunen foreskrive at mursten skal genanvendes, og sikre selektiv nedbrydning af mursten og anvise disse til AVVs anlæg. Ligeledes bør kommunen prioritere at anvende genbrugssten ved opførelse af kommunale bygninger.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de kommunale byggeprojekter skal støtte op om Gamle Mursten, ved at foretage selektive nedbrydninger og benytte Gamle Mursten i byggeprojekter.

Sagsfremstilling

AVV har efter godkendelse i de to ejerkommuner (Hjørring og Brønderslev Kommuner) etableret et behandlingsanlæg til rensning af gamle mursten. Produktionsanlægget er etableret i samarbejde med virksomheden Gamle Mursten (Svendborg), som har udviklet en pantenteret behandlingsmetode og har mere end 14 års erfaring med oprensning og genbrug af mursten. Gamle Mursten har fået lovning på CE-mærkning, som garanterer, at genbrugsstenene er velegnede til nybyggeri.

AVVs ambition for anlægget er, at hovedparten af genbrugsmursten i hele Nord- og Midtjylland skal renses på anlægget, som er placeret på Agdrupvej vest for Brønderslev. Hvis ambitionen skal realiseres, er det vigtigt at AVVs ejerkommuner går forrest, og viser vejen mod en cirkulær tilgang til byggeri.

I dag sker der oftest ingen selektiv nedbrydning af mursten, og de fleste gamle mursten bliver derfor nedknust og brugt som vejfyld og lignende. Mursten kan i stedet genbruges og medvirke til at skabe meningsfuld beskæftigelse i lokalsamfundet, sikre et bedre miljø og været et godt, konkret eksempel på hvad cirkulær økonomi betyder.

Genbrug af mursten skaber lokale arbejdspladser på det rummelige arbejdsmarked - arbejdspladser, der på sigt kan løfte de tilknyttede til ordinær beskæftigelse, og vil kunne omfatte opkvalificeringsforløb for udsatte ledige. Afledte effekter heraf vil være mere beskæftigelse i lokalområdet indenfor håndværk og transport. Den sociale Kapitalfond medvirker i projektet og blåstempler aktiviteten i forhold til det rummelige arbejdsmarked.

Cirkulær økonomi

Den samfundsmæssige udvikling går i retning af cirkulær økonomi og grønne arbejdspladser. Her spiller projektet Gamle Mursten en vigtig rolle som lokalt fyrtårnsprojekt.

Økonomi

Det forventes, at Gamle Mursten på kort sigt skaber 5-10 fuldtids- og deltidsstillinger og på langt sigt op til 15 fuldtidsstillinger. Projektet flytter borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på ordinær beskæftigelse, og effekten forventes at være årligt 300.000 kr. pr. person, hvis den ordinære beskæftigelse bliver permanent.

AVV forventer en lokal omsætning på 10 mio. kr.

Indledningsvist forventer AVV, at udgiften i kommunens nedrivnings- og byggeprojekter vil stige lidt, men på sigt forventer AVV, at økonomien er uændret ved brugen af Gamle Mursten.

Fagforvaltningen bemærker, at kommunen alene kan sikre den selektive nedrivning i forbindelse med kommunale byggeprojekter. Kommuner har ikke hjemmel til at pålægge virksomheder mv. selektiv nedrivning af mursten med henblik på anvisning til AVVs anlæg, men kan alene vejlede om muligheden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om kommunens nedrivnings- og byggeprojekter skal udføres, så de fremadrettet understøtter projekt Gamle Mursten.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2018, pkt. 13:

Det indstilles, at kommunens nedrivnings- og byggeprojekter skal udføres, så de fremadrettet, hvor det giver mening, understøtter projekt Gamle Mursten.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


18. Indstilling til placering af institution og skoler for FGU-Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK

Som led i etablering af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) har en administrativ arbejdsgruppe udarbejdet en indstilling til institutions- og skoleplaceringer for FGU Vendsyssel.

Arbejdsgruppen peger på etablering af én skole i hver kommune - i Brønderslev fordelt på to matrikler - og placering af hovedinstitutionen i Hjørring.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har godkendt arbejdsgruppens indstilling.

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik i efteråret 2017 en "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" for de unge, der ikke følger den lige vej efter grundskolen. Aftalen indebærer etablering af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), som erstatter flere af de eksisterende forberedende tilbud og uddannelser.

Aftalen er udmøntet i fire lovforslag, som blev fremsat i Folketinget den 21. marts 2018. Lovbehandlingen pågår fortsat.

Som et led i etableringen af den nye FGU har Kommunekontaktrådet (KKR) fået til opgave gennem en lokal proces at komme med en indstilling til Undervisningsministeriet om dækningsområder og placering af skoler og institutioner. Deadline for denne indstilling er den 1. juni 2018.

I forbindelse med de aktuelle drøftelser om FGU har undervisningsminister Merete Riisager medio april 2018 skrevet til kommunerne på vegne af aftalekredsen bag FGU-aftalen. I brevet præciserer hun flere af aftalepunkterne.

I Region Nordjylland lægges der op til, at der bliver fire dækningsområder - i Vendsyssel, Himmerland, Vest (Thisted, Morsø og Jammerbugt) og Aalborg - og én skole i hver kommune. Brønderslev Kommune indgår i et samarbejde med Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner om dækningsområdet FGU Vendsyssel.

En administrativ styregruppe har nu udarbejdet et forslag til en indstilling til institutions- og skoleplaceringer for FGU Vendsyssel. Forslaget indebærer, at institutionen, der varetager den samlede administrative ledelse i FGU Vendsyssel, placeres i Hjørring. I hver kommune foreslås det at etablere én skole med alle tre FGU-spor (dog med en særlig løsning for Læsø).

FGU-sporene er:

 • Almen grunduddannelse (AGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
 • Produktionsgrunduddannelse (PGU)

I Brønderslev Kommune foreslås skolen delt på to matrikler med en hovedskole i Brønderslev og en afdeling i Dronninglund. Skolen i Brønderslev forventes at udbyde alle tre FGU-spor, og skolen i Dronninglund vil udbyde to spor (AGU og PGU). EGU-forløbene tilrettelægges i dag meget individuelt, og der er mulighed for at placere elementer af EGU-undervisningen, hvor det er mest hensigtsmæssigt for den enkelte elev. Derudover foregår størstedelen af et EGU-forløb på virksomheder, og undervisningsstedet har dermed mindre betydning for denne målgruppe.

Produktionsskolen i Dronninglund modtager i dag omkring en tredjedel af sine elever fra Aalborg Kommune, da der er god infrastruktur fra de mindre byer i den nordøstlige del af Aalborg Kommune til Dronninglund. Disse elever forventes også fremadrettet at kunne blive optaget i Dronninglund.

Begrundelsen for at placere skolen i Brønderslev Kommune på to matrikler er geografi og pladsmangel.

Infrastrukturen i Brønderslev Kommune betyder, at transporttiden med offentlig transport for nogle elever vil overstige 75 minutter, hvis FGU-skolen samles i Brønderslev. Dette vurderes at udgøre en barriere for at deltage i FGU-forløb for målgruppen. Med en skole på to matrikler vil 87 % af eleverne have en maksimal transporttid på 30 minutter, hvilket vurderes acceptabelt.

Der findes ikke eksisterende bygninger i Brønderslev eller Dronninglund, som samlet kan rumme det forventede elevgrundlag på 94 årselever. Med fordelingen på to matrikler forventes FGU'en som udgangspunkt at kunne rummes i de nuværende produktionsskolers lokaliteter. Det kan dog blive nødvendigt at supplere de eksisterende bygninger i Brønderslev med fx pavilloner eller alternativt finde en anden lokalitet til denne skole.

Der er i aftaleteksten om FGU formuleret en første funktionsperiode fra 2019-2022, hvor aktiviteter på området samles. Anden fase fra 2023 og frem handler om konsolidering. I FGU Vendsyssels indstilling peges der på, at det udarbejdede forslag er en initial løsning, som udspringer af praktiske forhold. Tidligt i den første 4-årige funktionsperiode tilstræbes det, at der bliver truffet endelig beslutning om den mest optimale placering af skolerne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at

 • hovedinstitutionen i FGU Vendsyssel placeres i Hjørring og at
 • der etableres én skole på 2 matrikler i Brønderslev Kommune.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. maj 2018, pkt. 4:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


19. Anlægspuljen 2018 - Fritid og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Stillingtagen til frigivelse af 699.246 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets Anlægspuljen 2018.

Sagsfremstilling

Ved ansøgningsfristens udløb er der modtaget 23 ansøgninger til Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje.

Der er samlet for de 23 ansøgninger ansøgt om tilskud på 4.681.526,68 kr.

De udbetalte tilskudsbeløb er bruttobeløb, hvoraf kommunen kan få momsrefusion. Ifølge Positivlisten kan kommunen kan få refunderet 25% moms af 85 % af det udbetalte beløb.

Dette forhold er indregnet i "Beløb til fordeling" i skemaet nedenfor.

Der henvises derfor til følgende skema for udregning af mulige anlægsmidler i 2018 til uddeling:

Budget

Beløb til fordeling

Oprindelig budget 2018

689.100 kr.

830.241 kr.

Forventet overførsel fra 2017

10.146 kr.

12.224 kr.

I alt

699.246 kr.

842.465 kr.


Kopi af materialer, budget og regnskab for hver enkelt ansøgning findes i udvalgsmedlemmernes dueslag.

Fritids- og Kulturudvalget har fordelt anlægsmidlerne og anmoder Byrådet om frigivelse af 699.246 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje i budget 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje er i budget 2018 på 689.100 kr. Hertil forventes en overførsel af ikke forbrugte midler fra budget 2017 på 10.146 kr. Puljen vil i 2018 herefter være på 699.246 kr.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 19. april 2018, pkt. 9:

Der bevilges:

Brønderslev Ungdomsskole

50.000 kr.

Brønderslev Bibliotek

25.000 kr.

Asaa Boldklub

96.750 kr.

Asaa Stadion

33.218 kr.

Hjallerup Borgerforening

50.000 kr.

Hekla

50.000 kr.

Hjallerup Astronomi

86.000 kr.

Dronninglund Hallerne

100.000 kr.

Rørholt Idrætsforening

50.000 kr.

ØrumSportsforening

50.000 kr.

DCH

50.000 kr.

BI esport

50.000 kr.

Thise parkour

50.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


20. Præsentation af Digitalisering og Borgerservice


Resume

Sagsforløb: ØK

Præsentation af Digitalisering og Borgerservice.

Chef for Digitalisering og Borgerservice kommer til stedekl. 11.00 for at orientere om afdelingens opgaver.

Sagsfremstilling

Præsentation af Digitalisering og Borgerservice v/chef Mads Hurley.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 14:

Udsat.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Status på Hedelund efter brand
 • Venskabsby tilmelding

Til toppen


22. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


23. Lukket punkt: Planmæssige overvejelser


Til toppen


24. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 24. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer