Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 29. august 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Lene Hansen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Budgetopfølgningen for andet kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,2 mio. kr. i mindreudgift i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for andet kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,2 mio. kr. i mindreudgift i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden inkl. jordforsyning viser samlet en forventet mindreindtægt på 6,3 mio. kr.

I budgetopfølgning 1 blev der forventet en merindtægt 5,5 mio.kr. Forskellen skyldes primært nedjustering af beskæftigelsestilskuddet med samlet 7,9 mio.kr. Der er budgetteret med en samlet regulering på 9,0 mio.kr. Derudover midtvejsreguleres øvrige overførselsområder, ændret skøn for pris- og lønudviklingen samt regulering af lov- og cirkulære - samlet set en nedjustering på 15,4 mio.kr. Derudover er indtægter vedr. grundsalg øget siden sidste budgetopfølgning.

Driftsområderne under ét viser et mindreforbrug på 12,5 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 31,7 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige og øvrige overførsler. Ved sidste budgetopfølgning blev der forventet et mindre forbrug på 14,2 mio.kr. Dette skyldes primært færre udgifter på overførselsområderne samt på forsikrede ledige.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 11,2 mio. kr., som primært vedrører mindreindtægter bl.a. som følge af tomme pladser. Derudover forventes der et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,2 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er samlet set et merforbrug på 5,4 mio. kr., som primært dækker over merudgifter på sygeplejen. Derudover bevilgede Byrådet den 25. april 2018 en tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. til ældreområdet. Bevillingen blev i budgetopfølgning 1 indregnet som en budgetforbedring, men burde have været indregnet som et nul, idet bevillingen kompenserede en ændret beslutning efter budgetvedtagelsen. Hvis tillægsbevillingen var blevet indregnet som et 0, ville budgetopfølgning 1 komme ud med et minus på 6,9 mio. kr. fremfor 2,3 mio. kr.

På det samlede Børne- og Ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 7,0 mio. kr., som er fordelt med 6,4 mio. kr. på Udsatte børn og unge samt 0,6 mio. kr. på UngeCenteret. En forventet afvigelse på dette niveau betyder dog, at nettoforbruget på det samlede Børne- og Ungeområde falder yderligere fra 2017 til 2018 med ca. 2,0 mio. kr.

Direktionen, 13. august 2018:

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at det samlede driftsbudget fortsat forventes at blive overholdt, herunder at indsatsen og udviklingen på beskæftigelsesområdet bidrager meget positivt til dette samlede resultat

Som ved første budgetopfølgning hæfter Direktionen sig ved, at udgifterne til udsatte børn og unge fortsat udvikler sig i den rigtige retning. Udgifterne forventes at blive mindre end i 2017, og forventes at udvikle sig således, at udgifterne på det samlede område i 2019 forventes at blive meget tæt på budgetforudsætningen.

Udfordringer for sygeplejen samt på handicap/psykiatriområdet er på samme niveau som sidste opfølgning, og det anbefales vurderet, hvorvidt der er mulighed for anvendelse af supplerende styringsinstrumenter på sygeplejeområdet

Direktionen deltager under dette punkt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 33:

Taget til efterretning.

Det indstilles, at der fremover afregnes med den faktiske udgift pr. time til vintervedligeholdelse.

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2018, pkt. 3:

Der er eftersendt bilag med forslag til reduktion af forventet merforbrug. Bilaget vedhæftes referatet.

Udvalget er opmærksom på de tre forslag til reduktion af evt. merudgift, men afventer resultatet af 3. budgetopfølgning, da det kan konstateres, at det samlede merforbrug forventes mindre ved 2. budgetopfølgning end ved 1. budgetopfølgning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 22. august 2018, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 22. august 2018, pkt. 5:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. Udvalget ønsker belyst, hvordan merudgifterne på 6 mio.kr. på sygeplejen er sammensat.

Fritids- og Kulturudvalget, 23. august 2018, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. august 2018, pkt. 4:

Til efterretning. Udvalget udbeder sig et notat, der beskriver ændringerne i afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Udvalget ønsker en vurdering af, hvad der yderligere er mulighed for at hente af besparelser i lyset af den gennemførte besparelsesindsats i 2016 og 2017 på handicap- og psykiatriområdet.

Lasse Risgård var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalgene anmodes fortsat om at iværksætte initiativer til minimering af budgetoverskridelserne, samt at finde forslag til kompenserende besparelser.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2019 - drøftelse af opmærksomhedsliste


Resume

Sagsforløb: ØK

Jf. budgetprocessen for budget 2019 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Jf. budgetprocessen for budget 2019, skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste. Det drejer sig om følgende typer af ændringer.

· Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne

· Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen, såfremt der opretholdes uændret serviceniveau. Dermed viser beregningerne kommunens udgifter, medmindre det er besluttet at ændre på serviceniveauet på de pågældende områder.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Herudover vil der på mødet blive givet en orientering om status på arbejdet med budget 2019.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter punkterne fra opmærksomhedslisterne for de enkelte politikområder og udvalg.

Direktionen deltager under dette punkt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 34:

Det indstilles, at Vintertjenesten hæves med 1 mio. kr., jf. tidligere års forbrug.

Det indstilles endvidere, at der fremover afregnes med faktisk timepris til vintervedligeholdelse – beløb hertil beregnes.

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2018, pkt. 5:

Udvalget indstiller de kendte opmærksomhedspunkter til medtagelse i Budget 2019.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget, 22. august 2018, pkt. 4.

Det indstilles, at opmærksomhedspunkterne indarbejdes i budget 2019.

Med budget 2019 bortfalder refusionen til aktiveringsudgifterne. Brønderslev Kommune får p.t. 9 mio. kr. i refusion – dette ændres til bloktilskud fra 2019 og kommunen kompenseres i den forbindelse med 3.850 mio. kr. i 2019 og ca. 4 mio. kr. efterfølgende år. Det indstilles, at budgettet til aktivering hæves med yderligere 4,8 mio. kr. i 2019 og 6,6 mio. kr. i efterfølgende år, så det nuværende budget til aktivering fastholdes.

Udvalget bemærker, at der er lavet en ny budgetmetode til det forsikrede område. Der har hidtil været budgetteret på beskæftigelsesområdet med det beløb, der gives i beskæftigelsestilskudpå indtægtssiden. Til budget 2019 er denne metode ændret, så der er lavet et konkret skøn på udgiftssiden – det betyder, at der på udgiftssiden er budgetteret med 20 mio. kr. mindre end på indtægtssiden.

Ældreomsorgsudvalget, 22. august 2018, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Vedr. omflytning mellem Cassiopeia og Stenumgård ønskes medtaget et anlægsønske på 2,5 mio. kr. til nødvendige bygningsmæssige ændringer, istandsættelse af fraflyttede boliger på Cassiopeia og flytning af beboerne.

Fritids- og Kulturudvalget, 23. august 2018, pkt. 5:

Opmærksomhedslisten taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at der afsættes ressourcer til en Visionskommunekonsulent i Budget 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. august 2018, pkt. 6:

Udvalget indstiller, at punkterne på opmærksomhedslisten indgår i budgetlægningen.

Beslutning

Indgår i de videre budgetdrøftelser.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - høringssvar reduktionspuljer


Resume

Sagsforløb: ØK

Høringssvar til forslag til reduktionspuljer, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til reduktionspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter de indkomne forslag.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 35:

Drøftet.

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2018, pkt. 4:

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beskæftigelses.- og Uddannelsesudvalget, 22. august 2018, pkt. 5:

Blev drøftet.

Ældreomsorgsudvalget, 22. august 2018, pkt. 8:

Udvalget tager høringssvarene til efterretning, og vil inddrage svarene i det videre arbejde.

Fritids- og Kulturudvalget, 23. august 2018, pkt. 4:

Drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. august 2018, pkt. 7:

Behandlet under punkt 5 (budget 2019, reduktionsforslag).

Beslutningen under punkt 5 er følgende:

Udvalget indstiller de fremlagte reduktionsforslag indgår i den videre budgetproces.

Udvalget ønsker beskrevet konsekvenserne af en afdækning af det samlede reduktionspuljebeløb.

Udvalget indstiller, at der afsættes en anlægspulje på 4 mio.kr.

Lasse Risgård var fraværende.

Beslutning

Indgår i de videre budgetdrøftelser.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Konsekvens i budget 2018 ved ændret pris- og lønudvikling mellem 2017 og 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Ifølge KL har den faktiske pris- og lønudvikling mellem år 2017 og 2018 været lavere end den skønnede udvikling, der blev brugt til udarbejdelse af budget 2018.

Økonomiafdelingen har lavet en beregning på, hvordan budget 2018 vil se ud, hvis budgettet var dannet på baggrund af den faktiske pris- og lønudvikling.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om budget 2018 skal korrigeres for den mindre pris- og lønfremskrivning.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har lavet en genberegning af budget 2018 baseret på den faktiske pris- og lønudvikling mellem 2017 og 2018 udmeldt af KL.

For Brønderslev Kommune samlet set giver det en mindre pris- og lønfremskrivning på 6 mio. kr. i budget 2018.

Heraf vedrører 2,9 mio. kr. lønfremskrivningen og 3,1 mio. kr. vedrører fremskrivning af priser. I budget 2018 er der allerede indarbejdet en reduktion på 3 mio. kr. på prisfremskrivningen.

Det fremgår af vedhæftede bilag, hvordan den mindre pris- og lønfremskrivning er fordelt på politikområder og udvalg.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om budget 2018 skal korrigeres for den mindre pris- og lønfremskrivning.

Direktionen anbefaler, at lønbudgetterne tilbagereguleres med 2,9 mio. kr.

Direktionen kan ikke anbefale, at øvrige budgetter tilbagereguleres, da de allerede blev tilbagereguleret ved budgetlægningen.

Beslutning

Det indstilles, at lønreguleringen foretages.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Regulering vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2019, DUT kompensation 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2019 er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvenser i 2018. Brønderslev Kommune modtager 3,312 mio. kr.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling til disse korrektioner.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtager 3,312 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområderne, jf. bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 3,312 mio. kr. fordelt på politikområderne.

Direktionen anbefaler, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 3,312 mio. kr. fordelt på politikområderne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2018 til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i marts 2018 frigivet 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

De senest frigivne anlægsmidler er nu anvendt/disponeret til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter, som er oplistet i bilag med kortfattet beskrivelse af, hvad beløbene er anvendt til.

Der ansøges om ny pulje på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2018 til gennemførelse af kommende mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. af anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2018 til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. AT-påbud er i budget 2018 på 9 mio. kr., hvoraf der er frigivet 3,8 mio. kr. Der er således 5,2 mio. kr. tilbage i puljen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Budgetaftale 2018 om BUM-modellen


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ØK

Afrapportering på budgetaftalepunkt i budget 2018 om BUM-modellen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2018 under overskriften ’Ledelses- og administrationsfokus’ bedt om en vurdering af, om der kan gives øgede frihedsgrader på udvalgte områder styret efter BUM-modellen, herunder evt. konsekvenser ved udskiftning af BUM-modellen.

I vedhæftede notat er formålet med en BUM-model beskrevet, ligesom erfaringerne fra Jammerbugt Kommunes ændring af BUM-modellen er beskrevet. Tilsvarende er beskrevet en række eksempler på det daglige samarbejde, som viser, at der er et løbende samarbejde, og at BUM-modellen og et dagligt samarbejde er forenelige størrelser.

Herudover skal man være opmærksom på, at der på store dele af Sundhed og Velfærds område er krav om, at borgerne skal tilbydes et frit valg mellem flere leverandører. Det fordrer – også i lovgivningen – at der skal være en central myndighed, som kan indgå aftaler mellem såvel den kommunale som de private leverandører, og disse aftaler naturligvis skal stille kommunale og private leverandører ens. Derfor er det under den nuværende lovgivning vanskeligt at opstille en styringsmodel, som er grundlæggende anderledes end BUM-modellen.

Det er fagforvaltningens vurdering, at den nuværende styringspraksis både lægger vægt på den nødvendige fleksibilitet og det nødvendige samarbejde mellem myndighed og udfører. Det er desuden vurderingen, at intensionerne i lovgivningen om tilvejebringelse af det frie valg samt behovet for styring er tilgodeset med den nuværende styringspraksis.

Endelig skal man være opmærksom på, at erfaringerne fra Jammerbugt Kommune ikke direkte kan overføres til Brønderslev Kommune. Dette skyldes, at Brønderslev Kommune anvender godkendelsesmodellen for private leverandører på ældreområdet, som giver mulighed for løbende at tage nye og mindre leverandører ind, mens Jammerbugt Kommune anvender udbudsmodellen, hvor betingelser for private leverandører på ældreområdet fastlægges i en udbudsperiode på nogle år, og hvor der ikke er mulighed for at tage nye leverandører ind i aftaleperioden. Udbudsmodellen trækker alt andet lige i retning af få og større leverandører, end godkendelsesmodellen gør.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at den nuværende styringspraksis på de BUM-styrede områder fastholdes.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 22. august 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. august 2018, pkt. 8:

Nuværende styringspraksis indstilles fastholdt.

Udvalget beder om et oplæg om delvis rammestyring af misbrugsområdet, således at der er mulighed for at lave opsøgende arbejde. Oplægget udarbejdes i samarbejde med Beskæftigelsesområdet.

Beslutning

Der indkaldes til fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget inden indstilling til Byrådet.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Visionsproces


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til Direktionens forslag til proces for revision af vision.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 25. april 2018, at der skal igangsættes et arbejde for revision af vision.

På fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Direktionen i maj blev det aftalt, at Direktionen skulle udarbejde et forslag til proces for denne revision.

Dette forslag fremsendes til behandling.

Kommunaldirektøren anbefaler forslaget godkendt

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Visionskommune


Resume

Sagsforløb: FK/SS/ØK/BY

Stillingtagen til forslag om udarbejdelse af aftalegrundlag for Brønderslev som visionskommune i samarbejde med DGI og DIF.

Sagsfremstilling

En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til at være idrætslige aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

Målsætningen for den fælles vision for DGI og DIF er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler om at være visionskommune med Frederiksberg, Ikast-Brande, Aalborg, Holstebro, Gentofte, Skive, Svendborg, Esbjerg, Silkeborg, Hillerød, Lejre, Guldborgsund, Tønder og Kolding kommuner. Desuden arbejdes der i Randers, Horsens, Vejle og Aarhus kommuner på færdiggørelse af et aftalegrundlag.

Brønderslev Kommune har sammen med Odense Kommune nu mulighed for at blive visionskommune.

Partnerskabet bygger på en 5-årig aftale.

Processen i forhold til at blive visionskommune starter med en politisk proces, der skal sikre et bredt politisk ejerskab til visionsaftalen. Det er afgørende for aftalegrundlaget, at der gennem hele aftaleforløbet er den nødvendige politiske opbakning til den kommende visionsaftale. Det er her centralt, at aftaleforløbet er en forhandling, hvor der arbejdes ud fra en fælles intention om, at der indgås en aftale.

Aftalen skal have en dynamisk form, der giver de nødvendige muligheder for justering og tilretning således, at der hele tiden arbejdes bedst muligt i forhold til målopfyldelsen. Den ansvarlige organisation for dette er bygget op over følgende niveauer:

 • Politisk følgegruppe - det anbefales, at der vælges politiske repræsentanter fra Brønderslev Kommune sammen med næstformænd fra DGI og DIF og lokal formand fra DGI Nordjylland. Det forventes, at den politiske følgegruppe mødes 1-2 gange om året.
 • Administrativ styregruppe - det anbefales, at gruppen sammensættes af direktør(er) og et antal chefer fra Brønderslev Kommune sammen med direktør for DGI Nordjylland og leder af den fælles kommunale enhed for DIF og DGI
 • Projektorganisation - en til flere projektgrupper nedsættes med relevante aktører fra fagforvaltningsområderne

Organiseringen og partnerskabet for Brønderslev Kommune som visionskommune faciliteres af en visionskommunekonsulent. Det er afgørende for arbejdet med aftalegrundlag og aftaleindholdet, at visionskommunekonsulenten udelukkende arbejder for at fremme de aftalte initiativer.

Det vurderes, at Brønderslev Kommune ved at blive visionskommune strategisk og praktisk i samarbejde med DGI og DIF vil kunne nå tæt på målet om, at alle borgere får mulighed for at få et sundt og aktivt liv. Det sker ved at arbejde på en modig og nysgerrig tilgang til bevægelse og sundhed (fysisk og mentalt).

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der arbejdes videre med et aftalegrundlag med henblik på godkendelse af Byrådet inden årsskiftet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 23. august 2018, pkt. 8:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. august 2018, pkt. 11:

Indstilles godkendt. Udvalget har ikke hermed forholdt sig til økonomien.

Beslutning

Udvalget er positivt overfor samarbejdet. Projektet indgår i de videre budgetdrøftelser.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af forslag til lokalplan 02-C-01.02 for Dronninglund Midtby og kommuneplantillæg nr. 10


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Som en del af projektet "Genform Dronninglund", der har til formål at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby, er der udarbejdet forslag til lokalplan 02-C-01.02 og kommuneplantillæg nr. 10.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 02-C-01.02 har til formål at muliggøre en realisering af projektet "Genform Dronninglund", der dækker over en række projekter i Dronninglund midtby - bl.a. kulturarvskommuneprojektet, område- og bygningsfornyelse i Slotsgade, Designguide for Slotsgade mv. Projekterne arbejder alle med det samme overordnede mål om at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby.

Med forslag til lokalplan 02-C-01.02 omsættes de centrale dele af designguiden for Slotsgade til juridisk bindende bestemmelser. Designguiden for Slotsgade offentliggøres samtidig med lokalplanen. Designguide for Slotsgade kan ses her:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/

Lokalplanområdet omfatter de mest centralt beliggende ejendomme langs med og på begge sider af Slotsgade, fra Falkevej i vest til øst for Gutenbergvej. Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for udpegningen værdifuldt kulturmiljø og Slotsgade er udpeget som bevaringsværdigt bymiljø. Flere af bygningerne langs Slotsgade er udpeget som bevaringsværdige.

Anvendelse

Lokalplanområdet opdeles i tre delområder, jf. oversigtskort. Med lokalplanen fastholdes områdets anvendelse til centerformål og boligformål og der gives desuden mulighed for, at delområde III kan anvendes til offentlige og rekreative formål.

Den centrale del af Slotsgade skal styrkes som handelsgade i overensstemmelse med intentionerne bag midtbyplanen for Dronninglund. Derfor videreføres med lokalplanen den primære strøgzone fra kommuneplanen. Indenfor den primære strøgzone, mellem Nørregade mod vest og Stationsvej mod øst, skal bebyggelsernes stueetage indrettes til butik eller serviceerhverv.

Bevaringsværdig bebyggelse

Langs Slotsgade findes flere bebyggelser, der med kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af Designguide for Slotsgade foretaget en gennemgang af bebyggelserne langs Slotsgade. Med lokalplanen udpeges yderligere en række bygninger, der vurderes at have en bevaringsmæssig værdi.

Nedrivning af en bygning, der er udpeget som bevaringsværdig, forudsætter en tilladelse i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Med hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, nr. 17 har kommunen mulighed for at stille vilkår om, at bevaringsværdige bebyggelser ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunens tilladelse. Det betyder, at enhver ændring af de udpegede bevaringsværdige bebyggelser - herunder også udvendige bygningsændringer, som ikke kræver en byggetilladelse, forudsætter en dispensation fra lokalplanens § 7.1. Således har kommunen mulighed for at påse, at de intentioner og retningslinjer, der ligger til grund for designguiden, kan efterleves.

Ny bebyggelse

Særlig karakteristisk for Slotsgade er den tætte og høje bebyggelsesstruktur, der vidner om Dronninglunds opblomstringstid. Med lokalplanen stilles bl.a. en række bestemmelser til ny bebyggelses placering, volumen og højde, hvilket skal sikre, at de særlige bevaringsværdige strukturer videreføres.

Lokalplanen bestemmer bl.a., at ny bebyggelse primært skal opføres som en sammenhængende randbebyggelse med facade placeret i vejskel mod Slotsgade. Der kan indrettes portgennemgang eller mindre passager. Inden for den primære strøgzone skal ny randbebyggelse sammenbygges i naboskel. Udenfor den primære strøgzone skal ny randbebyggelse opføres i en afstand af mindst 2,5 meter fra nabobebyggelse, hvis den nye randbebyggelse afviger med 1 etager og/eller afviger med op til 3,5 meter i bygningshøjden i forhold til eksisterende nabobebyggelse. Lokalplanen fastsætter ingen bebyggelsesprocent for øvrig bebyggelse, men bebyggelsens omfang reguleres via etageantal og husdybde. For hver enkelt ejendom inden for lokalplanområdet er etageantal for ny bebyggelse fastsat. Etageantallet er fastsat ud fra et ønske om at fastholde en højere bebyggelse centralt langs Slotsgade og samtidigt sikre, at ny bebyggelse tilpasses nabobebyggelsen i højde. Mod øst og mod vest nedtrappes bebyggelsens højde og volumen. De bevaringsværdige bebyggelser har desuden været med til at definere etageantallet.

Med lokalplanen gives mulighed for, at der i tilknytning til biblioteket kan opføres en tilbygning med et areal på op til 400 m². Bebyggelsen skal opføres inden for byggefeltet, som vist på kortbilag 2. Der kan desuden opføres en mindre tilbygning i tilknytning til børnebiblioteket med et maksimalt etageareal på 100 m².

Det er vigtigt, at ny bebyggelse opføres i respekt for det bevaringsværdige bymiljø og kulturmiljø. Gennem bestemmelser om udformning og valg af materialer skal ny bebyggelse tilpasses det karakteristiske stationsbymiljø. Der kan opføres ny bebyggelse i et moderne arkitektonisk udtryk, der afspejler den tid bebyggelsen er opført i, med facadeudtrykket skal genspejle, at bebyggelsen opføres i et historisk bymiljø. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelser således, at der sikres sammenhæng med facadelinjer, vinduesbånd o. lign. Længere bygningsfacader skal opdeles vertikalt, hvilket skal sikre en indpasning i Slotsgade, der primært består af mindre sammenhængende bygningsfacader. Lokalplanen bestemmer, at ny bebyggelse skal opføres med saddeltag, hvilket er meget karakteristisk for eksisterende bebyggelse i Slotsgade.

Nyt byrum

Med lokalplanen gives mulighed for, at der inden for delområde III kan indrettes et nyt offentligt byrum, der fremtidigt skal fungere som byens mødested.

Kommuneplantillæg nr. 10

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der sikrer den nødvendige overensstemmelse med lokalplanen. Med kommuneplantillægget fastholdes rammeområdets afgrænsning. Rammebestemmelser om bebyggelsesprocent ændres, således at der fastsættes en bebyggelsesprocent på 250 for øvrig bebyggelse langs den primære strøgzone og 150 for øvrige bebyggelse uden for den primære strøgzone. Bebyggelsesprocenten for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse fastholdes på henholdsvis 30 og 40 %. Herudover ændres der på de maksimale butiksstørrelser, således at der sikres en overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 1.4.3.

Miljøscreening

Forslag til lokalplan 02-C-01.02 og kommuneplantillæg nr. 10 er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening af planerne og vurderer, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan 02-C-01.02:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/661/23295

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/25330

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 02-C-01.02 "Dronninglund midtby" og udsender planforslagne i offentlig høring. Samtidig med den offentlige høring foreslås, at der afholdes borgermøde som en del af projektet "Genform Dronninglund".

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

En tilbygning til Børnebiblioteket kan kun ske efter godkendelse af forvaltningen. Tilbygningen kan kun ske bagud (mod nord), og farvevalg og materialevalg skal være i overensstemmelse med Designmanualen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Designguide for Slotsgade Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med Kulturarvskommuneprojektet for 2015-2018 er der udarbejdet forslag til designguide for Slotsgades bygninger.

Designguiden henvender sig primært til lodsejere i Slotsgade, som overvejer at bygge om eller bygge til. Designguiden kan ligeledes anvendes som et værktøj til dialog mellem kommunen og den enkelte lodsejer i arbejdet med at forskønne Slotsgades bygninger.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Designguide kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Designguiden er udarbejdet som en del af Kulturarvskommuneprojektet for 2015-2018, hvor der sættes fokus på de historiske bygninger i Slotsgade i Dronninglund.

Designguiden kan findes elektronisk her: bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/

Designguiden er først og fremmest for ejere af de historiske bygninger, som planlægger at lave om- eller tilbygning af ejendommen. I Designguiden fås vejledning og anbefalinger til hvordan en renovering kan ske med størst mulig respekt for bygningens arkitektur og historie. Designguiden er også et dialogværktøj mellem lodsejer og kommunen. Gennem Designguiden vil kommunen kunne hjælpe med råd og vejledning, såfremt der påtænkes at bygge om eller bygge nyt. I Designguiden gives et indblik i Dronninglunds historie samt viden om de mest fremtrædende stilarter inden for byggeri i og omkring Slotsgade.

Designguiden er ikke et officielt plandokument og er derfor ikke juridisk bindende. Den skal udelukkende ses som et hjælpeværktøj i arbejdet med at bevare de historiske interessante bygninger i Slotsgade og med størst mulig respekt for kulturmiljøet, arkitekturen og historien.

Designguiden skal ses i sammenhæng med forslag til lokalplan 02-C-01.02 for Dronninglund Midtby. De fleste af Designguidens anbefalinger videreføres til konkrete bestemmelser i lokalplanen.

Designguiden er udarbejdet i samarbejde med en arkitektkonsulent og Midtbyrådet for Dronninglund. Udkast til Designguiden er præsenteret og debatteret ved flere borger- og lodsejermøder i Dronninglund.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til designguide for Slotsgade til udsendelse i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Behandling af indsigelser fra fordebat vedr. planlægning for et solcelleanlæg, sydøst for Agersted


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har været afholdt fordebat i perioden fra den 24. maj 2018 til den 21. juni 2018 vedr. planlægning for et solcelleanlæg sydøst for Agersted.

Brønderslev Kommune har i høringsperioden modtaget én indsigelse vedr. arealets størrelse og genskin fra solcellepanelerne.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med en planlægning for solcelleanlægget, herunder udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 14. marts 2018 at igangsætte en planlægning for et solcelleanlæg ved Skelgårdsvej 52-54, sydøst for Agersted. Vores Sol Ejendomsselskab IVS ønsker at opsætte et solcelleanlæg bestående af ca. 40 ha solceller inden for projektområdet, der omfatter et areal på ca. 48 ha. Anlægget kan levere ca. 30.000.000 kWh om året, hvilket svarer til ca. 9.000 husstandes elforbrug. Solcellepanelerne opstilles på lige rækker og orienteres mod syd. Solcellepanelerne har en maksimal højde på 3,95 meter og anlægget vil afskærmes med et beplantningsbælte.

I perioden fra den 24. maj 2018 til den 21. juni 2018 har der været afholdt fordebat i henhold til planlovens § 23c, hvor materialet blev udsendt til nærmeste naboer. Materialet kan ses her: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/667/24661

Høringssvar modtaget i fordebatten

I høringsperioden har Brønderslev Kommune modtaget én indsigelse fra ejer af ejendommen beliggende Sønderkærvej 4-6, Agersted. Ejeren kan ikke acceptere så stort et areal udlagt til solcelleanlæg lige op ad deres ejendom. Desuden fremgår af indsigelsen, at naboen er bekymret for, om anlægget vil give anledning til gener i form af genskin fra solcellepanelerne.

Indsigelsen har været i partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19 hos bygherre. Bygherre bemærker,

 • at der udelukkende bliver benyttet anti-refleksbehandlede solcellemoduller,
 • at anlægget vil blive afskærmet med beplantning, der skærmer for indkik,
 • at ejendommen Sønderkærvej 4-6, Agersted, ligger ca. 250 meter nordvest for projektområdets nordlige afgrænsning. Solcellepanelerne opstilles med orientering i sydlig retning, hvorfor det vurderes, at ejendommen ikke vil opleve refleksion fra solcellepanelerne,
 • at den eksisterende beplantning på ejendommen Sønderkærvej 4-6 vil afskærme for indkik til projektområdet.

Fagforvaltningen bemærker, at ejeren af Sønderkærvej 4-6 til enhver tid har ret til at rydde beplantningen på egen ejendom. Solcellepanelerne orienteres mod syd og på den baggrund vurderes det, at ejendommen beliggende nordvest for projektområdet ikke vil påvirkes af refleksionsgener fra anlægget. Forvaltningen foreslår, at der i lokalplanen stilles krav om, at anlægget skal afskærmes med beplantning inden ibrugtagning for at sikre mod indbliks- og eventuelle refleksionsgener. Solcellepanelerne er antirefleksbehandlet og udført således, at mest mulig energi holdes inde, hvorved refleksion begrænses.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, af konkrete projekter og er listet på lovens bilag 2, pkt. 3a. Fagforvaltningen har foretaget en screening og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven. I afgørelsen er der lagt vægt på, at området omfatter eksisterende landbrugsarealer, og ved anlæggets drifts ophør skal arealet tilbageføres til landbrugsdrift. Arealet berøres ikke af beskyttelseslinjer eller fredninger, hvorfor det vurderes, at arealet ikke er særlig sårbart. Gennem disponering af arealet tages hensyn til den beskyttede sø mod sydøst og det beskyttede vandløb, der løber langs områdets afgrænsning mod nordøst. Der kan i området forekomme bilag IV arten grøn mosaikguldsmed, men det vurderes ikke, at arten vil påvirkes af anlægget.

Projektområdet ligger inden for kystnærhedszonen og i en afstand af ca. 2 km fra kysten. Der er udført visualiseringer af anlægget for at kunne foretage en vurdering af anlæggets påvirkning på landskabet, herunder kystlandskabet. Visualiseringerne er udført fra de større omkringliggende veje, hvorfra flest vil opleve det tekniske anlæg. Visualiseringerne viser, at anlægget vil fremstå synlig i landskabet. Projektområdet ligger ikke i direkte tilknytning til større veje og det vurderes på grund af anlæggets begrænsede højde, at påvirkningen alene vil være af lokal betydning. Arealerne fremstår med spredt beplantning og gårdanlæg, der bryder de lange kik, selvom terrænet fremstår meget fladt. Det vil være nemt at skjule anlægget med beplantning, og anlægget vil kun kunne ses fra kortere afstande. Ved kysten stiger terrænet fra kote 2,5 til kote 7,5 over en kort strækning, så der dannes en skrænt. På grund af arealets beliggenhed vurderes det, at anlægget ikke vil kunne ses fra kystlinjen og de lave arealer langs havet. Etablering af anlægget vurderes ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning på kystlandskabet.

Afgørelsen om, at anlægget ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven, er offentliggjort samtidigt med udsendelse af planerne for området i foroffentlig debat. Afgørelsen er ikke påklaget.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget,

 • afviser indsigelsen og
 • godkender, at der arbejdes videre med en planlægning for solcelleanlægget, herunder udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af Helhedsplan for Banegårdspladsen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet et forslag til helhedsplan for Banegårdspladsen i Brønderslev. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet i Brønderslev og med inddragelse af et stort antal borgere.

Forslaget giver mulighed for at skabe en attraktiv plads, der kan tiltrække liv til både pladsen og byens butikker.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til helhedsplan kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 20. december 2017 igangsatte Byrådet udarbejdelse af helhedsplan for Banegårdspladsen i Brønderslev.

Siden har der været en spændende proces med samskabelse i fokus. Der har været holdt 9 møder i Midtbyrådet, hvor der i fællesskab er skabt en fælles vision og siden et færdigt forslag til en helhedsplan, som har stor opbakning fra hele Midtbyrådet. I løbet af processen er der lagt vægt på også at møde byens borgere og pladsens brugere. Med deltagelse til ungekongres, forårsmesse og Open by Night blev der med stor interesse nævnt forskellige aktiviteter og funktioner til pladsen - og nogle blev nævnt igen og igen. Disse funktioner og aktiviteter er indarbejdet i forslaget, så der skabes en plads, som er attraktiv for byens borgere, besøgende og brugere.

Processen har resulteret i vedlagte forslag til helhedsplan.

Som rettesnor for arbejdet med helhedsplanen er der formuleret en vision for områdets udvikling:

 • Banegårdspladsen skal være en plads med stor tiltrækningskraft, der indbyder til fællesskab og ophold.
 • Banegårdspladsen skal være en plads, der fungerer som knudepunkt for byen og binder handelslivet, Rhododendronparken, fritids- og kulturlivet og den kollektive trafik sammen.
 • Banegårdspladsen skal være en plads, der gør det attraktivt at benytte forskellige mobilitetsformer.

Områdets indretning

Der er i området behov for to forskellige pladstyper. En opholdsplads, hvor der skabes rum for ophold og aktivitet for byens borgere og et transitrum, der effektivt kan formidle forskellige mobilitetsformer. Forslag til helhedsplan tager udgangspunkt i disse to pladser kombineret med en vejomlægning.

Vejomlægning

Banegårdspladsen er i dag præget af store vejarealer. For at kunne skabe en attraktiv opholdsplads med nærhed til byens butiksliv foreslås trafikken omlagt fra Nørregade til Banegårdspladsen. Omlægningen betyder, at en del af Nørregade lukkes for trafik. Den primære færdselsåre vil blive Banegårdspladsen. Der er lavet trafikundersøgelser, der viser, at der er tilstrækkelig kapacitet på vejene og i krydset ved Vestergade til omlægningen. Fagforvaltningen har orienteret bygningsejere og erhvervsdrivende på Nørregade om forslaget om lukning af Nørregade. Der er på den baggrund modtaget en enkelt henvendelse fra en butiksdrivende, der er bekymret for lukningen, da det vil betyde, at den kørende adgang for kunder til butikken forringes. Fagforvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med detaljering af projektet afsøges muligheder for at afhjælpe problemstillingen via f.eks. tidsbegrænsning af p-pladser tæt på Nørregade, mulighed for ærindekørsel mv.

Banegårdspladsen rummer i dag en del parkeringspladser. I helhedsplanen sker der en mindre reduktion i antallet af p-pladser på ca. 15. Pendlerpladserne på Banedanmarks areal ønskes til gengæld aktiveret i større grad end i dag via bedre gangforbindelser og skiltning.

MobilitetspladsenDen kollektive trafik fastholdes ved stationsområdet, så der fortsat sikres god integration mellem bus og tog. Busbetjeningen foreslås ændret til en ø-perron, der skaber større fleksibilitet i anvendelsen og giver mulighed for, at busserne kan vende uden brug af Nørregade. Denne løsning bruges blandt andet i Hjørring og i Hobro. Øen kan bruges som venteareal for buspassagerer. Den eksisterende stationsbygning og dennes passagerfaciliteter er i planen fastholdt, men vil kunne indgå i en nyindretning af den kollektive trafikbetjening, hvis det skulle blive aktuelt. I tilknytning til ø-perronen foreslås anlagt p-pladser til delebiler og samkørselsordninger.

Opholdspladsen

Vejomlægningen giver mulighed for at skabe en ny opholdsplads i tilknytning til Nørregade. Pladsen foreslås udført som en nedsænket, multifunktionel plads, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter som vandleg, ophold, publikum til scenen, skøjtebane, grøntmarkeder mv. Omkring pladsen er der beplantning i form af rhododendron og enkelte træer for at skabe forbindelse til Rhododendronparken, samt skabe en hyggelig og rumlig oplevelse af pladsen.

Banegårdspladsen står i dag som en stor, åben plads, der i følge borgere og brugere ikke er særlig hyggelig at færdes på. For at skabe et intimt rum, der er attraktivt for ophold, er der behov for en fysisk og visuel indramning af opholdspladsen. Mod nord og vest foreslås en ny bebyggelse, som kan bidrage til at skabe læ og rum. Udover bygningernes rumskabende kvaliteter skal de via deres funktioner bidrage til at sikre liv og aktivitet på pladsen. Byggefelternes højde og størrelse er dynamiske inden for en ramme, der sikrer, at der bygges i en skala tilpasset byrummet. Byggefelternes fleksibilitet sikrer, at bygningerne kan tilpasses de aktiviteter, der ønsker at flytte ind på pladsen. Hertil sikres det, at der ikke bygges mere end nødvendigt. Bygningerne skal udformes på en måde, der skaber åbenhed og gennemsigtighed, så de ikke fremstår som en dominerende visuel barriere.

Realisering af helhedsplan

Helhedsplanen ikke er en lovbunden juridisk bindende plan eller i sig selv byggeretsgivende. Helhedsplanen skal betragtes som en overordnet vision og principper for et efterfølgende detaljeret plangrundlag (lokalplan og evt. kommuneplantillæg). Da helhedsplanen er blevet til i en inddragende proces med Midtbyrådet og byens borgere, foreslås den ikke udsendt i offentlig høring. Der vil i stedet blive afholdt høringer i forbindelse med det efterfølgende plangrundlag.

Det er afgørende for omdannelsens succes, at der etableres de rigtige funktioner og aktiviteter i bygningsmassen. Der er derfor afsøgt mulige funktioner til bygningsmassen, se vedlagte notat.

Realdania har en igangværende pulje "Hovedbyer på forkant", der vil være relevant at indtænke i forhold til et økonomisk bidrag til realisering af helhedsplanen. Der forventes frist for interessetilkendegivelse i starten af efteråret. Fagforvaltningen foreslår, at der fremsendes en interessetilkendegivelse til Realdania.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Byrådet vedtager "Helhedsplan for Banegårdspladsen" og godkender, at der fremsendes en interessetilkendegivelse til Realdania.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Igangsætning af proces for ophævelse af lokalplan nr. 06-28


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere to boliger i stueplan af Stationsvej 29 i Dronninglund. Nuværende lokalplan stiller krav om, at anvendelsen skal være erhverv og i mindre omfang boliger. Der kan ikke dispenseres, da den nye anvendelse er i strid med principperne i lokalplanen.

Byrådet skal tage stilling til, om proces for ophævelse af lokalplan nr. 06-28 kan sættes i gang.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere to boliger i stueplan af Stationsvej 29 i Dronninglund. For ejendommene Stationsvej 27, 29 og 31 gælder lokalplan nr. 06-28, som blev vedtaget den 26. maj 1999. Lokalplanens formål er, at området skal anvendes til centerområde med erhvervsformål samt begrænset omfang af boliger. Lokalplanen blev udarbejdet, da der var et ønske om at etablere en kontorvirksomhed i bygningerne.

Lokalplanen kan findes her:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/478/7207

Stationsvej 29 er en tidligere bank, hvor både nr. 27 og 31 allerede er omdannet til boliger.

Hvis der gives byggetilladelse til at omdanne ejendommens stueetage til boligformål, er der ingen erhvervslokaler tilbage inden for lokalplanområdet. Dette vurderes at være i strid med lokalplans principper. Det er ikke tilladt at dispensere fra en lokalplans principper. Derfor skal der enten udarbejdes en ny lokalplan eller den eksisterende skal ophæves, før der kan gives byggetilladelse til den ønskede omdannelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at lokalplan nr. 06-28 ophæves, da etablering af boliger i stueetagen er i god tråd med de tiltag, som kommunen arbejder på i forbindelse med Genform Dronninglund. I Genform Dronninglund ønskes det, at erhverv og butikker så vidt muligt samles langs/nær Slotsgade og nær det kommende torv ved biblioteket. En samling af butiks- og erhvervslivet kan bidrage til et levende og attraktivt bybillede langs hovedgaden for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende. Stationsvej 29 ligger ca. 350 meter fra Slotsgade, hvormed der ikke er en synlig og attraktiv forbindelse til hovedgadens liv. Hertil er lokalplanen ikke længere aktuel, da der allerede er etableret boliger i resten af lokalplanområdet, og der er ikke længere ønske om kontorvirksomhed i ejendommen.

Lokalplanen ligger inden for rammeområde 02-C-02, der udlægger området til centerområde. Der kan inden for rammeområde 02-C-02 også opføres boliger, hvormed ændring af anvendelsen af Stationsvej 29 er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen grænser på tre sider op til kommuneplanramme 02-B-03, der udlægger området til åben-lavt boligbyggeri, hvormed en ændring til boligformål vil passe godt ind til det omkringliggende. I følge lokalplanen har lokalplanområdet inden vedtagelsen været en del af et boligrammeområde.

Når en lokalplan ønskes ophævet, skal der ske en offentlig høring på minimum 4 uger. Fagforvaltningen foreslår, at ophævelsen af lokalplanen delegeres til fagforvaltningen, hvis der ikke indkommer bemærkninger mod ophævelsen i høringsperioden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til

 • om processen for ophævelse af lokalplan nr. 06-28 skal igangsættes med fire ugers offentlig høring,
 • om der skal ske en delegation til fagforvaltningen af ophævelsen, hvis der ikke indkommer bemærkninger mod ophævelsen af lokalplanen i høringsperioden.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Igangsætning af planlægning for seniorboliger ved Vivaldisvej i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning for 5 seniorboliger ved Vivaldisvej i Brønderslev.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en planlægning for området til boligformål.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har modtaget en ansøgning om igangsætning af en planlægning for et mindre areal på ca. 2.000 m², del af matr.nr. 4cæ Thorsmark, Brønderslev Jorder, beliggende Vivaldisvej 2, Brønderslev. Der er vedlagt et oversigtskort og et skitseforslag til en situationsplan. Dog skal bemærkes, at der ikke foreligger et endeligt projekt på nuværende tidspunkt.

Arealet ejes af Byggeselskabet Sepion (Logen Serapions-Ordenen). Ejer ønsker at opføre 5 seniorboliger i tilknytning til det nyopførte plejehjem beliggende nordvest for planområdet. Boligerne ønskes opført som selvstændigt beliggende boliger med egne parkerings- og udenomsarealer. Boligerne forventes opført med hver en størrelse på ca. 100 m². Boligerne forventes opført i et plan og med en bygningshøjde på op til 5 meter. Bebyggelsen er disponeret således, at den bagvedliggende ejendom (matr.nr. 4cv) fortsat har kik ned til de grønne friarealer mod syd langs Kornumgårds Grøften.

På situationsplanen er vist, at hver bolig får vejadgang fra syd via Vivaldisvej. Vejadgang til ejendommen var tidligere planlagt til at skulle ske fra vest via Vivaldisvej. Idet Vivaldisvej sidenhen er blevet lukket og ikke længere er gennemgående, kan vejadgang fra syd via Vivaldisvej accepteres. Forvaltningen stiller dog som betingelse, at bygherre i forbindelse med realisering af projektet anlægger fortov langs med og på den nordlige side af Vivaldisvej på vejstykket langs de nye boliger. Dermed sikres en sammenhængende sikker stiforbindelse mellem Kornumgårdsvej og Sdr. Omfartsvej. Der er allerede anlagt stiforbindelse på dele af arealet igennem det grønne friareal syd for lokalplanområdet. På situationsplanen er vist én parkeringsplads pr. bolig, dog med mulighed for ekstra parkeringsplads i indkørsel. Derved opfyldes parkeringskravet om 2 parkeringspladser pr. boliger.

Det fremgår af situationsplanen, at der på naboejendommen nord for lokalplanområdet (matr.nr. 4cv) er planer om at udvide bebyggelsen og flytte på skel mellem de to ejendomme. Fastlæggelse af endeligt nyt skel vil ske i forbindelse med lokalplanprocessen.

Plangrundlag

Ejendommen ligger i byzone og inden for kommuneplanens rammeområde 01-O-10, der udlægger et større område ved Kornumgårdsvej til offentlige formål, som offentlige eller private institutioner, som fx plejehjem, kollektivboliger for ældre, kiropraktisk center. For ejendommen gælder lokalplan 1771-01 "Et institutionsområde ved Kornumgårdsvej i Brønderslev". Arealet, der nu ønskes benyttet til boligformål, ligger inden for lokalplanens delområde I, der med gældende planlægning alene må benyttes til offentlige formål samt private institutioner og serviceerhverv af almennyttig karakter. Realisering af projektet forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag for området, der muliggør opførelse af nye boliger. Herunder udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg, der sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Fagforvaltningen vurderer, at der er tale om en større ændring af kommuneplanen, der forudsætter, at der igangsættes en foroffentlig debat i henhold til planlovens § 23c. Området i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål og realisering af projektet forudsætter en anvendelsesændring til boligformål.

Der er ingen særlige bindinger for arealet, der ønskes planlagt til boligformål.

Lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, og der skal derfor foretages en miljøscreening af planerne.

Ansøger skal bidrage til planprocessen med udarbejdelse af lokalplanforslag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter en planlægning for området ved Vivaldisvej til boligformål på følgende betingelser:

 • at sagen udsendes i fordebat i henhold til Planlovens § 23c i 3 uger,
 • at ansøger bidrager med udarbejdelse af udkast til lokalplanforslag, og
 • at bygherre i forbindelse med realisering af projektet anlægger fortov langs med og på den nordlige side af Vivaldisvej på vejstykket langs de nye boliger.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandling pga. inhabilitet.

Godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Ansøgning om kvote til 8 familieboliger på Lemmingsvej - Geråvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligselskabet Østvendsyssel ønsker at bygge 8 nye almene familieboliger som rækkehuse på boligselskabets egen grund ved Lemmingsvej/Geråvej i Dronninglund.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om boligselskabet kan arbejde videre med projektet og efterfølgende fremsende skema A til behandling.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Østvendsyssel ønsker at opføre 8 nye almene familieboliger som rækkehuse på boligselskabets egen grund ved Lemmingsvej/Geråvej i Dronninglund.

Boligselskabet har lagt vægt på,

 • at området ligger bynært tæt ved skole, indkøb og diverse fritidsinstitutioner,
 • at infill-udfyldning på grunden vil være naturligt, for at gaden vil se ”hel ud igen”
 • at boligerne opføres som dobbelthuse med henholdsvis 3 og 4-værelses lejligheder på 75og 90 m2. Alle lejligheder har egen parkering og egen have,
 • at boligerne opføres i tidløse og vedligeholdelses venlige materialer,
 • at planløsninger og lejlighedstyper udføres med fleksibel indretning, samt
 • at lokalplanen er klar, således at skema A kan godkendes i 2018, hvor grundkapitalen er 10 %. Det forventes, at grundkapitalen vil stige betragteligt i 2019.

Byggeriet omfatter 4 dobbelthuse i et plan. De 8 boliger har alle privat have samt egen indkørsel.

Det påtænkes at bygge 2 3-værelses boliger på 77 m2 og 6 4-værelses boliger på 89 m2.

Bebyggelsen bliver i alt på 688 m2 ekskl. skure og carporte.

Max. beløbet udgør for 2018 inkl. energitillæg 19.730 kr. pr. m2 ved tæt/lav bebyggelse

I 2019 skal Brønderslev Kommune bidrage med 8 % i grundkapital for byggeri under 90 m2.

Boligselskabet har fået foretaget en overslagsberegning, der viser en forventet anskaffelsessum på 13.574.240 kr., og 8 % af dette beløb udgør 1.085.939 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om boligselskabet kan arbejde videre med projektet og efterfølgende fremsende skema A til behandling, hvor der skal tages konkret stilling til økonomien for projektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke på budget 2018 er afsat økonomiske midler til projektet.

Beslutning

Udvalget vil i forbindelse med budgetforhandlingerne optage de samlede ønsker til grundkapital til behandling.

Poul Erik Andreasen og Steen Søgaard Petersen ønsker at imødekomme ansøgningen nu.

Steen Søgård Petersen og Poul Erik Andreasen ønsker sagen til Byrådet.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Tillæg til spildevandsplanen - etablering af forsinkelsesbassiner i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med separatkloakering af Klokkerholm by skal der etableres 2 nye regnvandsbassiner til forsinkelse af udledningen af regnvand. Det ene bassin skal etableres på privat jord, mens det andet bassin etableres på jord ejet af Brønderslev Spildevand A/S.

Tillægget til spildevandsplanen udarbejdes, da etablering af bassinet på privat jord kan kræve ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale. Forslag til tillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Byrådet skal tage stilling til, om tillægget til spildevandsplanen kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

I foråret 2018 blev arbejdet med at separatkloakere Klokkerholm by sat i gang. Separatkloakeringsarbejdet forventes at strække sig over 4 år. I takt med at fælleskloaksystemet i de forskellige dele af byen separeres opstår der behov for at aflede regnvandet fra disse byområder. Regnvandet planlægges udledt til Klokkerholm Møllebæk for den nordlige del af byen og til Kærsiggrøften for den sydlige del af byen. Udledningen skal ske via forsinkelsesbassiner for at undgå overbelastning af vandløbene fra udledning af store øjebliksvandmængder.

Placering af regnvandsbassinerne er ikke indarbejdet i spildevandsplanen. Da det ene af regnvandsbassinerne placeres på privat jord (ved Hellumvej) er det nødvendigt med et tillæg til spildevandsplanen, da denne skal redegøre for, hvilke ejendomme der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Byrådet har i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for bl.a. spildevandsanlæg. Såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale om afståelse af jord til etablering af bassinet, kan det blive nødvendigt at ekspropriere.

Det andet regnvandsbassin placeres på en grund, der er ejet af Brønderslev Spildevand A/S. Det er Brønderslev Spildevand A/S, der etablerer bassinerne.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen har været offentliggjort i 8 uger. Forslaget blev samtidig sendt til de berørte lodsejere. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger i høringsperioden. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender tillæg nr. 15 til Spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner i Klokkerholm herunder, at der kan foretages den nødvendige ekspropriation af jord til etablering af bassinet ved Hellumvej, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale om afståelse af jord.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 18:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Godkendelse af forslag til jordregulativ efter høringsperioden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte på møde den 20. juni 2018 forslag til jordregulativ. Jordregulativet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til jordregulativ kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Det nye jordregulativ er et samlet regulativ efter krav i affaldsbekendtgørelsen, jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven. Jord som bortskaffes, skal som udgangspunkt betragtes som affald, og i Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord samt etableres ordninger for jord, som er affald, produceret af henholdsvis husholdninger og virksomheder i kommunen.

Fagforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til jordregulativ for Brønderslev Kommune, der sammenfatter indholdet i det tidligere "Regulativ for områdeklassificering og anmeldelse af jordflytning i Brønderslev Kommune" og reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Med det nye regulativ er der således tilføjet en anvisningsordning for uforurenet jord, som er affald fra private husholdninger og virksomheder i kommunen, og som ikke er omfattet af andre ordninger. Bilag 1 i jordregulativ for Brønderslev Kommune er uændret i forhold til det nuværende regulativ. Bilagene 1 og 2 i udkast til jordregulativ kan også ses på kommunens hjemmeside.

Regulativet vil efter vedtagelsen danne grundlag for fagforvaltningens administration af reglerne - herunder træffe afgørelser og føre tilsyn i henhold til regulativet. Oversigtskort vil løbende blive revideret, ligesom anmeldelsesskemaet revideres efter behov.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til jordregulativ endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 20:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Godkendelse af nyt regulativ for husholdningsaffald efter høringsperioden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for husholdningsaffald. Husholdningsaffaldsregulativet har været i 4-ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018.

I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for husholdningsaffald. Husholdningsaffaldsregulativet har været i 4-ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar via høringsportalen på kommunens hjemmeside.

Når der i løbet af de kommende år skal ske yderligere affaldssortering inklusiv organisk affald, skal regulativet ændres igen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om nyt regulativ for husholdningsaffald kan godkendes endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 22:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Ny VVM-proces vedr. grundvandsvarmepumpe, Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget blev den 15. januar 2018 orienteret om igangsatte ekstraundersøgelser og målinger i forbindelse med ansøgning om VVM-tilladelse til grundvandsvarmepumpe fra Dronninglund Fjernvarme.

Fagforvaltningen har fremlagt konklusionerne fra de supplerende undersøgelser på et offentligt møde den 25. juni 2018. De supplerende undersøgelser er afrapporteret i et notat med tilhørende bilag, som offentligheden har haft mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til indtil den 6. august 2018.

Fagforvaltningen foreslår, at der gennemføres en fornyet VVM-proces, da de supplerende undersøgelser indeholder så meget nyt, at interessenter og offentlighed skal have mulighed for bemærkninger og forslag inden en eventuel endelig VVM-tilladelse gives.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal sættes gang i en ny VVM-proces med fornyet 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 22. marts 2017 arbejde med VVM-redegørelse for grundvandsvarmepumpe for Dronninglund Fjernvarme. Siden har Dronninglund Fjernvarme udarbejdet en tilhørende miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM-redegørelse).

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 30. oktober 2017, at forlænge offentlighedsfasen for Dronninglund Fjernvarmes projekt for grundvandsvarmepumpe frem til den 6. december 2017. Efter offentligt møde den 27. november 2017 blev offentlighedsfasen yderligere forlænget til den 8. januar 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har efterfølgende foretaget vurdering af den udfærdigede miljøkonsekvensrapport. Vurderingen udløste krav om yderligere undersøgelser og målinger, som Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om på møde den 15. januar 2018.

Den 5. februar 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle afholdes et nyt offentligt møde, når resultaterne af de supplerende undersøgelser var tilvejebragt.

Konklusioner fra de supplerende undersøgelser er fremlagt på et offentligt møde den 25. juni 2018. På mødet fremkom der ikke nye forhold, som ikke er belyst.

Der blev på mødet udtrykt en generel bekymring og skepsis i forhold til projektet og for at grundvandet blev forurenet, hvis projektet blev en realitet.

Der er foretaget supplerende undersøgelser omhandlende:

 • Beskaffenheden af lerlaget mellem det øvre og nedre magasin ved solfangerfeltet.
 • Det hydrologiske sammenspil mellem vandhullerne i området ved kildefeltet og det øverste grundvandsmagasin.
 • Fyldepladsernes forureningsgrad og risiko for spredning af evt. forurening.
 • Undersøgelsesboring ved drænfeltet, hvor data fra boringen indgår i modelarbejdet.

Dronninglund Fjernvarme/PlanEnergi har udarbejdet et notat med bilag, der beskriver resultatet af de supplerende undersøgelser, der er udført. Forvaltningen/Cowi er enig i notatets faglige konklusioner. Offentligheden har haft mulighed for at komme med bemærkninger og forslag i forbindelse med notatet indtil den 6. august 2018.

Fagforvaltningen har modtaget 5 høringssvar, hvoraf det mest omfattende kommer fra Østvendsyssel Råvandsforsyning. Østvendsyssel Råvandsforsyning skriver, at der på borgermødet den 25. juni 2018 var en massiv modstand mod projektet, som kom fra mange sider, også fra borgere og andelshavere i Dronninglund, som ellers ville have økonomisk fordel af projektet. Østvendsyssel Råvandsforsyning opfordrer til, at der fra politisk side tages ansvar for at beskytte grundvandet, og at der træffes en politisk beslutning om at indstille sagsbehandlingen på projektet og meddele afslag på det grundlag, der foreligger nu. Endvidere skriver Østvendsyssel Råvandsforsyning, at der i projektet ikke tages højde for den øgede tilstrømning, der sker ved oppumpning af de store vandmængder, med deraf følgende stor risiko for at forureningsstoffer føres ned til grundvandsmagasiner. Herudover er der 3 indsigelser fra lodsejere, samt en anbefaling af projektet fra Vendsyssel Energi og Miljøforening.

Fagforvaltningen har modtaget en ny miljøkonsekvensrapport fra Dronninglund Fjernvarme/PlanEnergi, hvori de supplerende undersøgelser indgår.

Den nye miljøkonsekvensrapport er udarbejdet med baggrund i tidligere foretagne vurderinger, beregninger og målinger, suppleret med efterfølgende resultater af de yderligere undersøgelser og beregninger, der blev forlangt efter tidligere offentlig høring.

Miljøkonsekvensrapporten indeholder således alle de faglige data, der skal til for at vurdere, om projektet kan gennemføres uden risiko for væsentlige miljømæssige risici, herunder for grundvandet. Fagforvaltningens miljøfaglige vurdering p.t. er, at projektet kan realiseres uden væsentlige miljømæssige risici, men at den nu udarbejdede miljøkonsekvensrapport indeholder så meget nyt, at det kræver gennemførelse af en ny VVM proces med bl.a. 8 ugers høring.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at der gennemføres en fornyet VVM-proces, hvor interessenter og offentlighed skal have mulighed for bemærkninger og forslag, inden en eventuel endelig VVM-tilladelse gives.

Fagforvaltningen foreslår, at en eventuel VVM-tilladelse skal gives på følgende vilkår:

 • inden realisering, skal der gennemføres et fuldskalaforsøg, der kan sikre, at drænfeltet har den fornødne kapacitet,
 • der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring af tilstrækkelig vand i vandløb og vandhuller,
 • de nævnte moniteringsboringer i vedlagte notat og aftaler hermed skal være udarbejdet.

En eventuel endelig VVM-tilladelse gives i forhold til indvindingstilladelsen, jf. vandforsyningsloven og nedsivningstilladelsen jf. miljøbeskyttelsesloven.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Byrådet godkender, at der sættes gang i en ny VVM-proces. Dette vil i givet fald bl.a. medføre 8 ugers fornyet høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 21:

Poul Erik Andreasen og Karsten Frederiksen indstiller fagforvaltningens forslag til godkendelse.

Hildo Rasmussen, Johannes Trudslev, Carsten Ullmann, Jens Andersen og Simon Aagaard indstiller, at projektet stopper pga. for stor usikkerhed om fortsat rent drikkevand.

Beslutning

Udsat.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Godkendelse af forslag til regulativ for erhvervsaffald efter høringsperioden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for erhvervsaffald. Erhvervsaffaldsregulativet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om regulativ for erhvervsaffald kan godkendes endeligt. Herunder skal der tages stilling til regulativets relativt lempelige praksis med hensyn til afbrænding af afklippet læhegnsmateriale fra udtynding af læhegn på landbrug og lignende.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for erhvervsaffald. Erhvervsaffaldsregulativet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om forslaget kan godkendes endeligt. Herunder skal der tages stilling til, om det kan godkendes, at der i regulativet fastsættes en praksis, således at mindre mængder afklippet læhegnsmateriale fra landbrug under kontrollerede forhold kan afbrændes på marken i stedet for at skulle sendes til et forbrændingsanlæg.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 23:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


24. NTs Årsrapport 2017, Økonomirapport 1, 2018 og Budgetforslag 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018, til orientering samt høring vedr. Budgetforslag 2019.

Byrådet skal tage stilling til Budgetforslag for 2019.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018, til orientering samt høring vedr. Budgetforslag 2019.

Årsrapport 2017

Det fremgår af NTs Årsrapport 2017, at NTs samlede regnskab for bustrafikken 2017 viser et overskud på 19,4 mio. kr., som tilbagebetales til ejerne i 2019.

I de foregående år har der været en positiv udvikling i omkostningsindekset på grund af meget lave oliepriser. I foråret 2017 kunne NT konstatere en stigning i oliepriserne, hvilket påvirkede omkostningsindekset negativt i forhold til det budgetteret niveau. De væsentlige afvigelser, i forhold til det faktiske resultat for 2017 og det budgetterede, skyldes en positiv udvikling i passagerindtægter samt et mindre forbrug på øvrige driftsudgifter og administration. Stigningen i passagerindtægter kommer primært fra den regionale togdrift.

På bustrafikken for Brønderslev Kommune var tilskuddet i 2017 15,3 mio. kr., hvoraf mindreforbruget udgør 1 mio. kr., som tilbagebetales i 2019.

Økonomirapport 1, 2018

Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2018. Økonomirapporten er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal. Prognosen for bustrafik viser et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til budget 2018 til trods for et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. på operatørudgifter. Det skyldes højere indtægter for i alt 3,7 mio. kr. og et lavere udgiftsniveau på øvrige driftsudgifter på 4,9 mio. kr. Eventuelle mindre- eller merforbrug afregnes med ejerne i 2020.

Indtægtsfordelingsmodellen fordeler passagerindtægter ud på de ruter, hvoraf passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er).

Den nye indtægtsmodel implementeres i tre faser:

 • Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort
 • Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling
 • Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter

På baggrund af tidligere høringssvar er det besluttet, at fase 3 indfases i perioden 2017-2019: i 2017 50 %, i 2018 75 % og i 2019 100 %. Det vil sige, at indtægtsfordelingsmodellen er indregnet med 75 % i budget 2018 og økonomirapport 1, 2018.

NTs 24. udbud har medført øgede udgifter på 12,5 % for Brønderslev Kommune. De øgede udgifter var ikke forventet i budget 2018.

Budgetforslag 2019

NT har sendt budgetforslag 2019 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 31. august 2018.

NTs samlede indtægter består af passagerindtægter samt tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 820,7 mio. kr., heraf et tilskud på 496 mio. kr. på bustrafikken fra ejerne.

I budgetforslaget er der indarbejdet en passagertilvækst på 0,5 % og en takststigning på 1,7 %, som udmøntes i januar 2019.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Af fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer til bustrafikken:

Brønderslev Kommune - NT udgifter

Bustrafik i kr. (Bus, Flextur og Plustur)

Årsrapport 2017

Udgifter i alt

-19.209.000

Passagerindtægter i alt

5.354.000

Resultat før tilskud fra ejere

-13.855.000

Tilskud fra ejere

14.899.000

Resultat

1.044.000

Regulering vedrørende tidligere år

395.000

Tilskud fra ejere inklusiv regulering

15.295.000

Økonomirapport 1, 2018

Udgifter i alt

-19.330.000

Passagerindtægter i alt

4.921.000

Resultat før tilskud fra ejere

-14.409.000

Tilskud fra ejere

14.729.000

Resultat

320.000

Regulering vedrørende tidligere år

465.000

Tilskud fra ejere inklusiv regulering

15.194.000

Budgetforslag 2019

Udgifter i alt

-20.241.000

Passagerindtægter i alt

4.648.000

Resultat før tilskud fra ejere

-15.593.000

Tilskud fra ejere

15.593.000

Resultat

0

Regulering vedrørende tidligere år

-1.044.000

Tilskud fra ejere inklusiv regulering

14.549.000*

Budgetforslag 2020-2022

Forventet budget 2020 inklusiv regulering

15.273.000*

Forventet budget 2021 inklusiv regulering

15.593.000*

Forventet budget 2022 inklusiv regulering

15.593.000*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

Årsrapport 2017 viser et mindreforbrug på 1 mio. kr., som bliver reguleret i 2019. Brønderslev Kommune kan i følge Økonomirapport 1, 2018 forvente en mindreudgift på 320.000 kr. i 2018, som bliver reguleret i 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018 til efterretning samt
 • godkender Budgetforslag 2019 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå for Budget 2019, vil kunne indarbejdes i NTs budgetforslag 2019 frem til den 31. oktober 2018.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at NT’s budgetforslag for 2019 og overslagsår er større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2019 med følgende beløb:

2019

2020

2021

2021

+593

+271

+612

+612

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 17:

Udvalget indstiller, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018 til efterretning samt
 • godkender Budgetforslag 2019 med bemærkning om, at de ændringer, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå til Budget 2019, vil kunne indarbejdes i NTs budgetforslag 2019.
Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


25. Årsberetning 2017 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har udarbejdet årsrapport for 2017. Resultatopgørelsen viser et samlet underskud på 59.000 kr. i 2017 mod et budgetteret resultat på 0 kr. Årsrapporten blev godkendt af AVVs bestyrelse den 16. maj 2018.

Årsrapporten sendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S er et interessentselskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet.

Resultatopgørelsen (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2017

198.276 kr.

Samlede udgifter i 2017

166.336 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

30.992 kr.

Afskrivning

29.072 kr.

Finansielle omkostninger

1.979 kr.

Årsresultat*

-59 kr.

* Inklusiv resultatdisponering af overdækning efter hvile-i-sig-selv princippet for fælles kommunale ordninger på samlet 1.935.000 kr.

Årsresultatet tæt på et 0-resultat dækker over nogle positive og negative delresultater. På positivsiden tæller især tilbagebetaling fra SKAT efter en afgørelse i landsskatteretten d. 21. februar 2017. På negativsiden tæller især en forskydning i betaling af affaldsafgift.

Resultatopgørelse for segmenter:

Genbrugscenter, private

-170.146 kr.

Genbrugscenter, erhverv

-15.473 kr.

Energianlægget

-2.398.410 kr.

Miljøanlæg

364.172 kr.

Deponier

102.860 kr.

Kørselsafdelingen

123.232 kr.

Genbrugspladser*

1.223.151 kr.

Storskraldsordningen*

210.871 kr.

Bobleordningen*

488.759 kr.

Miljøservice*

12.257 kr.

* AVV opgør over- og underskud på ordningen og lader det indgå i næstkommende års budget for ordningen.

I revisionspåtegningen fremhæves, at erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabspålæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelse af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen er endnu ikke foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover. AVV har valgt at vente med at følge notatet indtil usikkerheden om, hvorledes den fri egenkapital mv. skal opgøres.

AVVs egenkapital er således opgjort efter tidligere principper og udgør nu 99.744.000 kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på affaldsområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 25:

Taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


26. Forslag til budget 2019 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2019 til godkendelse i de to ejerkommuner. AVV's budget indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet. Budgetforslaget blev godkendt af AVV's bestyrelse den 16. maj 2018.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget fra AVV skal godkendes.

Sagsfremstilling

AVV har i 2019 budgetteret med videreførelse af de nuværende aktiviteter, og nye aktiviteter i forbindelse med kildesortering ved husstandene (ny indsamlingsordning for kildesorteret genanvendeligt affald som idriftsættes i 3. kvartal 2018). Den praktiske indsamling af affaldet i de to ejerkommuner sker ved AVV, og budget 2019 bliver det første hele budgetår for ordningen.

Budgettet afspejler AVVs overordnede mål om at øge genanvendelsen lokalt og få max udnyttelse af anlæggenes kapacitet.

Borgernes genbrugsordninger

Der budgetteres med fortsat drift af nuværende ordninger: 18 genbrugspladser, miljøserviceordningen (gule batterispande), storskraldsordningen (ringeordning) og bobleordningen for glas (og papir).

AVV's omkostninger til genbrugsordningerne dækkes ind via opkrævninger hos kommunerne. Da affaldsområdet er brugerfinansieret, opkræver kommunen omkostningerne hos borgerne via genbrugsbidraget.

AVV's nye indsamlingsordning for kildesorteret genanvendeligt affald (plast, metal og papir) finansieres tilsvarende via opkrævninger hos kommunerne. Indsamlingen i Brønderslev Kommunen budgetteres med 3,3 mio. kr., svarende til 195 kr. pr. husstand.

Behandlingsanlæg

Drift af behandlingsanlæg finansieres via behandlingsindtægter og salg af varer og ydelser. I 2019 arbejdes der bl.a. med udvikling af genbrugsbutik og reparationsværksteder, brandet "Godt gjort" med fokus er på bæredygtige løsninger, samarbejder omkring sortering af emballageaffald, levetidsforlængende renovering af forbrændingsanlæggets ovnlinje 3 samt tiltrækning af organisk affald til ny forbehandlingsanlæg (vedrører Hjørring Kommunes flerstrengede indsamlingsordning).

I 2019 er der afsat 2 mio. kr. til en revurderingsproces af eksisterende miljøgodkendelser for miljøanlægget. Omsætningen for aktiviteterne omkring Gamle Mursten indregnes under miljøanlægget med en omsætning/omkostningsniveau på 2 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

Der budgetteres i 2019 med anlægsinvesteringer på 51 mio. kr.:

 • 10,0 mio. kr. til ressourcehal (supplerer 44 mio. kr. fra 2018) og 2,0 mio. kr. projekter til fremme af genbrug
 • 32,5 mio. kr. til energianlæg - 5,0 mio. kr. i akutpulje, 3,5 mio. kr. til udvidelse af kapacitet på sugetræksblæser, 10,0 mio. kr. til renovering af ovn 3 (supplerer 4 mio. kr. i 2018) og 14,0 mio. kr. til udskiftning af kran
 • 6,5 mio. kr. til miljøanlæg - miljøforbedringer og affaldsbehandling

Fagforvaltningen bemærker, at når der tages beslutning om investeringer i anlæg, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVV's behandlingstakster og grundbetalinger til kommunerne i afskrivningsperioden.

Takster

 • AVV forventer at omkostningerne til driften af genbrugspladserne stiger i 2019, da indførelse af den nye indsamlingsordning vil reducere indtægtsniveauet for papir. Samtidig stiger omkostningerne til behandling af det brændbare affald fra genbrugspladserne, da forbrændingstaksterne stiger på grund af bortfald af grundgebyr fra elproduktionen - der er budgetteret med en meromkostning/mindreindtægt på 800.000 kr.
 • Omkostningerne til bobleordningen for papir og glas falder som følge af, at papir indsamles ved husstandene ved indførelsen af den ny indsamlingsordning for kildesorteret genanvendeligt affald, og der er budgetteret med en mindreindtægt fra kommunebetalingen på 800.000 kr.
 • Den nye ressourcehal for behandling af genanvendeligt affald vil fungere som nyt behandlingsanlæg, og AVV indregner derfor en indbyggerbetaling i budgettet
 • Bortfald af grundgebyr på elproduktionen medfører en mindreindtægt på energianlægget på 2,5 mio. kr. på affaldssiden. Det forventes, at den nye ordning for kildesorteret genanvendeligt affald også medfører et mindreindtægt på 1,1 mio. kr. på grund af fald i mængden til forbrænding. Dette medfører, at erhvervstaksten stiger med 50 kr. pr. ton og taksten for dagrenovation stiger med 80 kr. pr. ton.

AVV takster (ekskl. moms)

Takst 2019

Stigning

Kommunebetaling:

- genbrugsordningerne (kr. pr. borger)

440,00 kr.

0 %

- ny indsamlingsordning (kr. pr. husstand)

195,00 kr.

-

Forbrænding:

- dagrenovation (kr./ton)

605,00 kr.

15,2 %

- erhvervsaffald (kr./ton)

490,00 kr.

11,4 %

Deponi:

- erhvervsaffald, inert (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 kr.)

408,00 kr.

2,5 %

- erhvervsaffald, mineralsk (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 ton)

508,00 kr.

2,4 %

Mærk affaldet*:

- blåt mærk (pris pr. besøg)

167,00 kr.

2,5 %

- grønt mærke (2 besøg pr. måned)

1.428,00 kr.

2,6 %

- gult mærke (5 besøg pr. måned)

2.808,00 kr.

2,6 %

- rødt mærke (flere pr. uge)

5.580,00 kr.

2,4 %

* virksomhedernes adgang til genbrugspladserne

Fagforvaltningen bemærker, at AVV's budgetforslag udgør en stor del af grundlaget for fastlæggelse af kommunens affaldstakster, og har derfor direkte betydning for borgere og brugere i kommunen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender AVV's forslag til drifts- og anlægsbudget 2019, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens kommende budget for renovation og genbrug 2019. Godkendelse af anlægsmidler til renovering af ovn 3 sker med det forbehold, at det ikke medfører nye forpligtigelser for Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 26:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


27. Årsberetning 2017 - Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har udarbejdet årsrapport for 2017. Årsrapporten, der blev godkendt af bestyrelsen den 30. maj 2018, viser et samlet overskud på 999.000 kr.

Årsrapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentselskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunernes opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald fra borgere og virksomheder.

Resultatopgørelsen i årsrapporten (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2017

15.947 kr.

Samlede udgifter i 2017

14.090 kr.

Resultat før afskrivning og finansielle omkostninger

1.857 kr.

Afskrivning

-868 kr.

Renteindtægter

10 kr.

Årets resultat

999 kr.

Overskuddet skyldes større omsætning for behandling og salg samt mindre omkostninger til bl.a. personale.

Egenkapitalen udgør nu 9.212.000 kr.

I revisionspåtegningen fremhæves, at Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelsen af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen er endnu ikke foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover.

For ordningerne indsamling af klinisk risikoaffald og tømning af olie- og benzinudskillere er der ikke sammenfald mellem brugere og interessentkommuner. Der føres derfor særskilt regnskab for disse to aktiviteter.

Resultatopgørelse for segmenter:

Klinisk risikoaffald - underskud

315.361 kr.

Olie- og benzinudskillere - overskud

75.576 kr.

Underskuddet for klinisk risikoaffald skyldes, at der har været større lønudgifter end budgetteret, og at der har været en nedsat pris for kasserne.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Supplerende redegørelse om Erhvervsstyrelsens notat fra 2011:

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 20. august 2018 blev der stillet spørgsmål om baggrunden for afsnittet om Erhvervsstyrelsens notat fra 2011.

I regnskabet (se bilag) er der noter om problemstillingen følgende steder:

 • Side 5 i afsnittet "Fremhævelse af forhold i regnskabet"
 • Side 9 i afsnittet "Implementering af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011, og
 • Side 20, note 1.

Fagforvaltningen bemærker, at der i revisionspåtegningen (side 5) er bemærket, at der ikke tages forbehold fra revisorernes side, men "blot" gøres opmærksom på forholdet. Endvidere bemærker fagforvaltningen, at de nævnte formuleringer har været anvendt i byrådsgodkendelser af årsrapporter for Modtagestationen mindst siden 2013. Samme formuleringer har desuden været anvendt i flere år under godkendelser af årsrapporter for AVV I/S.

Siden notatet fra 2011 har affaldsbranchen, herunder AVV I/S og Modtagestation Vendsyssel I/S arbejdet på at få usikkerhederne afklaret, så der kan findes en brugbar metode til at opgøre egenkapitalen i § 60-selskaber; bl.a. gennem et samarbejde blandt medlemmerne af Dansk Affaldsforening. Dette arbejde er endnu ikke blevet færdiggjort, og derfor er ovennævnte problemstilling en udfordring for alle landets affaldsselskaber.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 27:

Taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


28. Budget for 2019 - Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2019 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget blev godkendt af modtagestationens bestyrelse den 30. maj 2018.

Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestationen regner med videreførelse af nuværende aktiviteter justeret i forhold til de forventede mængder. Der er budgetteret med anlægsinvesteringer i 2019 på 2 mio. kr. til et anlæg, der gennem sortering og behandling af farligt affald øger genanvendelsen og renheden i affaldsprodukter.

Grundbetalinger og deklarationsgebyrer

Kommunerne bliver opkrævet en grundbetaling til dækning af modtagestationens basisomkostninger som sikkerhed for, at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald. Grundbetalingen til modtagestationen indgår i kommunens fastsættelse af affaldstakster. Brønderslev Kommunes grundbetaling til modtagestationen falder med 10 % i forhold til budget 2018 og ligger i 2019 på 1,12 kr./indbygger og 18,90 kr./CVR registreret virksomhed.

Virksomheder, der afleverer affald til modtagestationen, betaler et deklarationsgebyr i forbindelse med afleveringen. Deklarationsgebyret ligger i 2019 uændret på 59 kr./deklaration.

Tømningsordningen for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunde. Taksten fastholdes i 2019 på samme niveau på 860,00 kr./tømning.

Klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunde. Ordningen indeholder flere abonnementsordninger, og taksten stiger med almindelig prisfremskrivning på knap 3 %. Dog sker der prisstigning på knap 8 % for abonnement på 449 liter kasser, fordi der i 2017 var et underskud for netop denne kategori.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og genbrugspladser. Behandlingstaksterne justeres løbende i forhold til prisændringer hos slutbehandlerne. Priseksempler i budgettet viser mest uændrede priser, dog ikke for uemballeret spildolie, hvor prisen stiger med 22 %. Dette skyldes ændringer i markedsprisen hos Modtagestationens modtagere.

Fagforvaltningens bemærkninger

Fagforvaltningen bemærker, at dette budgetforslag vil indgå i Brønderslev Kommunes budget for affaldsområdet, og dermed vil få indflydelse på virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og husstandenes genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens kommende budget for affaldsområdet for 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 28:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


29. Renovation og genbrug - Budget og takster 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2019 på affaldsområdet. Budgetforslaget medfører, at renovationstaksterne falder med 4,9 %, genbrugsbidraget stiger med 10,1 % og taksten for erhvervsaffaldsgebyr falder med 37 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget samt de anførte affaldstakster for 2019 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger for borgerne og administration af affaldsområdet. Området er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet, og økonomien i de særskilte ordninger opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler og eksisterende kontrakt med vognmanden på renovationsordningen. Da kontrakten med den nuværende renovatør ophører pr. 1. april 2019 udbydes ordningen i løbet af 2018, hvorfor indsamlingsomkostningerne for ordningen i 2019 er usikre. Den ny husstandsindsamling for genanvendeligt affald vil medføre reduktion i mængderne til forbrænding, hvilket gør budgetgrundlaget mere usikkert end normalt.

Dette oplæg er udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budgetter for AVV og Modtagestation Vendsyssel samt Reno-Nords forbrændingstakst 2019 for dagrenovation.

Samlet budget 2019 (kr. ekskl. moms)

Udgift

Indtægt

Administration (fælles formål) husholdninger

537.000

537.000

Administration (fælles formål) erhverv

216.000

216.000

Renovation

15.787.000

15.787.000

Storskrald

197.000

197.000

Bobler (glas, papir og pap)

794.00

794.000

Kildesorteret genanvendeligt (ny indsamlingsordning)

3.693.000

3.693.000

Genbrugspladser

15.178.000

15.178.000

Miljøservice (småbatterier)

0

0

I alt

36.402.000

36.402.000

Ovenstående omkostninger dækkes ind via renovationstaksten, genbrugsbidraget og erhvervsaffaldsgebyret. Detaljerede budgetter for hver enkelt ordning og tilhørende forslag til takster for 2019 ses i bilag.

Borgernes genbrugsbidrag er et samlegebyr af takster for administration af husholdningsaffald, bobleordningen, storskraldsindsamlingen, genbrugspladserne, miljøserviceordningen (småbatterier i de gule batterispande) og den ny husstandsindsamling af genanvendeligt affald.

Erhvervsaffaldsgebyret er et samlegebyr af takster for dækning af omkostninger til administration af erhvervsaffaldsområdet og grundbetalingen til Modtagestation Vendsyssel (farligt affald).

For at illustrere takstudviklingen, vises taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. inkl. moms

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Renovation

1.090

1.105

1.126

1.160

1.172

1.202

1.143

Genbrugsbidrag, som hidtil

1.221

1.269

1.328

1.338

1.349

1.358

1.292

Ny indsamlingsordning*

75

286

Nyt genbrugsbidrag

1.433

1.578

I alt

2.311

2.374

2.454

2.498

2.521

2.560

2.721

Udvikling

4,7%

2,7%

3,4%

1,8%

0,9%

4,5%

3,3%

* Ny husstandsindsamling af genanvendeligt affald (plast, metal og papir)

I forbindelse med budgetbehandlingen af renovations- og genbrugsområdet i 2018 blev det besluttet, at omkostningerne til den ny husstandsordning for genanvendeligt affald skulle finansieres via løbende opsparede midler til beholderindkøb til ordningen i 2018. Da det blev besluttet, at AVV skal forestå indsamlingsordningen i Hjørring og Brønderslev Kommuner, blev det i planlægningsfasen aftalt, at AVV afholder omkostningerne til beholderne i ordningen.

Inden for en kort årrække skal der indføres yderligere kildesortering ved husholdningerne (indsamling af organisk affald), hvorfor der også indenfor en kort årrække skal anskaffes nyt indsamlingsmateriel til ordningen. Omkostningerne til indkøb af beholdere skønnes p.t. at ligge i omegnen af 7 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til, om de opsparede midler skal øremærkes til det kommende indkøb af beholdere, eller midlerne skal anvendes til at afholde omkostningerne til den ny indsamlingsordning i 2019 helt eller delvist.

Det skønnes, at de opsparede midler ved udgangen af 2018 vil udgøre 5 mio. kr.

Ved fuld finansiering af den ny indsamlingsordning via opsparede midler vil genbrugsbidraget falde med 9,8% i forhold til 2018 (hvor indsamlingsordningen også finansieres via opsparede midler).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • oplæg til renovations- og genbrugsbudget 2019 med de foreslåede takster og
 • tager stilling til, om de opsparede midler i 2019 skal anvendes til dækning af omkostninger til den ny indsamlingsordning helt eller delvist.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 29:

Renovations- og genbrugsbudget 2019 indstilles til godkendelse med de foreslåede takster.

Overskuddet på 5 mio. kr. reserveres til indkøb af containere til organisk affald (Fase 2).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


30. Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld.


Resume

Sagsforløb: ØK

Hallund Hollensted Borger & Idrætsforening søger om fritagelse for betaling af ejendomsskat på Dalgårdsvej 13, Hallund. Det drejer sig om ca. 900 kr. årligt.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen om fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Hallund Hollensted Borger & Idrætsforening har søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat i lighed med andre foreninger i kommunen.

Det drejer sig om en ejendom, som foreningen har købt i 2015. Efterfølgende har de plantet æbletræer på hele arealet - til glæde for byens borgere.

I henhold til §8 i lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal ejendomsskat. Praksis er, at der gives fritagelse til lignende formål, når arealet ejes af en forening i kommunen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om ovennævnte ejendom kan fritages for ejendomsskat med virkning fra 1. januar 2019.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


31. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


32. Lukket punkt:


Til toppen


33. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


34. Lukket punkt: Salg af areal


Til toppen


35. Lukket punkt: Køb af areal


Til toppen


36. Lukket punkt: Køb af areal


Til toppen


37. Lukket punkt: Købstilbud på areal


Til toppen


38. Lukket punkt: Samarbejdsaftale


Til toppen


39. Lukket punkt: Kommunale byggegrunde


Til toppen


40. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Til toppen


41. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Til toppen


42. Lukket punkt: Frigivelse af midlertil til projektering


Til toppen


43. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


44. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


45. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


46. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


47. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid


Til toppen


48. Lukket punkt: Anmeldelse om ændring af sammensætningen af bestyrelsen


Til toppen


49. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 30. august 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer