Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 12. september 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhs
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. 1. behandling af Budget 2019 og overslagsårerne 2020 - 2022


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Basisbudget for 2019 og overslagsårerne 2020 - 2022 fremsendes til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2019 og overslagsårerne 2020 - 2022 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 12. september 2018 og Byrådet den 19. september 2018.

Repræsentant fra O er indbudt som observatør til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af forslag til ændringer til budget 2019 på møderne i august måned, udviser basisbudgettet for 2019 følgende hovedtal i mio. kr.

På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Brønderslev Kommune har modtaget positivt lånetilsagn på 15 mio. kr. til styrkelse af likviditeten samt modtaget tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 13. mio. kr. Disse tal er indregnet i basisbudgettet for 2019.

Det gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til den vedtagne budgetproces for udarbejdelse af budget 2019, er fastsat til torsdag den 27. september 2018, kl. 12.00.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2019 og budgetoverslagsårerne 2020 - 2022.

Beslutning

Oversendes til Byrådets 1. behandling, med anbefaling af tidsfristerne.

Bilag

Til toppen


4. Budgetaftale 2018 om BUM-modellen


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ØK

Afrapportering på budgetaftalepunkt i budget 2018 om BUM-modellen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2018 under overskriften ’Ledelses- og administrationsfokus’ bedt om en vurdering af, om der kan gives øgede frihedsgrader på udvalgte områder styret efter BUM-modellen, herunder evt. konsekvenser ved udskiftning af BUM-modellen.

I vedhæftede notat er formålet med en BUM-model beskrevet, ligesom erfaringerne fra Jammerbugt Kommunes ændring af BUM-modellen er beskrevet. Tilsvarende er beskrevet en række eksempler på det daglige samarbejde, som viser, at der er et løbende samarbejde, og at BUM-modellen og et dagligt samarbejde er forenelige størrelser.

Herudover skal man være opmærksom på, at der på store dele af Sundhed og Velfærds område er krav om, at borgerne skal tilbydes et frit valg mellem flere leverandører. Det fordrer – også i lovgivningen – at der skal være en central myndighed, som kan indgå aftaler mellem såvel den kommunale som de private leverandører, og disse aftaler naturligvis skal stille kommunale og private leverandører ens. Derfor er det under den nuværende lovgivning vanskeligt at opstille en styringsmodel, som er grundlæggende anderledes end BUM-modellen.

Det er fagforvaltningens vurdering, at den nuværende styringspraksis både lægger vægt på den nødvendige fleksibilitet og det nødvendige samarbejde mellem myndighed og udfører. Det er desuden vurderingen, at intensionerne i lovgivningen om tilvejebringelse af det frie valg samt behovet for styring er tilgodeset med den nuværende styringspraksis.

Endelig skal man være opmærksom på, at erfaringerne fra Jammerbugt Kommune ikke direkte kan overføres til Brønderslev Kommune. Dette skyldes, at Brønderslev Kommune anvender godkendelsesmodellen for private leverandører på ældreområdet, som giver mulighed for løbende at tage nye og mindre leverandører ind, mens Jammerbugt Kommune anvender udbudsmodellen, hvor betingelser for private leverandører på ældreområdet fastlægges i en udbudsperiode på nogle år, og hvor der ikke er mulighed for at tage nye leverandører ind i aftaleperioden. Udbudsmodellen trækker alt andet lige i retning af få og større leverandører, end godkendelsesmodellen gør.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at den nuværende styringspraksis på de BUM-styrede områder fastholdes.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 22. august 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. august 2018, pkt. 8:

Nuværende styringspraksis indstilles fastholdt.

Udvalget beder om et oplæg om delvis rammestyring af misbrugsområdet, således at der er mulighed for at lave opsøgende arbejde. Oplægget udarbejdes i samarbejde med Beskæftigelsesområdet.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 9:

Der indkaldes til fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget inden indstilling til Byrådet.

Lene Hansen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Økonomiudvalget ønsker at få en uddybende fælles drøftelse af området sammen med Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sundhed og Velfærds chefgruppe og leder af Frit Valgs området Gitte Barholt deltager under punktet

Beslutning

BUM modellen fastholdes som overordnet styringsmodel.

Det ønskes, at fagudvalgene fortsat har fokus på mulige frihedsgrader og frigørelse af ressourcer indenfor modellen – jf. intentionerne i budgetaftalen.

Sygeplejeområdet ønskes vurderet i forhold til anvendelse af BUM model til øget styring af området.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om kommunegaranti - Hjallerup Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 4,0 mio. kr. til finansiering af ledningsrenovering i Østermarken i Hjallerup.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 4,0 mio. kr. til finansiering af ledningsrenovering i Østermarken i Hjallerup. De 4,0 mio. kr. er de budgetterede udgifter til renoveringen. Det endelige lån optages ud fra de faktiske udgifter til projektet - dog maksimalt 4,0 mio. kr.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I etableringsfasen ønsker Hjallerup Fjernvarme at gøre brug af en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Hjallerup Fjernvarme ønsker at udskifte fjernvarmerørene i Østermarken nr. 19 til 71 og nr. 73 til 155. Disse rør blev i starten af 1970'erne nedlagt i en dybde, hvor de ligger i vand, hvilket udfordrer samlingerne på rørene. Hjallerup Fjernvarme vil udskifte disse rør for at undgå sprængninger og utætheder.

En eventuel kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75 % p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Hjallerup Fjernvarme for 11 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld på 97,1 mio. kr. Disse lån udløber i perioden 2019 til 2045. Låneoversigt er vedlagt sagen som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån svarende til de faktiske udgifter til projektet - dog maksimalt 4,0 mio. kr. Lånet optages med 20 års løbetid, og der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Ny VVM-proces vedr. grundvandsvarmepumpe, Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget blev den 15. januar 2018 orienteret om igangsatte ekstraundersøgelser og målinger i forbindelse med ansøgning om VVM-tilladelse til grundvandsvarmepumpe fra Dronninglund Fjernvarme.

Fagforvaltningen har fremlagt konklusionerne fra de supplerende undersøgelser på et offentligt møde den 25. juni 2018. De supplerende undersøgelser er afrapporteret i et notat med tilhørende bilag, som offentligheden har haft mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til indtil den 6. august 2018.

Fagforvaltningen foreslår, at der gennemføres en fornyet VVM-proces, da de supplerende undersøgelser indeholder så meget nyt, at interessenter og offentlighed skal have mulighed for bemærkninger og forslag inden en eventuel endelig VVM-tilladelse gives.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal sættes gang i en ny VVM-proces med fornyet 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 22. marts 2017 arbejde med VVM-redegørelse for grundvandsvarmepumpe for Dronninglund Fjernvarme. Siden har Dronninglund Fjernvarme udarbejdet en tilhørende miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM-redegørelse).

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 30. oktober 2017, at forlænge offentlighedsfasen for Dronninglund Fjernvarmes projekt for grundvandsvarmepumpe frem til den 6. december 2017. Efter offentligt møde den 27. november 2017 blev offentlighedsfasen yderligere forlænget til den 8. januar 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har efterfølgende foretaget vurdering af den udfærdigede miljøkonsekvensrapport. Vurderingen udløste krav om yderligere undersøgelser og målinger, som Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om på møde den 15. januar 2018.

Den 5. februar 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle afholdes et nyt offentligt møde, når resultaterne af de supplerende undersøgelser var tilvejebragt.

Konklusioner fra de supplerende undersøgelser er fremlagt på et offentligt møde den 25. juni 2018. På mødet fremkom der ikke nye forhold, som ikke er belyst.

Der blev på mødet udtrykt en generel bekymring og skepsis i forhold til projektet og for at grundvandet blev forurenet, hvis projektet blev en realitet.

Der er foretaget supplerende undersøgelser omhandlende:

 • Beskaffenheden af lerlaget mellem det øvre og nedre magasin ved solfangerfeltet.
 • Det hydrologiske sammenspil mellem vandhullerne i området ved kildefeltet og det øverste grundvandsmagasin.
 • Fyldepladsernes forureningsgrad og risiko for spredning af evt. forurening.
 • Undersøgelsesboring ved drænfeltet, hvor data fra boringen indgår i modelarbejdet.

Dronninglund Fjernvarme/PlanEnergi har udarbejdet et notat med bilag, der beskriver resultatet af de supplerende undersøgelser, der er udført. Forvaltningen/Cowi er enig i notatets faglige konklusioner. Offentligheden har haft mulighed for at komme med bemærkninger og forslag i forbindelse med notatet indtil den 6. august 2018.

Fagforvaltningen har modtaget 5 høringssvar, hvoraf det mest omfattende kommer fra Østvendsyssel Råvandsforsyning. Østvendsyssel Råvandsforsyning skriver, at der på borgermødet den 25. juni 2018 var en massiv modstand mod projektet, som kom fra mange sider, også fra borgere og andelshavere i Dronninglund, som ellers ville have økonomisk fordel af projektet. Østvendsyssel Råvandsforsyning opfordrer til, at der fra politisk side tages ansvar for at beskytte grundvandet, og at der træffes en politisk beslutning om at indstille sagsbehandlingen på projektet og meddele afslag på det grundlag, der foreligger nu. Endvidere skriver Østvendsyssel Råvandsforsyning, at der i projektet ikke tages højde for den øgede tilstrømning, der sker ved oppumpning af de store vandmængder, med deraf følgende stor risiko for at forureningsstoffer føres ned til grundvandsmagasiner. Herudover er der 3 indsigelser fra lodsejere, samt en anbefaling af projektet fra Vendsyssel Energi og Miljøforening.

Fagforvaltningen har modtaget en ny miljøkonsekvensrapport fra Dronninglund Fjernvarme/PlanEnergi, hvori de supplerende undersøgelser indgår.

Den nye miljøkonsekvensrapport er udarbejdet med baggrund i tidligere foretagne vurderinger, beregninger og målinger, suppleret med efterfølgende resultater af de yderligere undersøgelser og beregninger, der blev forlangt efter tidligere offentlig høring.

Miljøkonsekvensrapporten indeholder således alle de faglige data, der skal til for at vurdere, om projektet kan gennemføres uden risiko for væsentlige miljømæssige risici, herunder for grundvandet. Fagforvaltningens miljøfaglige vurdering p.t. er, at projektet kan realiseres uden væsentlige miljømæssige risici, men at den nu udarbejdede miljøkonsekvensrapport indeholder så meget nyt, at det kræver gennemførelse af en ny VVM proces med bl.a. 8 ugers høring.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at der gennemføres en fornyet VVM-proces, hvor interessenter og offentlighed skal have mulighed for bemærkninger og forslag, inden en eventuel endelig VVM-tilladelse gives.

Fagforvaltningen foreslår, at en eventuel VVM-tilladelse skal gives på følgende vilkår:

 • inden realisering, skal der gennemføres et fuldskalaforsøg, der kan sikre, at drænfeltet har den fornødne kapacitet,
 • der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring af tilstrækkelig vand i vandløb og vandhuller,
 • de nævnte moniteringsboringer i vedlagte notat og aftaler hermed skal være udarbejdet.

En eventuel endelig VVM-tilladelse gives i forhold til indvindingstilladelsen, jf. vandforsyningsloven og nedsivningstilladelsen jf. miljøbeskyttelsesloven.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Byrådet godkender, at der sættes gang i en ny VVM-proces. Dette vil i givet fald bl.a. medføre 8 ugers fornyet høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 21:

Poul Erik Andreasen og Karsten Frederiksen indstiller fagforvaltningens forslag til godkendelse.

Hildo Rasmussen, Johannes Trudslev, Carsten Ullmann, Jens Andersen og Simon Aagaard indstiller, at projektet stopper pga. for stor usikkerhed om fortsat rent drikkevand.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 22:

Udsat.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen, Poul Erik Andreasen og Lene Hansen indstiller fagforvaltningens forslag.

Steen Søgaard Petersen, Niels Vestergård Salling og Mikael Klitgaard indstiller flertallets indstilling i Teknik- og Miljøudvalget.

Arne M Jensen ønsker sagen oversendt til Byrådet uden indstilling.

Bilag

Til toppen


7. Koordinering af indsatser vedrørende sundhed og bevægelse


Resume

Sagsforløb: TM/BS/ÆO/BE/SS/FK/ØK

Drøftelse af initiativer vedrørende sundhed og bevægelse med henblik på at koordinere initiativer på tværs af udvalg, hvor dette giver mening.

Sagsfremstilling

Alle politiske udvalg beskæftiger sig med sundhed og bevægelse. Nogle udvalg direkte under disse overskrifter, andre mere indirekte i form af at skabe rammerne for at understøtte sundhed og bevægelse.

Med henblik på at koordinere initiativer om sundhed og bevægelse på tværs af udvalg, er det aftalt mellem udvalgsformændene for de stående udvalg, at der skal være en drøftelse af igangværende initiativer i fagudvalgene, samt at udvalgsformændene efterfølgende fremlægger resultatet af udvalgsdrøftelserne på et formandsmandsmøde.

Konkret foreslås drøftelserne i fagudvalgene at tage udgangspunkt i følgende:

 • Drøftelse af igangværende initiativer
 • Drøftelse af initiativer, der har behov for understøttelse af fra flere udvalg/går på tværs af udvalg
 • Forslag til nye initiativer, evt. finansieret af pulje under Økonomiudvalget
 • Forslag anbefales at være udgiftsneutrale, omkostningslette eller direkte indtægtsdrivende

På baggrund af ovenstående drøftelse indkaldes udvalgsformændene til drøftelse af tilbagemeldingerne fra udvalgene. Desuden drøftes initiativer, der har behov for understøttelse fra flere udvalg samt behov for aftaler, for at dette kan gennemføres/udbygges yderligere.

Endelig vil input fra disse drøftelser indgå i overvejelserne om en ny sundhedspolitik, som forventes påbegyndt i efteråret 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgene drøfter igangværende og evt. nye initiativer under overskriften sundhed og bevægelse med henblik på at klæde udvalgsformændene på til en efterfølgende drøftelse med de øvrige udvalgsformænd.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen


8. Godkendelse af 3 satspuljeansøgninger indenfor demens- og ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Sundhedsstyrelsen har opslået satspuljer indenfor henholdsvis demens- og ældreområdet.

Brønderslev Kommune har søgt om midler fra 3 af puljerne og modtaget tilsagn om støtte fra én af puljerne: "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens", hvor Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på 218.755 kr. til oprettelse af fleksibel aflastning på Margrethelund.

Økonomiudvalget anmodes om godkendelse af det projekt, der har modtaget tilskud.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har sendt ansøgning ind til Sundhedsstyrelsen på følgende 3 satspuljer:

1. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner

Dette er anden ansøgningsrunde af denne satspulje. Brønderslev Kommune indsendte også en ansøgning i første runde, men fik afslag. På baggrund af den feedback, der blev givet i første ansøgningsrunde, blev ansøgningen tilpasset og indsendt igen den 26. marts 2018 i anden ansøgningsrunde.

I denne ansøgningsrunde søgte Brønderslev Kommune om 4.558.807 kr. til et bredt kompetenceløft på demensområdet til alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Der var – udover selve kursusudgiften – ansøgt om midler til en projektleder samt 2 projektmedarbejdere, der sammen skulle sikre, at kompetenceløftet blev planlagt og implementeret ud fra medarbejdernes behov og hverdag. Kompetenceløftet skulle tilbydes alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, der har kontakt til borgere med demens. Kompetenceløftet var inddelt i henholdsvis basis, generalist og specialistniveau og medarbejderne skulle tildeles det enkelte niveau alt efter, hvor stor kontakt de har til borgere med demens.

Ansøgningen havde en egenfinansiering for Brønderslev Kommune på 939.704 kr., som dækkede over vikardækning til medarbejdere til basis kompetenceløft, ressourcer i styregruppen, stille demenskoordinatorerne samt de to ledere af demensplejecentrene til rådighed for sparring samt medarbejdernes deltagelse i en workshop forud for kompetenceløftet.

Brønderslev Kommune modtog afslag på ansøgningen i starten af juli.

2. Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens

På baggrund af input fra et borgermøde for borgere med demens og deres pårørende indsendte Brønderslev Kommune den 19. april 2018 en ansøgning til Sundhedsstyrelsen om at oprette ”fleksibel aflastning” på Margrethelund.

Fleksibel aflastning er en aflastningsplads beliggende på et demensafsnit på Margrethelund. Formålet er at imødekomme både langsigtede og kortsigtede behov for aflastning hos de pårørende. Dagene/ugerne på den fleksible aflastning skal fordeles mellem de pårørende via en pårørendekoordineringsgruppe, hvor de pårørende kan byde ind med de ønsker/behov, de har. Det giver fx mulighed for, at den pårørende kan deltage i længerevarende aktiviteter, fordi den pårørende kan reservere pladsen til sin ægtefælle med demens i god tid og i samråd med de øvrige pårørende i koordineringsgruppen. Den tid, der ikke reserveres til koordineringsmøderne, kan bruges, når der opstår kortsigtede/akutte behov for aflastning.

Der blev ansøgt Sundhedsstyrelsen om 1.191.005 kr. og Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn med en bevilling på 218.755 kr. Der er bevilget penge til alle posterne på budgettet undtaget udgiften til selve demenspladsen (846.000 kr.), etableringsomkostninger til demenspladsen (50.000) samt udgiften kontakten til de pårørende via netværksmøder, interviews, sparring osv. (76.250 kr.).

Projektet forventes igangsat i 1. september 2018 og skal være afsluttet i 30. november 2019. Herefter er ambitionen, at fleksibel aflastning overgår til drift. Der indgår en egenfinansiering på 122.646 kr., som dækker over styregruppens arbejde, tid til klargøring af den fysiske stue til fleksibel aflastning, delvis projektledelse samt demenskoordinatorernes tid til at visitere til tilbuddet. Derudover undersøges det, hvordan udgifter til de ikke-bevilgede poster dækkes (samlet udgift på 972.250 kr.).

3. Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse

Brønderslev Kommune indsendte den 9. maj 2018 en ansøgning til satspuljen ”Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”. Puljen havde til formål at afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere gennem tilbud om et fællesskabsklippekort. Klippekortet skulle kunne anvendes af hjemmehjælpsmodtagere, uanset om de havde valgt en offentlig eller en privat leverandør.

I ansøgningen blev der søgt om midler til at oprette et fællesskabsklippekort, som kunne bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen gav ældre hjemmehjælpsmodtagere, der oplever ensomhed, udvidet vejledning om de kommunale eller frivillige tilbud og aktiviteter, som sigter mod at løfte ældre ud af ensomhed samt støtte og motivere dem til deltagelse. Klippekortet kunne også bruges til hjælp til ledsagelse af borgerne til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund.

Brønderslev Kommune havde ansøgt om 2.975.688 kr., men modtog afslag på ansøgningen i starten af juli.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget orienteres om de to puljer, der har modtaget afslag samt godkender ansøgningen til ”flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens”, som har modtaget tilsagn fra Sundhedsstyrelsen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen i projektperioden.

Indstilling

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 11:

Ældrerådet anbefaler, at etableringen af fleksibel aflastning igangsættes snarest muligt.

Annette Thomsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 12. september 2018, pkt 4:

Til efterretning.

Udvalget godkender, at der etableres en aflastningsplads for demente på Margrethelund i overensstemmelse med tilsagnet fra satspuljen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Mødekalender 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag til mødekalender for 2019.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2019 - baseret på tidligere vedtagne principper:

 • Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.
 • Der holdes strategiseminar i foråret.
 • Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).
 • I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.
 • Der skal ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.
 • Rådenes møder skal ligge senest i ugen før de stående udvalg, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • De stående udvalgs møder skal ligge i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.
 • Der er taget hensyn til KØF, KL’s Topmøde samt budgetseminar
 • Der er planlagt ekstra møder i Teknik- og Miljøudvalget – sat på som (TM).

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 26. juni 2018, pkt. 5:

Der ønskes følgende ændringer:

 • Møderne i juni gennemføres en uge senere, dog således TM mødet fastholdes
 • Der ønskes efterfølgende en oversigt over møder i diverse råd
 • Kun møder i Handicapråd hver anden måned - som i år
 • Forårsseminar med Byrådet den 11. april
 • TM-mødet den 4. marts flyttes til 25 april
 • BS og ÆO den 29. maj flyttes til efter pinse
Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Til toppen


11. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


12. Lukket punkt: Erhvervsområde


Til toppen


13. Lukket punkt: Overdargelse af areal


Til toppen


14. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling for selskaber, foreninger


Til toppen


15. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 13. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer