Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 3. oktober 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhs
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. 2. behandling af budget 2019 og overslagsårerne 2020 - 2022


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Dansk Folkeparti fremsendes budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020 - 2022 til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 20. - 21. september 2018 blev der den 21. september 2018 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Dansk Folkeparti.

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af budget 2019 er den resultatopgørelse, der fremgik af forslaget til basisbudget 2019 - 2022, som forelå ved Byrådets 1. behandling den 19. september 2018.

Resultatopgørelse til 1. behandling

Resultat af budgetforlig

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner, nye ønsker og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelse til 2. behandling

Konsekvenserne af ændringsforslagene til budgettet som følge af budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Dansk Folkeparti er indarbejdet i resultatopgørelsen.

I overensstemmelse med ministeriets konteringsregler, flyttes 3 budgetposter:

 • Anlægsprojektet "Pulje til grundkapital" flyttes fra anlægsoversigten til kapitalposter.
 • Posten "Ekstraordinære indtægter som følge af KMD's monopolbrud" flyttes fra driften, politikområde 102 til finansielle omkostninger
 • Indtægten fra HMN Naturgas flyttes fra driften til kapitalposter.

Disse ændringer vil fremgå af den endelige budgetbog.

Statsgaranti eller selvbudgettering

Byrådet skal træffe bindende beslutning om, hvilken metode der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere efterregulering), eller selvbudgettere udskrivningsgrundlag (i 2022 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode har bindende virkning for budgetåret 2019 og er gældende for såvel skatter som generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb.

Stabsforvaltningen foreslår til 2. behandling i Økonomiudvalg og Byrådet, at:

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag
 • Brønderslev Kommune for 2019 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 • Beskatningsprocenten fastholdes på 26,9 %
 • Grundskyldspromillen fastholdes på 31,23 ‰
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes på 15,00 ‰
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 ‰
 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes
 • Direktionen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer, herunder besparelsen på prisfremskrivning, diverse korrektioner mellem politikområderne.
 • Der frigives 3 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelses puljen
 • Der frigives 5 mio. kr. fra puljen til asfaltvedligeholdelse
 • Økonomiafdelingen bemyndiges til at hjemtage lån, der knytter sig til lånedispensationer for 2019 samt lån med automatisk låneadgang
Beslutning

Indstilles godkendt, dog således at relevante takster pristalsreguleres.

Tekst vedr. trådløst netværk flyttes til bygningsvedligehold generelt.

Forvaltningen bemyndiges til mindre reguleringer mellem anlæg og drift.

Bilag

Til toppen


4. Kirkeskat, Budget 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2019.

Brønderslev Provsti fremsender et samlet budget på52.208.824kr. for 2019. Dette betyder, at Kirkeskatten skal fastholdes på det nuværende niveau 1,09 %, for at der opnås balance mellem udgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender opgørelsen over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev Provsti og Provstiudvalgskassen for 2019. Budgettet viser udgifter på i alt 45.062.364 kr.

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune er pålagt 7.146.460 kr. i landskirkeskat i 2019.

De samlede udgifter fordeler sig således:

Beregnet beholdning, ultimo 2018 (kirkekassen til gode)

-1.486 kr.

- Kirkelige kasser

39.178.920 kr.

- Provstiudvalgskassen

5.883.444 kr.

- Landskirkeskat

7.146.460 kr.

Udgifter i alt

52.208.824 kr.

Skatteindtægter ved skatteprocent på 1,09 %

-52.207.185 kr.

Nettoresultat 2019 (kommunekassen til gode)

153 kr.

Mellemværende udgør herefter et underskud på 153 kr. (kommunekassen til gode).

Stabsforvaltningen foreslår, at kirkeskatten for 2019 fastsættes til 1,09 pct.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


5. Godkendelse af regnskab 2017 for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Regnskab for 2017 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S er revideret af PWC og godkendt på bestyrelsesmøde den 16. maj 2018.

Byrådet skal tage stilling til, om regnskab og revisionsprotokollat kan godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 er for Brønderslev Sundhedshus det andet år med et helt regnskabsår. Aktiviteterne i huset startede op i marts måned 2015. Der er i dag stadig ikke fuldt udlejet i den del af huset, som Regionen garanterer for, og der gøres fortsat en stor indsats for at få de ledige lokaler lejet ud.

For Brønderslev Sundhedshus I/S som virksomhed er der ikke forskel på, hvorvidt der er lejet ud eller ej, da Region Nordjylland betaler den fulde leje mm. for de ikke udlejede lejemål.

I øjeblikket er der ud over kommunens andel lejet ud til to almen praktiserende læger, en speciallægeklinik, en hudlæge, to ørelæger, en øjenlæge samt en jordemoderklinik, dvs. at ca. 71 % af arealerne er udlejet.

Fremadrettet fortsætter den løbende dialog med potentielle lejere, herunder med særligt fokus på interesserede almen praktiserende læger. Bestyrelsen har dertil besluttet løbende at drøfte, hvorledes de kan bidrage til at øge udlejningen.

Resultatet for Sundhedshuset er ca. 1.050.000 kr. dårligere end budgetteret ud fra en omsætning på 4.351.000 kr. Dette skyldes primært en stor stigning i udgift til ejendomsskat som følge af en omvurdering fra ubebygget landbrugsjord til areal bebygget med sundhedshus. Dette bevirker, at der fremover opkræves dækningsafgift. Derudover er udgiften til el og varme steget som følge af flere udlejede m², og der er anvendt ikke budgetterede midler til udlejerudgifter, såsom diverse ændringer af indretning af lokaler, styring af ovenlys i træningssal, indbygning af 2 zonevarmeflader mv.

Bestyrelsen i Brønderslev Sundhedshus har igangsat proces i forbindelse med låneoptag til finansiering af anskaffelsessummen på 41.142.650 kr. Denne udgift fremgår pt. i form af en gæld til Region Nordjylland. idet regionen har stået for selve anlægssagen. På grund af lægemangel i sundhedshuset kunne Økonomi- og Indenrigsministeriet først godkende anlægsregnskabet i december 2017, dog med forbehold for at der igen skal indsendes en status for situationen i august måned 2018.

Region Nordjylland og Brønderslev Kommune er garantistillere i forhold til lån, som sundhedshuset optager i forbindelse med finansiering af den resterende anlægsudgift, som ikke er dækket af tilskuddet fra Sundhedsministeriets pulje til etablering af læge-, sundheds- og akuthuse i udkantsområder. Garantistillelsen andrager for regionen 29.211.282 kr. (71 % af 41.142.650 kr.) og for kommunen 11.931.369 kr. (29 % af 41.142.650 kr.). Region Nordjylland har dog indsendt ansøgning om deponeringsfritagelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender regnskab og revisionsprotokollat for 2017 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. september 2018, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Skema A for opførelse af 96 almene boliger – Rhododendronpladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Domea fremsender på vegne af Boligselskabet Domea Åbybro afdeling 5812 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af i alt 96 boliger (68 familieboliger, heraf 8 fleksible, og 28 ungdomsboliger) beliggende ved Banegårdspladsen, Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tilsagn om støtte til opførelse af de 96 almene boliger ved Banegårdspladsen, Brønderslev, samt om skema A med en anskaffelsessum for boligerne på i alt 158.505.000 kr. og et grundkapitallån på 15.851.000 kr. kan godkendes.

Sagsfremstilling

Domea fremsender på vegne af Boligselskabet Domea Åbybro afdeling 5812 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af i alt 96 boliger beliggende ved Banegårdspladsen, Brønderslev. Der er tale om 68 almene familieboliger hvor de 8 er små fleksible boliger. Ligeledes er der 28 ungdomsboliger.

De 60 familieboliger får en størrelse på mellem 85 m2 og 115 m2. De fleksible boligerne bliver på 37 m2, og ungdomsboligerne bliver på 50 m2. Det samlede boligareal for de 96 boliger erplanlagt til at blive i alt 7.696 m².

Den gennemsnitlige husleje er beregnet til 964 kr. pr. m2 ekskl. el, vand og varme.

Udover de 96 almene boliger omfatter byggeriet også 14 private boliger med en størrelse på mellem ca. 85 m2 og 115 m2.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 158.505.000 kr. fordelt således:

Grundudgifter

32.800.000 kr.

Entrepriseudgifter

104.454.000 kr.

Omkostninger

18.900.000 kr.

Gebyr

2.351.000 kr.

I alt

158.505.000 kr.

Finansiering:

Realkredit 88 %

139.484.000 kr.

Grundkapital

15.851.000 kr.

Indskud

3.170.000 kr.

I alt

158.505.000 kr.

Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev Kommunes finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100 % af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune har afgivet et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Grundkapitallånet udbetales efter behandling af skema B.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 395.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

De nævnte beløb pristalsreguleres, indtil projektet er afsluttet.

Det bemærkes at farvekoderne er forbyttet i bilag ”Lejlighedstyper og ejerforhold” er. Den lysegrå farve er de 115 m2, den mellemgrå farve er 85 m2, og de mørke lejligheder er 100 m2.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender, at der meddeles tilsagn om støtte til opførelse af 68 almene familieboliger og 28 ungdomsboliger beliggende ved Banegårdspladsen, Brønderslev, samt at skema A med en anskaffelsessum for boligerne på i alt 158.505.000 kr. og et grundkapitallån på 15.851.000 kr. godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at meddelelse af tilsagn om støtte til opførelse af boligerne medfører kassetræk på 15.850.000 kr. til 10 % indskud i Landsbyggefonden. Indskuddet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år. Der skal meddeles tillægsbevilling til indskuddet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Til toppen


8. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Til toppen


9. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


10. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling for selskaber, foreninger


Til toppen


11. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


12. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 3. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer