Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 24. oktober 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhs
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Det understreges fra udvalgets side, at skemaer og bilag skal være læsbare i iPad dagsordenssystemet.

Til toppen


3. Igangsætning af planlægning for detailhandelsbutik, Østergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Aldi v. Erhverv Aalborg ansøger om opførelse af en ny dagligvarebutik på adresserne Østergade 38 og 42 samt Vendsysselgade 6, Brønderslev. Byggeriet kræver lokalplan og kommuneplantillæg.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægning for dagligvarebutikken skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Aldi v. Erhverv Aalborg ansøger om opførelse af en ny dagligvarebutik på adresserne Østergade 38 og 42 samt Vendsysselgade 6, Brønderslev. Den eksisterende Aldi butik er beliggende Gasværksvej 3, hvor butikkens udvidelsesmuligheder har været undersøgt. Med baggrund i butikkens placering i et tæt bebygget område, har dette ikke været en mulighed. Aldis ønske om en ny placering skal endvidere ses i forlængelse af en revitalisering af kædens butikskoncept.

Bebyggelse

Projektforslaget indeholder en dagligvarebutik på ca. 1.300 m2 brutto med et salgsareal på ca. 900 m2. Bebyggelsens ydre fremtræden foreslås i tråd med Aldis butikskoncept med facader i dels blank murstensmur i grålige nuancer og dels grålig metalbeklædning som afslutning mod det flade tag. Facaden afbrydes af store vinduespartier på butikkens forsider, som medvirker til et mere åbent facadeudtryk. Referencefoto af bebyggelsens ydre fremtræden er vedlagt som bilag.

Bygherre ønsker at hegne arealet af og begrønne det med levende beplantning, sådan at det fremstår som en flot og naturlig afslutning mod nærmeste naboejendomme.

Trafik

Arealet foreslås disponeret med vejadgang ad Vendsysselgade til kunde til-/frakørsel og ad Østergade, hvor der kun vil være adgang til varekørsel. Selve vareindleveringen foreslås på butikkens nordvestlige side, væk fra eksisterende boliger ved Vendsysselparken og Vendsysselgade. I lokalplanen vil der endvidere blive stillet krav om støjberegning samt krav om etablering af støjreducerende foranstaltninger, såfremt de vejledende støjgrænser ikke overholdes.

Projektforslaget indeholder i alt 71 p-pladser, hvilket vurderes at opfylde parkeringsvedtægten.

Bygherre er i dialog med vejmyndigheden med henblik på at skabe den bedste løsning til afvikling af trafikken i området.

Plangrundlag

Arealet er omfattet af kommuneplanrammerne 01-C-18 og 01-B-40 og er udlagt dels som centerområde og dels boligområde. Arealet er endvidere lokalplanlagt og tillader butikker op til 700 m2. Realisering af projektet forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag, herunder udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Da der er tale om et kommuneplantillæg, hvori der alene foretages mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, vurderer fagforvaltningen at en fordebat kan udelades, jf. planlovens § 23c.

Arealet er beliggende delvist uden for kommuneplanens detailhandelsafgrænsning for Brønderslev Midtby. Fagforvaltningen vurderer, at der er tale om en mindre justering, som ikke strider mod principperne for afgrænsningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, atØkonomiudvalget godkender, at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 8. oktober 2018, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Ønske om genoptagelse af sag vedrørende planlægning for dagligvarebutik ved Bredgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra projektudvikler Per Lentz, der ønsker at få sagen vedrørende planlægning for ny dagligvarebutik ved Bredgade i Brønderslev genoptaget.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om sagen skal genoptages, og om der skal igangsættes en ny planlægning for etablering af ny dagligvarebutik ved Bredgade, herunder udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtog tilbage i november 2011 en anmodning om igangsætning af planlægning for en ny dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1.000 m² på ejendommene beliggende Bredgade 212 - 216 i Brønderslev. Byrådet besluttede at imødekomme anmodningen og en planlægning, der skulle muliggøre opførelse af dagligvarebutikken, blev igangsat. Herunder blev der i april - maj 2012 afholdt fordebat i henhold til planlovens § 23c vedrørende placering og størrelse af en enkeltstående dagligvarebutik. I høringsperioden modtog kommunen nogle enkelte indsigelser, der alle pegede på, at der ikke burde planlægges for flere dagligvarebutikker i periferien af Brønderslev, men at butikkerne i stedet skulle samles i bymidten. Indsigelserne blev afvist og der blev udarbejdet et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Byrådet godkendte i september 2012 forslag til lokalplan, der efterfølgende blev udsendt i offentlig høring i perioden fra den 1. oktober til den 26. november 2012.

I høringsperioden modtog Brønderslev Kommune et veto fra Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen). Naturstyrelsen nedlagde veto, da de vurderede, at planforslaget ikke var i overensstemmelse med de statslige interesser om detailhandel. En af de statslige interesser i kommuneplanlægningen er bl.a. at sikre, at eksisterende bymidter styrkes som levende og varierende handelscentre, og planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer. Butikker skal som udgangspunkt placeres i den centrale del af en by. Dog giver planloven mulighed for, at der uden for bymidter bl.a. kan opføres enkeltstående butikker, der alene tjener lokalområdets daglige forsyning. Af redegørelsen til lokalplanen fremgik bl.a., at kommunen vurderede, at opførelse af den planlagte butik på Bredgade 212 - 216 kunne medføre yderligere butikslukninger i Brønderslev bymidte. Af redegørelsen fremgik også, at det var kommunens vurdering, at etablering af butikken ved byens indfaldsvej ikke blot ville forsyne lokalområdet, men hele byen og oplandet. Det skal hertil bemærkes, at nationale hensyn som skal varetages i den kommunale planlægning i 2017 vedrørende detailhandel alene omfatter planforslag, der indeholder udlæg eller udvidelse af aflastningsområder. Her skal Erhvervsstyrelsen sikre, at planforslaget indeholder en fyldestgørende redegørelse for udlæg af aflastningscenteret.

Økonomiudvalget besluttede den 12. december 2012, at endelig stillingtagen i sagen skulle afvente behandling af Brønderslev Midtbyplan, der netop var under udarbejdelse. Midtbyplanen for Brønderslev blev vedtaget den 30. oktober 2013. I november 2013 besluttede Byrådet at acceptere Naturstyrelsens veto, idet de ønskede at fastholde principperne i midtbyplanen for Brønderslev, som netop forinden var blevet vedtaget.

I marts 2017 har Brønderslev Kommune modtaget en forespørgsel om mulighed for genoptagelse af sagen. Denne forespørgsel blev afvist med henvisning til, at kommunen fortsat ønsker at fastholde principperne i midtbyplanen.

Midtbyplanen for Brønderslev er fortsat gældende og er indarbejdet i kommuneplanens retningslinjer om detailhandel. Med midtbyplanen er afgrænsningsområdet til detailhandel i Brønderslev ændret således, at mulighederne for etablering af butikker skal koncentreres omkring byens center. Samtidigt er der fokus på, at Banegårdspladsen fremadrettet skal udgøre et ankerpunkt i Brønderslev midtby. Der er netop vedtaget en ny lokalplan for Banegårdspladsen, hvor der bl.a. gives mulighed for etablering af dagligvarebutikker.

I henhold til kommuneplanens retningslinje 1.4.7 må der i Brønderslev uden for bymidten kun opføres nye dagligvarebutikker med en størrelse på 300 m². Formålet med denne stramme styring af enkeltstående butikker er et ønske om at sikre, at nye dagligvarebutikker placeres inden for de afgrænsede områder til detailhandel og dermed understøtter byens detailhandelsstruktur.

Med planlovsændringen, der trådte i kraft i juni 2017, blev der givet mulighed for, at enkeltstående butikker kan opføres med et bruttoetageareal på op til maksimalt 1.200 m². Enkeltstående butikker skal dog fortsat alene betjene en begrænset del af en by eller en bydel og en enkeltstående butik er alene til lokalområdets forsyning. Planlægning for enkeltstående butikker skal således fortsat baseres på et lokalt kundegrundlag. Enkeltstående butikker må ikke opføres i tilknytning til andre butikker eller lokal-/bydelscentre. Se oversigtskort, der viser områdets placering ift. arealer udpeget i detailhandelsstrukturen.

En planlægning for ny butik ved Bredgade vil forudsætte udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder udarbejdelse af ny lokalplan samt ændring af kommuneplanens retningslinje 1.4.7. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at en ændring af kommuneplanens retningslinje 1.4.7 vil være i strid med principperne i midtbyplanen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, at afvise ønske om genoptagelse af sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ønske om genoptagelse af sagen afvist.

Bilag

Til toppen


5. Implementering af nyt valgsystem


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Stillingtagen til finansiering af nyt valgsystem og evt. reduktion i antal valgsteder i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Samtlige kommuner i Danmark har tilsluttet sig det nye valgsystem, leveret af DXC. Systemet skal erstatte det nuværende valgsystem, KMD Valg.

Systemet skal implementeres i samtlige kommuner og regioner i løbet af 2019 og være klar til drift pr. 1. januar 2020.

Kombit har orienteret kommunerne om ressourcekravene til implementering af systemet, der for Brønderslev Kommunes vedkommende er opgjort til i alt 676.410 kr.

Beløbet dækker over udgifter til IT-udstyr til kommunens 13 valgsteder, herunder etablering af trådløs netforbindelse på alle valgsteder. Det er et systemkrav, at alle valgsteder er digitale.

Udgiften til implementering af det nye valgsystem vil kunne reduceres ved en reduktion i antal valgsteder.

Opgørelse over udgifter m.m.

Udgift til implementering af nyt valgsystem, 13 valgsteder

676.410 kr.

Udgift til implementering af nyt valgsystem, 9 valgsteder

438.970 kr.

Mindreudgift ved reduktion i antal valgsteder

237.440 kr.

Mindreudgift pr. valg ved reduktion i antal valgsteder (lokaleleje, diæter m.m.)

65.000 kr.

Såfremt de 4 mindste valgsteder nedlægges (Agersted (684 vælgere), Serritslev (684 vælgere), Hallund (536 vælgere) og Stenum (518 vælgere), vil der være følgende 9 afstemningssteder tilbage i Brønderslev Kommune:

Brønderslev

10.335

Dronninglund

4.021

Hjallerup

3.389

Jerslev

1.914

Klokkerholm

1.554

Asaa

1.508

Ø. Brønderslev

1.241

Flauenskjold

1.076

Thise

955

Thise vil ved nedlæggelse af de nævnte valgsteder få tilført vælgere fra bl.a. Stenum, hvorved Thise valgsted kommer over 1000 vælgere.

Stabsforvaltningen foreslår, at der reduceres i antal afstemningssteder, således der fremover er 9 afstemningssteder i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


6. Klimarapport 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2017.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2017.

Rapporten er, jf. de indgåede aftaler, fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening.

Af rapporten fremgår bl.a. i hvilken retning miljøpåvirkningen bevæger sig fra år til år, ligesom rapporten skal vise, om kommunen lever op til sine forpligtelser i forhold til aftale med Danmarks Naturfredningsforening om en miljømæssige bæredygtig udvikling, konkret udmøntet i aftale om 2 % årlig reduktion af CO2 udledning frem til 2025.

Konklusionen er, at Brønderslev Kommune har fortsat den positive udvikling. I 2017 har kommunen reduceret CO2 udledningen med 3,9 % i forhold til 2016.

Brønderslev Kommune har således i 2017 opnået den aftalte reduktionsmålsætning for 2025.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Oversendes til Byrådet til orientering.

Bilag

Til toppen


7. Målsætninger i Planstrategi 2019


Resume

Sagsforløb: ØK

Det er besluttet, at Planstrategi 2019 skal indeholde temaerne: Bosætning, Bæredygtig Udvikling og Landskab & Turisme. Inden for hvert af disse temaer skal Byrådet opsætte målsætninger, som angiver de politiske ambitioner for udviklingen på området.

Økonomiudvalget skal drøfte indholdet i målsætningerne, som skal være udgangspunkt for et senere temamøde for Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 20. juni 2018 besluttet, at Planstrategi 2019 skal indeholde temaerne: Bosætning, Bæredygtig Udvikling og Landskab & Turisme. Inden for disse temaer sættes rammerne for den overordnede fysiske udvikling af Brønderslev Kommune samt de politiske visioner for den strategiske planlægning af kommunen.

Inden for hvert af disse temaer skal Byrådet opsætte målsætninger. Målsætningerne kommunikerer Byrådets politiske ambitioner for udviklingen på området til borgerne gennem Planstrategi 2019 og sætter udgangspunktet for næste kommuneplanrevision.

Planlæggere fra Plan og Miljø vil på mødet præsentere hvert tema samt et oplæg til diskussion til indhold i målsætningerne for hvert tema.

  • For Bosætning handler målsætningerne om tilgange til varieret boligudbud i hovedbyerne samt strategi for bosætninger i lokalbyer og landdistriktet.
  • For Bæredygtig Udvikling omhandler målsætningerne infrastruktur og mobilitet, rammer for erhvervsudvikling, grøn omstilling og energiplanlægning.
  • For Landskab & Turisme omhandler målsætninger aktiv brug af landskabelige kvaliteter samt turismeudvikling baseret på stedbundne kvaliteter og lokale kræfter.

Økonomiudvalget skal drøfte indholdet i målsætningerne og sætte en retning. På baggrund af dette afholdes et temamøde for Byrådet i november 2018, hvor Byrådet i fællesskab formulerer og prioriterer målsætningerne til Planstrategi 2019.

Planlæggerne Tina Astrup Jakobsen og Loa Dahl fra Plan og Miljø kommer til stede kl. 09.00.

Beslutning

Drøftet.

Genoptages på temamøde i november.

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Til toppen


9. Lukket punkt: Status, brand på restaurant Hedelund


Til toppen


10. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


11. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


12. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 24. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer