Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 21. november 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Poul Erik Andreasen.

Beslutning

Poul Erik Andreasen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


3. Aftalepunkter, budget 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Drøftelse og godkendelse af oversigt over aftalepunkter i forlængelse af budgetaftale 2019.

Direktionen deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2019 er der udarbejdet et forslag oversigt over afledte indsatser, opgaver og initiativer m.v.

Hensigterne hermed er flere:

 • at oversigten skal danne et samlet overblik over budgetaftalens afledte opgaver, indsatser, initiativer m.v. både på drift og anlæg
 • at oversigten skal kunne danne baggrund for løbende opfølgning på status for opgaverne m.v. i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger
 • at oversigten skal medvirke til en fælles fortolkning af, hvorledes de enkelte elementer i budgetaftalen skal udmøntes konkret, og i forlængelse heraf, hvem der har ansvar for hvad.

Kommunaldirektøren anbefaler, at oversigten drøftes og godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med udmøntning af budget 2019.

Oversigten vil efterfølgende blive behandlet i respektive fagudvalg med henblik på prioritering af indsatserne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen.

Bilag

Til toppen


4. Ledelsesbenchmarking 2018


Resume

Sagsforløb: ØK

Sammenligning af ledelsesorganisering og -opgaver er gennemført. Rapporten fremlægges til Økonomiudvalget til behandling.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for budget 2018 indeholdt følgende punkt: Benchmarking af ledelsesorganisering.

Kommunens ledelsesorganisering analyseres med henblik på at sammenligne antal ledere, ledelseslag, opgaveindhold m.v. sammenlignet med relevante nabokommuner.

Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommune har velvilligt givet tilsagn om at medvirke som sammenligningskommuner.

Selve analysen og den kvantitative undersøgelse er udarbejdet af Brønderslev Kommune med hjælp og sparring fra ledere og konsulenter fra Mariagerfjord og Vesthimmerland kommuner.

Rapporten er bygget op på følgende måde:

 1. Ledelsesorganiseringen: Udviklingen i Brønderslev Kommune 2010-2018 og sammenligning med Mariagerfjord og Vesthimmerland
 2. Ledelsesspænd
 3. Ledelsesopgaver
 4. Driftsopgaver

Direktion har behandlet rapporten og anbefaler følgende:

På baggrund af den foreliggende rapport mener Direktionen, at følgende opmærksomhedspunkter kan opsamles:

 • De 3 kommuners forvaltnings- og ledelsesstruktur er ikke ens, men alligevel bygget op omkring nogenlunde samme læst med 5 niveauer
 • Brønderslev Kommune har i absolutte tal færrest ledere. Sammenholdes ledelsesspændet, så ligger alle 3 kommuner på samme relative niveau, nemlig i intervallet 22-28 medarbejdere pr. chef/leder.
 • I alle 3 kommuner gives der udtryk for, at der både på afdelings- og institutionsniveau findes ledere med meget stort ledelsesspænd, således det er vanskeligt at udøve nærværende ledelse overfor medarbejderne
 • I perioden 2010 til 2018 har der været en markant reduktion på ca. 1/3 i antal ledere i Brønderslev Kommune. Dette afspejler sig tillige i nøgletallene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor Brønderslev ligger lavt i årsværk til ledelse og administration i forhold til indbyggere

I forlængelse af disse opmærksomhedspunkter vil Direktionen anbefale, at der ikke reduceres yderligere samlet set i ledelseskraften i organisationen, da dette vil gå direkte imod Ledelseskommissionens anbefalinger med hensyn til nødvendig ledelseskraft for at skabe resultater ude ved borgerne.

På visse institutioner og afdelinger kunne det endda være anbefalelsesværdigt, at der blev arbejdet på at gøre ledelsesspændet mindre.

Beslutning

Drøftet.

Der afholdes et temamøde i Økonomiudvalget med fokus på ledelseskommissionens anbefalinger.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til korrigeret budget 2019 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 5. september AVVs budgetforslag for 2019. Efterfølgende har AVV I/S fremsendt forslag til revideret budget for 2019. Ændringen vedrører alene ændrede forudsætninger for etablering af en planlagt ressourcehal og et forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk affald, efter at Hjørring Kommune har besluttet at udskyde opførelsen af forbehandlingsanlægget.

Byrådet skal tage stilling til, om det reviderede budget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for AVV I/S vedtog i maj 2018 budget for 2019. Forudsætningen for budgetforslaget var, at AVV skulle etablere et forbehandlingsanlæg til håndtering af det kildesorterede organiske affald fra Hjørring Kommunes nye 4-strengede indsamlingsordning.

AVV har dog efterfølgende anbefalet Hjørring Kommune, at opførelsen af forbehandlingsanlægget udskydes, idet et nyt forbehandlingsanlæg er under etablering i Frederikshavn.

Hjørring Kommune har imødekommet AVVs anbefaling, og AVV har derfor indgået aftale om, at affaldet fra Hjørring Kommune håndteres på anlægget i Frederikshavn.

På baggrund af denne ændring har AVVs bestyrelse den 13. september 2018 vedtaget nyt revideret drifts- og anlægsbudget for 2019, som nu fremsendes til kommunernes godkendelse.

I det oprindelige budget var der indarbejdet drifts- og anlægsmidler til opførelse af en ressourcehal, som også kunne rumme forbehandlingsanlægget. Med beslutning om udskydelse af forbehandlingsanlægget, kan ressourcehallen nu opføres i reduceret udgave.

Det reviderede budget indeholder en reduktion i anlægsomkostningen til ressourcehallen i 2019 på 9 mio. kr. i forhold til det oprindeligt fremsendte. Supplerende oplyser AVV, at anlægsprogrammet også ændres, så de godkendte investeringer til forbehandlingsanlægget i 2017 og 2018 på i alt 20 mio. kr. ikke foretages.

Allerede godkendte anlægsmidler til ressourcehal og forbehandlingsanlæg:

(mio. kr.)

2017

2018

2019

I alt

Ressourcehal

-

35,0

10,0

45,0

Forbehandlingsanlæg

12,0

8,0

0

20,0

Revideret forslag til anlægsmidler til ressourcehal og forbehandlingsanlæg:

(mio.kr.)

2017

2018

2019

I alt

Ressourcehal

-

35,0

1,0

36,0

Forbehandlingsanlæg

0

0

0

0

Fagforvaltningen bemærker, at forbehandlingsanlægget i Frederikshavn etableres i et samarbejde mellem Gemidan som privat firma og Frederikshavn Forsyning. AVV kan afsætte det indsamlede organiske affald til anlægget i Frederikshavn til lavere pris, end den forventede omkostningspris ved etablering af eget anlæg med Hjørring Kommune som eneste affaldsgrundlag. Hjørring Kommune har derfor besluttet at afvente beslutning om eget forbehandlingsanlæg, og i stedet følge markeds- og teknologiudviklingen på området de næste 3-5 år.

Det bemærkes, at Brønderslev Kommune for nuværende ikke har taget stilling til tidspunktet for indførelse af indsamlingsordning for kildesorteret organisk affald i kommunen.

Ændringerne i det reviderede budget får ikke indflydelse på Brønderslev Kommunes allerede godkendte affaldsbudget og -takster for 2019, idet AVVs reviderede budget alene vedrører ændringer i drifts- og anlægsbudget for ressourcehal og forbehandlingsanlæg. Beslutningerne omkring forbehandlingsanlægget kan få betydning for Brønderslev Kommune, når der på et senere tidspunkt tages stilling til ny ordning for kildesorteret organisk affald.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender AVVs forslag til revideret drifts- og anlægsprojekt 2019.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. AVV søger om kommunekreditlån


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen i Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (AVV) har på bestyrelsesmøde i AVV den 13. september 2018 besluttet, at anmode de to interessentkommuner Brønderslev og Hjørring kommune om at godkende, at AVV optager to lån i kommunekredit.

Byrådet skal tage stilling til, om anmodningen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Låneanmodningen har baggrund i AVVs godkendte budget for 2018, det godkendte budget for 2019 og det fremsendte reviderede budget for 2019.

Låneanmodningerne vedrører anlægsomkostninger til etablering af ressourcehal samt container- og bilkøb til brug for den ny indsamlingsordning for genvendeligt kildesorteret affald i de to kommuner.

På baggrund af møder mellem Hjørring Kommune og AVV i august måned blev det besluttet at udskyde etablering af nyt forbehandlingsanlæg til behandling af madaffald fra kildesorteret husholdningsaffald i Hjørring Kommune. Supplerende foretog AVV en reduktion i den planlagte ressourcehal, hvilket medfører en reduktion i låneanmodningen på samlet 19 mio. kr.

Der er således tale om nedenstående justerede anlægssum, samlet 82 mio. kr. i 2018 og 2019. Lånebehovet vil udgøre 70 mio. kr., idet AVVs egenfinansiering udgør 12 mio. kr.

2018

2019

I alt

Ressourcehal

35 mio. kr.

1 mio. kr.

36 mio. kr.

Energianlæg, hal og modtagelse

6 mio. kr.

6 mio. kr.

Containere og nedgravede løsninger

22 mio. kr.

22 mio. kr.

Køb af 12 biler

18 mio. kr.

18 mio. kr.

I alt

41 mio. kr.

41 mio. kr.

82 mio. kr.

I byggefasen ønskes der optaget en byggekredit med en hovedstol på 30 mio. kr., (der egenfinansieres 12 mio. kr.). Efter endt anlægsfase, erstattes byggekreditten af et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. Der er tidligere modtaget et tilbud fra Kommunekredit på en byggekredit med en variabel rente fastlagt den 22. maj 2018 til 0,5% p.a. Renten fastsættes dog først endelig på optagelsestidspunktet.

Fra selskabets side, er der allerede indgået kontrakt om køb af 9 biler, og der vil blive indgået kontrakt om køb af yderligere 3 biler. Der skal der ud over anskaffes minicontainere samt finansieres nedgravede løsninger ved boligselskaberne. Indkøb af containere og nedgravede løsninger udgør 22 mio. kr. og indkøb af 12 biler udgør 18 mio. kr., i alt 40 mio. kr. AVV ønsker at optage fastforrentet lån ved kommunekredit, der afdrages over en periode på 8 år.

Ifølge selskabets vedtægter kræver en optagelse af lån godkendelse fra alle interessenter, jf. vedtægternes punkt 7.3. Alle interessenter hæfter indbyrdes for selskabets forpligtigelser i forhold til det seneste opgjorte indbyggertal pr. 1. januar, jf. vedtægternes punkt 5.2.

Brønderslev Kommunes hæftelse udgør 35,7 % af de 70 mio. kr., der søges om låneoptagelse til, hvilket svarer til ca. 25 mio. kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender at

 • de ansøgte låneoptag for i alt 70 mio. kr. godkendes, hvoraf Brønderslev Kommune hæfter for de 25 mio. kr.
 • de endelige lån optages som fastforrentede lån
 • at godkendelsen sker under forudsætning af, at Hjørring Kommune samtidig godkender låneoptaget på tilsvarende vilkår
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Reno Nord I/S - Årsrapport 2017


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har udarbejdet årsrapport for 2017. Årets resultat blev 23,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 1,7 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild Kommuner.

Reno Nord fusionerede pr. 1. januar 2014 med affaldsselskabet Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana. Da budget 2017 blev udarbejdet, var det anden gang, at det var muligt at udarbejde et samlet budget for det fusionerede Reno Nord.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Omsætning

310.288 kr.

Andre driftsindtægter

627 kr.

Samlede indtægter

310.915 kr.

Samlede omkostninger (produktion og administration)

270.555 kr.

Resultat før finansielle poster

40.360 kr.

Finansielle omkostninger (netto)

16.637 kr.

Årets resultat

23.723 kr.

I budget 2017 var der et forventet overskud på 1,7 mio. kr. Det samlede resultat er altså 22 mio. bedre end budgetteret. En væsentlig del af forklaringen på årets resultat er øgede takster på forbrænding af affald. Desuden er der modtaget mere affald og solgt mere energi end budgetteret, mens omkostningerne ikke har været højere end budgetteret.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 10:

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Reno Nord I/S - Budget 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har vedtaget budget for 2019. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 26,6 mio. kr. I forhold til budget 2018 ændres der ikke væsentligt på takster eller forventede mængder.

I henhold til vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord har på bestyrelsesmøde den 26. september 2018 vedtaget budget for 2019.

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet.

Koncernbudget (i 1.000 kr.)

Omsætning

298.417 kr.

Produktions- og administrationsomkostninger

259.971 kr.

Resultat før finansielle poster

38.446 kr.

Finansielle omkostninger, netto

11.884 kr.

Årets forventede resultat

26.562 kr.

Priserne er excl. moms.

Hele det forventede resultat på 26,6 mio. kr. kommer fra Energianlæg Aalborg, mens der i de øvrige afdelinger er forventede positive og negative resultater, som samlet set næsten balancerer omkring et 0-resultat. Der henvises til side 4 i det vedhæftede bilag for supplerende oplysninger om delbudgetter.

I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten for 2019 for de vigtigste typer af affald til forbrænding og deponi.

Type

Takst 2019 (kr./t)

Dagrenovationsaffald

830 kr.

Småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv

529 kr.

Stort brændbart fra genbrugspladser og erhverv

639 kr.

Blandet deponiaffald

287 kr.

Blandet deponiaffald inkl. sikkerhedsstillelse og afgifter *)

825 kr.

*) Den endelige takst kan blive reguleret, da der er behov for en opdateret beregning i forhold til sikkerhedsstillelse til fremtidig drift af lukkede deponier.

Alle ovennævnte takster er uændrede i forhold til 2018-taksterne. Der er budgetteret med affaldsmængder i 2019 på niveau med 2018.

Taksten for dagrenovationsaffald til forbrænding er steget gennem de seneste år. I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten de sidste 5 år (fra Reno Nords budgetter).

Budgetår

2015

2016

2017

2018

2019

Kr./t

632

651

706

830

830

Takststigningen fra 2016 til 2017 var begrundet i, at det efter fusionen mellem Reno Nord, Fællesforbrænding i Hobro og Mokana i 2014 var blevet synligt, at der var en negativ egenkapital for forbrændingsanlægget.

Takststigningen fra 2017 til 2018 var begrundet i en analyse, som Reno Nord havde fået udarbejdet af et konsulentfirma. Ifølge denne var det nødvendigt at hæve taksten til 830 kr./t på grund af en stigende afdragsprofil på lån og for at sikre, at egenkapitalen genetableres, og at likviditeten i Reno Nord bliver positiv frem til og med 2022, hvor anlægsgælden er afviklet. Resultat for 2017 med et overskud på 23,7 mio. kr. (se separat dagsordensag om dette) tyder på, at der nu er afstukket en fornuftig kurs for Reno Nord.

Taksten til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i Brønderslev Kommune. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet for I/S Reno Nord for 2019 til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 11:

Budgettet blev taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af ventilationsanlæg


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Ejendomsservice har i oktober 2018 konstateret, at kloakledningerne under madkundskabslokalet på Klokkerholm Skole var nedbrudt.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af nyt ventilationsanlæg i madkundskabslokalet på Klokkerholm Skole.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har i oktober 2018 konstateret, at kloakledningerne under madkundskabslokalet på Klokkerholm Skole var nedbrudte. Kloakledningerne var blevet undermineret på grund af utætte samlinger. De utætte samlinger har givet adgang til, at rotter har kunnet grave under betongulvet.


Udskiftning af de gamle kloakledninger har medført, at al inventar og gulvbelægning er demonteret og betongulv er brudt op, hvor kloakledningerne er udskiftet.


Under udskiftning af kloakledningerne blev det bestemt, at lokalet skal totalrenoveres, da el-installationer, vvs-installationer, køkkeninventar, indretning af lokalet og ventilationsanlæg ikke lever op til nutidens krav, lovgivning og undervisningsform.

Det eksisterende udsugningsanlæg er kun konstrueret til at suge luft ud af lokalet, og ikke levere erstatningsluft til lokalet.

Det nye ventilationsanlæg konstrueres således, at der er balance i rumventilationen mellem tilluft/fraluft. Det nye ventilationsanlæg leverer opvarmet tilluft, således der ikke opstår trækgener i lokalet.

Det nye ventilationsanlæg er med til at sikre, at lokalet ved brug har et lovligt luftskifte, samt yder den nødvendige udsugning over kogeplader.

Etablering af nyt ventilationsanlæg udgør i alt 300.000 kr. Den øvrige del af renoveringen af madkundskabslokalet finansieres via driftsmidlerne på området.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering at nyt ventilationsanlæg.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. AT-påbud er i budget 2018 på 9 mio. kr., hvoraf der er frigivet 7,5 mio. kr. i 2018. Frigives beløbet til nyt ventilationsanlæg på 300.000 kr. er der 1,2 mio. kr. tilbage i puljen i 2018.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


10. Opførelse af 3 almene familieboliger - Bredgade 79, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo afdeling 25 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 3 almene familieboliger, beliggende Bredgade 79, Brønderslev.

De 2 familieboliger har en størrelse på 85 m2, og den sidste har en størrelse på 85 m2. Der ud over er der et fællesareal på 24 m2.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan meddeles tilsagn om støtte til opførelse 3 almene familieboliger på Bredgade 79, Brønderslev, samt godkendelse af skema A med en anskaffelsessum for boligerne på i alt 6.166.000 kr. og et grundkapitallån på 617.000 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo afdeling 25 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 3 almene familieboliger, beliggende Bredgade 79, Brønderslev.

Bebyggelsen opføres på Bredgade 79 - en nabogrund til Boligforeningen Fredensbos kontoradresse samt afdeling 16. På stedet er der i dag et nedlagt bageri. En nedrivning af dette og opførelse af nyt byggeri vil i høj grad forskønne den del af Bredgade.

Fælleslokalet bliver mødelokale for boligforeningens administration, og kan også benyttes af beboerne.

Fælleslokalets anskaffelsessum er beregnet til 2.000.000 kr. Da udgiften ligger i boligorganisationen, bliver der ikke tale om kommunal grundkapital hertil, men alene en eventuel kommunal tilladelse til optagelse af lån.

Huslejen er beregnet til 766,78 kr. pr. m2.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 6.166.000 kr. fordelt således:

Grundudgifter

926.000 kr.

Entrepriseudgifter

4.192.000 kr.

Omkostninger

935.000 kr.

Gebyr

113.000 kr.

I alt

6.166.000 kr.

Finansiering:

Realkredit

5.426.000 kr.

Grundkapital

617.000 kr.

Indskud

123.000 kr.

I alt

6.166.000 kr.

Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev Kommunes finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100 % af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsætte ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgiver et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift.

Grundkapitallånet udbetales efter behandling af skema B – beløbet pristalsreguleres.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 15.000 kr. for sagsbehandling af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender, at der meddeles tilsagn om støtte til opførelse 3 almene familieboliger på Bredgade 79, Brønderslev, samt at skema A med en anskaffelsessum for boligerne på i alt 6.166.000 kr. og et grundkapitallån på 617.000 kr. godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Det fremgår af sagen, at der søges om grundkapitallån på 617.000 kr. Der er i budget 2019 afsat en pulje på 1.700.000 kr., der kan dække udbetaling af grundkapitallån i forbindelse med nyopførelser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Igangsætning af planlægning for aflastningscenter for et areal ved Jernaldervej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra en projektudvikler, der ønsker at erhverve et areal i erhvervsområdet ved Jernaldervej i Brønderslev. Projektudvikler ønsker at opføre en større udvalgsvarebutik på arealet. Eksisterende plangrundlag giver ikke mulighed for opførelse af en større udvalgsvarebutik i området.

Økonomiudvalget behandlede på møde den 29. august 2018 sagen vedrørende erhvervelse af arealet, og besluttede at oversende sagen til Fagforvaltningen for Teknik og Miljø med henblik på dialog med projektudvikler om mulighederne for at ændre eksisterende planlægning. Økonomiudvalget tilkendegav, at de er positive over for projektet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en planlægning for området ved Jernaldervej, der skal give mulighed for etablering af større udvalgsvarebutikker.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra projektudvikler, der ønsker at opføre en større udvalgsvarebutik med et butiksareal på 1.600 m² i erhvervsområdet ved Jernaldervej i den østlige del af Brønderslev.

For at understøtte og bevare levende bymidter må udvalgsvarebutikker kun placeres i bymidter, med undtagelse af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper eller via et aflastningscenter. Med den nye planlovsændring, der trådte i kraft i 2017, har kommunerne fået mere fleksible rammer inden for detailhandelsplanlægningen, der bl.a. giver mulighed for, at der uden for bymidter og bydelscentre kan udlægges aflastningsområder, hvis der er et tilstrækkeligt kundegrundlag, uanset byens størrelse. Der er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt, om der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. Fagforvaltningen har ikke grundlag for at vurdere, om Brønderslev har det lovmæssigt påkrævende kundegrundlag til et aflastningscenter. For at muliggøre opførelse af en større udvalgsvarebutik i området forudsættes, at det eksisterende plangrundlag ændres, herunder at arealet udlægges til aflastningsområde.

Økonomiudvalget besluttede i august, i forbindelse med behandling af sagen om salg af arealet, at oversende sagen til Fagforvaltningen for Teknik og Miljø med henblik på dialog med projektudvikler om mulighederne for at ændre eksisterende planlægning. Økonomiudvalget var positivt over for projektet. Fagforvaltningen har været i dialog med bygherre, og på baggrund af disse drøftelser er der udarbejdet et fordebatmateriale i henhold til planlovens § 23c. Der er med debatmaterialet lagt op til en åben debat, hvor der bl.a. ønskes input til, om der er et reelt behov for et aflastningsområde i Brønderslev og input til områdets afgrænsning.

Debatmaterialet er vedlagt som bilag.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, på baggrund af de bemærkninger kommunen modtager i den offentlige høring, at der skal arbejdes videre med en planlægning for området, vil der i første omgang igangsættes en detailhandelsanalyse, der skal belyse, om der er et tilstrækkeligt kundegrundlag til et aflastningsområde i Brønderslev. Der kan kun udlægges et aflastningsområde, hvis det kan påvises, at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. På baggrund af analysen tages der stilling til, om der kan arbejdes videre med en planlægning for aflastningsområdet. Det skal desuden bemærkes, at ved udlæg af et aflastningsområde følger i henhold til planlovens § 11e et omfattende redegørelseskrav. Fagforvaltningen bemærker, at kommunen ikke har kompetencer og ressourcer til at gennemføre denne redegørelse. Fagforvaltningen har aftalt med ansøger, at han bidrager med denne redegørelse. Redegørelsen skal belyse hvilke konsekvenser udlæg af et aflastningsområde vil medføre for byens eksisterende detailhandelsstruktur.

Området

Erhvervsområdet ved Jernaldervej ligger i den østlige del af Brønderslev og grænser mod vest op til Ålborgvej og mod øst og syd det åbne land. Mod nord afgrænses området af Jerslevvej. I området finder man servicestationen ved rundkørslen, der har ligget der over en længere årrække. For nylig har Jem og Fix etableret sig i området. Øst for adgangsvejen er der etableret et regnvandsbassin. Herudover er der stadig ledige erhvervsarealer til salg i området.

Eksisterende plangrundlag

Eksisterende plangrundlag giver ikke mulighed for opførelse af en større udvalgsvarebutik i området ved Jernaldervej. Arealet, der ønskes erhvervet, ligger inden for kommuneplanens rammeområde 01-E-12 Erhvervsområde ved Jerslevvej, Brønderslev, der alene må anvendes til erhvervsområde, herunder butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Butiksstørrelser må ikke være mindre end 1.000 m². Arealet ved Jernaldervej er desuden beliggende inden for et område, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer er udpeget som område til særligt pladskrævende varegrupper. Særligt pladskrævende varegrupper er defineret i planloven som f.eks. biler, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus-, sten- og betonvarer og møbler og omfatter en særlig type af udvalgsvare, der oftest ikke er foreneligt med en placering i den centrale del af byen.

Yderligere er erhvervsområdet ved Jernaldervej omfattet af lokalplan nr. 1941-01 Område til pladskrævende udvalgsvarehandel ved Jerslevvej, Brønderslev Øst. Lokalplanen udlægger området til detailhandel i form af pladskrævende udvalgsvarehandel og engroshandel. Der gives mulighed for, at der i tilknytning til handelsvirksomhed kan etableres mindre værksteder. Rammeområdet, område til særligt pladskrævende varegrupper og lokalplanen dækker samme geografiske område. Afgrænsningen følger matrikelskel mod øst. Der var på tidspunktet for udarbejdelse af lokalplan 1941-01 på tale at medtage et større areal mod øst, men der kunne ikke opnås enighed med lodsejeren. Lokalplanområdet er dog disponeret i henhold til lokalplanen med adgangsvej fra Ålborgvej. Arealerne øst for den anlagte adgangsvej kan være svære at udnytte, og der vil alene være mulighed for etablering af maksimalt 3-4 nye butikker i området. Fagforvaltningen anbefaler, at såfremt man ønsker at planlægge for et aflastningsområde, skal arealets afgrænsning genovervejes, så området bliver mere udnyttelig.

Eksisterende detailhandelsstruktur

I 2013 vedtog Byrådet en midtbyplan for Brønderslev, som sidenhen er indarbejdet i kommuneplanens retningslinjer. Med midtbyplanen var der stor fokus på at koncentrere detailhandel i midtbyen. Afgræsningsområdet til detailhandel blev opdelt i to delområder - ét til dagligvarebutikker og ét til udvalgsvarebutikker. Desuden blev et område i den sydøstlige del af Brønderslev udpeget til område til udvalgsvarebutikker i form af større butiksenheder. Der kan i henhold til kommuneplanens retningslinjer om detailhandel opføres butikker til detailhandel med en størrelse på op til 2.000 m². Der findes inden for området, der er reserveret til større udvalgsvarebutikker, tomme butikslokaler. I debatmaterialet foreslås som alternativ til udlæg af nyt aflastningscenter, at området i bymidten, som er reserveret til større udvalgsvarebutikker, udvides mod øst. Det er fagforvaltningens vurdering, at udlægning af et aflastningscenter vil være i strid med kommuneplanens detailhandelsstruktur.

Positive og negative konsekvenser for udlæg af et aflastningsområde i Brønderslev

Det er fagforvaltningens vurdering, at udlægning af et aflastningsområde uden for bymidten kan få en negativ indflydelse på handelslivet i bymidten og langs Østergade, idet man kan frygte, at eksisterende butikker vil flytte ud til området ved Jernaldervej. Det er hensigten med planlovens mulighed for udlæg af et aflastningsområde, at disse typer af detailhandelsområder skal aflaste bymidten ved at give mulighed for større udvalgsvarebutikker, der ikke uden videre kan placeres i bymidten. Ifølge ovenstående er der dog, med den eksisterende detailhandelsstruktur, mulighed og rummelighed til indretning af større butikker i bymidten med et bruttoetageareal på op til 2.000 m².

Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med en planlægning for arealet til aflastningsområde, er det vigtigt at sikre, at der i området alene gives mulighed for større udvalgsvarebutikker og butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Dette for dels af sikre, at der ikke blot vil ske en flytning af eksisterende butikker fra midtbyen ud til aflastningsområdet og dels for at sikre, at aflastningsområdet kan tiltrække nye typer af butikker. Hvis det lykkedes at tiltrække nye butikstyper, vurderes det, at der kan ske en positiv effekt, idet andre typer af butikker kan tiltrække besøgende fra et større opland og evt. også fra andre kommuner både til aflastningsområdet, men også til Brønderslev midtby. Ved en planlægning for aflastningsområdet anbefales, at der fastsættes en mindste butiksstørrelse på 1.500 m², hvilket skal sikre, at der alene etableres større udvalgsvarebutikker i området, der ikke umiddelbart kan etableres i bymidten.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til,

 • om der skal igangsættes en planlægning for et areal ved Jernaldervej i Brønderslev til aflastningsområde, herunder at der i første omgang udsendes fordebatmateriale i 4 ugers høring, og
 • at bygherre bidrager med en detailhandelsanalyse, der bl.a. skal redegøre for, om der er et tilstrækkeligt kundegrundlag for udlæg af et aflastningsområde, jf. planlovens § 5n.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 4:

Det indstilles,

 • at der igangsættes en planlægning for et areal ved Jernaldervej i Brønderslev til aflastningsområde, herunder at der i første omgang udsendes fordebatmateriale i 4 ugers høring, og
 • at det herefter vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en detailhandelsanalyse, der bl.a. skal redegøre for, om der er et tilstrækkeligt kundegrundlag for udlæg af et aflastningsområde, jf. planlovens § 5n.

En evt. udarbejdelse af detailhandelsanalyse pålægges bygherre.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Der skal afholdes et borgermøde i foroffentlighedsfasen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Forslag til fordeling af værdighedsmilliarden i 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådets skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntningen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

Regeringen har afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” i 2019 udgør 7,62 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Brønderslev Kommune skal ansøge om sin del af værdighedsmilliarden sammen med et oplæg til disponering heraf til Sundheds- og Ældreministeriet inden 1. november 2018. Forslag til fordeling er fremsendt under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

I forhold til tidligere år er der i 2019 mulighed for også at tildele midler fra værdighedsmilliarden til en værdig død.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de 7,62 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2019", hvori det foreslås, at indsatserne fra 2018 videreføres til 2019 dog med følgende ændringer:

 • Forslag nr. 9 er nedjusteret for at få disponeringen til at passe med det beløb, Brønderslev Kommune kan tildeles.
 • Forslag nr. 14 er nyt. Vivaldi Friplejehjem tildeles et beløb, som forholdsmæssigt svarer til Plejehjemmet Kornumgårds.
 • Forslag nr. 15 er nyt. Asaa Friplejehjem tildeles et beløb, som forholdsmæssigt svarer til Plejehjemmet Kornumgårds.
 • Forslag nr. 16 udgår ved overgangen til 2018, da midlerne er blevet brugt til ekstern konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med en plejeboligstrategi.

Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilket af værdighedsformålene det afsatte beløb knytter sig til.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden på 7,62 mio. kr. i 2019.

Personale

Med forslaget lægges op til at videreføre det personale, der er ansat i forlængelse af indsatserne under værdighedsmilliarden.

Økonomi

Fra 2020 overgår værdighedsmilliarden til det kommunale bloktilskud. 2019 er således det sidste år, hvor midlerne til en værdig ældrepleje udmøntes som pulje.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 11:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det er ønskeligt, at punkt 11 - pulje til ferieaflastningspladser - var en større pulje med bedre oplysning og kendskab til dens eksistens.

Ældreomsorgsudvalget, 14. november 2018, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

I forlængelse af Ældreomsorgsudvalgets behandling af sagen på møde den 14. november 2018, har der været taget kontakt til Sundheds- og Ældreministeriet angående muligheden af at udsætte den endelige beslutning om udmøntningen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden til Byrådets møde den 19. december 2018. Denne mulighed afviser ministeriet med henvisning til, at ministeriet for at overholde egne tidsfrister har brug for en endelig tilbagemelding om udmøntningen inden den 1. december 2018.

Beslutning

Oversendes til Byrådets behandling.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Ændring af plejecenterstrukturen


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR/ØK/BY

Den fremtidige anvendelse af plejecentrene Stenumgård, Hellevadlund og Kornumgård foreslås besluttet.

Sagsfremstilling

Den fremtidige plejecenterstruktur er blevet drøftet i en længere periode. Det afgående Byråd udarbejdede en stafet, som indeholdt Byrådets overvejelser omkring den fremtidige plejecenterstruktur. Der ud over har Byrådet den 20. juni 2018 truffet en række beslutninger om plejecenterstrukturen, ligesom sagen også er drøftet i forbindelse med indgåelsen af aftalen om budget 2019 og en efterfølgende drøftelse af budgetaftalens udmøntning.

Drøftelserne har omhandlet følgende punkter:

 • skal Stenumgård huse såvel handicaptilbud og aflastningspladser, eller alene et handicaptilbud med henblik på at minimere omkostningerne til bygningsmæssige ændringer?
 • skal Hellevadlund omdannes til et træningscenter med 6-8 pladser og 10-12 ældreboliger, eller skal bygningen rumme træningscenter og aflastningspladser?
 • skal plejecenterpladser på Kornumgård omdannes til ældreboliger?

På baggrund af drøftelserne kan der opstilles et alternativ til beslutningen i Byrådet den 20. juni 2018:

Alternativ model:

 • Stenumgård huser handicaptilbud
 • Hellevadlund huser træningspladser og aflastningspladser
 • Kornumgård indeholder kun plejecenterpladser

De nærmere principper for udmøntning heraf aftales i Ældreomsorgsudvalget.

Finansiering af tomgangshuslejen på Stenumgård er et fælles anliggende for Byrådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter, om den fremtidige struktur skal bygge på den alternative model.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 14. november 2018, pkt. 8:

Udsættes til efter Ældrerådet har behandlet sagen.

Ældrerådet, 16. november 2018, pkt. 3:

Der er enighed i Ældrerådet om, at denne model er det bedste sete forslag indtil videre.

Ældrerådet ønsker en uddybning af tidsplanen for, hvorledes rokeringen skal finde sted, både for beboere og personale.

Ældrerådet anbefaler ligeledes, at der på Hellevadlund indrettes akutstuer.

I forhold til Stenumgård ser Ældrerådet det som en god løsning med udelukkende handicaptilbud, dog er der en vis bekymring for, om personalet flytter med. Denne bekymring gælder også for personalet fra Stenumgård til Hellevadlund.

Erik Nielsen ogGerda Pedersen fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 16. november 2018, pkt. 1:

Ældreomsorgsudvalget anbefaler den alternative model, samt at der udvises tålmodighed i omstillingen af Hellevadlund til den nye funktion.

Ældreomsorgsudvalget ønsker i en overgangsperiode, at tomme pladser på øvrige plejecentre ved ledighed kan bruges som aflastningsbolig.

Ældreomsorgsudvalget oplyser, at der i kommunen er kørende akut-sygeplejersker, som for øjeblikket vurderes at dække behovet. Der vurderes løbende på behovet for akut-stuer, men dette vurderes ikke at være det bedste tilbud i øjeblikket.

Beslutning

Indstilles godkendt

Steen Søgård Petersen er imod, da der ønskes en samlet overordnet plan forinden.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


14. Invitation til nyt frikommuneforsøg


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til eventuel deltagelse i nyt frikommuneforsøg.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet fremsender invitation til deltagelse i nye frikommuneforsøg.

Med frikommuneforsøg får udvalgte kommuner udstrakt frihed til at afprøve nye, mere sammenhængende og effektive måder at løse de kommunale opgaver på. Målet er at opnå ny viden og praktiske erfaringer baseret på den kommunale virkelighed.

Ved udvælgelse af frikommuneforsøg vil der blive lagt vægt på, at der er tale om ambitiøse, fokuserede og sammenhængende forsøg med væsentligt potentiale for nytænkning og/eller forenkling af den offentlige opgaveløsning.

Kommuner kan søge enkeltvist eller i netværk, og der stilles krav om et befolkningsgrundlag på minimum 60.000 indbyggere for at sikre volumen i forsøgserfaringerne.

Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:

 • Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne
 • Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
 • Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
 • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen - overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
 • Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
 • Administrative effektiviseringer

Frist for forsøgsansøgninger for 1. og 2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019.

Kommunaldirektøren foreslår, at Direktionen drøfter invitationen.

Indstilling

Direktionen, 23. oktober 2018, pkt. 9:

Det konstateres, at Brønderslev Kommune er for lille, da der er krav om mindst 60.000 borgere, for at forsøg kan gennemføres.

Direktionen anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til, hvorvidt der skal søges samarbejde med andre kommuner eller via KKR.

Beslutning

Drøftes i KKR regi inden stillingtagen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Kommunikationsstrategi 2018-2020


Resume

Sagsforløb: DIR/ØKU

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om den overordnede kommunikationsstrategi kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til overordnet kommunikationsstrategi for Brønderslev Kommune for perioden 2018-2020 med følgende formål:

 • At blive bedre til at kommunikere med borgerne og med hinanden internt i kommunen
 • At leve op til vores værdier om at være modige, nysgerrige og fællesskabende
 • At positionere og brande kommunen som attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.

Den overordnede kommunikationsstrategi er udarbejdet i samarbejde med Lederforum.

Det er et element i strategien, at Brønderslev Kommune er kendetegnet ved, at borgerne i højere grad inviteres med ind i "maskinrummet". Sammen med kommunens interessenter udvikles kommunen, og lever dermed i højere grad op til kerneværdierne.

De enkelte punkter i den overordnede strategi bliver fulgt op af følgende guides:

 • Guide til brug af sociale medier
 • Guide til brug af kommunikationskanaler og platforme
 • Guide til hvem, der siger hvad til hvem
 • Guide til professionelt pressearbejde
 • Guide til krisekommunikation
 • Guide til det gode skriftsprog
 • Guide til branding

Strategien skal efterfølgende implementeres i de enkelte enheder i et tæt samarbejde med medarbejdere.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender den overordnede kommunikationsstrategi.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 6. november 2018, pkt. 7:

Strategien anbefales.

Jens Davidsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Henvendelse fra regionen vedr. Dronninglund sygehus. Henvendelsen behandles på selvstændigt punkt ved næste møde
 • Julebelysning
 • Status på fonden i Thorup

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: PR- og brandingstrategi 2018-2020


Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen


19. Lukket punkt: Restaurant Hedelund


Til toppen


20. Lukket punkt: Forespørgsel om leje af areal


Til toppen


21. Lukket punkt: Overdargelse af areal


Til toppen


22. Lukket punkt: Køb af ejendom


Til toppen


23. Lukket punkt: Salg af kommunalt areal


Til toppen


24. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


25. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


26. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 21. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer