Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 12. december 2018
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Niels Vestergaard Salling.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Bedre fordeling af større planer på dagsordener.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden inkl. jordforsyning viser samlet en forventet mindreindtægt på 2,8 mio. kr.

I budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 blev der forventet en merindtægt 5,5 mio.kr. Årsagen til forskellen skyldes primært nye tal vedr. nedjustering af beskæftigelsestilskuddet med samlet 7,9 mio.kr. - der er budgetteret med en regulering på 9,0 mio.kr. Derudover midtvejsreguleres øvrige overførselsområder, ændret skøn for pris- og lønudviklingen, samt regulering af lov- og cirkulæreprogram - samlet set en nedjustering på 15,4mio. kr. Mindreindtægter på beskæftigelses- og budgetgaranterede områder skal ses i sammenhæng med de lavere udgifter på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område.

Jordforsyning har pr. 30. september 2018 bidraget med indtægter for 7,7 mio. kr.

Driftsområderne under ét viser et mindreforbrug på 23,4 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 39,5 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter. Som det ses i ovenstående tabel, har der igennem hele 2018 været forventning til en mindreudgift på området, der igennem året er fulgt tæt og justeret løbende.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,3 mio. kr., som primært vedrører mindreindtægter bl.a. som følge af tomme pladser. Derudover forventes der et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,9 mio.kr. i denne budgetopfølgning. I budgetopfølgning pr. 30. juni var forventningen 4,2 mio.kr. i merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr., der primært dækker over merudgifter på sygeplejeområdet.

På det samlede Børne- og Ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 7,0 mio. kr., som kan henføres til Udsatte børn og unge. En forventet afvigelse på dette niveau betyder dog, at nettoforbruget på det samlede Børne- og Ungeområde falder yderligere fra 2017 til 2018 med ca. 2,0 mio.kr. På UngeCentret forventes der balance på området for Ungefamilier.

Anlæg

Anlægsbudgettet i 2018 er på 77,6 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2017 på 17,8 mio. kr. Det samlede anlægsforbrug forventes at være på 46,5 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 31,1 mio. kr., som vedrører ikke afsluttede anlægsprojekter og endnu ikke frigivne rådighedsbeløb.

Afvigelsen på Økonomiudvalgets område består primært af ikke frigivne midler fra anlægspuljer. Under Teknik- og Miljøudvalgets områder skyldes afvigelsen også ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt byggemodningsprojekter, der først forventes færdige til foråret 2019.

Konsekvenser for budget 2019

Budgettet for 2019 er alt andet lige lavet på baggrund af de vurderinger, der lå til grund for budgetopfølgning 2 i 2018. På baggrund af de ændrede vurderinger der ligger til grund for budgetopfølgning 3, samt øvrige forhold fra budget 2019 er de foreløbige vurderinger af budget 2019:

 • På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes en mindreudgift på ca. samme niveau som forskellen mellem opfølgning 2 og 3, dvs. på ca. 5 til 7 mio. kr. Hertil skal lægges det overskud på godt 3. mio. kr., der er budgetteret med på beskæftigelsesområdet i budget 2019, som følge af budgetforliget.
 • På Ældreomsorgsudvalgets område er udfordringen på sygeplejen i 2019 ca. 3,0 mio.kr. i merudgift. Vedr. antallet af pladser på plejecenterområdet er der ikke pt. udarbejdet et fornyet skøn for 2019.
 • På Social- og Sundhedsudvalgets område er udfordringen vedr. ”tomme pladser” en merudgift på ca. 3 – 3,5 mio.kr. i 2019. Der er heri ikke lavet ramme til evt. nye sager på området.
 • På udsatte Børn og Unge er der pt. balance på området, men da tilgangen er ukendt, er spørgsmålet om tilgangen på området kan holdes inden for det samlede budget i 2019. Udfordringen i budget 2019 vil under alle omstændigheder være betydeligt mindre end i budget 2018.
 • På Teknik- og Miljøudvalgets område har der de sidste to år været et merforbrug på mellem 0,9 - 1,3 mio. kr. på vintertjeneste, og der må forventes en lignende udfordring i 2019
 • På indtægtssiden forventes øgede indtægter, idet der er afsat 1,4 mia. kr. i finansloven til kommunerne i forlængelse af den manglende gennemførelse af udligningsreformen. Fordelingen på kommuner kendes endnu ikke.

Stabsforvaltningen foreslår,

 • at der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen
 • at puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles

Direktionen deltager under behandling af dette punkt.

Indstilling

Direktionen, 4. december 2018, pkt. 5:

Direktionen fremhæver at det samlede billede fortsat udviser god udvikling i forhold til budget, hvor det samlede mindreforbrug/merindtægt nu forventes at være ca. 20 mio. kr. forbedret i forhold til budget.

Der arbejdes fortsat med at minimere overskridelserne på de områder, hvor der forventes negativt skred i forhold til budgetforudsætningerne.

I forhold til sidste budgetopfølgning:

 • De samlede udgifter til udsatte børn og unge udvikler sig fortsat i den rigtige retning
 • Overskridelserne på ældreområdet har dog udviklet sig negativt, bl.a. pga. flere borgere på høj takst på friplejehjem og flere pladser generelt. Der er iværksat initiativer til at modvirke især overskridelserne på hjemmesygeplejeområdet
 • På social og sundhedsområdet er de forventede overskridelser formindsket i forhold til forventningerne ved 2. budgetopfølgning, dog er der fortsat udfordringer i forhold til tomme pladser og deraf følgende mindre indtægter

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2018, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget. 29. november 2018, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 4. december 2018, pkt. 3:

Udvalget kan konstatere, at den samlede budgetopfølgning for udvalgets område viser, at det forventede merforbrug er mindsket i forhold til opfølgningen for andet kvartal. Området for udsatte børn og unge viser dog en svag stigning.

Udvalget skønner, at det forventede merforbrug ikke kan indhentes på den resterende del af året inden for eget område.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 5. december 2018, pkt. 3:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 5. december 2018, pkt. 5:

Udvalget noterer sig, at der er bestilt en rapport, som skal belyse muligheder for at opfylde ambitionerne i budget 2019 på sygeplejeområdet. Rapporten forventes at foreligge ved udgangen af 1. kvartal 2019. Derudover er der igangsat en række initiativer, som på den korte bane skal medvirke til at reducere udgifterne på sygeplejeområdet.

Udvalget gør endvidere opmærksom på, at der løbende pågår opgaveglidning fra region til kommune, som medfører merudgifter på sygeplejeområdet. Denne opgaveglidning forventes også at øge presset på de kommunale budgetter i 2019. Problemstillingen rejses også overfor KKR og Sundhedskoordinationsudvalget.

Udvalget ønsker, i lyset af presset på flytning af borgere fra takst 2 til takst 3 på Asaa Friplejehjem, en henvendelse til KL med henblik på at afdække, om der er muligheder for at stå stærkere i dialogen med friplejehjemmene om ændring fra takst 2 til takst 3.

Endelig konstaterer udvalget, at udgiftspresset på plejehjemspladser må forventes at blive videreført i 2019, og dermed må der forventes en merudgift til plejehjemspladser i 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2018, pkt. 10:

Udvalget noterer sig, at hovedudfordringen fortsat er, at indtægtskravet afspejler fuld belægning, og at der fortsat er en overkapacitet, som skal nedbringes.

Beslutning

Indstilles godkendt som stabsforvaltningen foreslår.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Evaluering af processen for budget 2019 og opstart af planlægning for proces for budget 2020


Resume

Sagsforløb: ØK

Evaluering af processen for budget 2019 og opstart af planlægning for proces for budget 2020.

Sagsfremstilling

Erfaringerne fra processen for udarbejdelse af budget 2019 foreslås opsamlet, således de kan give inspiration for planlægningen af processen for budget 2020.

Direktionen har opsamlet input fra drøftelser i MED-organisationen og fra Lederforum, som vedhæftes som bilag.

Ligeledes som inspiration for processen for budget 2020 er der aftalt inspirationsbesøg hos 2 fynske kommuner 21. og 22. januar 2019. Planlægning af besøgene er igangsat, og der er behov for opsamling af emner, der ønskes drøftet og belyst.

Direktionen har udarbejdet en skitse til emner, som udvalget anmodes om at supplere med yderligere emner.

Direktionen deltager under behandling af dette punkt

Beslutning

Drøftet.

Fagudvalgene anmodes om at foretage evaluering af proces på deres næste møde.

Sagen genoptages på januarmøde.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Møde med boligselskaberne i kommunen


Resume

Sagsforløb: ØK

Repræsentanter fra boligforeningerne i kommunen er indbudt til møde med Økonomiudvalget, hvor forskellige forhold kan drøftes.

Sagsfremstilling

Dagsorden for mødet:

 1. Velkomst og præsentation
 2. Orientering fra boligselskaberne om udlejesituation, huslejeniveau samt planer for renoveringer og nybygninger
 3. Hvad rører sig i øvrigt, herunder erfaringer med styringsdialogerne og samarbejde med kommunen generelt
 4. Eventuelt

Deltagere:

Fra Boligforeningen Fredensbo:

Formand Bjarne Jørgensen

Forretningsfører Per Taagaard

Fra Boligselskabet Nordjylland:

Direktør Bendix Jensen

Fra Domea:

Kundechef Mikki Schougaard Frandsen

Brønderslev Ældreboligselskab:

Formand Per Dissing Nielsen

Fra Boligselskabet Østvendsyssel:

Forretningsfører Helle Winther

Direktør Jens Erik Grøn (Sundby Hvorup Boligselskab)

Fra Boligforeningen P.M.:

Formand Lars Rueskov Pedersen

Forretningsfører Anna Marie Nielsen

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftelse gennemført.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


6. Ansøgning om kvote til 10 almene familieboliger på kommunal grund i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligselskabet Østvendsyssel ansøger om en kvote til opførelse af 10 almene familieboliger, der ønskes opført på et kommunalt areal beliggende Algade i Hjallerup.

Økonomiudvalget skal tage stilling til,

 • om arealet kan anvendes til formålet med ændrede plan- og naturforudsætninger
 • om der i givet fald skal gives tilsagn om salg af areal til Boligselskabet Østvendsyssel med medfølgende tilsagn om gundkapitallån til 10 boliger
Sagsfremstilling

Boligselskabet Østvendsyssel ansøger om en kvote til opførelse af 10 almene familieboliger, der ønskes opført på et kommunalt areal beliggende Algade i Hjallerup.

Boligselskabet har haft møde med Hjallerup Byudvikling, der bakker op om projektet. På et borgermøde i Hjallerup Hallen blev der også givet udtryk for, at der er brug for nye almene boliger for at udvikle og styrke et varieret boligudbud i byen.

Boligforeningen har bl.a. lagt vægt på:

 • At området ligger bynært tæt ved skole, fritidsinstitutioner og indkøb
 • At boligerne opføres som 4 rums boliger på 98 m2
 • At de opføres i et plan
 • At der laves haver til boligerne og vognly samt udhus til hver bolig
 • At boligerne opføres i tidløse og vedligeholdelsesvenlige materialer
 • At de har lange ventelister til nye almene rækkehuse.
 • At grundkapital indskud i Landsbyggefonden er 8 % fra 1. januar 2019

Økonomisk oversigt

Indskud i Landsbyggefonden til grundkapital:

890 m2 bolig af 19.730 kr. pr. m2 = 17.559.700 kr.

Grundkapital for Brønderslev Kommune udgør 17.559.700 kr. x 8 %

1.400.000 kr.

Salg af areal ved Algade - 890 m2 á 2.500 kr.

2.225.000 kr.

Overskud til Brønderslev Kommune

800.000 kr.

Plan- og naturtypeforhold

For at der kan arbejdes videre med projektet forudsættes 2 forhold afklaret:

Natur:

Arealet er omfattet af Statens seneste vejledende udpegning af beskyttet natur (§3) i henhold til Naturbeskyttelsesloven (NBL). Arealet har henlagt som eng i en længere periode, hvor det har været afgræsset med får. Der er således væsentlig indikation for, at arealet rent faktisk er omfattet af NBL §3. En mere detaljeret botanisk gennemgang af arealet i forår/sommerperioden er nødvendig for at afgøre, om den eksisterende udpegning evt. er forkert. Er dette tilfældet, kan arealet afregistreres, hvilket er nødvendigt, hvis det skal udnyttes til byggeri. Området er ligeledes udpeget som økologisk forbindelse i kommuneplanen, hvilket skal ændres ved evt. brug til boligformål.

Planforhold:

Projektområdet er ca. 5.000 m2 og er beliggende delvist i byzone og delvist i landzone. Området er delvist udlagt til offentlige formål. Området er delvist omfattet en eksisterende lokalplan, der bestemmer at området kun må anvendes til offentlige formål såsom skoler, institutioner og idrætsformål. Det vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for at arealet kan anvendes til formålet.

Forvaltningen foreslår, Økonomiudvalget beslutter

 • om der skal igangsættes initiativer til afklaring af naturtype forhold og planmæssige forudsætninger
 • om der, i givet fald der viser sig mulighed for realisering af projekt, skal gives positiv tilkendegivelse for salg af areal og indbetaling af grundkapital lån for 10 almene familieboliger
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at projektet ikke er indarbejdet i budget 2019.

Beslutning

Naturtypeforhold og planforhold skal afklares inden stillingtagen.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Målsætninger i Planstrategi 2019


Resume

Sagsforløb: ØK

På baggrund af temamødet den 28. november 2018 foreslås det, at de politiske grupper i Byrådet får mulighed for at arbejde videre med målsætningerne til Planstrategi 2019.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen hertil.

Sagsfremstilling

Status på Planstrategi 2019

Planstrategien skal udarbejdes og vedtages i den første halvdel af byrådsperioden. Planstrategien skal indeholde visioner for udvikling og planlægning i kommunen samt bestemmelser om revisionstema til kommuneplanen. Byrådet besluttede i juni 2018, at temaerne i Planstrategi 2019 er Bosætning, Bæredygtig udvikling samt Landskab & Turisme. Planstrategien skal indeholde de politiske visioner og målsætninger for den fysiske udvikling af kommunen.

Målsætninger i Planstrategi 2019

På temamødet den 28. november 2018 arbejdede Byrådet med målsætninger til Planstrategi 2019. På temamødet blev der udtrykt ønske om, at de politiske grupper får mulighed for at arbejde mere i dybden med målsætningerne. Fagforvaltningen foreslår, at det ønske imødekommes. Ud fra diskussionerne og prioriteringen fra temamødet (se bilag) får de politiske grupper hver især mulighed for at drøfte målsætningerne og komme med yderligere bemærkninger og tilkendegivelser. Bemærkningerne skal sendes til fagforvaltningen senest fredag den 1. februar 2019. Herefter vil et samlet oplæg til målsætninger blive forelagt til godkendelse på Økonomiudvalgets møde i februar.

Den videre proces for Planstrategi 2019

Proces- og tidsplan for planstrategien er vedlagt i bilag. Forslag til Planstrategi 2019 forventes at komme til politisk behandling i april 2019. Efterfølgende sendes planstrategien i 8 ugers offentlig høring i maj og juni 2019. I den periode foreslås afholdt tre offentlige borgermøder, ét for hvert tema i Planstrategi 2019. Alle er velkomne til møderne, men foreninger og interesseorganisationer inviteres til borgermøderne i forhold til det enkelte tema. Fokus på borgermøderne bliver at drøfte hvordan planstrategiens målsætning bedst muligt kan omsættes til retningslinjer i den kommende kommuneplan og dermed også til handling. Planlægningen af borgermøderne kan koordineres med den kommende visionsproces (se bilag).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender at målsætninger for Planstrategi 2019 udsendes til drøftelse i de politiske grupper.

Beslutning

Godkendt, dog med længere tidsfrist.

Efterfølgende skal der afholdes temamøde om drøftelserne i februar.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for dagligvarebutik Østergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til Lokalplan 01-C-18.01 Detailhandel, Østergade, Brønderslev, der muliggør opførelse af en ny dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 24. oktober 2018 at igangsætte planlægning for en ny dagligvarebutik på ejendommene Østergade 38 og 42 samt Vendsysselgade 6, Brønderslev. Igangsætning af planlægning er sket på baggrund af en ansøgning fra Aldi v. Erhverv Aalborg.

Formål

Formålet med udarbejdelse af lokalplanen er at give mulighed for opførsel af en Aldi dagligvarebutik i henhold til Aldis butikskoncept. Formålet er ligeledes at sikre en anden anvendelse eller bebyggelse, såfremt Aldi ikke længere ønsker at drive butik på arealerne i fremtiden.

Bebyggelse

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en dagligvare- eller detailhandelsbutik på max. 2.000 m2 brutto i max. 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 6 meter. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, som passer ind i Aldis butikskoncept. Der er dog sikret fleksibilitet i bestemmelserne, så der ligeledes kan opføres bygninger med anden fremtræden og arkitektur. Lokalplanen stiller krav om en åben og aktiv facade mod Østergade.

Trafik

Lokalplanforslaget sikrer vejadgang ad Vendsysselgade til kunde til-/frakørsel og ad Østergade, hvor der kun vil være adgang til varekørsel. Selve vareindleveringen foregår på butikkens nordvestlige side, væk fra eksisterende boliger ved Vendsysselparken og Vendsysselgade. Projektforslaget indeholder i alt 71 p-pladser, hvilket vurderes at opfylde parkeringsvedtægten.

Støj

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget foretaget en støjberegning. Formålet er at klarlægge behovet for støjreducerende foranstaltninger mod de nærmeste naboer. Konklusionen viser, at støjgrænseværdierne kan overholdes ved opsætning af støjskærm. Jf. lokalplanens § 11.5 stilles der krav om, at der skal opstilles støjskærm inden ibrugtagning af butikken. Støjredegørelsen er vedlagt som bilag til lokalplanen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13

Med kommuneplantillægget udvides bymidteafgræsningen, der er udpeget i kommuneplanens retningslinje 1.4.2, til også at omfatte ejendommene beliggende Østergade 42 og Vendsysselgade 6, Brønderslev.

Yderligere ændres rammeområdernes afgrænsning således, at rammeområde 01-C-18 udvides til at omfatte ejendommene Østergade 42 og Vendsysselgade 6, mens rammeområde 01-B-40 reduceres til ikke at omfatte disse arealer. Herudover ændres indholdet af rammeområde 01-C-18 vedrørende maksimale butiksstørrelser, således at der sikres en overensstemmelse mellem rammebestemmelserne og kommuneplanens retningslinje 1.4.3. Der ændres ikke på rammeområdets øvrige bestemmelser.

Miljøscreening

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af planforslagene i henhold til miljøvurderingsloven. Fagforvaltningen vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planforslagene ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Til grund for denne vurdering ligger særligt, at der er tale om et allerede eksisterende og bebygget centerområde. Området indeholder ikke væsentlige natur- og landskabsværdier. Omdannelsen forventes at medføre en negativ effekt for bymidten.

Planforslagene kan ses i bilag. De digitale planforslag med alle funktioner kan ses via nedenstående links:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/26717

Lokalplanforslag 01-C-18.01:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/674

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplanforslag 01-C-18.01 Detailhandel, Østergade, Brønderslev med tilhørende miljøscreening og udsender planforslagene i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2018, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af justeringer i interessentskabskontrakten for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: DIR/SS/ØK/BY

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S ønsker politisk godkendt 3 justeringer i Interessentskabskontrakten.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har på 2 bestyrelsesmøder i august 2018 og oktober 2018 drøftet og gennemgået interessentskabskontrakten med særligt fokus på bestyrelsens rolle og opgaver samt ønsker til justeringer heri fra Brønderslev Kommune og Region Nordjylland.

På den baggrund har bestyrelsen udarbejdet nedenstående præciseringer til interessentskabskontrakten som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2018:

 • Afsnit 4.2: Præcisering med prioriteringer af de 3 grupper af lejere, der kan udlejes til
 • Afsnit 6.1.1: Præcisering af suppleant for formand og næstformand
 • Afsnit 6.1.3: Præcisering af, hvilken interessent, der varetager formands- og næstformandsposten

Vedlagt opdateret interessantskabskontrakt med justeringer markeret med rødt.

Regionsrådet i Region Nordjylland og Byrådet i Brønderslev Kommune skal sideløbende godkende de 3 justeringer i interessentskabskontrakten for Brønderslev Sundhedshus I/S.

Den videre proces, efter godkendelse af interessantskabskontrakten i Region Nordjylland og Brønderslev Kommune, er fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på godkendelse af justeringerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender justeringerne i interessentskabskontrakten for Brønderslev Sundhedshus I/S.

Indstilling

Direktionen, 27. november 2018, pkt. 5:

Anbefales godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2018, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Beskæftigelsesplan 2019


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om Beskæftigelsesplan 2019 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen og en beskrivelse af kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Beskæftigelsesudvalget har på et fællesmøde den 14. november 2018 drøftet første udkast af beskæftigelsesplanen med Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF), Handicaprådet og Integrationsrådet. Første udkast har derudover været i høring med svarfrist den 21. november 2018. Der er indkommet et høringssvar fra LO Brønderslev-Dronninglund.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger på fællesmødet og det fremsendte høringssvar har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast.

Omdrejningspunktet i beskæftigelsesplanen for 2019 er de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan. Brønderslev Kommune har udvalgt tre fokusområder for 2019.

Fokusområde 1: Kvalificeret arbejdskraft

Brønderslev Job- og UngeCenter spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. I 2019 vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på, sammen med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering - herunder at målrette opkvalificeringsindsatsen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Fokusområde 2: Unge i uddannelse og job

På ungeområdet vil fokus i 2019 især være på den nye forberedende grunduddannelse (FGU) samt de nye opgaver i den kommunale ungeindsats, der følger med implementeringen af FGU. UngeCentret vil ligeledes rette blikket mod den forebyggende indsats for de 15-17-årige unge samt øge fokus på, at flere unge søger ind på erhvervsuddannelserne.

Fokusområde 3: Udsatte ledige

De aktuelle konjunkturer på arbejdsmarkedet betyder, at der er gode vilkår for, at de udsatte ledige kan komme ind på arbejdsmarkedet. I 2019 vil Job- og UngeCentret derfor have fokus på, at de udsatte ledige får en håndholdt, individuel og virksomhedsrettet indsats, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 5. december 2018, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Personalepolitisk redegørelse 2017


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/Hoved MED

Personalepolitisk redegørelse 2017 til orientering.

Sagsfremstilling

Personalepolitisk redegørelse er en beskrivelse af Brønderslev Kommune som arbejdsplads og giver et overblik over arbejdspladsen og dens mangfoldighed.

I redegørelsen beskrives personaleudviklingen i forhold til: ansættelsesform og –type, køn, alder og beskæftigelsesgrad, ligesom redegørelsen giver et overblik over lønudvikling, sygefravær og rekruttering.

Overordnet viser dette:

 • Et fald på 2,6% i antal fuldtidsstillinger fra 2015 til 2017.
 • At 82% af medarbejderne er kvinder, og 18 % er mænd, hvilket er uændret fra år 2015.
 • At gennemsnitsalderen for medarbejderne er 47 år. Dette samme gjorde sig gældende i 2015.
 • At medarbejderne i gennemsnit har beskæftigelsesgrad på 33,8 timer pr. uge, hvilket er uændret fra år 2015.
 • At gennemsnitslønnen udgør 36.310 kr. og ligger på niveau med løngennemsnittet for omegns-kommunerne.
 • At sygefraværet udgør 4,78% i år 2017, og der er siden implementeringen af Nærvær og Fravær sket et samlet fald i sygefravær på 5% i perioden fra 2014 til 2017.
 • At der har været 328 stillingsopslag med i alt 13.637 ansøger, hvor der i gennemsnit har været 42 ansøgere pr. opslag. Dataene viser, at der generelt ikke er rekrutteringsvanskeligheder.

”Personalepolitiske initiativer” fortæller blandt andet om de initiativer, som HR har sat fokus på. Herunder:

 • "I samspil med borgerne”
 • De tre værdier – Nysgerrig, fællesskabende og modig – som er besluttet af Byrådet
 • Der blev i foråret 2017 udarbejdet Fokusområdet for arbejdsmiljøarbejdet i Brønderslev Kommune
 • Fraværsindsatsen Nærvær og Fravær blev evalueret, både kvalitativt og kvantitativt. Resultatet blev blandt andet workshops for kommunens ledere.
 • I november/december 2017 blev trivselsmålingen gennemført. Der var en samlet svarprocent på 81 %. Trivselsmålingen for 2017 viser en god trivsel, og der er fremgang i størstedelen af emnerne sammenlignet med trivselsmålingen for 2015.

Stabsforvaltningen foreslår, at Direktionen godkender Personalepolitisk redegørelse 2017 og videresender redegørelsen til orientering i Hoved MED og Økonomiudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 27. november 2018, pkt. 7:

Godkendt med redaktionelle rettelser.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering og drøftelse

Beslutning

Taget til efterretning.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri 2018


Resume

Sagsforløb: ØK

Borgerservice fremsender status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden den 1. december 2017 – 30. november 2018.

Økonomiudvalget anmodes om at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har i perioden 1. december 2017 – 30. november 2018 været anmeldt 161 sager vedrørende socialt bedrageri.

66 sager er henvist i forbindelse med ansøgning om forsørgelse

24 sager er anmeldt fra borgere (både navngivne og anonyme)

2 sager er anmeldt fra Politiet

51 er sager fra egenkontrol i forvaltningen

5 sager er anmeldt fra Udbetaling Danmark (primært HOK)

4 sager er anmeldt fra SKAT

1 sag er anmeldt fra SU-styrelsen

5 sager er anmeldt fra anden kommune

3 sager – part i anden sag

125 af disse sager er afsluttet. 24 af de afsluttede sager har medført ophør og/eller tilbagebetaling af offentlige ydelser (børneydelser, boligsikring, økonomisk friplads, pension, sygedagpenge og kontanthjælp). Omregnet besparelse udgør de samlede offentlige ydelser 2.585.998 kr. Refusionen på disse ydelser udgør 1.294.831 kr. og den kommunale besparelse udgør derfor kr. 1.291.167 kr.

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af børne- familieydelser, børnetilskud, boligsikring, boligydelse, førtids – og alderspension. Den årlige besparelse på disse ydelser udgør 393.155 kr.

Kontrolenheden har givet besked til Udbetaling Danmark om disse sager.

Brønderslev Kommune varetager udbetalingen af økonomisk friplads, kontanthjælp samt sygedagpenge. Den årlige besparelse på disse ydelser udgør 2.192.843 kr.

Samlet er der krævet 109.421 kr. tilbagebetalt. Disse krav er fordelt over kontanthjælp og sygedagpenge.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


13. Takster for vand og spildevand 2019 - Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt takster for 2019 for vand og spildevand til Byrådets godkendelse.

Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand. Taksten skal i følge Vandsektorloven fastsættes i overensstemmelse med selskabernes økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 6. november 2018 godkendt budgetter for selskaberne og besluttet at indstille følgende takster for 2018 til godkendelse:

Vand:

Vandtakst pr. m3

6,95 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr m3 ekskl. moms

13,32 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

16,65 kr.

Taksten er uændret i forhold til 2018.

Vandtakst pr. m3 for det forbrug, der ligger over 2500 m3 (storforbrugere)

5,15 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

11,52 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

14,40 kr.

Taksten er uændret i forhold til 2018.

Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3

620,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

775,00 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse over Q3 4,0 m3

1.200,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

1.500,00 kr.

Målerbidraget er uændret i forhold til 2018.

Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. (standardbidrag)

10.400,00 kr.

+ moms i alt

13.000,00 kr.

Tilslutningsbidraget er uændret i forhold til 2018.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for vand fremsendt afgørelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme for 2019-2020. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Vand A/S for 2019 er 16.780.022 kr. Ifølge Budget 2019 for Brønderslev Vand A/S vil den samlede indtægt i 2019 være på 10.448.500 kr. Indtægten ligger således betydeligt under den økonomiske ramme.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m3

34,36 kr.

+ moms i alt pr. m3

42,95 kr.

Taksten er uændret i forhold til 2018.

Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms

68.330,00 kr.

Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand

40.998,00 kr.

Taksten på tilslutningsbidraget er lovreguleret og reguleres i henhold til reguleringsindeks. Bidragene er steget med henholdsvis 2.690,00 kr. og 1.614,75 kr. i forhold til 2018.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for spildevand fremsendt statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet. Statusmeddelelsen gør status i forhold til overholdelsen af den økonomiske ramme for 2017 og angiver i hvilket omfang, der er givet tillæg til den økonomiske ramme for 2019. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Spildevand A/S for 2019 er 51.833.367 kr. Ifølge Budget 2019 for Brønderslev Spildevand A/S vil den samlede indtægt i 2019 være på 49.142.880 kr. Indtægten ligger således under indtægtsrammen. Det skal bemærkes, at indtægtsrammen for 2018 var på godt 63 mio. kr. Indtægtsrammen er således blevet betydeligt reduceret fra 2018 til 2019. Det skyldes, at der for 2018 har været givet et særligt tillæg til indtægtsrammen (overgang fra tidligere regler). Dette tillæg bortfalder nu, hvorefter reguleringen af indtægtsrammen fremover kører efter de nugældende regler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand for 2019.

Personale

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Modtagne ansøgninger omkring cykelløb og Climate Planet
 • Climate Planet tages på januar møde
 • Udbud på nye boliggrunde i Hjallerup

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Grundkapitallån


Til toppen


16. Lukket punkt: Salg af kommunalt areal


Til toppen


17. Lukket punkt: Tilbud om køb af ejendom


Til toppen


18. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Til toppen


19. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsbevilling


Til toppen


20. Lukket punkt: Ansøgning om kommunalt lån til spildevandsseparering


Til toppen


21. Lukket punkt: Ændring af plangrundlag


Til toppen


22. Lukket punkt: Afskrivning af tilgodehavender i 2018


Til toppen


23. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering om personalesager


Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 12. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer