Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 10. april 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Regnskab 2018 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender hermed Brønderslev Kommunes regnskab 2018 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssig godkendelse, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2018 til 2019.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer og budget- og regnskabssystem for kommuner. Nedenstående regnskabsopgørelse viser det endelige regnskab og afvigelser på de enkelte hovedposter.

Det samlede resultatet for regnskabsår 2018 viser et overskud på den ordinære drift på 98 mio. kr. Der blev oprindeligt budgetteret med et overskud på 45,5 mio. kr. – nedenfor er nævnt de væsentligste årsager til regnskabsresultatet.

 • I det oprindelige budget for 2018 blev der budgetteret med et overskud på ordinær drift på 20,5 mio. kr. Derudover blev der budgetteret med en pulje til håndtering af overførsel mellem årene på 25 mio. kr. – et samlet budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.
 • Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viste et netto mindreforbrug på 20,6 mio. kr., som bestod af merforbrug på serviceområderne på 14,6 mio. kr., mindreforbrug på øvrig drift på 38,0 mio. kr. og derudover en forventet mindreindtægt på finansiering på 2,8 mio. kr.
 • Forsikringssum vedrørende Hedelund på 9,5 mio. kr. blev udbetalt til Brønderslev Kommune i december 2018.
 • Selskabet HMN Naturgas I/S, som Brønderslev Kommune var en del af, blev i 2017 solgt. I 2018 blev provenuet for salget udbetalt og Brønderslev Kommunes andel var 19,5 mio. kr. Heraf blev der betalt 20 % af beløbet i statsafgift, og resten af beløbet - 15,6 mio. kr. - blev deponeret. Det deponerede beløb frigives over en 10-årig periode.

På anlæg blev der oprindelig budgetteret med et netto udgiftsniveau på 29,3 mio. kr. og det faktiske forbrug endte på 27,0 mio. kr.

Der er i det oprindelige budget for 2018 ikke budgetteret med indtægter og udgifter til jordforsyning. Der er i løbet af 2018 solgt jord for 9,7 mio. kr., og der har været udgifter til køb af jord inkl. byggemodning for i alt 14,4 mio. kr.

Samlet set viser regnskabet for 2018 et overskud på det skattefinansierede område på 66,3 mio. kr.

Direktionen deltager i behandlingen af dette punkt

Stabsforvaltningen foreslår, at:

 • Brønderslev Kommunes regnskab for 2018 godkendes og oversendes til Revisionen
 • Afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • Byrådet godkender genbevilling i 2019 af uforbrugte driftsmidler med i alt 49,0 mio. kr.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2019 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 34,4 mio. kr.
 • Forsikringspengene vedr. brandskaden på Hedelund genbevilges og overføres til anlæg – 9,5 mio. kr. Politikområde 103
 • Mindreforbrug 1,7 mio. kr. på politikområde 103 (drift), genbevilges og overføres til anlæg - bygningsvedligeholdelse
Indstilling

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 6:

Direktionen konstaterer, at regnskabet udviser et samlet overskud på driften på ca. 98 mio. kr. Hvis der ses bort fra forbedringerne som følge af Hedelundserstatningen og provenuet ved salg af HMN Naturgas, er det samlet set på niveau med det, der blev forventet efter 3. budgetopfølgning.

Der er fortsat behov for speciel fokus på følgende områder

 • Ældreområdet er fortsat udfordret i forhold til budgettet på sygeplejeområdet, men der ses positive tendenser i udviklingen af visiterede timer sidst på året i 2018. Når BDO rapporten foreligger i april, vil der kunne sættes yderligere ind på området
 • De af Byrådet besluttede investeringer i forøgede indsatser indenfor udsatte børn og unge har betydet et fortsat fald i udgifterne på områderne fra 2017 til 2018. Direktionen anbefaler derfor, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på UngeCentret
 • Det specialiserede socialområde er fortsat udfordret af, at indtægtskravet til salg af pladser ligger over det antal der sælges, hvorfor den værende overkapacitet fortsat skal nedbringes

Med baggrund i det samlede regnskabsresultat vurderer Direktionen, at der er mulighed for at arbejde med langsigtede oprettende indsatser på de områder, der er udfordret.

Der er tale om forøgelse af det beløb, der overføres som følge af økonomisk decentralisering, på ca. 12 mio. De væsentligste forklaringer herpå er dels opsparing i forhold til forventede merudgifter i 2019 samt anden praksis med hensyn til afskrivning af opsamlede merforbrug på personale ved varige spor og investeringsstrategi. Alle overførslerne konstateres dog indenfor den vedtagne 5 % ramme

Beslutning

Indstilles godkendt.

Der ønskes en pixiudgave fremover byggende på side 4 + bemærkninger.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning om kommunegaranti - Jerslev Kraftvarmeværk


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Jerslev Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 1,0 mio. kr. til delvis finansiering af udvidelse af solvarmeanlæg.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Jerslev Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 1,0 mio. kr. til delvis finansiering af udvidelse af solvarmeanlæg.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 10 år.

Jerslev Kraftvarmeværk ønsker at udvide værkets eksisterende solvarmeanlæg for at sikre en billig og miljøvenlig varmeforsyning. Der opstilles ca. 970 m2 solfangerpaneler henholdsvis nord og syd for de eksisterende paneler. Herved forventer værket at kunne levere omkring 25 % af den årlige produktion ved solvarme. Den samlede investering til projektet udgør 2,144 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt projektet i henhold til varmeforsyningsloven på udvalgets møde den 5. februar 2018.

En eventuel kommunegaranti til Jerslev Kraftvarmeværk vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75 % p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Jerslev Kraftvarmeværk for 2 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld på 11,718 mio. kr. pr. 31. december 2018. Disse lån udløber i henholdsvis 2027 og 2035.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Jerslev Kraftvarmeværk for et fastforrentet lån på 1,0 mio. kr. Lånet optages med 10 års løbetid, og kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75 %.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Vedtagelse af Planstrategi 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til planstrategi 2019, som har fokus på de tre temaer: Bosætning, Bæredygtig Udvikling samt Landskab & Turisme. Forslag til planstrategi 2019 indeholder Byrådets målsætninger inden for de tre temaer.

Byrådet skal godkende Planstrategi 2019, som sendes i en 8 ugers offentlig høring samt træffe beslutning om revision af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Planstrategi 2019 blev igangsat på Byrådets temamøde i april 2018. Det blev efterfølgende i juni 2018 besluttet at udarbejde et forslag til Planstrategi 2019 med hovedvægt på de tre temaer: Bosætning, Bæredygtig udvikling og Landskab & Turisme. Planstrategi 2019 sætter de formelle rammer for revision af Kommuneplan 2021 og viser retningen for den strategiske planlægning i Brønderslev Kommune.

Planstrategi 2019 er en digital plan, som kan tilgås via følgende link:https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/76#

Byrådet har på temamøder arbejdet med målsætninger inden for hvert af de tre temaer. Der er opnået enighed om en række målsætninger, som skal danne retning for Brønderslev Kommunes strategiske planlægning og fysiske udvikling. Målsætningerne indgår i planstrategien og er udgangspunkt for det videre arbejde med kommuneplanen. Med vedtagelse af Planstrategi 2019 træffer Byrådet beslutning om revision af kommuneplanen. Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Kommuneplan 2021 bliver en delvis revision ud fra de samme tre temaer, som planstrategien omfatter. Derudover omfatter revisionen andre områder, som følge af de seneste års ændringer af planloven. En sammenfatning af planstrategien med målsætninger og beslutningen om revision kan ses som bilag.

Planstrategien peger på et potentielt udviklingsområde i kystnærhedszonen ved Asaa og en mulighed for omplacering af sommerhusområder ved østkysten. Nye muligheder i planloven gør det muligt at ansøge Erhvervsministeriet om at få sådanne områder udlagt i landsplandirektiver, såfremt områderne er udpeget i planstrategien. Ansøgningsfristen for begge ansøgninger er 1. december 2019. Byrådet skal senere godkende de konkret ansøgninger, inden de afsendes.

I forbindelses med planstrategien 8 ugers høringsperiode fra den 29. april til den 24. juni 2019 foreslås det, at der afholdes tre borgermøder. Der afholdes ét borgermøde inden for hvert tema, hvor borgere og organisationer inviteres til at diskutere kommunens udvikling inden for hvert tema og komme med forslag til hvordan planstrategiens målsætninger kan opnås. Forvaltningen vil efterfølge bruge inputtet i det kommende arbejde med Kommuneplan 2021. Møderne foreslås afholdt:

Om Bosætning - Tirsdag den 21. maj, kl. 16-18. Hjallerup

Om Bæredygtig Udvikling - Torsdag den 23. maj, kl. 16-18 Brønderslev

Om Landskab & Turisme – Tirsdag den 28. maj, kl. 16-18 Dronninglund

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Planstrategi 2019 og sender den i 8 uger offentlig høring, hvori der afholdes ovennævnte borgermøder.

Indstilling

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 8:

Et flot stykke arbejde, som Direktionen støtter op om.

Planstrategien passer godt ind i forhold til visionsarbejdets foreløbige signaler.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

Inden udsendelse skal der tilpasses i forhold til

 • Transport under målsætninger for Bæredygtig udvikling
 • Målsætninger ønskes fremført i starten af afsnittene
 • 3. målsætning vedr. landdistriktsinitiativer ønskes indført under landskab og turisme
Bilag

Til toppen


6. Høring vedr. vindmøller ved Hjortnæs i Hjørring Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Hjørring Kommune har sendt et projekt om udskiftning af vindmøller ved Hjortnæs ved kommunegrænsen til Brønderslev Kommune i fordebat til og med den 25. marts 2019.

Fordebatten har til formål at give mulighed for at fremsende forslag, ideer og synspunkter inden udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Der kan desuden fremsendes forslag til forhold, der ønskes undersøgt i miljøvurderingen. Hvis Hjørring Kommune arbejder videre med planlægningen vil der senere komme en egentlig høringsfase på kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering.

Teknik- og Miljøudvalget har fremsendt indsigelse mod udskiftning af vindmøller ved Hjortnæs.

Sagsfremstilling

Vindmølleprojekt ved Hjortnæs i Hjørring Kommune omhandler udskiftning af 8 eksisterende vindmøller på 69 m med 8 nye vindmøller med en maksimal højde på 150 m. De nye møller har omtrent samme placering som de eksisterende - se kortbilag. Møllerne er placeret tæt på kommunegrænsen ca. 1,3 km fra Stenum. Til sammenligning er der ca. 1,4 km mellem byzonegrænsen ved Asaa og vindmøllerne nord for Asaa

Fagforvaltningen har foretaget en screening af projektet i forhold til natur- og landskabsinteresser i Brønderslev Kommune og gennemgået Hjørring Kommunes afgrænsningsnotat, der beskriver hvilke forhold, der skal undersøges i miljøvurderingen. Vindmølleprojektet er ikke i strid med natur- og landskabsinteresser i Brønderslev Kommune.

I forhold til påvirkning af beboelser i Brønderslev Kommune skal projektet lovgivningsmæssigt overholde afstandsgrænser og grænseværdier for støj og skyggepåvirkning. Overholdelse heraf vil blive dokumenteret i miljøvurderingen. Den visuelle påvirkning af beboelser vil ligeledes blive undersøgt i miljøvurderingen. I afgrænsningsnotatet har Hjørring Kommune sat krav om, at den visuelle påvirkning af bl.a. Stenum skal undersøges. Desuden vil den visuelle påvirkning af 4 direkte naboer blive undersøgt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er planlægnings- eller lovgivningsmæssig begrundelse for at gøre indsigelse mod projektet.

Brønderslev Kommune har modtaget en række henvendelser fra bekymrede beboere i området både i Brønderslev og Hjørring Kommuner. Henvendelserne er vedlagt. Fagforvaltningen foreslår, at henvendelserne oversendes til Hjørring Kommune, så de kan indgå i Hjørring Byråds behandling af sagen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget drøfter indhold til høringssvar til Hjørring Kommune,
 • at Økonomiudvalget tager fremsendelsen til efterretning.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. marts 2019, pkt. 7:

Udvalget udarbejdede forslag til høringssvar – høringssvaret vedhæftes referatet.

Økonomiudvalget, 27. marts 2019, pkt. 3:

Ikke behandlet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:

Forvaltningen fremsendte et foreløbigt høringssvar, på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets behandling, til Hjørring Kommune den 25. marts 2019, og der er således rettidigt fremsendt høringssvar i sagen.

Efter beslutningen om ikke at behandle sagen på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget er der fra Teknik- og Miljøudvalget fremsendt et egentligt høringssvar i sagen – ligesom alle bemærkninger, indsigelser og underskriftsindsamlinger fremsendt til Brønderslev Kommune er oversendt til Hjørring Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager fremsendelsen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Behandling af fordebat for erhvervsområde ved Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede den 13. februar 2019 at igangsætte planlægning for et nyt erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej ved motorvejsafkørslen til Brønderslev Syd.

Sagen har været i fordebat i perioden fra den 22. februar 2019 til den 10. marts 2019. Der er modtaget 1 høringssvar fra den nærmeste nabo.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægning for erhvervsområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 13. februar 2019 at igangsætte planlægning for et nyt erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej ved motorvejsafkørslen til Brønderslev Syd.

Sagen har været i fordebat i perioden fra den 22. februar 2019 til den 10. marts 2019.

Der er modtaget 1 høringssvar fra ejer af ejendommen Øster Brønderslevvej 31. Ejendommen er direkte nabo til erhvervsområdet og ligger mellem lokalplanområdet og rundkørslen. Se kort i fordebatmaterialet. Indsigelsen beskriver udfordring med støj og affald, som vil forværres ved etablering af en fastfood restaurant. Der stilles spørgsmål til skiltning i det åbne land.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget afviser indsigelsen, og at det meddeles at emnerne støj og skiltning vil blive taget op i lokalplanen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. marts 2019, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Økonomiudvalget afviser indsigelsen, og at det meddeles, at emnerne støj og skiltning vil blive taget op i lokalplanen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Nedlæggelse af en del af den offentlige p-plads på Banegårdspladsen i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med et planlagt byggeri ved Banegårdspladsen i Brønderslev, ønskes en del af det offentlige vejareal på Banegårdspladsen nedklassificeret til privat fælles vej.

Samtlige berørte grundejere har erklæret sig enige herom.

Byrådet skal tage stilling til, om det ansøgte offentlige vejareal på i alt 2.934 m² kan godkendes nedklassificeret til privat fælles vej, i henhold til vejlovens § 15 og kapitel 11.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et planlagt byggeri ved Banegårdspladsen i Brønderslev ønskes en del af det offentlige vejareal på Banegårdspladsen nedklassificeret til privat fælles vej.

Det omhandlende areal udgør i dag en offentlig parkeringsplads, beliggende foran den gamle retsbygning og posthus. Brønderslev Kommune vil efter nedklassificeringen afhænde vejarealet til privat aktør, ejeren af Banegårdspladsen 4-8.

Arealet skal efter nedklassificeringen anvendes til parkeringsplads for et kommende nybyggeri og fremadrettet skal Banegårdspladsen 4, 8 og 10-14 have vejret på den private fællesvej.

Samtlige berørte grundejere har erklæret sig enige herom. Derved åbner vejlovens § 126 mulighed for, at 4-års reglen og udfærdigelse af tilstandsrapport kan fraviges.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet imødekommer det ansøgte og godkender nedklassificering af 2.934 m² offentlig vej til privat fællesvej, på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. marts 2019, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK/BY

Den fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland gældende for 2016-2019 udløber den 31. december 2019.

Et flertal i KKR Nordjylland indstiller til de 11 kommunalbestyrelser, at man ikke indgår en fælles finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Sagsfremstilling

Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/ Hjerneskadecenter Nordjylland. Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale” og model B ”ingen aftale”. De to modeller gennemgås i bilag 1.

Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med model B, hvilket betyder følgende:

 • Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud
 • Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og i dette tilfælde til aftalt VISO-takst. Bilaterale aftaler – hvor en eller flere kommuner – fortsætter som aftagere af ydelserne fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan forhandles, hvis enkelte kommuner fremsender ønske herom.
 • Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister
 • Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde

På baggrund af anbefalingen i KKR Nordjylland tilkendegav Borgmester Thomas Kastrup Larsen, at Aalborg Kommune herefter vil tilpasse tilbuddet til egne borgere og til de kommuner der måtte ønske at indgå bilaterale aftaler jf. bilag 2.

Aalborg Kommune understreger, at vælger kommunerne model B, så bliver der tale om et tilbud, der som udgangspunkt udelukkende er for Aalborg-borgere. De kommuner, der måtte ønske at tilkøbe enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan alene gøre dette, hvis der er ledig kapacitet, og er dette tilfældet, så vil det blive til fastlagt VISO-takst.

Der henvises desuden til bilag 2: ”Fakta ark om Taleinstituttet/hjerneskadecenter Nordjylland”, som beskriver de faglige, lovgivningsmæssige og driftsmæssige forhold omkring tilbuddet.

Der er mulighed for, at kommunerne kan indgå en bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, jf. bilag 3 - Brev til de nordjyske borgmestre vedr. TI og HCN samt bilag 4 - "Takstoversigten". Som udgangspunkt er det muligt, indenfor fem ydelsespakkekategorier, at indgå en bilateral aftale af enten 2 eller 4 års varighed. Varigheden af aftalen skal for de valgte ydelseskategorier være overensstemmende, mens det ønskede årlige timetal kan fastsættes frit, så længe dette minimum ligger på 50 timer pr. år.

Brønderslev Kommune har i 2018 haft en trækningsret på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som i alt har været på 1.351.533 kr. fordelt med 675.766 kr. til henholdsvis børn og voksne. Forbruget har i 2018 samlet set svaret til budgettet.

På børneområdet ønskes indgået en 4-årig aftale mellem Brønderslev Kommune og Taleinstituttet fra 2020 og frem, omfattende 500 timer/år, svarende til en årlig udgift på 499.000 kr.

På voksenområdet ønskes indgået en 4-årig aftale mellem Brønderslev Kommune og Taleinstituttet på 450 timer/år, svarende til en årlig udgift på 449.000 kr.

Budgettet på 1.351.533 kr. ønskes bibeholdt, således at der er midler til at dække et evt. merbehov, der i givet fald vil kunne afregnes til VISO-takst (1.196 kr. pr. time (2018-prisniveau)).

Fagforvaltningerne for Børn- og Kultur og Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet

 1. Tiltræder indstillingen fra KKR Nordjylland om ikke at indgå en fælles finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og
 2. Godkender at Brønderslev Kommune indgår en 4-årig bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.
Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at udgiften kan holdes indenfor budgettet til specialpædagogisk bistand til børn og voksne.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. april 2019, pkt. 9:

Fagforvaltningernes forslag indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2019, pkt. 4:

Fagforvaltningernes forslag indstilles godkendt.

Beslutning

A og Steen Søgaard fastholder, at der skulle have været en fælles finansieringsaftale for alle kommuner.

Det indstilles godkendt, at der indgås 4 årig aftale med Aalborg, såfremt der ikke indgås fælleskommunal aftale.

.

Bilag

Til toppen


10. Kompetenceplaner


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Drøftelse af behov for kompetenceplaner.

Sagsfremstilling

Poul Erik Andreasen stillede på byrådsmødet den 30. januar 2019 spørgsmål til borgmesteren om, hvorvidt han vil arbejde for, at der udarbejdes kompetenceplaner i forvaltningen.

Borgmesteren anmodede i denne forbindelse om en udtalelse fra Direktionen, inden sagen kom til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen, 26. februar 2019, pkt. 7:

Direktionen vurderer ikke, at der er behov for yderligere kompetencebeskrivelser og-planer end dem, der findes i dag indenfor teknik og miljø, ansættelses- og afskedigelsesområdet, samt indenfor visitationsområdet.

Yderligere beskrivelser vil blot medføre mindre fleksibilitet i den løbende sagsbehandling.

Det kan oplyses, at nabokommunerne Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt har samme niveau for beskrivelser som Brønderslev.

Beslutning

Kompetenceplaner fastholdes på nuværende niveau.

Poul Erik Andreasen ønsker at udbygge kompetenceplanerne.

Problemstillingen tages op i igen forbindelse revision af styrelsesvedtægten inden valgperiodens udgang.

Til toppen


11. Landsbyrådets Pulje 2019, orientering om fordeling


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering fra Landsbyrådets forretningsudvalg om fordeling af puljemidlerne 2019 til forskellige projekter i landdistriktet.

Sagsfremstilling

Landsbyrådet anmoder om udbetaling af puljen for 2019 på 400.000 kr. Herudover fordeler rådet 7.000 kr. fra ikke forbrugte bevillinger fra 2018.

Fordelingen af midlerne fremgår af vedhæftede bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning og udbetaler det reserverede beløb på 400.000 kr.

Økonomi

I budget 2019 er der afsat 400.000 kr. på politikområde 101-Politisk Virksomhed. Beløbet udbetales, når sagen har været behandlet i Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling
 • Status på indretning af byrådssal
Beslutning

Opstillingsplan taget til efterretning.

Udsmykning tages der stilling til senere.

Bilag

Til toppen


13. Lukket punkt: Anlægsbevilling


Til toppen


14. Lukket punkt: Anlægsbevilling


Til toppen


15. Lukket punkt: Areal til byggemodning


Til toppen


16. Lukket punkt: Arealerhvervelse


Til toppen


17. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


18. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


19. Lukket punkt: Salg af kommunalt areal


Til toppen


20. Lukket punkt: Salg af kommunalt areal


Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af bestyrer


Til toppen


22. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 10. april 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer