Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 28. august 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019. Budgetopfølgningen viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,3 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

*Justeres der for pulje til overførsel mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 26,3 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 1,3 mio. kr. i merforbrug.

Samlet resultat

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 16,3 mio. kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét viser et forventet merforbrug på 11,1 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen skyldes:

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 2 mio. kr., som vedrører forventet mindreforbrug på pension til tjenestemænd. Derudover forventes mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark og et mindreforbrug på Nordjyllands Beredskab.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere børn i dagplejen på 4 mio. kr. Derudover forventes der et merforbrug på Udsatte børn og unge på 2,4 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning blev der forventet et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. Ændringen skyldes primært et forventet merforbrug på 6 mio. kr. til førtidspensioner. Mindreforbruget vedrører primært Integrationsområdet pga. færre flygtninge samt efterregulering af bl.a. refusion. Derudover blev der ved budgetlægningen budgetteret med et beløb til at modstå konjunkturændringer, hvilket der ikke er behov for.

På Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ændring i antal pladser på plejecentre samt ændrede pladstyper. Derudover forventes der et merforbrug på henholdsvis boligstøtte og hjælpemidler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 13,9 mio. kr., som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr., som udelukkende vedrører vintertjeneste.

På det samlede børn- og ungeområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,4 mio. kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for evt. tilgang resten af året. På nuværende tidspunkt vurderes det samlede forbrug på udsatte børn og unge inkl. UngeCentret at være på samme niveau som 2018, dog forventes der en netto nedgang i antal helårspersoner.

Direktionen deltager under behandlingen af punktet, og direktørerne vil give en afrapportering af, hvilke initiativer til minimering af overskridelser, der er iværksat. Herudover er vedlagt notater, som redegør for initiativerne på Ældreomsorgsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Indstilling

Direktionen den 20. august 2019, pkt. 5:

Samlet set udviser budgetopfølgning 2 ligesom ved sidste budgetopfølgning et overskud. Overskuddet er dog blevet mindre end ved sidste budgetopfølgning, Primært på beskæftigelsesområdet, hvor der er et merforbrug på førtidspension som følge af tilbagetrækningsreformen. Budgettet er endvidere reduceret med provenuet som følge af strategien for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet. I forhold til indtægtssiden skal det understreges, at der forsat er usikkerhed i forhold til en evt. midtvejsregulering, da aftalen mellem Regeringen og KL er udsat.

Som ved sidste budgetopfølgning er den største udfordring i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes videre med minimering af overskridelserne.

På ældreområdet konstateres det, at der forsat er udfordringer på frit-valg området, men det er lykkedes at opnå besparelsen på sygeplejeområdet, ligesom merudgifter til boligstøtte mere end kompenseres af reduktion på plejecenterområdet.

Merudgiften indenfor udsatte børn og unge skyldes tilgang af enkelte dyre sager. På beskæftigelsesområdet forventes der pt. flere ydelsesmodtagere totalt set, og der forventes især flere på førtidspension. Udviklingen på beskæftigelsesområdet vil blive fulgt nøje i de den kommende tid, hvor den forventede landsudvikling også vil blive kendt sammen med regeringsaftalen.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2019, pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 17:

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 20. august 2019, pkt. 3:

Udvalget ønsker forslag til konsekvenser ved opbremsning på udvalgte konti præsenteret på næste møde.

Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 21. august 2019, pkt. 3:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at besparelsen på sygeplejeområdet er opnået.

Udvalget konstaterer, at merudgifterne til Asaa Friplejehjem og boligydelse er uomgængelige og ikke styrbare. Derudover er udgifterne til hjælpemidler vanskeligt styrbare som følge af stigende målgruppe, udvikling af nye hjælpemidler m.v.

Med henblik på at nedbringe den samlede merudgift på udvalgets område indarbejdes en reduktion af overførte midler fra tidligere år på 3 mio.kr. i 2019.

Jan Thaibert var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. august 2019, pkt. 3:

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Udvalget noterer sig, at merudgifterne kan henføres til nogle få dyre borgere, og dermed er uomgængelige. Udvalget noterer sig endvidere, at der i forvaltningen arbejdes med at nedbringe merudgifterne, ligesom der er taget en række politiske initiativer for at nedbringe udgifterne.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 3:

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Det forventes fortsat, at forvaltning og udvalg iværksætter initiativer til minimering af budgetoverskridelser.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - høringssvar råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Høringssvar til forslag til råderumspulje, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til råderumspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg i juni måned 2019.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse.

Høringssvar behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 28. august 2019.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter de indkomne høringssvar.

Direktionen deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2019, pkt. 13:

Udvalget tog høringssvarene til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 18:

Blev drøftet.

Børne- og Skoleudvalget, 20. august 2019, pkt. 4:

Udvalget drøftede de indkomne høringssvar i forhold til udarbejdelsen af Budget 2020.

Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 21. august 2019, pkt. 4:

Til efterretning.

Udvalget er i forlængelse af høringssvar fra plejecenterområdets lokal-MED opmærksom på, at der bør arbejdes på at skabe en større fleksibilitet i anvendelse af de skærmede demenspladser, således at disse pladser alene anvendes til borgere, der har behov for skærmning i en periode. Udfordringen er, at lov om almene boliger ikke umiddelbart giver den fornødne fleksibilitet.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke anbefale, at der udarbejdes afdækningskatalog med henvisning til kommunens samlede økonomiske status.

Jan Thaibert var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. august 2019, pkt. 4:

Til efterretning.

Christen Bager kan ikke anbefale, at der udarbejdes afdækningskatalog med henvisning til kommunes samlede økonomiske status.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 4:

Høringssvarene drøftet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indgår i de videre budgetdrøftelser.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2020 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen, således der opretholdes uændret serviceniveau.

Når økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er indgået, kommer der nye skøn for pris- og lønfremskrivningen, som betyder, at nogle af tallene på opmærksomhedslisten vil blive justeret i forhold til de nye pris- og lønfremskrivninger.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter punkterne fra opmærksomhedslisten for de enkelte politikområder og udvalg.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2019, pkt. 12:

Udvalget har drøftet punkterne og indstiller, at strategien for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet indarbejdes i budget 2020 som foreslået af forvaltningen.

De øvrige punkter afventer udmelding på budgetgarantien.

Jan Thaibert var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 19:

Vintervedligeholdelsen udgår og reguleres +/- via kassen som tidligere år.

Øvrige emner på opmærksomhedslisten fastholdes.

Børne- og Skoleudvalget, 20. august 2019, pkt. 5:

De opførte opmærksomhedspunkter på Skoler og Dagtilbud på opmærksomhedslisten indstilles medtaget i Budget 2020.

Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 21. august 2019, pkt. 5:

Korrektionerne foreslås oversendt til budgetdrøftelserne om budget 2020.

Korrektionen omkring SOSU-elever er besluttet, og foreslås indregnet i det tekniske budget.

Jan Thaibert var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. august 2019, pkt. 5:

Korrektionerne foreslås oversendt til budgetdrøftelserne om budget 2020, dog således at korrektionen for nye borgere overtaget fra UngeCentret bør være 1,9 mio.kr. for at have alle relevante borgere med.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 5:

Udvalget har ingen punkter at indstille.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indgår i de videre budgetdrøftelser.

Bilag

Til toppen


6. Skema B for opførelse af 96 almene boliger - Rhododendronpladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK / BY

Domea fremsender på vegne af Boligselskabet Domea Åbybro afdeling 5812 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 160.961.000 kr.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en anslået udgift på 160.961.000 kr. samt tilsagn om grundkapital på 16.096.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 10. oktober 2018 godkendt skema A for opførelse af 96 almene boliger (68 familieboliger, heraf 8 fleksible, og 28 ungdomsboliger) beliggende ved Banegårdspladsen, Brønderslev med en anskaffelsessum for boligerne på i alt 158.505.000 kr. og et grundkapitallån på 15.851.000 kr.

Ved projekteringen er byggeriet endt på i alt 7.696 m², og består af 68 familieboliger og 28 ungdomsboliger.

Domea fremsender på vegne af Boligselskabet Domea Åbybro afdeling 5812 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 160.961.000 kr.

Skema A

Skema B

Grundudgifter, herunder tilslutningsafgifter m.v.

32.800.000 kr.

26.881.000 kr.

Entrepriseudgifter

104.454.000 kr.

115.650.000 kr.

Omkostninger

18.900.000 kr.

16.045.000 kr.

Gebyrer

2.351.000 kr.

2.385.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

158.505.000 kr.

160.961.000 kr.

Finansiering

Skema A

Skema B

Støttede lån

139.484.000 kr.

141.646.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån

15.851.000 kr.

16.097.000 kr.

Beboerindskud

3.170.000 kr.

3.219.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

158.506.000 kr.

160.962.000* kr.

*differencen skyldes afrundinger.

Huslejen er beregnet til at udgøre 973 kr. pr. m2 årligt.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 403.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender skema B med en anskaffelsessum for boligerne på i alt 160.961.000 kr. og et grundkapitallån på 16.097.000 kr. godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

I forhold til Skema A er den samlede anskaffelsessum steget med ca. 2,5 mio. kr. Det er stigningen i entrepriseudgifterne, der er skyld i den samlede stigning. Finansieringen er ændret i forhold til Skema A, hvor den samlede finansiering er steget med tilsvarende 2,5 mio. kr.

Dette medfører, at "kommunal grundkapital" på 10 % stiger med 246.000 kr. Brønderslev Kommune skal derfor finansiere 16.096.000 kr. Dette gives som rente- og afdragsfrit lån. Udover dette, skal Brønderslev Kommune yde garanti for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendomsværdien.

På baggrund af ovenstående har Økonomiafdelingen ingen kommentarer hertil og kan derfor godkende finansieringen m.v.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. NT's Årsrapport 2018, Økonomirapport 1, 2019 og Budgetforslag 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab har fremsendt Årsrapport 2018, Økonomirapport 1, 2019, til orientering, samt Budgetforslag 2020 til høring.

Byrådet skal tage stilling til NT's Budgetforslag 2020.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2018, Økonomirapport 1, 2019, til orientering, samt Budgetforslag 2020 til høring.

Årsrapport 2018

Det fremgår af NT's Årsrapport 2018, at det samlede regnskab for 2018 viser et tilfredsstillende resultat med et overskud på 17,9 mio. kr., som vil blive tilbagebetalt til ejerne i 2020. Heraf udgør Brønderslev Kommunes andel 0,5 mio. kr., som tilbagebetales senest januar 2020.

Regnskabet for Bustrafik viser et overskud på 8,0 mio. kr. i 2018.

Overskuddet kan primært tilskrives højere indtægter på rejsekort-classic og et lavere udgiftsniveau på øvrige driftsudgifter. Det lave udgiftsniveau på øvrige driftsudgifter skyldes bl.a. større distributionshonorarer fra det landsdækkende rejsekort kundecenter, færre udgifter til indkøb af det fysiske rejsekort samt tilbagebetaling af renter på det ansvarlige lån til Rejsekort A/S. Overskuddet på 8,0 mio. kr. kunne således realiseres til trods for et merforbrug på operatørudgifterne på 7,0 mio. kr., hvilket primært skyldes en negativ udvikling i omkostningsindekset samt en konkurs hos Hjørring Citybus den 22. maj 2018.

Økonomirapport 1, 2019

Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2019. Økonomirapporten er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal.

Prognosen for Bustrafik viser et estimeret merforbrug i 2019 på 5,6 mio. kr. i forhold til budget 2019.

De væsentligste afvigelser i forhold til budget 2019 skyldes, at prognosen for driftsindtægter er væsentlig lavere end budgetteret, hvilket kan tilskrives et fald i passagerindtægterne. Samtidig forventes der en stigning af operatørudgifterne, idet omkostningsindekset i 2019 er steget med 0,7 %-point. Herudover betyder NT’s 25. udbud prisstigninger for Region Nordjylland og en række kommuner, herunder Brønderslev Kommune, hvorimod kun enkelte kommuner oplever prisfald.

For Brønderslev Kommune har NT's 25. udbud medført en øget udgift på 4,1 % på operatøromkostningerne. De øgede udgifter var ikke budgetteret i Budget 2019.

Prognosen for øvrige driftsudgifter og kapacitetsudgifter viser derimod et forventet mindreforbrug, hvilket bl.a. skyldes tilbagebetaling af renter og afdrag på ansvarlige lån til Rejsekort A/S.

Budgetforslag 2020

NT har sendt Budgetforslag 2020 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 11. november 2019.

I NT's Budgetforslag 2020 er de samlede indtægter på bustrafik budgetteret til 837,9 mio. kr. Heraf udgør tilskuddet fra ejerne 517,6 mio. kr.

I budgetforslaget er der indarbejdet en passagertilvækst for Region Nordjylland på 0,5 % og en takststigning på 1,9 %.

Sammenlignet med NT's Budget 2019, så stiger tilskudsbehovet samlet set med 24 mio. kr. i NT's Budgetforslag 2020. Årsagen til udviklingen begrundes med at NT forventer faldende passagerindtægter og forøgede operatørudgifter på bustrafikken. De højere operatørudgifter skyldes primært, at omkostningsindekset er steget fra Budget 2019 til Budgetforslag 2020. Stigningen på 3,4 %-point svarer til en forøgelse af operatørudgifterne på 20,5 mio. kr.

Til orientering blev der op til sommerferien 2019 vedtaget en ny skolereform, der bl.a. indebærer kortere skoledage for de mindste årgange fra og med skoleåret 2019/2020. Reformen påvirker således også operatørudgifterne, idet den medfører et øget behov for hjemtransport på lokalruterne, der betjener de nordjyske folkeskoler. De ekstra hjemkørsler, som følge af kortere skoledage, er dog allerede indregnet i NT's Budgetforslag 2020 og sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner påvirkes Brønderslev Kommune alene med en mindre stigning i operatørudgifterne.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Af de fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i bustrafikken:

Brønderslev Kommune – NT-udgifter

Bustrafik i kr. (1.000 kr.). Bus, Flextur og Plustur

Årsrapport 2018

Udgifter i alt

-19.311

Passagerindtægter i alt

5.114

Resultat før tilskud fra ejere

-14.197

Tilskud fra ejere

14.729

Resultat

532

Regulering vedrørende tidligere år

465

Tilskud fra ejere inkl. regulering

15.194

Økonomirapport 1, 2019

Udgifter i alt

-20.561

Passagerindtægter i alt

4.944

Resultat før tilskud fra ejere

-15.617

Tilskud fra ejere

15.593

Resultat

-24

Regulering vedrørende tidligere år

-1.044

Tilskud fra ejere inkl. regulering

14.549

Budgetforslag 2020

Udgifter i alt

-21.350

Passagerindtægter i alt

4.930

Resultat før tilskud fra ejere

-16.421

Tilskud fra ejere

16.421

Resultat

0

Regulering vedrørende tidligere år

-532

Tilskud fra ejere inkl. regulering

15.889*

Budgetforslag 2021-2023

Forventet budget 2021 inklusiv regulering

16.445*

Forventet budget 2022 inklusiv regulering

16.421*

Forventet budget 2023 inklusiv regulering

16.421*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

For Brønderslev Kommune viser Årsrapport 2018 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der bliver reguleret i 2020, hvorimod kommunen ifølge Økonomirapport 1, 2019 kan forvente en merudgift på 24.000 kr. i 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2018 og Økonomirapport 1, 2019 til efterretning, samt
 • godkender Budgetforslag 2020 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik og Miljøudvalget måtte foreslå til Budget 2020, vil kunne indarbejdes i NT's Budgetforslag 2020 frem til den 11. november 2019.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at NT’s budgetforslag for 2020 og overslagsår er større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2020 med følgende beløb:

2020

2021

2022

2022

+200

+331

+307

+307

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 10:

Årsrapport 2018 og Økonomirapport 1, 2019 blev taget til efterretning.

Budget 2020 indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Årsberetning 2018 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har udarbejdet årsrapport 2018. Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen den 19. marts 2019. Den viser et samlet overskud på 433.000 kr.

Årsrapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunernes opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald fra borgere og virksomheder.

Resultatopgørelsen i årsrapporten (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2018

15.488

Samlede udgifter i 2018

14.293

Resultat før afskrivning og finansielle omkostninger (afrundingsunøjagtighed på 1.000 kr.)

1.194

Afskrivning

-774

Renteindtægter

13

Årets resultat

433

I 2018 har der været en mindre omsætning end i 2017. Det skyldes primært mindre tilførsel af olieholdigt vand til rensning.

Egenkapitalen udgør nu 9.645.000 kr.

For ordningerne indsamling af klinisk risikoaffald og tømning af olie- og benzinudskillere er der ikke sammenfald mellem brugere og interessentkommuner. Der føres derfor særskilt regnskab for disse to aktiviteter.

Resultatopgørelse for segmenter (i kr.):

Klinisk risikoaffald - underskud

264.831

Olie- og benzinudskillere - overskud

49.809

Underskuddet på 265.000 kr. for klinisk risikoaffald skyldes lønomkostninger til behandling og omkostninger til emballage. Fagforvaltningen erindrer i den forbindelse om Byrådets godkendelse den 26. juni 2019 om selskabsgørelse af Modtagestation Vendsyssel, som har til hensigt at foretage tilpasninger på et konkurrencepræget marked.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Selve årsberetningen fra Modtagestationen er vedlagt som bilag.

Særligt om Erhvervsstyrelsens notat fra 2011

I revisionspåtegningen (side 5) fremhæves det, at Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelsen af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen er endnu ikke foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2018 blev der stillet spørgsmål om baggrunden for ovennævnte formulering. Derfor gentages uddybningen fra dengang herunder med kursiv:

I regnskabet (se bilag) er der noter om problemstillingen følgende steder:

 • Side 5 i afsnittet "Fremhævelse af forhold i regnskabet"
 • Side 9 i afsnittet "Implementering af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011, og
 • Side 20, note 1.

Fagforvaltningen bemærker, at der i revisionspåtegningen (side 5) er bemærket, at der ikke tages forbehold fra revisorernes side, men "blot" gøres opmærksom på forholdet. Endvidere bemærker fagforvaltningen, at de nævnte formuleringer har været anvendt i byrådsgodkendelser af årsrapporter for Modtagestationen mindst siden 2013. Samme formuleringer har desuden været anvendt i flere år under godkendelser af årsrapporter for AVV I/S.

Siden notatet fra 2011 har affaldsbranchen, herunder AVV I/S og Modtagestation Vendsyssel I/S arbejdet på at få usikkerhederne afklaret, så der kan findes en brugbar metode til at opgøre egenkapitalen i § 60-selskaber; bl.a. gennem et samarbejde blandt medlemmerne af Dansk Affaldsforening. Dette arbejde er endnu ikke blevet færdiggjort, og derfor er ovennævnte problemstilling en udfordring for alle landets affaldsselskaber.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 13:

Det indstilles, at Årsberetningen bliver taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Budget 2020 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2020 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget blev godkendt af modtagestationens bestyrelse den 19. marts 2019.

Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestationen regner med videreførelse af nuværende aktiviteter justeret i forhold til de forventede mængder. Der er ikke budgetteret med anlægsopgaver i 2020.

Grundbetalinger og deklarationsgebyrer

Kommunerne bliver opkrævet en grundbetaling til dækning af modtagestationens basisomkostninger som sikkerhed for, at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald. Grundbetalingen til Modtagestationen indgår i kommunens fastsættelse af affaldstakster. Brønderslev Kommunes grundbetaling til Modtagestationen er uændret i 2020 i forhold til budget 2019 og ligger på 1,12 kr./indbygger. Grundgebyret for erhvervsaffald blev i forbindelse med finansloven for 2019 afskaffet, og vil derfor ikke længere blive opkrævet hos virksomhederne.

Virksomheder, der afleverer affald til Modtagestationen, betaler et deklarationsgebyr i forbindelse med afleveringen. Deklarationsgebyret ligger i 2020 uændret på 59 kr./deklaration.

Tømningsordningen for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem Modtagestation og kunde. Taksten fastholdes i 2020 på samme niveau på 860 kr./tømning.

Klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem Modtagestation og kunde. Ordningen indeholder to forskellige abonnementsordninger. Prisen for transport/behandling af 449 l kasser stiger med 10 % fra 180 kr. til 198 kr. pr. kasse, mens ordningen med ugeafhentning af 110 l sæk stiger med almindelig prisfremskrivning på 3 %.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og genbrugspladser. Behandlingstaksterne justeres løbende i forhold til prisændringer hos slutbehandlerne. Priseksempler i budgettet viser uændrede priser.

Fagforvaltningens bemærkninger

Fagforvaltningen bemærker, at dette budgetforslag vil indgå i Brønderslev Kommunes budget for affaldsområdet, og dermed vil få indflydelse på husstandenes genbrugsbidrag. Men da de fleste priser fra Modtagestationen - bortset fra grundgebyret for erhvervsaffald - er uændrede, vil der ikke være behov for væsentlige ændringer i taksterne for borgere og virksomheder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens kommende budget for affaldsområdet for 2020.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Årsberetning 2018 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har udarbejdet årsrapport for 2018. Resultatopgørelsen viser et samlet underskud på 2.458.000 kr. mod et budgetteret underskud på 2.125.000 kr., dvs. en negativ afvigelse på 333.000 kr. i forhold til budget. Årsrapporten blev godkendt af AVV's bestyrelse den 10. april 2019.

Årsrapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet.

Nøgletal fra årsrapporten vises i skemaet herunder:

Resultatopgørelse (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2018

198.699

Samlede udgifter i 2018 (inklusive posten "Andre driftsomkostninger")

170.993

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

27.706

Afskrivning

28.062

Finansielle omkostninger

2.102

Årsresultat

-2.458

Underskuddet på ca. 2,5 mio. kr. ligger tæt på det forventede resultat med et budgetteret underskud på 2,1 mio. kr.

Egenkapitalen udgør nu 98.679.000 kr.

Resultatopgørelse for segmenter (i kr.):

Genbrugscenter, private

-347.099

Genbrugscenter, erhverv

4.453

Energianlægget

758.280

Miljøanlæg

-1.659.606

Deponier

-272.895

Kørselsafdelingen

451.391

Genbrugspladser*

1.049.123

Indsamlingsordning for plast & metal og papir*

-1.804.929

Storskraldordningen*

360.797

Bobleordningen (glas)*

-1.069.509

Miljøservice*

72.027

I alt

-2.458.967

* AVV opgør over- og underskud på ordningen og lader det indgå i næstkommende års budget for ordningen.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Selve årsberetningen fra AVV er vedlagt som bilag.

Særligt om Erhvervsstyrelsens notat fra 2011

I revisionspåtegningen (side 6) fremhæves det, at Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelsen af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen er endnu ikke foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover.

Men følgende fremhæves også:

"Ledelsen for AVV forventer en snarlig afklaring af de sidste usikkerheder, og arbejdet med opgørelsen af egenkapitalen forventes således færdiggjort i løbet af 2019"

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 15:

Det indstilles, at årsberetningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til budget 2020 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2019 til godkendelse i de to ejerkommuner. AVV's budget indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet. Budgetforslaget blev godkendt af AVV's bestyrelse den 22. maj 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget fra AVV skal godkendes.

Sagsfremstilling

AVV har i 2020 budgetteret med videreførelse af selskabets nuværende aktiviteter for indsamling og behandling af affald; herunder ordningen for indsamling og kildesortering af plast & metal og papir. AVV har som overordnet målsætning for budgettet at øge ressourceudnyttelsen og de økonomiske værdier i affaldet og samtidig skabe lokale arbejdspladser. Budgetlægningen udarbejdes i overensstemmelse med AVV's miljøpolitik.

AVV's aktiviteter

AVV står for en række aktiviteter, som indenfor genbrug og ressourceudnyttelse:

 • Genbrugspladser; i alt 18 pladser, heraf 6 i Brønderslev Kommune
 • Storskrald og MiljøService (ringeordning og indsamling af farligt affald fra apoteker og batteribeholdere)
 • Bobleordning (flasker og glas)
 • Kildesorteret indsamling af plast & metal og papir
 • Ressourcehal
 • Energianlæg (forbrænding)
 • Miljøanlæg; herunder projekt "Gamle Mursten"
 • Deponi

AVV's omkostninger til genbrugsordningerne dækkes ind via AVV's bidragsopkrævninger hos kommunerne. Da affaldsområdet er brugerfinansieret, opkræver kommunen omkostningerne hos borgerne via genbrugsbidraget.

Finansiering af indsamlingsordningen for plast & metal og papir

Indsamlingsordningen for plast & metal og papir har fungeret i Hjørring Kommune siden sommer/efterår 2018 og i Brønderslev Kommune siden starten af 2019. Økonomien i ordningen har været under pres, bl.a. fordi markedet for afsætning af plast har udviklet sig negativt med større udbud end efterspørgsel af genbrugsplast.

I AVV's budget for 2019 blev det i sin tid vedtaget, at ordningen skulle underfinansieres med 2,5 mio. kr. gennem et træk på AVV's egenkapital. Bestyrelsen for AVV besluttede på møde den 22. maj 2019, at der også i budget 2020 skal budgetteres med en underfinansiering på 2,5 mio. kr., svarende til afskrivningen af de containere, som er indkøbt til ordningen.

Modellen med underfinansiering medfører følgende betaling til ordningen fra Brønderslev Kommune 2020:

Indsamling

3.900.000 kr.

Behandling

400.000 kr.

Total

4.300.000 kr.

Pris pr. tømning

18,50 kr.

Pris pr. husstand (inklusive underdækning på 2,5 mio. kr.)

273 kr.

(Pris pr. husstand, hvis der var blevet valgt en hvile-i-sig selv løsning)

(326 kr.)

Prisen på 273 kr. pr. husstand for ordningen skal sammenlignes med en pris på 195 kr. pr. husstand, som blev brugt i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Der er altså tale om en stigning på 40 %. Dette skyldes to forhold:

 1. I budgettet for 2019 var omkostningerne til tømning "blot" et estimat, hvor der ikke var nogle erfaringstal at tage udgangspunkt i. Det nuværende niveau afspejler en bedre og mere korrekt vurdering af omkostningerne.
 2. Omkostningerne til behandling og salg af henholdsvis plast, metal og papir har udviklet sig i retning af, at AVV får mindre for papir, og at det koster mere at komme af med plast og metal.

Takster i 2020

Ud fra ovennævnte forudsætninger er AVV's takster 2020 følgende:

AVV-takster (ekskl. moms)

Takst 2020 (i kr.)

Stigning i %

Kommunebetaling:

Genbrugsordningerne (kr. pr. borger)

440

0

Indsamlingsordning for plast & metal og papir (kr. pr. husstand)

273

40,0

Forbrænding:

Dagrenovation (kr./t)

615

1,7

Erhvervsaffald (kr./t)

500

2,0

Deponi:

Erhvervsaffald, inert

416

2,0

Erhvervsaffald, mineralsk

518

2,0

Affaldsafgift (merpris på deponiaffald)

475

0

Mærk affaldet*:

Blåt mærke (pris pr. besøg)

171

2,4

Grønt mærke (2 besøg pr. måned)

1.452

1,7

Gult mærke (5 besøg pr. måned)

2.868

2,1

Rødt mærke (flere pr. uge)

5.688

1,9

* Virksomhedernes adgang til genbrugspladserne

Forbrændingspriserne for dagrenovation og erhvervsaffald stiger med 10 kr./t. Det skyldes især, at CO2-tilskuddet til elproduktion på ca. 400.000 kr. pr. år forsvinder.

Bortset fra indsamlingsordningen for plast & metal og papir og forbrændingsprisen, er taksterne for 2020 udtryk for almindelig prisfremskrivning.

AVV's budgetforslag udgør en stor del af grundlaget for fastlæggelsen af Brønderslev Kommunes affaldstakster og har derfor betydning for borgere og brugere i kommunen.

Anlægsinvesteringer

Der budgetteres i 2020 med anlægsinvesteringer på 23 mio. kr. I skemaet ses en oversigt over de forskellige poster:

Investering (i mio. kr.)

Stikord

Team affald

Energianlæg, akut pulje

5,0

Til sikring i tilfælde af pludseligt opstået og større nedbrud

Team genbrug

Miljøanlæg, miljøforbedringer

3,0

Bl.a. nødvendige investeringer ifm. deponi

Genbrugspladser, opgradering af pladser

8,0

Fremtidssikring af genbrugspladser til flere besøgende og flere fraktioner

Projekter til fremme af direkte genbrug

3,0

Flere initiativer, bl.a. upcycling og fremme af socialøkonomiske arbejdspladser

Udvikling & administration

Udvikling af besøgscenter

3,0

Bl.a. udbredelse af viden til borgerne om affald

Grønne initiativer

1,0

Bl.a. fremme af artsdiversitet og grønne områder

I alt

23,0

I selve budgettet er der på side 13 en mere detaljeret beskrivelse af de planlagte investeringer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender AVV's forslag til drifts- og anlægsbudget 2020, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommende budget for renovation og genbrug for Brønderslev Kommune for 2020.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Gebyr 2020 for kommunal rottebekæmpelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Gebyr for rottebekæmpelse finansieres gennem opkrævning af en vis promilledel af ejendomsværdien. Gebyr pr. husstand til finansiering af den kommunale rottebekæmpelse foreslås hævet fra 0,059 promille til 0,099 promille af ejendomsvurderingen.

Byrådet skal tage stilling til, om gebyr for kommunal rottebekæmpelse skal forhøjes fra 0,059 promille til 0,099 promille af ejendomsvurderingen.

Sagsfremstilling

Rottebekæmpelsen i kommunerne finansieres gennem opkrævning af en vis promilledel af ejendomsværdien. Rottebekæmpelse som område skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i rottegebyret det efterfølgende år.

Gebyret skal overordnet finansiere følgende aktiviteter:

 • Den daglige rottebekæmpelse
 • IT-system til rotteanmeldelser
 • Myndighedsarbejde og administration
 • Vejledning af borgere


Administrativt afsættes der fremadrettet ét årsværk til vejledning, myndighedsarbejde, afrapportering til Miljøstyrelsen og koordinering af rottebekæmpelsen i kommunen. Rottegebyret dækker ikke borgeres udgifter til udbedring af skader på private kloakledninger, skader forårsaget af rotter eller udgifter til rottesikring.

For skatteåret 2019 bliver der opkrævet 0,059 promille i gebyr svarende til en indtægt på 1.497.459 kr. Efter aftale med kommunens Vej- og Parkafdeling udføres opgaven i 2019 for 1.500.000 kr. Til sammenligning brugte Jammerbugt kommune samlet set 2,5 mio. kr. på ordningen i 2018, hvoraf 2.1 mio. kr. gik til den daglige rottebekæmpelse.

Stigningen i udgifterne til rottebekæmpelse i 2020 skyldes, at kravene til kvalitet i forebyggelse og bekæmpelse er blevet skærpet med virkning fra den 1. januar 2019. Stigningen fra 2017 til 2019 skyldes nye lovkrav til weekendvagt, ny tilsynsmodel og ny resistensstrategi. Desuden skyldes stigningen, at myndighedsarbejde, IT-system og administration af ordningen fremadrettet skal indgå i rottegebyret.

I henhold til den nye bekendtgørelse skal kommunen fremadrettet fokusere på gennemførelse af forbyggende foranstaltninger i form af rottespærrer på eksisterende institutioner, skoler, plejehjem etc. i Brønderslev Kommune. Derudover skal kommunen i forbindelse med opsætning af rottespærrer, undersøge kloakledningen opstrøms for rottespærren og sikre, at den er fri for rotter. Det betyder, at der i en årrække vil være behov midler til investeringer i ovenfornævnte forebyggende foranstaltninger. Den kommende handleplan vil indeholde et forslag til investeringsplan, men da forvaltningen allerede i 2020 skal igangsætte projekter, bør der i 2020 afsættes 500.000 kr. til forebyggende foranstaltninger.

Forventede udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2020:

Aktivitet

Udgift

Den daglige rottebekæmpelse

1.500.000 kr.

IT-system til rottebekæmpelse

50.000 kr.

Myndighedsarbejde, administration og vejledning

500.000 kr.

Forebyggende foranstaltninger (rottespærre mv.)

500.000 kr.

I alt

2.550.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forhøjelse af gebyr for kommunal rottebekæmpelse fra 0,059 promille til 0,099 promille af ejendomsvurderingen. For et hus med en ejendomsværdi på 1 mio. kr. betyder det en stigning fra 59 kr. til 99 kr. om året.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Igangsætning af planlægning for stadionareal i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der er ønske om at igangsætte planlægning for stadionarealet bag Brønderslev Hallerne, med det formål at udlægge ca. 50 % til tæt-lave boliger og ca. 50 % til grønt område. Anvendelsen som boligområde er ikke i overensstemmelse med eksisterende planlægning, hvormed en anvendelsesændring hertil vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de ønsker igangsætning af planlægning for stadionarealet, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Der er ønske om at igangsætte planlægning for stadionarealet bag Brønderslev Hallerne. Arealet omfatter matr.nr. 22ae V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, der ejes af Brønderslev Kommune og udgør ca. 4 ha.

Ønsket for området er at udlægge ca. 50 % af arealet til boligformål i form af tæt-lav boliger og ca. 50 % af arealet til grønt område, herunder også arealer, der kan anvendes til midlertidige parkeringsarealer i forbindelse med det årlige Brønderslev Marked. Der er i dag vejadgang via Nørregade, som har en bredde og placering, der fortsat kan betjene området som boligområde og som grønt område. Der kan eventuelt etableres en midlertidig vejadgang/sti via Stenberggade, bl.a. i forbindelse med at dele af arealet anvendes til parkering for markedet.

Størstedelen af arealet er i dag ubebygget og henligger som græsareal til idrætsfaciliteter som fodbold, løb mv. Arealet bliver desuden brugt til parkeringsplads i forbindelse med det årlige marked. Mod det sydlige skel, ligger den gamle tribune og vandrehjem. Tribunen ejes i dag af "Den selvejende institution Brønderslev-Hallen og Brønderslev Svømmehal", og vurderes at være i dårlig stand. Såfremt det ønskes, at tribunen skal nedrives, skal der forventes omkostninger hertil på 1 mio. kr.

Størstedelen af arealet er beliggende i landzone, hvorimod arealet længst mod syd, hvor den gamle tribune er beliggende, ligger i byzone. Arealet længst mod syd er ligeledes omfattet af lokalplan 01-O-07.01, der udlægger det konkrete areal til træningshal, idrætsanlæg, kulturelle formål, vandrerhjem, rekreative formål, grønt område o. lign. Hele arealet er omfattet af kommuneplanramme 01-O-07 - Offentligt område, Stadion, Hedelund, der udlægger området til offentlige formål som grønt område, idrætsanlæg o. lign. Ifølge rammen ønskes området friholdt for bebyggelse, bortset fra bygninger i forbindelse med områdets anvendelse. Anvendelsen som boligområde er ikke i overensstemmelse eksisterende planlægning.

Anvendelse af arealet til boligformål i form at tæt-lave boliger kræver derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplan for området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, Byrådet tager stilling til, om de ønsker igangsætning af planlægning for stadionarealet, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 4:

Det indstilles, at planlægningen for stadionarealet igangsættes.

Beslutning

Godkendt at der igangsættes udarbejdelse af samlet udviklings- og helhedsplan for området, inkl. anvendelse af hele eller dele af området til fritids- og kulturaktiviteter. Foreninger og brugere skal inddrages.

Bilag

Til toppen


14. Igangsætning af planlægning for boligområdet Rosenhaven i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

LE34 har fremsendt en ansøgning og forslag til udstykningsplan for et ca. 3 ha stort område ved Rosenhaven i Dronninglund. Området er tidligere planlagt til tæt-lave boliger, men planlægningen ønskes ændret, så området kan udstykkes til parcelhusgrunde med mulighed for mindre dele som tæt-lav boliger.

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

LE34 har fremsendt en ansøgning og forslag til udstykningsplan for et ca. 3 ha stort område på vegne af bygherre. Bygherre ønsker planlægningen for området ændret på baggrund af den aktuelle efterspørgsel på åben-lave boliger i området.

Gældende plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 02-B-10 Boligområde, Rævdalstoften, der udlægger området til tæt-lav boligformål. Derudover er området omfattet af lokalplan 06-45 Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund. I lokalplanen er området en del af et større delområde, der er udlagt til tæt-lave boliger. Ændring af området til parcelhusbebyggelse kræver derfor udarbejdelse af både kommuneplantillæg og ny lokalplan for området. Fagforvaltningen vurderer, at der er tale om et mindre kommuneplantillæg, der ikke forudsætter fordebat.

Ansøgt projekt

Bygherre ønsker mulighed for at udstykke området til åben-lav boligformål med mulighed for at udnytte mindre dele af området til enten tæt-lav eller åben-lav boligformål. Hvis hele området udnyttes til åben-lave boliger vil der kunne etableres ca. 22 nye grunde i området. Der etableres fælles friarealer i den nordlige del af området svarende til ca. 13 % af området. I forbindelse med lokalplanlægningen skal der placeres et regnvandsbassin til håndtering af områdets overfladevand. Området etableres med en intern "ringvej", så der ikke er behov for vendepladser. I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen skal der fastlægges stiforbindelser til naboområdet og det grønne område nord for. Der skal desuden sikres en fornuftig afslutning af naboområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan på følgende vilkår:

 • projektet tilpasses i samarbejde med fagforvaltningen,
 • bygherre bidrager til processen med et udkast til lokalplan, og
 • lokalplankonsulenten udvælges i samarbejde med fagforvaltningen, og skal have erfaring med udarbejdelse af lokalplaner.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse som indstillet af forvaltningen – dog således, at bygherre udpeger lokalplankonsulenten.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Behandling af forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan 01-C-26.01 Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan 01-C-26.01 Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev.

Lokalplanen giver mulighed for, at der på ejendommen kan opføres en ny etagebebyggelse i 5 etager, der i stueetage alene må indrettes til parkeringsarealer og mod Algade skal der indrettes erhverv i form af detailhandel som udvalgsvarehandel, restauration, frisør o. lign. serviceerhverv, der ved åbningstider og vinduesudsmykninger ikke afviger fra traditionelle butikker.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. juni 2018 at igangsætte en planlægning for et centerområde på hjørnet af Algade og Torvet i Brønderslev. I planprocessen har der været holdt fordebat i perioden fra den 13. august 2018 til den 27. august 2018. I samme periode blev der holdt borgermøde. Bemærkninger modtaget i den offentlige høring, samt fra deltagerne på borgermødet, var generelt positive over for projektet, dog med en enkelt bemærkning om byggeriets udformning og indpasning i området.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 01-C-26.01 Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev og tilhørende kommuneplantillæg nr. 9. Lokalplanen er i hovedtræk udarbejdet på baggrund af det projekt, der blev fremlagt i fordebatten. Dog er der siden fordebatten, på opfordring fra borger, arbejdet med bebyggelsens "bagside", hvilket har betydet, at der er tilføjet en længe mod nordøst. Således fremstår den projekterede bebyggelse, der danner baggrund for lokalplanens udarbejdelse, som en næsten lukket og mere afsluttet karrébebyggelse, dog med en delvis åben facade mod nordvest.

Lokalplanområdet omfatter et centralt beliggende areal på hjørnet ved Torvet og Algade i Brønderslev midtby og området udgør et areal på ca. 1.540 m2. Bygherre ejer matr.nr. 13m V. Brønderslev, Brønderslev Jorder og har indgået aftale med ejere af ejendommene mod vest og nordvest om erhvervelse af mindre arealer, der indgår i lokalplanområdets afgrænsning. En mindre del af det offentlige vejareal ved Torvet indgår også i lokalplanområdets afgrænsning og udlægges med lokalplanen til renovation. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. maj 2019 at imødekomme ansøgning fra bygherre om råderet over del af det offentlige vejareal med vilkår om, at råderetten skal gælde efter gæsteprincippet.

Lokalplanen giver mulighed for, at der på ejendommen kan opføres en ny etagebebyggelse, der i stueetage alene må indrettes til parkeringsarealer og mod Algade skal der indrettes erhverv i form af detailhandel som udvalgsvarehandel, restauration, frisør o. lign. serviceerhverv, der ved åbningstider og vinduesudsmykninger ikke afviger fra traditionelle butikker. Algade er i kommuneplanen udpeget som primær strøgzone, hvorfor det er særligt vigtigt at fastholde levende og attraktive butiksfacader i bygningens stueetage. På de øvrige etager kan der indrettes boliger og liberale erhverv.

Den ny etagebebyggelse må opføres i maksimalt 5 etager. Inden for et mindre afgrænset område må bebyggelsen alene opføres i 1 etage med mulighed for indretning af fælles opholdsarealer på tagfladen. Der skal inden for lokalplanområdet etableres fælles opholdsarealer svarende til mindst 5 % af bebyggelsens bruttoetageareal. Skyggediagrammerne viser, at de fælles opholdsarealer vil ligge i skygge det meste af døgnet. Derfor stiller lokalplanen krav om, at der i tilknytning til hver boligenhed skal etableres private opholdsarealer, der skal placeres med gode solforhold.

Algade er i kommuneplanen udpeget som et bevaringsværdigt bymiljø, der er karakteriseret ved at indeholde klassiske byhuse og større købmandsgårde. For at sikre en indpasning af den nye bebyggelse i bymiljøet stilles der i lokalplanen en række krav til bebyggelsens placering, udformning og udseende. Der stilles krav om, at bebyggelsen skal opføres med facade i skel mod Algade og Torvet, hvilket netop kendetegner bebyggelserne langs Algade. Den nye bebyggelse skal fremstå i teglsten, dels i en mørk nuance i stueplan og en lysere teglsten i 1. - 3. sal, mens bebyggelsens 4. sal skal trækkes tilbage fra gadelinjen og fremstå i zink e. lign. materiale. Dermed nedbringes bebyggelsens visuelle højde. Placering af vinduer, altaner oven over hinanden, materialeskift, skyggenot, forskydning af facaden e. lign. skal skabe vertikale linjer og en genkendelighed til de gamle byhuse.

Bebyggelsens samlede etageareal må maksimalt udgøre 4.620 m2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 300 beregnet for lokalplanområdet som helhed.

Parkering skal etableres i overdækket parkeringskonstruktion. Såfremt det ikke er muligt at opfylde krav til parkering, kan der indbetales til kommunens parkeringsfond.

Kommuneplantillæg nr. 12

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 12. Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde, der omfatter samme område som lokalplanområdet. Området planlægges til centerformål. Med kommuneplantillægget fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 300 og der gives mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres i maksimalt 5 etager. Midtbykortet justeres. Der fastsættes bestemmelser om, at der skal etableres fælles opholdsarealer svarende til mindst 5 pct. af bebyggelsens bruttoetageareal.

Miljøvurderingsloven

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planens gennemførelse kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af gennemført screening vurderer Brønderslev Kommune, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan 01-C-26.01 Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og sender forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Endelig vedtagelse af planer for etagebyggeri i Østergade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 03-B-17.01 for etageboliger på ejendommene på Østergade 16 og 18 samt Stengade 2 i Hjallerup har været i 8 ugers offentlig høring. Projektet indeholder 63 boliger i 3 etager og et parkeringsanlæg i 2 etager.

Der er kommet indsigelser/bemærkninger fra 61 personer, Hjallerup Byudvikling og fra ejere/lejere af erhvervsejendomme i Hjallerup Centret.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 03-B-17.01 for etageboliger på Østergade 16, 18 og Stengade 2, Hjallerup, kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i 8 ugers offentlig høring. Projektet indeholder 63 boliger i 3 etager og et parkeringsanlæg i 2 etager. Escot Erhvervsejendomme har efter lokalplanens offentliggørelse ansøgt om etablering af p-pladser på Møllegade 15.

Indsigelser

Der er kommet bemærkninger fra Hjallerup Byudvikling og indsigelser fra 61 personer samt fra ejere/lejere af erhvervsejendomme i Hjallerup Centret nr. 11, 20C, 22 og 24. Virksomhederne har varelevering ved en smal vej til 2. etage i p-anlægget. Se kort. Indsigelserne er med som bilag.

Indsigelserne mod forslag til kommuneplantillæg og lokalplan går på:

Indsigelser vedr. varelevering

Det er afgørende, at der ikke tilvejebringes en situation, der begrænser tilkørsel af varer til butikkerne. Indsiger oplyser, at Hjallerup Arkaden har trafik dagligt fra fragtmænd, der kører i store lastbiler. Både Limasport og butikken vicca.dk har vareindgang på bagsiden af Hjallerup Arkaden. Fragtmændene holder for enden af Hjallerup Arkaden og spærrer derfor for den vej, der er planlagt som til/frakørsel til p-dækket.

Indsigelser vedr. P-anlæg - Se kort

 1. at der bliver lysgener fra øverste etage i p-anlægget,
 2. at vejadgang til p-anlægget skal ske fra Østergade,
 3. at vejen er smal (ca. 4,5 m) og allerede tjener til varelevering for Fakta,
 4. at etablering af adgangsvejen med trafik til p-anlægget er uhensigtsmæssig,
 5. at vejen er en brandvej.

Indsigelser vedr. omfang og placering

 1. at muligheden for fortætning skal afklares samlet for Hjallerup Midtby, før lokalplanen vedtages,
 2. at byggemulighederne ikke bør udvides til fordel for én grundejer,
 3. at en ændring til boliger i 2 etager vil gøre p-dækket overflødigt,
 4. at 3 etager og en byggehøjde til det øverste punkt på taget på 13 meter er en "voldsom byfortætning",
 5. at der kommer indbliksgener fra lejligheder i 3 etager til boliger på Østergade 12 og 14 og Møllegade,
 6. at altaner er for tæt på naboer, og placeres uden for byggefelter,
 7. at kommende boliger øst og vest for Stengade får gensidigt indblik,
 8. at projekt på samme ejendom med en bebyggelsesprocent på 128 % fik afslag i 2012,
 9. at fordebatten til kommuneplantillægget nævnte en bebyggelsesprocent på 113 og ikke 145 som i lokalplanen,
 10. at der forskelsbehandles ift. byggemulighederne på Østergade 14 og 19,
 11. at det aktuelle projekt ikke må begrænse udviklingsmulighederne på den modsatte side af Stengade.

Fagforvaltningen bemærker til omfang og placering

Ad 1:

Der er igangsat et projekt for Hjallerup Midtby, som tidligst kan realiseres i 2022 på grund af forestående kloakseparering, og området ved Østergade 16 og 18 trænger til renovering allerede nu.

Ad 8:

Det omtalte projekt med bebyggelsesprocent på 128 % blev trukket tilbage af ansøger.

Ad 10 og 11:

Ejer af Østergade 14 oplyser, at Brønderslev Kommune har givet afslag på at medtage Østergade 14 og 19 i kommuneplantillægget. Ejere langs Østergade er kontaktet og bedt om at melde ind med interesse for at komme med i kommuneplantillæg nr. 11. Kun ejer af Østergade 14 har svaret med ønske om at blive medtaget. Teknik- og Miljøudvalget ønskede at tage stilling på baggrund af et konkret projekt. Det fremsendte projektforslag fra Østergade 14 viste ikke tilstrækkelig plads til byggeri, parkeringspladser og opholdsareal. Fagforvaltningen har oplyst de to ejere, at byggemulighederne kan genoptages i en senere kommuneplanændring.

Indsigelser vedr. trafik

 1. at der bliver trafikale problemer i Østergade pga. stigende trafik efter åbningen af Østermarkens forlængelse,
 2. at Stengade bliver for smal til tilkørsel for de nye lejligheder og Stengården,
 3. at Stengades nye placering medfører et firbenet kryds med Østergade og Ågade til fare for bl.a. bløde trafikanter.

Fagforvaltningen bemærker om trafik

Ad 1:

Østergade er over 12 meter bred og er tilstrækkelig bred til den forventede trafik.

Ad 2 og 3:

Ågade er vejadgang for 9 boliger. Stengade er adgang til Stengården og til parkeringsanlægget. Der er sikret oversigt ved udkørsel fra Stengade. Stengade anlægges med en bredde på min. 5,8 m samt fortov i bredde af minimum 1,5 m. De omtalte emner er undersøgt, og det vurderes, at de trafikale løsninger i lokalplanen er tilstrækkelige til den forventede trafik.

Indsigelser vedr. ekspropriation

 1. at parkeringspladsen i stedet bør placeres på Møllegade 15.
 1. at ekspropriation ikke blev nævnt i fordebatten
 2. at kommunen burde respektere, at der er faldet dom om, at Stengade 2 ikke har vejadgang men kun ret til en sti
 1. at nødvendighedskravet for at gennemføre en ekspropriation ikke er opfyldt. P-anlægget er ikke til fordel for almenvellet.
 1. at det er i strid med grundlovens princip om proportionalitet.
 2. at lejeren i Hjallerup Centret 24 ønsker sætte en port i endegavlen til brug ved varelevering, hvilket forhindres af ekspropriation af arealet.

Fagforvaltningen bemærker om ekspropriation:

Ad 6:

Escot Erhvervsejendomme har købt Møllegade 15 for at etablere en parkeringsplads til brug for lejlighederne i Østergade. En etablering af en parkeringsplads i Møllegade gør 2. etage i parkeringsanlægget og den tilhørende tilkørsel overflødig.En ansøgning om etablering af p-plads på Møllegade 15 er sendt i partshøring med udløb 23. august 2019, hvorefter det besluttes, om parkeringspladsen kan etableres.

Ad 7:

I følge planloven skal ekspropriation fremgå af lokalplanen. Der er ikke krav om, at ekspropriation medtages i fordebatten om kommuneplantillægget.

Ad 8: Dommen om vejret handler om retstilstanden før ekspropriationen. Dommen slår fast, at ejer af Hjallerup centret 24 har fuld rådighed over arealet, og at der ikke er vejret til Stengade 2 (Escot Erhvervsejendomme), men kun ret til en sti. En ekspropriation vil altid ændre fra en retstilstand til en anden. Hvis kommunen eksproprierer, overgår ejendomsretten eller vejretten på det markerede areal til Escot Erhvervsejendomme.

Ad 9 og 10: Ved ekspropriation af fast ejendom skal disse betingelser være opfyldt:

 • Nødvendig og privat aftale kan ikke opnås.
 • Tidsmæssige aktuel.
 • Rimelig/forholdsmæssig (proportional).

Når det drejer sig om ekspropriation til fordel for en privat interesse, er betingelsen om nødvendighed særlig vigtig.

Bemærkninger til indsigelser fra Escot erhvervsejendomme er i bilag. Det er ikke virksomhedens ønske, at mulighed for p-anlæg og ekspropriation fjernes fra lokalplanen.

Ændring af lokalplanen

Fagforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til om muligheden for p-dæk og ekspropriation skal fjernes fra lokalplanen inden offentliggørelse, hvis parkeringspladsen i Møllegade kan etableres. En sådan ændring vil være en imødekommelse af indsigelserne, og fjerne usikkerheden for naboerne og de erhvervsdrivende.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter,

 • at muligheden for at etablere 2. etage i p-anlægget og muligheden for ekspropriation fjernes fra lokalplanen, hvis der er givet tilladelse til parkeringsplads på Møllegade 15,
 • at flytningen af Stengade skal ske uden omkostninger for Brønderslev Kommune,
 • at Stengade skal reetableres på den nye placering efter standarden for offentlige veje, herunder almindelig vejbelysning,
 • at ansøger skal reetablere en stiforbindelse fra fortov ved ny Stengade frem til eksisterende fortov ved Stengården efter aftale med ejer af naboejendommen,
 • at ansøger skal stille de manglende 3 p-pladser til rådighed for Stengården 38-69,
 • at vilkår for flytning af Stengade sikres i en skriftlig aftale, herunder at der er vejadgang og adgang for gående færdsel til Stengården under byggeriet,
 • at kommunen tillader indbetaling for eventuelt manglende p-pladser til Parkeringsfonden.
 • at der ikke eksproprieres til vejadgang til p-anlæg,
 • at kommuneplantillæg og lokalplan vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser mod P-anlæg på Møllegade 15. Alternativt drøfter Teknik- og Miljøudvalget sagen på ny inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

A indstiller, at kommuneplanens bestemmelser overholdes med hensyn til bygningshøjde, udnyttelsesgrad og parkering, dog med den undtagelse at den sydligste fløj kan etableres i 3 etager.

Supplerende dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 4. september 2019:

Der er kommet en indsigelse fra ejer af Møllegade 13. Se vedhæftede indsigelse og partssvar fra Escot Erhvervsejendomme.

Indsiger ønsker ikke anvendelse af Møllegade 15 til parkering. Hvis p-pladsen etableres, ønskes opsætning af hegn i skel, hvor indsiger inddrages med hensyn til højde og materialevalg.

Der vil blive stillet vilkår om hegn ved tilladelse til p-plads som ønsket i indsigelsen.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget inkl. etablering af p-plads og hegn på Møllegade 15.

A indstiller, at hidtil gældende kommuneplans bestemmelser overholdes med hensyn til bygningshøjde, udnyttelsesgrad og parkering, dog med den undtagelse at den sydligste fløj kan etableres i 3 etager.

Bilag

Til toppen


17. Udbudspolitik ved tilskud til private bygnings- og anlægsarbejder


Resume

Sagsforløb: ØK

Der er udarbejdet forslag til retningslinjer for fremtidige udbud af private bygnings- og anlægsarbejder, hvor der ydes kommunal støtte.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender retningslinjerne som Brønderslev Kommunes politik på området.

Sagsfremstilling

På møde i Økonomiudvalget den 19. juni 2019 blev det besluttet, at Fagforvaltningen skulle udarbejde retningslinjer for fremtidige private bygnings- og anlægsopgaver, hvor der ydes kommunal støtte.

Private bygge- og anlægsopgaver, hvor der ydes kommunal støtte, vil typisk være sager i henhold til Byfornyelsesloven til kondemneringssager, nedrivning af forfaldne bygninger samt bygningsfornyelse. Det kan også være opgaver, hvor der ydes støtte i henhold til Brønderslev Kommunes pulje til udvikling i landdistrikterne.

Fagforvaltningen foreslår, at der i fremtidige tilsagnsskrivelser til støttemodtager indsættes følgende standard vilkår:

 • Brønderslev Kommunes udbudspolitik skal overholdes. Udbudspolitikken vedlægges tilsagnet.
 • Arbejdere, der udfører byggeopgaven, skal sikres løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. i henhold til kollektiv overenskomst gælder for arbejde af samme art, der hvor arbejdet udføres.
 • Såfremt der ved tilsyn eller på anden vis opstår mistanke om, at vilkårene ikke overholdes, kan Brønderslev Kommunen til enhver tid kræve dokumentation for, at reglerne overholdes. Støttemodtager forpligtiger sig til - efter skriftligt påkrav herom - inden for 10 arbejdsdage at fremskaffe relevant dokumentation fra både entreprenører samt evt. underleverandører.Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.
 • Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at tilbagetrække tilsagnet om økonomisk støtte, såfremt det kan påvises at ovenstående vilkår ikke overholdes.

Ved fremtidige bygge- og anlægsopgaver, hvor der ydes kommunal støtte, vil Fagforvaltningen gennemgå det endelige tilsagn med støttemodtager med henblik på at sikre støttemodtagerens fulde forståelse af vilkårene samt det ansvar, som følger med.

Skabelon for fremtidige tilsagnsskrivelser ved bygningsfornyelse er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender ovenstående retningslinjer for private bygge- og anlægsopgaver, hvor der ydes kommunal støtte.

Beslutning

Godkendt. Gælder alle områder hvor der gives anlægstilskud.

Bilag

Til toppen


18. Revision af mødekalender for 2019


Resume

Sagsforløb: ØK

Ændring af mødekalender for 2019 som følge af ændret tidsplan for budget 2020.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har i bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 ændret fristerne for udarbejdelse af kommunernes budget for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

På baggrund af de udskudte økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL har Økonomiudvalget godkendt Økonomiafdelingens forslag til revideret tidsplan for budget 2020.

Tidsplanen for budget 2020 er ændret således:

1. behandling i Byrådet: 9. oktober 2019

2. behandling i Byrådet 30. oktober 2019

Økonomiudvalget har som følge heraf vedtaget at flytte det planlagte budgetseminar til den 10. og 11. oktober 2019.

Borgmesteren ønsker en drøftelse af, hvorvidt der herudover skal ske ændringer i mødeplanen, hvor der pt. er planlagt følgende møder:

11. september 2019: Økonomiudvalgsmøde (kunne evt. flyttes til den 18. september)

18. september 2019: Byrådsmøde (kunne evt. aflyses)

30. oktober 2019: Temamøde (aflyses, da byrådsmødet, hvor 2. behandling finder sted, starter kl. 17.00)

Personale

Ingen.

Beslutning

Ændring godkendt under forudsætning af at der ikke er uopsættelige sager.

Bilag

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Til toppen


20. Lukket punkt:


Til toppen


21. Lukket punkt: Ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger


Til toppen


22. Lukket punkt:


Til toppen


23. Lukket punkt: Aftale om markedsføring af boliggrunde


Til toppen


24. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


25. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


26. Lukket punkt: Detailhandelsanalyse for Brønderslev Kommune


Til toppen


27. Lukket punkt: Personalesag


Til toppen


28. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 29. august 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer