Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 18. september 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Niels Vestergaard Salling.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af regnskab 2018 for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Regnskab for 2018 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S er revideret af PWC og godkendt på bestyrelsesmøde den 22. maj 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om regnskab og revisionsprotokollat kan godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 for Brønderslev Sundhedshus I/S er det tredje år med et helt regnskabsår. Der er dog stadig lokaler, som ikke er udlejede i den del af huset, som regionen garanterer for. Der gøres fortsat en stor indsats for at få de ledige lokaler lejet ud.

For Brønderslev Sundhedshus I/S som virksomhed er der ikke forskel på, hvorvidt der er lejet lokaler ud eller ej, da Region Nordjylland betaler den fulde leje mm. for de ikke udlejede lejemål.

I øjeblikket er der ud over kommunens andel lejet ud til tre almen praktiserende læger, en speciallæge, en hudlæge, to ørelæger, en øjenlæge samt en jordemoderklinik, dvs., at ca. 70 % af arealerne er udlejet.

Fremadrettet fortsætter den løbende dialog med potentielle lejere, herunder med særligt fokus på interesserede almen praktiserende læger. Bestyrelsen har dertil besluttet løbende at drøfte, hvorledes de kan bidrage til at øge udlejningen.

Resultatet for Sundhedshuset er ca. 1.000.000 kr. højere end budgetteret ud fra en omsætning på 5.806.072 kr. Dette skyldes primært regulering af moms fra tidligere år, som er indtægtsført i 2018, samt manglende forventede renteudgifter, da lånet til finansieringen af anskaffelsessummen først er hjemtaget i 2019.

Bestyrelsen i Brønderslev Sundhedshus I/S har i april 2019 optaget lån til finansiering af anskaffelsessummen. Denne udgift har hidtil fremgået i form af en gæld til Region Nordjylland, idet regionen har stået for selve anlægssagen. De opkrævede ydelser til dækning af låneafdrag, som siden selskabets overgang til drift i 2015 har været ophobet på bankkonto, er brugt til nedbringelse af mellemregningen (anlægssummen) på i alt 41.142.650 kr. Beløbet, som er lånefinansieret, er derfor ændret til 33.000.000 kr. Lånet er optaget hos Kommunekredit med 25 års løbetid.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender regnskab og revisionsprotokollat for 2018 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 12. september 2019, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Notat om momsfejl efterspørges.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Reno Nord I/S søger om godkendelse af låneoptagelse til ny administrationsbygning


Resume

Resume: ØK/BY

I/S Reno-Nord anmoder om godkendelse af låneoptagelse af et fastforrentet lån på kr. 20 mio. kr. med en afdragsprofil på 25 år til etablering af ny administrationsbygning.

Det fremgår af vedtægterne for I/S Reno-Nord pkt. 9.7, at interessentkommunerne skal godkende bestyrelsens beslutninger om låneoptagelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen ved I/S Reno-Nord har på bestyrelsesmøde i juni 2019 godkendt projektforslag for etablering af en ny administrationsbygning på I/S Reno-Nords Deponi i Rærup. Investeringen skal indarbejdes i I/S Reno-Nords anlægsbudget for 2020.

I/S Reno-Nord har indhentet lånetilbud fra Kommune Kredit på 20 mio. kr. Lånetilbuddet indeholder en afviklingsprofil på 25 år og med en fast rente. Det fremgår af vedtægterne for I/S Reno-Nord pkt. 9.7, at interessentkommunerne skal godkende bestyrelsens beslutninger om låneoptagelse. Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner har godkendt låneoptagelsen på deres byrådsmøder i august måned 2019.

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, at der er automatisk låneadgang til investeringsudgiften til renovation mv., hvilket bl.a. omfatter funktion ”1.38.60 Generel administration” og ”1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg” i budget- og regnskabssystemet for kommuner. På den baggrund er det vurderingen, at lånoptagelse til ny administrationsbygning på I/S Reno-Nord Deponi ikke vil påvirke kommunens låneramme.

Ved en evt. låneoptagelse vil der være en forventelig forøgelse af taksterne på 5 - 10 kr./ton. Dette skal ses i forhold til, at et ton blandet deponi i 2019 afregnes til 831 kr./ton inkl. afgifter

Brønderslev og Hjørring kommuner, AVV og I/S Reno Nord har senest i 2017 som følge af begrænset deponeringskapacitet i AVV indgået en samarbejdsaftale vedr. anvisning og levering af deponeringsegnet affaldtil I/S Reno Nord.

Jvf. I/S Reno-Nords vedtægter kan en interessent ensidigt udtræde af det kommunale fællesskab med 1 års varsel til en 1. januar under forudsætning af, at interessentskabets anlægsgæld eller andre faste forpligtigelser, der kan sidestilles hermed, er afviklet, jf. pkt. 19.1.

Forvaltningen har kontaktet I/S Reno Nord i forhold til konsekvensen af godkendelse af lån og efterfølgende forlængelse af muligheden for ensidig udtræden af selskabet. I/S Reno Nord har fået udarbejdet notat fra Advokaterne Bech-Bruun.

I notatet foreslås bl.a. følgende mulighed i forbindelse med en evt. godkendelse;

 • Brønderslev Kommune betinger godkendelsen af låneoptagelsen ved at de øvrige interessenter accepterer, at Brønderslev Kommune tildeles et tidsmæssigt "vindue" til at udtræde, når det nuværende anlægslån i2022er afviklet, jf. fremgangsmåden i pkt. 19.1. Såfremt Brønderslev Kommune ikke udtræder indenfor det tidsmæssige vindue, skal en eventuel efterfølgende udtræden ske i henhold til de almindelige regler herfor.

Såfremt interessentkommunerne ikke kan blive enige om fremtidige anlægsinvesteringer og låneoptagelser, vil yderste konsekvens være, at det kommunale fællesskab må opløses med Ankestyrelsens godkendelse.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til ansøgningen om låneoptagelse.

Beslutning

Udsat.

Direktør inviteres til kommende økonomiudvalgsmøde på baggrund af notat.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger til Brønderslev Svømmehal


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Fonden Brønderslev Hallerne om kommunal lånegaranti på 3 mio. kr. til energiforbedringer i Brønderslev Svømmehal.

Sagsfremstilling

Fonden Brønderslev Hallerne ansøger om 3 mio. kr. inkl. moms til energiforbedringer i Brønderslev svømmehal i forhold til optimering af ventilationssystem.

Det eksisterende system er ikke optimalt, og der ønskes installeret et ventilationssystem, der genanvender den varme luft i svømmehallen. Der er en forventning om, at den nye installation er tilbagebetalt i løbet af 6 år.

Der er modtaget tilbud fra Elite Energy Saving v/Rene Agerholm. Tilbud bygger på inddragelse af lokale håndværkere i arbejdsprocessen. Forventet budget:

Materialer

1.839.746 kr.

Arbejdsløn til montering

342.675 kr.

I alt

2.182.421 kr.

Fonden Brønderslev Hallerne tillægger i deres beregning 10 % til uforudsete udgifter, hvilket betyder, at budget anslås til 2.400.663 kr. ekskl. moms.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur sender ansøgningen fra Fonden Brønderslev Hallerne til drøftelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti ikke vil belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75 % p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Brønderslev Hallerne for 4 lån optaget i KommuneKredit. Disse lån har pr. 31. maj 2019 en samlet restgæld på 17,774 mio. kr. og udløber i perioden 2028 til 2039.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 13. juni 2019, pkt. 13:

Ansøgningen oversendes til Økonomiudvalget uden indstilling.

Dennis Kvesel var fraværende.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 36:

Udsættes.

Økonomiudvalget, 28. august 2019, pkt. 21:

Indstilles godkendt, såfremt lånet er 6-årigt.

Byrådet, 4. september 2019, pkt. 13:

Taget af dagsordenen.

Fraværende:

Jan Thaibert (Kim Østergaard mødt)

Poul Erik Andreasen (Ole Andersen mødt)

Christen Bager (Kurt Kristensen mødt)

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde, den 18. september 2019:

Fonden Brønderslev Hallerne har oplyst, at de ønsker en fornyet drøftelse af kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger til Brønderslev Svømmehal. Forudsætningerne for den kommunale lånegaranti er en tilbagebetaling af lånet med 10 år, hvilket ønskes drøftet i Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstilles godkendt som 10-årigt lån på de konkrete udgifter til energiforbedringsprojektet.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ny vision for Brønderslev Kommune. Konkretisering af mål og retning for fagudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ØK

Byrådet godkendte i juni måned en ny vision for Brønderslev Kommune. Det blev samtidig besluttet, at de enkelte fagudvalg skal arbejde videre med konkretisering af visionen og visionens fire pejlemærker.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvilke områder der skal være særligt fokus på fremadrettet, herunder om der kan synliggøres sammenhæng med eksisterende faglige politikker og planer, og om visionen giver anledning til nye fokusområder på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye vision for Brønderslev Kommune (vedlagt) er at sætte en fælles politisk retning for den fremtidige udvikling af kommunen. Visionen udgør et styringsredskab for Byrådet og administrationen, og den skal danne udgangspunkt for kommende politikker og planer samt implementeres i fagudvalgenes arbejde og det daglige arbejde som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

Ved godkendelse af visionen blev det besluttet at igangsætte en proces i fagudvalgene, hvor de enkelte udvalg skal konkretisere visionen, tage stilling til hvilke områder der skal have særligt fokus og sætte retning for det fremadrettede arbejde i de respektive fagområder.

For at konkretisere visionen på Økonomiudvalgets område, skal udvalget drøfte visionen og visionens fire pejlemærker med udgangspunkt i følgende overoverordnede punkter:

 • Synliggøre sammenhæng med eksisterende politikker, planer og indsatser
  • Hvordan passer visionen sammen med igangværende indsatser og arbejdsgrundlaget i de nuværende faglige politikker, planer og strategier på udvalgets område, og kan der synliggøres sammenhæng?
 • Evt. nye fokusområder som følge af visionen
  • Giver visionen anledning til revision eller udbygning af det eksisterende arbejdsgrundlag for udvalgets område?
  • Er der områder eller pejlemærker i visionen, som ikke i tilstrækkelig grad dækkes i eksisterende målsætninger?
 • Kan der under hver af visionens fire pejlemærker identificeres 3-4 faglige målsætninger (eksisterende eller nye), som kan udgøre retningen for udvalgsområdets fremtidige udvikling?

Formålet er at skabe et arbejdsgrundlag for fagudvalgets og fagområdernes arbejde og udvikling de næste år. Resultatet af drøftelsen skal efterfølgende implementeres på administrativt niveau.

Som grundlag for drøftelsen er vedlagt en liste med målsætninger fra eksisterende politikker og strategier på Økonomiudvalgets område samt vedlagt en illustration af visions-kompasset, hvor målsætningerne er placeret under hvert af pejlemærkerne (bemærk at illustrationen indeholder en side pr. pejlemærke)

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og konkretiserer den nye vision for Brønderslev Kommune indenfor udvalgets område

Beslutning

Drøftet.

Indgår i de videre politiske drøftelser.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Mødekalender 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til mødekalender for 2020.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2020 - baseret på tidligere vedtagne principper:

 • Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.
 • Der holdes strategiseminar i foråret.
 • Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).
 • I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.
 • Der skal ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.
 • Rådenes møder skal ligge senest i ugen før de stående udvalg, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.
 • Der er taget hensyn til KØF, KL’s Topmøde, Byrådets forårsseminar samt budgetseminar
 • Der er planlagt ekstra møder i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget – sat på som (TM) og (ØK).

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2020.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 20. august 2019, pkt. 7:

Møder i Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget ønskes så vidt muligt holdt i samme uge.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


9. Lukket punkt: Personalesag


Til toppen


10. Lukket punkt: Kommunale grunde


Til toppen


11. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


12. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


13. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


14. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 18. september 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer