Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 2. oktober 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Niels Vestergaard Salling.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2020 - 1. behandling af Budget 2020 og overslagsårerne 2021 - 2023


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Basisbudget for 2020 og overslagsårene 2021 – 2023 fremsendes til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2020 og overslagsårene 2021 – 2023 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 02. oktober og Byrådet den 09. oktober 2019.

Repræsentant fra O er indbudt som observatør til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5.

Samlet viser budgettet til 1. behandling følgende resultat:

På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og at der benyttes de samme skatteprocenter og promiller som i budget 2019. Vedr. tilskud til særlig vanskeligt stillet kommune får kommunen svar på ansøgningen den 7. oktober og foreløbigt er indregnet samme tilskud som i 2019.

På udgiftssiden skal det understreges, at der ikke er indregnet elementer fra opmærksomhedslisten, råderumsforslag eller budgetønsker.

I forhold til lån er der i forslaget indregnet den kendte låneadgang og svar evt. muligheder for yderligere låneadgang forventes modtaget den 7. oktober.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til den vedtagne tidsplan for udarbejdelse af budget 2020 er fastsat til torsdag den 17. oktober 2019, kl. 12.00.

Budget 2020 vil blive leveret på tryk inden mødet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2020 og overslagsårerne 2021 – 2023.

Beslutning

Oversendes til Byrådets 1. behandling, med anbefaling af tidsfristerne.

Borgmesteren opfordres til at udtrykke utilfredsheden med at have mistet tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår og påtale ugennemsigtigheden i kriterierne for tildeling af dette tilskud.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Renovation og genbrug - Budget og takster 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2020 for affaldsområdet. For dagrenovation stiger taksten for tømning af sække med ca. 12 %, og taksten for specialindsamling stiger med knap 50 %. Alle øvrige takster på dagrenovationsområdet falder i forhold til niveauet i 2019.

Genbrugsbidraget stiger med 4,8 %. Grundgebyret for erhvervsaffald bortfalder som følge af beslutning herom i Folketinget.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget samt de anførte affaldstakster for 2020 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger for borgerne – herunder indsamlingsordningen for plast & metal og papir – samt administration. Området er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet, og økonomien i de særskilte ordninger opgøres årligt. Takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning. Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler.

I forhold til budgetlægningen på affaldsområdet har der til budget 2020 været en række nye forhold at tage hensyn til i forhold til processen de sidste 4-5 år. Disse forhold er:

 1. Der er indgået ny kontrakt om indsamling af dagrenovation efter udbud i efteråret 2018. Generelt er prisen for indsamling steget med ca. 30 % i forhold til det sidste udbud i 2014. Dog således, at prisen for indsamling af sække er steget relativt mest. Desuden er prisen for specialindsamling steget kraftigt.
 1. Ved udgangen af 2018 var der på affaldsområdet opsparet ca. 10,5 mio. kr. Det er ønskeligt, at der er en vis reserve til indkøb af nye containere til den kommende indsamling af madaffald, men da forventningen til dette er mindre end 10,5 mio. kr., er det indbygget i budgettet for 2020, at en del af de tidligere års overskud anvendes til at holde taksterne nogenlunde i ro.
 1. 2019 er første år med indsamling af plast & metal og papir. I tidligere års budgetter har det været svært at estimere udgifterne til denne ordning. I budget 2020 er der foretaget en mere realistisk vurdering af pris for indsamling og omkostninger til behandling og afsætning af især plast & metal. Dette har betydet, at det er nødvendigt at hæve taksten for denne ordning fra 286 kr. i 2019 til 426 kr. i 2020. Denne stigning modsvares dog delvist af et fald i de øvrige takster, som indgår i genbrugsbidraget. Samlet set stiger genbrugsbidraget fra 1.578 kr. til 1.654 kr. (for helårshuse); dvs. en stigning på 4,8 %.
 1. Der har indtil 2018 eksisteret et grundgebyr for erhvervsaffald. Dette gebyr er efter en beslutning i folketinget afskaffet og skal derfor ikke opkræves længere.

Overblik over den samlede affaldsøkonomi i budget 2020

Ordninger for private:

Ordning

Indtægt, kr. ex. moms

Udgift, kr. ex. moms

Resultat

Administration, fælles formål husholdninger

864.000

964.000

-100.000

Renovation

15.932.000

17.717.000

-1.785.000

Storskrald

195.000

215.000

-20.000

Bobler (glas og flasker)

386.000

486.000

-100.000

Miljøservice (småbatterier)

32.000

42.000

-10.000

Genbrugsplads

14.883.000

15.883.000

-1.000.000

Plast & metal og papir

5.672.000

4.972.000

*700.000

I alt

37.964.000

40.279.000

-2.315.000

*) For plast & metal og papir trækkes der ikke på opsparede midler. Tværtimod opkræves der lidt mere end udgifterne, fordi der var et underskud på ordningen i 2018.

Som det fremgår af tabellen, er der tale om en underfinansiering på ca. 2,3 mio. kr. Underskuddet vil blive finansieret via træk fra opsparede midler.

Da der ikke længere opkræves grundgebyr for erhvervsaffald, vil et forventet udgiftsniveau indenfor erhvervsaffaldsområdet på 331.000 kr. i 2020 blive dækket ind via træk på opsparede midler.

Det samlede budget inkl. de foreslåede takster er udarbejdet med det formål at have ca. 7 mio. kr. i opsparede midler ved udgangen af 2020. De 7 mio. kr. svarer til den skønnede udgift til indkøb af containere til fase 2 i affaldsindsamlingen, hvor der skal indsamles mad- og restaffald hver for sig.

I bilag er vist udviklingen i mellemkonti inkl. trækket på opsparede midler.

Indtægterne i skemaet ovenfor dækkes ind via renovationstaksten og genbrugsbidraget. I bilag er vist oversigt over foreslåede takster for 2020. Borgernes genbrugsbidrag er et samlegebyr af takster for administration af husholdningsaffald, bobleordningen (flasker og glas), storskraldsindsamlingen, genbrugspladserne, miljøserviceordningen (småbatterier) og ordningen for husstandsindsamling af plast & metal og papir.

Specialindsamling

Der findes en særskilt takst for specialindsamling. Taksten anvendes på adresser, hvor reglerne for adgangsvej i regulativet for husholdningsaffald ikke overholdes, og den dækker det øgede tidsforbrug for tømning disse steder. For adresser med ugetømning vil prisen stige fra 1.960 kr. til 2.918 kr. om året, dvs. en stigning på 49 %. Det er vigtigt at understrege, at prisstigningen skyldes forhold i udbuddet, hvor merprisen altså betales af ”rette vedkommende”. Pt. er der under 15 adresser med specialindsamling.

Oversigt over takstudviklingen for udvalgte typer af affaldsløsning

For at illustrere takstudviklingen gennem en årrække vises her taksten for renovation og genbrug. I skemaet ses udviklingen for ugetømning af sæk og for 14-dages tømning af en 240 l container. Disse eksempler er valgt, fordi det er de to takster, som flest benytter sig af.

Ugetømning af sæk:

Kr. inkl. moms

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Renovation

1.105

1.126

1.160

1.172

1.202

1.143

1.278

Genbrugsbidrag

1.269

1.328

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

I alt

2.374

2.454

2.498

2.521

2.560

2.721

2.932

Udvikling i %

2,7

3,4

1,8

0,9

1,6

6,3

7,8

14-dages tømning af 240 l container:

Kr. inkl. moms

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Renovation

1.155

973

1.003

1.013

1.038

988

926

Genbrugsbidrag

1.269

1.328

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

I alt

2.424

2.301

2.341

2.366

2.396

2.566

2.580

Udvikling i %

2,7

-5,1

1,7

1,1

1,3

7,1

0,5

Som det ses, vil der være en samlet takststigning på knap 8 % for ugetømning af sæk, mens 14-dages tømning af 240 l-container kun stiger med 0,5 % (begge dele med genbrugsbidraget medregnet). Som tidligere nævnt er der tale om takststigninger for tømning af sække (uge, 14-dag og 4-ugers tømning). For alle typer af containere og molokker vil der være tale om fald i prisen for dagrenovation.

Taksten for de forskellige typer af dagrenovation fremgår af bilag.

Alle takster i ovennævnte er udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budgetter for AVV og Modtagestation Vendsyssel. Budgetterne blev indstillet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 19. august 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender oplæg til renovations- og genbrugsbudget 2020 med de foreslåede takster.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi har ikke gennemregnet taksterne og har derudover ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2019, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Reno Nord I/S søger om godkendelse af låneoptagelse til ny administrationsbygning


Resume

Resume: ØK/BY

I/S Reno-Nord anmoder om godkendelse af låneoptagelse af et fastforrentet lån på kr. 20 mio. kr. med en afdragsprofil på 25 år til etablering af ny administrationsbygning.

Det fremgår af vedtægterne for I/S Reno-Nord pkt. 9.7, at interessentkommunerne skal godkende bestyrelsens beslutninger om låneoptagelse.

Direktør Thomas Lyngholm, I/S Reno-Nord, kommer til stede kl. 10.00.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen ved I/S Reno-Nord har på bestyrelsesmøde i juni 2019 godkendt projektforslag for etablering af en ny administrationsbygning på I/S Reno-Nords Deponi i Rærup. Investeringen skal indarbejdes i I/S Reno-Nords anlægsbudget for 2020.

I/S Reno-Nord har indhentet lånetilbud fra Kommune Kredit på 20 mio. kr. Lånetilbuddet indeholder en afviklingsprofil på 25 år og med en fast rente. Det fremgår af vedtægterne for I/S Reno-Nord pkt. 9.7, at interessentkommunerne skal godkende bestyrelsens beslutninger om låneoptagelse. Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner har godkendt låneoptagelsen på deres byrådsmøder i august måned 2019.

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, at der er automatisk låneadgang til investeringsudgiften til renovation mv., hvilket bl.a. omfatter funktion ”1.38.60 Generel administration” og ”1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg” i budget- og regnskabssystemet for kommuner. På den baggrund er det vurderingen, at lånoptagelse til ny administrationsbygning på I/S Reno-Nord Deponi ikke vil påvirke kommunens låneramme.

Ved en evt. låneoptagelse vil der være en forventelig forøgelse af taksterne på 5 - 10 kr./ton. Dette skal ses i forhold til, at et ton blandet deponi i 2019 afregnes til 831 kr./ton inkl. afgifter

Brønderslev og Hjørring kommuner, AVV og I/S Reno Nord har senest i 2017 som følge af begrænset deponeringskapacitet i AVV indgået en samarbejdsaftale vedr. anvisning og levering af deponeringsegnet affaldtil I/S Reno Nord.

Jvf. I/S Reno-Nords vedtægter kan en interessent ensidigt udtræde af det kommunale fællesskab med 1 års varsel til en 1. januar under forudsætning af, at interessentskabets anlægsgæld eller andre faste forpligtigelser, der kan sidestilles hermed, er afviklet, jf. pkt. 19.1.

Forvaltningen har kontaktet I/S Reno Nord i forhold til konsekvensen af godkendelse af lån og efterfølgende forlængelse af muligheden for ensidig udtræden af selskabet. I/S Reno Nord har fået udarbejdet notat fra Advokaterne Bech-Bruun.

I notatet foreslås bl.a. følgende mulighed i forbindelse med en evt. godkendelse;

 • Brønderslev Kommune betinger godkendelsen af låneoptagelsen ved at de øvrige interessenter accepterer, at Brønderslev Kommune tildeles et tidsmæssigt "vindue" til at udtræde, når det nuværende anlægslån i2022er afviklet, jf. fremgangsmåden i pkt. 19.1. Såfremt Brønderslev Kommune ikke udtræder indenfor det tidsmæssige vindue, skal en eventuel efterfølgende udtræden ske i henhold til de almindelige regler herfor.

Såfremt interessentkommunerne ikke kan blive enige om fremtidige anlægsinvesteringer og låneoptagelser, vil yderste konsekvens være, at det kommunale fællesskab må opløses med Ankestyrelsens godkendelse.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til ansøgningen om låneoptagelse.

Indstilling

Økonomiudvalget, 18. september 2019, pkt. 4:

Udsat.

Direktør inviteres til kommende økonomiudvalgsmøde på baggrund af notat.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2019:

Direktør Thomas Lyngholm, I/S Reno-Nord, kommer til stede kl. 10.00.

Der vedlægges sagsfremstilling til bestyrelsesmødet den 1/10-2019 ved I/S Reno Nord omhandlende finansiering af ny administrationsbygning m.v. på Deponiet.

Direktionen ved I/S Reno Nord har på baggrund af bl.a. spørgsmål fra Brønderslev Kommune vedr. låneoptagelse og hæftelser i forhold til en eventuel udtræden af interessenstskabet vurderet, at der er behov for afklaring af mulighederne for ændring i vedtægterne på dette område.

Derudover vurderer I/S Reno Nords direktion, at etableringen af administrationsbygningen - pga. arbejdsmiljø for de ansatte - ikke kan afvente godkendelse af låneoptagelse fra interessentkommunerne. Med afsæt i I/S Reno Nords nuværende likviditet etableres administrationsbygningen uden lånefinansering. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der på grund af likviditetsmæssige forhold på sigt vil blive nødvendigt at optage lån til delvis finansiering.

Direktionen ved I/S Reno Nord indstiller til bestyrelsen;

 • At anlægsinvesteringen indarbejdes i budget 2020.
 • At projektet foreløbigt finansieres uden optagelse af lån.
 • At I/S Reno Nords direktion bemyndiges til at iværksætte afklaring af mulighederne for at ændre vedtægternes krav til interessentkommunernes deltagelse i I/S Reno Nord, låneoptagelse og intern hæftelse med henblik på at sikre en større fleksibilitet ved fremtidige investeringsbeslutninger og beslutninger om optagelse af lån.
 • At udarbejde og forelægge et konkret forslag til vedtægtsændring for bestyrelsen.
Beslutning

Indstilles godkendt under de forudsætninger og betingelser, som RenoNords bestyrelse har godkendt på møde 1. oktober 2019.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budgetaftalepunkt 2019 - Borgerservice i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har i forbindelse med budget 2019 anmodet om at få en nærmere analyse af muligheden for at organisere Borgerservice anderledes.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budget 2019 anmodet om at få en nærmere analyse af muligheden for at organisere Borgerservice anderledes, herunder:

 • Hvad er den samlede bemanding på de forskellige dele af Borgerservice
 • Hvor mange borgere har benyttet Borgerservice
 • Hvilke funktioner i Borgerservice er der især personlige henvendelser til
 • Er der andre teknologiske muligheder
 • Hvad er de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af en ændret organisering

Stabsforvaltningen har udarbejdet et notat, som nærmere beskriver forskellige modeller for Borgerservice i Dronninglund.

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte sagen.

Personale

Er beskrevet i notatet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 8:

Inden endelig stillingtagen ønskes analysen suppleret med analyse af konsekvenser og muligheder ved samtænkning af borgerservice og bibliotek i Dronninglund, samt anvendelse af mobilbibliotek til borgerserviceopgaver.

Supplerende sagstekst til Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Biblioteket og Stabsforvaltningen har sammen undersøgt mulighederne for samtænkning af Borgerservice og Bibliotek i Dronninglund.

Det vurderes, at en sammenflytning ikke er hensigtsmæssigt, idet dette vil kræve dels ressourcetræk og dels om-/tilbygning. Der henvises til vedhæftede notat.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 14:

Vejle løsning på mobil borgerservice undersøges nærmere.

Erfaringer med torsdags løsning opsamles med henblik på optimering.

Det forudsættes, at det er udgiftsneutralt.

Steen Søgaard Petersen ønsker borgerservice min. 1 ekstra dag i Dronninglund.

Poul Erik Andreasen ønsker bemanding permanent i Dronninglund.

Sagen genoptages.

Supplerende sagstekst til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2019:

Forvaltningen har undersøgt den mobile Vejleløsning og der vedlægges notat som beskriver løsningen.

I forhold til muligheden for at flytte medarbejdere en eller flere dage til Dronninglund har det personalejuridiske været undersøgt. Her gælder som udgangspunkt samme regler, som hvis medarbejderen flytter arbejdsplads alle dage. Vurderingen er derfor, at medarbejderne skal kunne tåle en ændring, som indebærer arbejdssted både på Dronninglund og på Brønderslev Rådhus, men at varslingsreglerne naturligvis skal overholdes. Der vedlægges et notat som kort beskriver reglerne.

Det betyder, at der i forhold til løn mv. ikke vil være ekstraudgifter, hvis medarbejdere i borgerservice skal have 2 arbejdssteder. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der ikke pt. er plads på Dronninglund Rådhus til fx at flytte borgerservice 1 dag om ugen til Dronninglund. Det vil således kræve, at der skaffes plads til arbejdspladserne på Dronninglund Rådhus den pågældende dag.

Beslutning

A indstiller, at der skal findes bedre løsning end på nuværende niveau med hensyn til borgerservice i Dronninglund.

J indstiller, at borgerservice ydes min. 1 dag ekstra i Dronninglund.

V og C fastholder nuværende løsning, og begærer sagen i Byrådet.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af midler til midtbyarbejde i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet nedsatte tidligere på året et midtbyråd for Hjallerup forud for igangsætning af en udviklingsproces for midtbyen i Hjallerup i lighed med de processer, der er gennemført og gennemføres i Dronninglund og Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan frigives 450.000 kr. fra midtbypuljen til gennemførelse af processen i Hjallerup.

Sagsfremstilling

Det nye midtbyråd for Hjallerup holdt sit første møde umiddelbart før sommerferien. Mødet viste, at der er stor opbakning og engagement blandt aktørerne for at få skabt ny udvikling i midtbyen og en god proces herom. Processen i Hjallerup forventes bl.a. at have fokus på:

 • Midtbyens fremtidige struktur og anvendelser (med særligt fokus på Hjallerup Centret)
 • Markedsanalyse af mulige fremtidige anvendelser (med særligt fokus på Hjallerup Centret)
 • Midtbyens fremtidige bebyggelsesstruktur
 • Forskønnelse af midtbyen
 • Forbindelser til bl.a. skole-/idrætsområdet og de nye boligområder
 • Trafikstruktur og parkering

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har behov for konsulentbistand og midler til processen. Midler til proces omfatter fx udgifter til afholdelse af borgerarrangementer, plancher, evt. inspirationstur osv.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 450.000 kr. fra midtbypuljen til udviklingsarbejdet i Hjallerup.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2019 er 2,5 mio. kr. i puljen til Midtbyplaner, der endnu ikke frigivet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


8. Endelig vedtagelse af masterplan for Engene


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Brønderslev Forsyning udarbejdet et forslag til en masterplan for byudvikling i Brønderslev Syd. Forslag til Masterplan for Engene har været i offentlig høring fra den 24. maj 2019 til den 12. juli. 2019.

Der er kommet 11 bemærkninger til planen, som medfører mindre ændringer til planen.

Byrådet skal tage stilling til, om Masterplan for Engene, som sætter de overordnede rammer og principper for byudviklingen i Brønderslev Syd, kan vedtages endeligt.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal igangsættes en rammelokalplan, som vil gøre principperne i Masterplanen for Engene juridisk bindende.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har samarbejdet med Brønderslev Forsyning om at udvikle en masterplan for byudviklingen Brønderslev Syd. Området, som er navngivet Engene, dækker ca. 70 ha ubebygget landbrugsjord i den sydlige del af Brønderslev inden for Sdr. Omfartsvej.

Masterplanen omfatter:

 • En vision for byudvikling i området.
 • En kontekstplan, som viser hvordan Brønderslev by på længere sigt kan udbygges inden for omfartsvejens rammer.
 • En masterplan for en del af området, som beskriver grøn struktur, vejstruktur, stier, bebyggelsestyper, regnvandshåndtering og mødesteder.

Der er udarbejdet en særskilt handlingsplan for masterplanen, som omfatter:

 • Etapeplan
 • Strategi for jordudvikling

Bemærkninger til masterplanen

Forslag til Masterplan for Engene har været i offentlig høring fra den 24. maj 2019 til den 12. juli 2019. Der er blevet holdt borgermøde i høringsperioden. Der er kommet 11 bemærkninger til planen (se bilag oversigt over bemærkninger). Styregruppen for masterplanen har behandlet bemærkningerne til planen, og har en række anbefalinger til mindre ændringer af masterplan på baggrund af bemærkningerne.

Der er et ønske fra naboerne nord for masterplanområdet om, at der skabes et grønt område nordligt mellem den eksisterende bebyggelse og den nye bebyggelse. Ønskerne varierer fra afskærmende beplantning til et 30 m stort grønt område. Styregruppen anbefaler, at der laves et ca. 5 m bredt grønt område omkring en stiforbindelse nordligst i masterplanområdet. Området vil skabe en afstand mellem de nuværende boligområder og den nye bebyggelse, og samtidig have en funktion i form af stiforbindelse. Styregruppen præciserede, at masterplanen skal være en fortsættelse af den eksisterede by, og at der ikke skal skabes en barriere i form af et større grønt område, som opdeler og kan opleves som ”en grøn mur”.

Det er et ønske fra naboerne, at der i den nordlige del af masterplanområdet gives mulighed for et færre antal etager. Styregruppen anbefaler, at etageantallet ud mod Kornumgårdsvej indenfor etape 1 ændres fra max 3 etager til max 2 etager. Endvidere skal det præciseres, at der kun er mulighed for 3 etager enkelte steder ud mod henholdsvis Kornumgårdsvej og Søndergade i etape 3 og 4. Dette skal muliggøre en varieret rækkehus/tæt-lav bebyggelse i 2 etager, som enkelte steder brydes af en tredje etage. Der tillades ikke sammenhængende bebyggelse i 3 etager. Styregruppen anbefaler, at det øvrige etageantal fastholdes som i forslag til masterplanen. Der gøres opmærksom på, at masterplanen angiver det maksimale antal etager. Der kan ved udarbejdelse af lokalplaner for de specifikke områder fastsættes et lavere antal etager.

Styregruppen anbefaler, at vejen i etape 1 flyttes ca. 5 m længere vest for Starengvej 38. Derved imødekommes lodsejers ønske om større afstand til vej og mulighed for at lave afskærmende beplantning.

Styregruppen anbefaler, at placering af området til offentlige formål fastholdes. Det giver mulighed for at bygge eksempelvis en børnehave i området, hvilket ikke vurderes at give naboerne væsentlig flere gener end et boligområde ville gøre.

Styregruppen anbefaler, at vejslutningen til omfartsvejen ved Kornumgårdsvej fastholdes som i forsalg til masterplanen, hvor der anlægges en tilslutning via et kanaliseringsanlæg. Det bemærkes, at området er så stort, at der er trafikalt behov for endnu en tilslutning til omfartsvejen. Placeringen af vejslutningen er strategisk i forhold til fremtidige byudvikling vest for masteplanområdet. Styregruppen anbefaler, at vejstrukturen fastholdes, dermed at Døvlingvej ikke videreføres ind i masterplanområdet. Det bemærkes, at hvis der kommer et projektforslag, som ønsker at vejbetjene et tæt-lav boligområde nordligt i området fra Døvlingvej uden at skabe gennemkørsel til masterplanområdet, kan dette undersøges gennem en miljøvurdering af plangrundlaget.

Der foreslås mindre ændringer til handlingsplanen til masterplanen, som dels opdaterer planen med de nyeste lugtberegninger og dels præciserer strategien for byggemodning i forhold til etapeplanen.

Alle de forslåede ændringer er i overensstemmelse med masterplanens principper.

Rammelokalplan

Masterplanområdet er opdelt i 4 forskellige boligområder og etaper. De eksisterende kommuneplanrammer til boligformål 01-B-38, 01-B-43 og 01-B-44 dækker etape 1 og etape 2 af området. Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en rammelokalplan for masterplanfor etape 1 og etape 2, som allerede er kommuneplanlagt. Rammelokalplanens formål er, at konkretisere masterplanens principper for grønne områder, vejstruktur, stier, regnvandshåndtering og byggefelter og gøre dem juridisk bindende. Der skal udarbejdes et forslag til rammelokalplan, som sendes i offentlig høring. Efterfølgende lokalplaner for mindre dele af området skal være i overensstemmelse med rammelokalplanen og have fokus på bestemmelser omkring byggeriets udformning og placering.

Det forventes, at der udlægges kommuneplanrammer for etape 3 og etape 4 ved næste kommuneplanrevision i 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • vedtager Masterplan for Engene med de foreslåede ændringer endeligt, og
 • igangsætter en samlet rammelokalplan for etape 1 og etape 2 af masterplanen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2019, pkt. 3:

Masterplanen for Engene indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen, Carsten Ullmann og Jens Andersen indstiller, at Økonomiudvalget vurderer rammeplanlægning for etaperne.

Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen indstiller, at der igangsættes rammelokalplan som foreslået af fagforvaltningen.

Simon Aagaard indstiller, at der igangsættes en samlet rammelokalplan for etape 1 og etape 2 af masterplanen, med mulighed for senere igangsætning af rammelokalplan for de øvrige etaper.

Karsten Frederiksen, Carsten Ullmann og Jens Andersen indstiller, at det grønne område omkring stiforbindelsen nordligst i masterplanområdet ændres fra ca. 5 m til 15 m.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Masterplanen indstilles godkendt. Detgrønne område til stiforbindelsen indstilles at være 10 m.

Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af rammelokalplaner, når de økonomiske beregninger på vej- og byggemodningsbidrag er på plads, rækkefølge besluttes senere.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Vejnedlæggelse af del af Lucernevej i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Klokkerholm Karrosseridele ansøger om nedlæggelse af en del af den offentlige vej Lucernevej i Klokkerholm i forbindelse med en påtænkt tilbygning. De ønsker vejadgangen til Hornshøjvej nedlagt og den resterende del af Lucernevej afsluttet med en vendeplads.

De anmoder ligeledes om at erhverve det nedlagte vejareal på ca. 1.400 m².

Sagen har været udsendt i 8 ugers partshøring og der er ikke indgivet indsigelser.

Byrådet skal, jf. vejlovens § 15 og §§ 124-127, tage stilling til Lucernevejs nedlæggelse og vilkårene herfor.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Karrosseridele er i gang med at købe firmaet KL-Byg´s bygninger på Lucernevej 5-9 og ansøger i den forbindelse om nedlæggelse af en del af den offentlige vej Lucernevej i Klokkerholm, idet de påtænker at opføre en ny lager- eller produktionsbygning. Den eksisterende vejadgang til Hornshøjvej ønskes nedlagt, så der kan bygges hen over det aflagte vejareal og ind på Lucernevej 9.

Vejforløbet, der ønskes nedlagt, udgør ca. 75 m stamvej / asfaltvej og ca. 75 m lokalvej / grusvej, beliggende mellem Lucernevej og Hornshøjvej. Den resterende del af Lucernevej ønskes afsluttet med en vendeplads, dimensioneret til et sættevognstog.

Ansøger anmoder om at erhverve det nedlagte vejareal på ca. 1.400 m².

Ansøger oplyser, at der vil blive mindre transport / støj til virksomheden, hvis de samler deres aktiviteter. Alt transport, der bruges på at fragte dele ud til virksomhedens eksterne lagre, forventes at forsvinde efter en udvidelse med en lagerbygning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at vejen ikke tjener et alment offentligt formål, da vejen ikke bliver brugt i særlig høj grad efter en vejnedlæggelse i 2005. Desuden vil en ny vendeplads, der er dimensioneret til et sættevognstog, kunne kompensere for de få gennemkørsler, der i dag er til Hornshøjvej. Omhandlende vejnedlæggelse vil samtidig skåne beboerne langs Hornshøjvej for lidt tung trafik til og fra erhvervsområdet.

Vejforløbet på Lucernevej, mellem den nye vendeplads på Lucernevej og Hornshøjvej, anbefales nedlagt og vejarealet udgår efterfølgende som vejareal.

Det anbefales desuden, at der sker en kapitalisering af det aflagte vejareal, og at ansøger afholder samtlige omkostninger til nedlæggelse af vejen og etablering af en ny vendeplads, inkl. berigtigelse af de matrikulære forhold og samtidig accepterer, de nuværende ledningsejeres tilstedeværelse i det aflagte vejareal.

Sagen har været udsendt i 8 ugers partshøring og der er ikke indgivet indsigelser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet imødekommer det ansøgte og godkender vejnedlæggelsen af 150 m offentlig vej på Lucernevej samt at det aflagte vejareal sælges til Klokkerholm Karrosseridele på ovennævnte vilkår.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2019, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Solcelleanlæg ved Store Vildmose - Behandling af bemærkninger ifm. fordebat samt igangsætning af VVM


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg på arealer beliggende på Tagmarksvej, vest for Brønderslev ved Store Vildmose. Anlægget omfatter i alt ca. 162 ha. og vil fuldt udnyttet kunne levere op til 110 mio. kWh, hvilket svarer til ca. 27.000 husstandes årlige el-forbrug.

Fordebat for planlægning og VVM-arbejde har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2019 til den 6. august 2019. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogle høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til behandling af høringssvarene samt igangsætning af VVM-arbejde.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. februar 2019 at igangsætte planlægning for et solcelleanlæg ved Store Vildmose. Der har i perioden fra den 2. juli 2019 til den 6. august 2019 været holdt fordebat samt indkaldelse af ideer og forslag til VVM-processen i form af et ideoplæg. Der er i forbindelse med den offentlige høring ikke indkommet nogle bemærkninger.

Fagforvaltningen vurderer derfor, at udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg kan igangsættes uden yderligere bemærkninger.

Igangsætning af VVM-processen

Solcelleprojektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, der handler om industrianlæg til fremstilling af elektricitet (Screeningspligt). Fagforvaltningen har jf. lovens § 21 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt, da det vurderes, at anlægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er dermed omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Fagforvaltningen vurderer, på baggrund af VVM-screeningen, at nedenstående emner bør undersøges i forhold til deres påvirkning, som følge af projektets realisering:

1. Boligmiljø

Inden for projektområdet er der minimum 1 ejendom, som grænser op til projektområdet. Projektet vil medføre konsekvenser for boliger i nærområdet, idet udsigten vil begrænses. Det bør ligeledes undersøges nærmere, hvordan transformerstationer og invertere placeres inden for projektarealet, så de ikke medfører støjgener for nærmeste beboelsesejendomme. Boligernes påvirkning bør undersøges nærmere igennem f.eks. visualiseringer og støjberegninger.

2. Kulturarv

Projektområdet grænser op til fredede områder i form af fredningen Store Vildmose. Det kan ikke afvises, at projektet kan have negativ indvirkning på fredningen og kræver en dispensation fra fredningsnævnet. Størstedelen af projektarealet er omfattet af kommuneplanudregningen som værdifuldt kulturmiljø. Området er af stor kulturhistorisk værdi, da Store Vildmose er resterende af Europas største højmose, og indeholder en række historiske udviklingsspor.

3. Landskab

Projektområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som en del af et større uforstyrret landskab samt tilhørende landskabsudpegningerne; Ryå lavbundsflade og Store Vildmose. Det vurderes, at et solcelleanlæg af en størrelse, der svarer til hele projektområdet vil påvirke det åbne landskab i væsentlig grad. Det bør undersøges nærmere, hvordan et solcelleanlæg kan tilpasses landskabet under størst mulig hensyntagen til de landskabelige kvaliteter og værdier i området.

4. Natur

Projektet grænser op til en række naturudpegninger med beskyttende bestemmelser, herunder § 3 arealer, Natura-2000 område, fredede områder, skovbyggelinje, særligt værdifuldt naturområde, økologiske forbindelser samt geologiske bevaringsværdier.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender igangsætning af lokalplanproces og VVM-arbejdet for et solcelleanlæg ved Tagmarken.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse med henvisning de 4 punkter i sagsfremstillingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Solcelleanlæg ved Hjallerup Enge - Behandling af bemærkninger ifm. fordebat samt igangsætning af VVM


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har i august 2018 modtaget en ansøgning om etablering af et ca. 377 ha stort solcelleanlæg umiddelbart sydvest og sydøst for Hjallerup ved Hjallerup Enge, fordelt på 4 delområder. Hvis der opstilles solcellepaneler inden for hele arealet, vil anlægget kunne levere op til ca. 230 mio. kWh om året, hvilket svarer til ca. 60.000 husstandes elforbrug. Anlægget vil have en samlet effekt på op til ca. 260 MW.

Fordebat for planlægning og VVM-arbejde har været i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2019 til den 31. juli 2019. Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar vedrørende natur, dyreliv, landskab, visuelle påvirkninger, ejendomsforringelse, værditabsordning, beplantningsbælter, vejbyggelinjer, kulturarv og fortidsminder.

Byrådet skal tage stilling til behandlingen af høringssvarene samt igangsætning af VVM-arbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. juni 2019 at igangsætte planlægning for et solcelleanlæg ved Hjallerup Enge. Der har i perioden fra den 26. juni 2019 til den 31. juli 2019 været holdt fordebat samt indkaldelse af ideer og forslag til VVM-processen i form af et ideoplæg. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 7 bemærkninger. Fagforvaltningens behandling af de indkomne bemærkninger er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen vurderer, at de temaer, som nævnes i indsigelserne, i stor grad stemmer overens med temaerne, som projektudvikler skal redegøre yderligere for i en miljøkonsekvensrapport. Projektudvikler har meddelt, at der holdes uformelle borgermøder den 18. og 19. september 2019 i Hjallerup. Formålet med møderne er at komme i dialog med de berørte lodsejere og alle med interesse for projektet samt fortælle mere konkret om projektet og dets påvirkning. Fagforvaltningen vil være til stede på mødet. Når der er udarbejdet lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport vil indsigere have mulighed for at komme med bemærkninger igen i forbindelse med den offentlige høring.

Igangsætning af VVM-processen

Solcelleprojektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, der omhandler industrianlæg til fremstilling af elektricitet (Screeningspligt). Fagforvaltningen har jf. lovens § 21 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt, da det vurderes, at anlægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er dermed omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Fagforvaltningen vurderer, på baggrund af VVM-screeningen, at nedenstående emner bør undersøges i forhold til deres påvirkning, som følge af projektets realisering:

1. Boligmiljø

Flere ejendomme vil blive omkranset af projektet, herunder Kjellingbrovej 31 og 33, Hjallerup Engvej 15, 24 samt Gingsholmvej 6. Adskillige andre ejendomme i umiddelbar nærhed til projektområderne vurderes også at blive påvirket af projektet. Projektets visuelle påvirkning på disse ejendomme samt støj fra invertere og transformerstationer bør undersøges nærmere.

2. Landskab

En del af projektområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som særligt værdifuldt landskab. Projektets størrelse, sammenholdt med den kumulative effekt, medfører at den samlede landskabelige påvirkning bør undersøges nærmere.

3. Naturinteresser

En del af projektområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som særlig værdifuldt naturområde, potentielt naturområde og økologiske forbindelser. Projektets påvirkning af disse områder bør undersøges nærmere.

4. Arealressource

Projektets realisering medfører en konvertering fra landbrugsdrift til elproduktion gennem et større teknisk anlæg. Det vurderes, at projektets størrelse sammenholdt med de kumulative effekter fra lignende projekter, udgør en ikke uvæsentlig udtagning af landbrugsarealer. Projektets betydning for landbrugsproduktionen bør undersøges nærmere.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender igangsætning af lokalplanproces og VVM-arbejdet for et solcelleanlæg ved Hjallerup Enge.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2019, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse med henvisning de 4 punkter i sagsfremstillingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Høring - nye vedtægter for NordDanmarks EU-kontor


Resume

Sagsforløb: ØK

Bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor har i lyset af erhvervsfremmereformen og et generelt behov for opdatering revideret vedtægterne for EU-kontoret og fremsender forslaget til nye vedtægter i høring.

KKR Nordjylland og Business Region North Denmark har drøftet forslaget til nye vedtægter den 21. juni 2019 og anbefalervedtægtsændringerne, og at de tre repræsentanter fra kommunerne udpeges af KKR efter indstilling fra BRN.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Forslaget til nye vedtægter blev præsenteret på EU-kontorets generalforsamling den 3. april 2019, og det blev her besluttet at sende vedtægterne i høring.

Der foreslås ikke ændringer i kontingentsatser eller driftskreditten. Men der åbnes op for, at kommunernes bidrag til EU-kontoret kan formidles via kommunernes bidrag til Business Region North Denmark. Samtidig foreslås en ny sammensætning af bestyrelsen.

I forhold til forslaget til sammensætningen af bestyrelsen lægges der op til en åben drøftelse i KKR af forslaget til sammensætning. EU-kontorets bestyrelse tilkendegav således på sit møde den 21. maj 2019, at den kommunale og regionale repræsentation og det forhold, at kommunernes kontingent fremover formidles via BRN med fordel kan indgå i drøftelserne.

De vigtigste ændringer i forslaget til nye vedtægter er:

 • At der fra næste valgperiodes start foreslås en ændret bestyrelsessammensætning og en bestyrelse med 9 medlemmer mod 8 i dag. Den nye bestyrelse foreslås sammensat med 3 repræsentanter fra kommunerne, 2 repræsentanter fra Regionen, 1 repræsentant fra de grønlandske medlemskommuner, 1 repræsentant fra Aalborg Universitet, 1 repræsentant fra University College Nordjylland og 1 repræsentant fra erhvervslivet (Det bemærkes, at BRN i de gældende vedtægter udpeger 3 repræsentanter, RN 2 og KKR 2 repræsentanter)
 • At Sermersooq Kommune, AAU og UCN indtræder som egentlige medlemmer af bestyrelsen (hvor de i dag er tilforordnede), og at erhvervshusets bestyrelse skal udpege en erhvervsrepræsentant (denne udpegning træder i kraft ved næste valgperiodes start)
 • At procedurerne omkring indstilling af og godkendelse af medlemmer til bestyrelsen præciseres
 • At kontingentbetalingen fremrykkes fra marts til januar måned
 • At deltagerkredsen i generalforsamlingen præciseres, så det fremgår klart, at den siddende bestyrelse er en del af generalforsamlingen. Samtidig præciseres det, at hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen - dog har Region Nordjylland 4 stemmer
 • At det er præciseret, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Kommunaldirektørkredsen og BRN's direktion har drøftet sagen den 7. juni 2019 – og anbefaler KKR Nordjylland og BRN-bestyrelsen, at de 3 repræsentanter fra kommunerne udpeges af KKR på indstilling fra BRN-bestyrelsen.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forslaget til nye vedtægter samt at de tre repræsentanter fra kommunerne udpeges af KKR.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Ekstraordinære møder i Økonomiudvalget, budgetseminar og 27. november
 • Borgermøde om flytning af sommerhusområde

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Anlægsbevilling til byggemodning


Til toppen


15. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


16. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


17. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 2. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer