Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 20. november 2019
Lokale: Mødelokale 2172, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Karsten Frederiksen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 21 tages af dagsordenen.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


3. Aftalepunkter, budget 2020


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse og godkendelse af oversigt over aftalepunkter i forlængelse af budgetaftale 2020.

Direktionen deltager under behandling af dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2020 er der udarbejdet et forslag med oversigt over afledte indsatser, opgaver og initiativer m.v.

Hensigterne hermed er flere:

 • at oversigten skal danne et samlet overblik over budgetaftalens afledte opgaver, indsatser, initiativer m.v. både på drift og anlæg
 • at oversigten skal kunne danne baggrund for løbende opfølgning på status for opgaverne m.v. i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger
 • at oversigten skal medvirke til en fælles fortolkning af, hvorledes de enkelte elementer i budgetaftalen skal udmøntes konkret, og i forlængelse heraf, hvem der har ansvar for hvad.

Kommunaldirektøren anbefaler, at oversigten drøftes og godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med udmøntning af budget 2020.

Oversigten vil efterfølgende blive behandlet i respektive fagudvalg med henblik på prioritering af indsatserne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet, revideret forslag forelægges udvalget.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Evaluering af budgetproces 2020


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at evaluere budgetprocessen for budget 2020.

Direktionen deltager under behandling af dette punkt.

Sagsfremstilling

Evalueringen af budgetprocessen gennemføres med henblik på en løbende forbedring af budgetprocessen til budget 2021.

Økonomiudvalget anmodes om en drøftelse af styrker og svagheder ved sidste års budgetproces og eventuelle forslag til ændringer af budgetprocessen til budget 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Forvaltningen udarbejder forslag til proces for budget 2021.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


5. Takster for vand og spildevand 2020 - Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt takster for 2020 for vand og spildevand til Byrådets godkendelse.

Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand. Taksten skal ifølge Vandsektorloven fastsættes i overensstemmelse med selskabernes økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 5. november 2019 godkendt budgetter for selskaberne og besluttet at indstille følgende takster til godkendelse:

Vand:

Vandtakst pr. m3

6,95 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr m3 ekskl. moms

13,32 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

16,65 kr.

Vandtakst pr. m3 for det forbrug, der ligger over 2500 m3 (storforbrugere)

5,15 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

11,52 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

14,40 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3

620,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

775,00 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse over Q3 4,0 m3

1.200,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

1.500,00 kr.

Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. (standardbidrag)

10.400,00 kr.

+ moms i alt

13.000,00 kr.

Taksterne på vandområdet er uændret i forhold til 2019.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for vand fremsendt statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme for 2020. Statusmeddelelsen gør status i forhold til overholdelsen af den økonomiske ramme for 2018 og angiver i hvilket omfang, der er givet tillæg til den økonomiske ramme for 2020. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Vand A/S for 2020 er 18.164.914 kr. efter indregning af ændringer som følge af fusionering med Serritslev Vandværk. Ifølge Budget 2020 for Brønderslev Vand A/S vil den samlede indtægt i 2020 være på 10.719.600 kr. Indtægten ligger således betydeligt under den økonomiske ramme.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m3 (ændret fra 34,36 kr.)

34,80 kr.

+ moms i alt pr. m3 (ændret fra 42,95 kr.)

43,50 kr.

Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms (ændret fra 68.330,00 kr.)

68.808,00 kr.

Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand (ændret fra 40.998,00 kr.)

41.285,00 kr.

Som det fremgår, er vandafledningsbidraget steget med 0,55 kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget er lovfastsat og reguleres i henhold til reguleringsindeks.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for spildevand fremsendt afgørelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme for 2020-2021. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Spildevand A/S for 2020 er 50.692.581 kr. Ifølge Budget 2020 for Brønderslev Spildevand A/S vil den samlede indtægt i 2020 være på 49.535.600 kr. Den budgetterede indtægt ligger således lige under indtægtsrammen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand for 2020.

Personale

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af ny betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt forslag til ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyningsselskabet. Betalingsvedtægten skal godkendes af kommunen.

Byrådet skal tage stilling til, om betalingsvedtægten kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt forslag til ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyningsselskabet.

Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S har den 27. august 2019 godkendt forslaget. Ifølge Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal vedtægten godkendes af Byrådet (legalitetsgodkendelse).

Sammen med forslaget til betalingsvedtægt har spildevandsforsyningsselskabet fremsendt en oversigt over ændringer i den nye vedtægt. Det fremgår heraf, at der kun er foretaget præciseringer af formuleringer i den hidtidige betalingsvedtægt for at tilpasse disse til gældende praksis. Såvel udkast til betalingsvedtægt som en kommenteret oversigt over ændringerne er vedlagt.

Det er fagforvaltningens vurdering, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Byrådets godkendelse af betalingsvedtægten kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Når betalingsvedtægten er godkendt, skal den være tilgængelig på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender betalingsvedtægten for Brønderslev Spildevand A/S.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2019, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Procesplan for Kommuneplan 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Udarbejdelsen af Kommuneplan 2021 skal i gang. I store træk er der fokus på en inddragende proces omkring arealudlæg, videreførelse og uddybning af målsætninger fra Planstrategi 2019 og en forenkling af kommuneplanen.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende procesplanen for Kommuneplan 2021, som består af en tidsplan og en procesbeskrivelse.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Kommuneplan 2021 skal i gang. Revisionstemaerne for Kommuneplan 2021 er besluttet af Byrådet i Planstrategi 2019. Derudover er der en række emner, som skal revideres efter de nationale interesser i kommuneplanlægning og planlovsændringer vedtaget af Folketinget. Det omfatter planlægning for produktionsvirksomheder, detailhandel, klimatilpasning, Grønt Danmarkskort og strategisk planlægning for landskaber.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan (se bilag) og en procesbeskrivelse (se bilag) for udarbejdelse af Kommuneplan 2021. I store træk er der fokus på en inddragende proces omkring arealudlæg, videreførelse og uddybning af målsætninger fra Planstrategi 2019 og en forenkling af kommuneplanen.

 • Arealudlægsprocessen tager udgangspunkt i en offentlig fordebat i starten af 2020, hvor der indkaldes forslag til nye arealudlæg. Samtidig kommer henholdsvis Økonomiudvalget og Fagforvaltningen med forslag til arealudlæg. Alle forslag "mini-miljøscreenes" og præsenteres for Byrådet på et temamøde
 • Målsætninger fra Planstrategi 2019 for temaerne Bosætning, Bæredygtig udvikling samt Landskab & Turisme indarbejdes i kommuneplanens kapitler og uddybes. For de kapitler, der ikke er omfattet af målsætningerne fra Planstrategi 2019, tilpasses målsætninger fra Kommuneplan 2017
 • Kommuneplan 2021 forenkles gennem en ny struktur, hvor hovedstruktur og retningslinjer slås sammen i fire kapitler: Byer & Byudvikling, Det Åbne land, Erhverv & Turisme og Klima, Energi & Infrastruktur

Økonomiudvalget skal godkende procesplanen for Kommuneplan 2021, som består af en tidsplan og en procesbeskrivelse. Procesbeskrivelsen indeholder et forslag til prioritering af omfanget af de forskellige emner, som skal revideres. Tidsplanen er lagt ud fra et ønske om, at Forslag til Kommuneplan 2021 kan komme i offentlig høring i starten af 2021 og Kommuneplan 2021 vedtages i første halvdel af 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender procesplanen for Kommuneplan 2021

Beslutning

Godkendt.

Fremsendes til Byrådets orientering.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning til Erhvervsministeriet om omplacering af sommerhusområder


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune vil ansøge Erhvervsstyrelsen om omplacering af sommerhusområder. Kommunerne kan ansøge om at få lov til at udtage sommerhusområder i kystnærhedszonen for til gengæld at kunne udlægge et nyt sommerhusområde. Ansøgningsfristen er 1. december 2019. Brønderslev Kommune vil ansøge om at udtage et sommerhusområde ved Melholt for at kunne udlægge et nyt sommerhusområde ved Asaa. Såfremt ansøgningen godkendes, vil området blive medtaget i et nyt landsplandirektiv, herefter kan Brønderslev Kommune planlægge for ændringen af sommerhusområderne.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende ansøgningen til Erhvervsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. oktober 2019 Planstrategi 2019, som udpeger nogle mulige arealer til omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen. Arealerne af udvalgt på baggrund af en længere høringsproces af ejere og naboer i sommerhusområderne. Brønderslev Kommune vil nu ansøge Erhvervsstyrelsen om omplacering af sommerhusområder inden for disse arealer. Arealerne er beskrevet i udkastet til ansøgningen (se bilag).

For at fremme turismeudviklingen, som er et fokusområde i Planstrategi 2019, peges der på at udlægge et areal ved Asaa til et nyt sommerhusområde. Det 11 ha store areal ligger mellem Strandvejen og Gerå Engvej og omfatter del af Asaa Camping og Hytteferies arealer. Det kan udstykkes 70 sommerhusgrunde på arealet med respekt for områdets skovbeplantning og plads til kommende sti- og vejsystemer i området. Til gengæld udtages et 11 ha stort areal inden for kommuneplanramme 33-S-02, som består af matrikel. nr 9a og 7a ved Gerå By, Aså-Melholt. Området tilbagefører til landzone ved videre planlægning.

Brønderslev Kommune kan ansøge Erhvervsstyrelsen om, at få lov til at udtage sommerhusområder i kystnærhedszonen for til gengæld at kunne udlægge et nyt sommerhusområde. Ansøgningsfristen er 1. december 2019. Såfremt ansøgningen godkendes, vil områderne blive medtaget i et nyt landsplandirektiv, herefter kan Brønderslev Kommune planlægge for ændringen af sommerhusområderne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø indstiller at, Økonomiudvalget godkender ansøgningen om omplacering af sommerhusområder til Erhvervsstyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning til Erhvervsministeriet om Udviklingsområde ved Asaa


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune vil ansøge Erhvervsstyrelsen om udlæg af et udviklingsområde i kystnærhedszonen. Udviklingsområder er landzoneområder i kysnærhedszonen, hvori det bliver lettere at planlægge, idet de undtages for de særlige redegørelseskrav, som er indenfor kystnærhedszonen. Ansøgningsfristen er 1. december 2019. Brønderslev Kommune vil ansøge om at få udlagt et udviklingsområdet ved Asaa. Såfremt ansøgningen godkendes, vil området blive medtaget i et nyt landsplandirektiv, herefter kan Brønderslev Kommune optage udviklingsområdet i kommuneplanen.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende ansøgningen til Erhvervsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. oktober 2019 Planstrategi 2019, som udpeger mulige arealer til et udviklingsområde kystnærhedszonen. For at fremme turismeudviklingen, som er et fokusområdet i Planstrategi 2019, peges der på at udlægge et areal ved Asaa som udviklingsområde. Arealet af udvalgt ud fra kriterierne i "Vejledning om udviklingsområder", som blandet andet omfatter at området skal ligge i landzone og ikke må ligge inden for strandbeskyttelseslinjen og Natura 2000 områder (se bilag).

Udviklingsområder er landzoneområder i kysnærhedszonen, hvori at det bliver lettere at planlægge, idet de undtages for de særlige redegørelseskrav, som er indenfor kystnærhedszonen. Der ansøges dermed om øgede planlægningsmuligheder og ikke et konkret projekt.

Brønderslev Kommune kan ansøge Erhvervsstyrelsen om, at få lov til at udlægge et udviklingsområde inden for kystnærhedszonen i kommuneplanen. Ansøgningsfristen er 1. december 2019. Såfremt ansøgningen godkendes, vil området blive medtaget i et nyt landsplandirektiv, som kommer i offentlig høring. Herefter kan Brønderslev Kommune planlægge for udviklingsområdet i kommuneplan, hvilket vil komme i offentlig høring.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø indstiller at, Økonomiudvalget godkender ansøgningen om udviklingsområdet i kystnærhedszone til Erhvervsstyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Skema B for opførelsen af 96 almene boliger, Rhododendronpladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Domea har på vegne af Boligselskabet Domea Åbybro afdeling 5812 sendt revideret skema B til godkendelse. Skema B viser en udgift på 161.275.000 kr.

Byrådet anmodes om at godkende skema B med en anslået udgift på 161.275.000 kr. og tilsagn om grundkapital på 16.127.000 kr. til projektet, hvilket er en ændring af grundkapitalen på 31.440 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 10. oktober 2018 godkendt skema A for opførelsen af 96 almene boliger på Banegårdspladsen, Brønderslev. Projektet i skema A er på 68 familieboliger (heraf 8 fleksboliger) og 28 ungdomsboliger. Anskaffelsessummen er på i alt 158.505.000 kr. og et grundkapitallån på 15.851.000 kr.

På Byrådsmødet 4. september 2019 blev skema B for projektet godkendt med en merudgift på 2.456.000 kr. hvilket skyldtes en stigning i entrepriseudgifterne. Samtidig godkendte Byrådet et grundkapitallån på 16.097.000 kr.

Efter godkendelsen ved Byrådet har Domea ændret i sammensætningen af boliger i projektet. Ændringen i projektet skyldes bygningernes geometri og ønsket om, at de 8 fleksboliger skal have egen indgang fra terræn. Ændringen har ikke betydning for antal boligkvadratmeter i alt. Det samlede antal boligkvadratmeter er på 7.696 m2. Kvadratmeterne fordeler sig nu med 6.216 m2 til familieboliger og 1.480 m2 til ungdomsboliger.

Projektet indeholder derfor nu 66 familieboliger (her af 8 fleksboliger) og 30 ungdomsboliger. Som følge af ændringen i boligsammensætningen, sker der også ændringer i maks. anskaffelsessum for henholdsvis familieboliger og ungdomsboliger. Ændringerne gør, at det er nødvendigt at lade det eksisterende projekt bortfalde og genbehandle på ny i henhold til lovgivningen for støttet byggeri.

Domea sender på vegne af Boligselskabet Domea Åbybro afdeling 5812 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 161.275.000 kr.

Skema A

Skema B

Grundudgifter, herunder tilslutningsafgifter m.v.

32.800.000 kr.

26.881.000 kr.

Entrepriseudgifter

104.454.000 kr.

115.935.000 kr.

Omkostninger

18.900.000 kr.

16.070.000 kr.

Gebyr til offentlige myndigheder

2.351.000 kr.

2.389.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

158.505.000 kr.

161.275.000 kr.

Finansiering

Skema A

Skema B

Realkredit lån 88 %

139.485.000 kr.

141.922.000 kr.

Kommunal grundkapital 10%

15.850.000 kr.

16.127.500 kr.

Beboertilskud 2%

3.170.000 kr.

3.225.500 kr.

Samlet anskaffelsessum

158.506.000 kr.

161.275.000 kr.

Som følge af ændringerne i det samlede projektet bliver anskaffelsessummen for 66 familieboliger (heraf 8 fleksible boliger) på 125.563.000 kr. og 35.712.000 kr. for 30 ungdomsboliger, hvilket giver en samlet anskaffelsessum på 161.275.000 kr. hvilket er 314.000 kr. højere end det forrige skema B. Ændringen i anskaffelsessummen udløser et ekstra grundkapitaltilskud på 31.440 kr. i forhold til det oprindeligt udbetalte for skema B.

Huslejen i det oprindelige projekt var beregnet til 973 kr. pr. m2, mens den i det nye projekt er beregnet til 975 kr. pr. m2

Brønderslev Kommune opkræver støttesagsgebyr for sagsbehandlingen. Støttesagsgebyret er regnet ind i den samlede anskaffelsessum. Støttesagsgebyret er ved det nye projekt på 406.000 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema B med en samlet anskaffelsessum på 161.275.000 kr. og et grundkapitallån på 16.127.500 kr.

Personale

Ingen

Økonomi

Tidligere godkendt skema B er frafaldet fra Domeas side. Der er derfor indsendt et nyt Skema B til godkendelse.

På baggrund heraf har Økonomiafdelingen vurderet økonomien i det nye skema B. I forhold til skema A er den samlede finansiering steget med ca. 2,8 mio. kr. Dette medfører også, at den kommunale grundkapital (10%) stiger med ca. 278.000 kr. Dette gives som et rente- og afdragsfrit lån. Herud over skal kommunen yde en garanti for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendomsværdien.

På baggrund af ovenstående har Økonomiafdelingen ingen kommentarer til ændringen og kan derfor godkende finansieringen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Reno Nord I/S - Årsrapport 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har udarbejdet årsrapport for 2018. Årets resultat blev et overskud på 19,1 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 31,4 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild Kommuner.

Årsrapporten blev godkendt på bestyrelsesmøde i Reno Nord den 7. maj 2019. Nedenfor er vist hovedtallene i årsrapporten.

Årets resultat (i 1.000 kr.)

Omsætning

271.894

Andre driftsindtægter

784

Samlede indtægter

272.678

Samlede omkostninger (produktion og administration)

238.836

Resultat før finansielle poster

33.842

Finansielle omkostninger (netto)

14.784

Årets resultat *)

19.058

*) Årets resultat af fortsættende aktiviteter. Mariagerfjord Kommune har valgt at hjemtage flere affaldsaktiviteter, herunder driften af genbrugspladser. Når de ikke-fortsættende aktiviteter ikke medregnes, er årets resultat i stedet 19.030.000 kr.

I budget 2018 var der et forventet overskud på 31,4 mio. kr. Det samledes resultat er altså 12,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. En væsentlig del af forklaringen herpå er et fald i salg af energi i form af fjernvarme og el som følge af manglende affald til forbrænding. Desuden tog en turbinerevision på ovn 4 væsentlig længere tid end forventet.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2018 54,2 mio. kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2019, pkt. 16:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Reno Nord I/S - Budget 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har vedtaget budget for 2020. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 20,8 mio. kr. I forhold til budget 2019 ændres der ikke væsentligt på takster eller forventede mængder.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord har på bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019 vedtaget budget for 2020.

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet.

Koncernbudget (i 1.000 kr.)

Omsætning

295.481

Andre driftsindtægter

165

Samlede indtægter

295.646

Produktions- og administrationsomkostninger

268.342

Resultat før finansielle poster

27.304

Finansielle omkostninger, netto

6.500

Årets forventede resultat

20.804

Priserne er ex. moms.

Stort set hele det forventede resultat på 20,8 mio. kr. kommer fra Energianlæg Aalborg, mens der i de øvrige afdelinger er forventede positive og negative resultater, som samlet set næsten balancerer omkring et 0-resultat. Der henvises til side 4 i det vedhæftede bilag for supplerende oplysninger om delbudgetter.

I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten for 2020 for de vigtigste typer af affald til forbrænding og deponi.

Type

Takst 2020 (kr./t)

Dagrenovationsaffald

840

Småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv

550

Stort brændbart fra genbrugspladser og erhverv

660

Blandet deponiaffald

296

Blandet deponiaffald inkl. sikkerhedsstillelse og afgifter

840

Alle ovennævnte takster er hævet lidt i forhold til 2019-taksterne (mellem 1,2 og 4,0 %). Der er budgetteret med affaldsmængder i 2020 på niveau med 2019.

Taksten for dagrenovationsaffald til forbrænding er steget gennem de seneste år. I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten de sidste 5 år (fra Reno Nords budgetter).

Budgetår

2016

2017

2018

2019

2020

Kr./t

651

706

830

830

840

Takststigningen fra 2017 til 2018 var begrundet i en analyse, som Reno Nord havde fået udarbejdet af et konsulentfirma. Ifølge denne var det nødvendigt at hæve taksten til 830 kr./t på grund af en stigende afdragsprofil på lån og for at sikre, at egenkapitalen genetableres, således at likviditeten i Reno Nord bliver positiv frem til og med 2022, hvor anlægsgælden er afviklet. Resultatet fra 2017 med et overskud på 23,7 mio. kr. og et overskud for 2018 på 19,1 mio. kr. (se separat dagsordensag om dette) tyder på, at der nu er afstukket en fornuftig kurs for Reno Nord.

I henhold til vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Bestyrelsen for Reno Nord har planlagt en budgetrevision for budget 2020 i december 2019. Hvis dette giver anledning til væsentlige ændringer, vil der blive oprettet en dagsordensag om dette.

Taksten for forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i Brønderslev Kommune. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet for I/S Reno Nord for 2020 til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2019, pkt. 17:

Taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om status på fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I januar 2019 blev arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland igangsat. Arbejdet er et samarbejde imellem alle de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Formålet med indsatsen er, at Nordjylland bliver forsynet med 100 % vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer. Det samlede arbejde vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til at arbejde med den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport til vedvarende energi. Indsatsen er delt i tre faser:

 • Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.
 • Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker til en Strategisk Energiplan, som kan godkendes i Byråd og Regionsråd
 • Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører.

Der foreligger nu en status på det hidtidige arbejde med fase 1.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fase 1 i arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland blev påbegyndt i januar 2019. De fastlagte indsatser i fase 1 er som følger:

 • nedsætte et rådgivende Strategisk Energiråd Nordjylland (SEN) med repræsentanter for forskellige typer af erhverv, forsyninger, vidensinstitutioner, energiklynger og –netværk mv.,
 • holde et møde for Strategisk Energiråd og politikere for at finde fælles fodslag og udvælge vigtige emner til samarbejdet,
 • holde opstartsmøde for medarbejdere i kommuner og region,
 • nedsætte arbejdsgrupper, der består af repræsentanter for kommuner og region,
 • holde temabaserede workshops, hvor interessenter inviteres til at deltage og
 • holde en fælles konference for alle interessenter, hvor resultater af de forudgående indsatser fremlægges og den fælles vision, strategiske pejlemærker og hovedindsatser i en strategisk energiplan udarbejdes.

I foråret 2019 blev relevante repræsentanter til SEN identificeret og inviteret til at deltage i arbejdet. Der blev inviteret 27 repræsentanter til SEN på baggrund af input fra styregruppen og BRN’s sekretariat. Der er holdt møder med SEN henholdsvis den 15. maj 2019 og den 28. august 2019 med stor tilslutning. Den 20. september 2019 er der holdt fællesmøde mellem SEN og BRN’s bestyrelse, så der kan findes et fælles fodslag og udvælges emner til det videre arbejde med vision og målsætninger.

Den 4. juni 2019 blev der holdt workshop for relevante medarbejdere i de enkelte kommuner og regionen. Der deltog 72 medarbejdere, som enten arbejder med energi i hverdagen eller som på anden vis kunne bidrage til arbejdet med den fælles energistrategi. På workshoppen blev der desuden nedsat arbejdsgrupper, som i den videre proces skal bidrage med input til vision og målsætninger inden for deres arbejdsområde.

Workshops og afslutningskonference

Den 12. og 19. november 2019 holdes 2 temabaserede workshops om strategisk energiplanlægning – en workshop i Jammerbugt Kommune og en workshop i Vesthimmerland Kommune. De 2 workshops er identiske i program og indlæg, men holdes på 2 lokationer for at give mulighed for størst mulig tilslutning.

På de 2 workshops inviteres politikere, medlemmer af Strategisk Energiråd Nordjylland og andre interessenter til at komme med input til arbejdet. Der tages udgangspunkt i følgende 6 temaer, som indsatsen er opbygget omkring:

 • Transport
 • Forbrugeradfærd
 • Forsyning
 • Erhverv
 • Lokale myndigheder
 • Energianlæg

De 2 workshops spiller en vigtig rolle i den videre proces med SEP NORD, idet input og anbefalinger herfra bruges i det videre arbejde med at definere mål, delmål og vision for det fremadrettede arbejde med strategisk energiplanlægning i Nordjylland. Invitation til workshops er vedhæftet som bilag, og nærmere oplysninger om tilmelding fremgår af invitationen.Invitation er endvidere udsendt til samtlige byrådsmedlemmer d. 22. oktober 2019

I starten af 2020 er der planlagt en afslutningskonference, hvor mål, delmål og visioner, som er fundet igennem arbejdet med fase 1, præsenteres sammen med en plan for det videre arbejde med en strategisk energiplan for Nordjylland. Herefter påbegyndes fase 2, som er arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager orienteringen om status på arbejdet med den fælles strategiske energiplan for Nordjylland til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 8. oktober 2019, pkt. 9:

Udsættes til næste møde med henblik på at få afdækket formålet nærmere.

Jens Andersen var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2019, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Sundhedspolitik - 1. høring


Resume

Sagsforløb: FR/TM/HAR/ÆR/FK/BS/BE/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender 1. udkast til Sundhedspolitik til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker.

Høringsversionen indeholder

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgere i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for hvordan vi kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret en proces, hvor det i høj grad er muligt for høringsparterne at komme med relevante input, inden der foreligger endelig version til politisk godkendelse. Fagudvalg, udvalg og råd bedes derfor kommentere på politikkens indhold i forhold til ønsker og problematikker, som de gerne ser, at 0politikken tager højde for, samt hvorvidt pejlemærkerne er relevante og fyldestgørende.

Høringsversionens 6 pejlemærker:

1. Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv

2. Lighed i sundhed

3. En sund start på livet

4. En plads i fællesskabet

5. Byens rum fremmer det sunde valg

6. Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Videre proces frem mod godkendelse af ny Sundhedspolitik

Social- og sundhedsudvalget drøfter efter høringsrunden alle kommentarer og input, og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejder endeligt udkast til Sundhedspolitik. Politikken sendes til høring igen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte.

Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet og Sundhedsaftalen 2019-2023.

Frist for høringssvar er torsdag den 21. november 2019 kl. 12:00.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og giver sparring på udkast til pejlemærker og sundhedspolitik.

Beslutning

Hoved MED anbefales at drøfte, hvorledes og hvorvidt rygning i arbejdstiden på kommunale matrikler kan undgås.

Ligeledes opfordres MED systemet til at indtænke ”Bevæg dig for livet”, således det kan indpasses hensigtsmæssigt i den lokale arbejdstidstilrettelæggelse og borgerbetjening

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet skal træffe beslutning om ombygning af Margrethelund efter scenarie 3 samt frigive de afsatte anlægsmidler til ombygningen.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget indstillede på møde den 21. august 2019, sag 7, til brug for budgetforhandlingerne, at der i budget 2020 afsættes 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund efter scenarie 3.

Scenarie 3 indeholder en total ombygning af Margrethelund, så der fortsat er ordinære pladser, demenspladser og aflastningspladser i bygningen, ligesom vinterhaven indrettes på en sådan måde, at den indgår som en mere aktiv del af husets dagligdag.

Byrådet vedtog i budget 2020, at der afsættes 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund.

I forlængelse heraf foreslås udarbejdelse af skema A igangsat med udgangspunkt i scenarie 3, således at der kan etableres et præcist grundlag for ombygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter, at Margrethelund ombygges efter scenarie 3, og at der i samarbejde med rådgiver udarbejdes skema A for ombygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Byrådet frigiver hele anlægsrammen på de 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund.

Personale

På Margrethelund er en af de seks arme lukket. Når ombygningen påbegyndes, forventes yderligere en arm lukket, således at der kan ombygges to arme ad gangen. Dette vil betyde en personalemæssig reduktion, som forventes at kunne håndteres ved omplacering og/eller naturlig afgang. Dette vil først havde effekt ift. budget 2021

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 8 mio. kr. af anlægsmidler til ombygningen af Margrethelund. Økonomi er enige i betragtningen om, at hele anlægsrammen frigives i 2020.

De personalemæssige konsekvenser vil havde effekt på budget 2021. Der er ikke på nuværende tidspunkt nogle beregninger på disse konsekvenser.

Der vil være nogle bevillingsmæssige ændringer samt nogle økonomiske forskydninger når byggeriet påbegyndes i antageligt 2021, dette vil havde en økonomisk effekt på driften. Ligeledes vil der være nogle økonomiske driftskonsekvenser når byggeriet antageligt er afsluttet i 2025/2026. Der er ikke udarbejdet konkrete beregninger på disse driftskonsekvenser.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 13. november 2019, pkt. 4:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Udvalget indstiller, at det i den videre planlægning vurderes, om der er mulighed for at lave et mindre antal skærmede demenspladser på Margrethelund, som giver kommunen mulighed for at flytte borgere til en almindelig demensplads, hvis behovet for en skærmet plads falder væk.

Beslutning

Bilag fra Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. august 2019, pkt. 7 skal medsendes til byrådsbehandlingen.

Ældreomsorgsudvalgets indstilling anbefales.

Poul Erik Andreasen kan kun anbefale, at de 2 fløje ombygges fra 24 små boliger til 16 store med skillevægge og ingen øvrige ændringer.

Steen Søgaard Petersen tager forbehold.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Forlængelse af boligsocial helhedsplan


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ØK

Boligforeningen P.M. har udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan i Brønderslev for 2020 til 2023. Der søges om tilskud til helhedsplanen fra Landsbyggefonden og Brønderslev Kommune. Derudover indgår Brønderslev Kommune i en samarbejdsaftale om gennemførsel af helhedsplanen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i den boligsociale helhedsplan.

Sagsfremstilling

Siden 2008 har der eksisteret en boligsocial helhedsplan for boligforeningen P.M.s afdeling 1, 11 og 15 i Brønderslev, hvor Landsbyggefonden og Brønderslev Kommune har bidraget med tilskud. Den nuværende helhedsplan udløber i 2019.

Boligforeningen P.M. har i regi af det boligsociale projekt Mælkebøtten udarbejdet en ansøgning til Landsbyggefonden om fortsat støtte til den boligsociale indsats i Brønderslev Kommune i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023. Det er et krav for at opnå støtte fra Landbyggefonden, at kommune og boligorganisation indgår en samarbejdsaftale med fælles mål for indsatsen. Boligforeningen anmoder derfor Brønderslev Kommune om politisk godkendelse af helhedsplanen, herunder samarbejdsaftalen og en medfinansiering på 1,8 mio. kr. over den 4-årige periode.

Visionen for helhedsplanen for 2020 til 2023 er, at beboerne i Brønderslev Kommune - gennem frivilligt arbejde, deltagelse i sundhedsfremmende forløb og fastholdelse i uddannelse - får en bredere forståelse for det omkringliggende samfund, kommer til at trives bedre i boligområdet, får et bedre hverdagsliv og på længere sigt bliver jobparate. Visionen er i tråd med Brønderslev Kommunes vision om, at kommunen skal være et godt sted at leve.

Der er i helhedsplanen fokus på 4 områder, som er i overensstemmelse med Landsbyggefondens krav til indsatsområder:

Indsatsområde

Aktiviteter

Tryghed og trivsel

Økonomivejledning, beboercaféer, fællesspisning og andre sociale aktiviteter, der skal hjælpe beboerne i svære økonomiske situationer, imødekomme ensomhed og fordre et godt naboskab, så eventuelle konflikter undgås.

Kriminalpræventiv indsats

Løbende identifikation af unge, der er kriminalitetstruede, og i samarbejde med relevante fagpersoner - SSP, skoler, fritidsguide, UngeCenter - støtte de unge i at gennemføre folkeskole og ungdomsuddannelse, opnå fritidsjob, et aktivt fritidsliv og opbygge sunde relationer.

Uddannelse og beskæftigelse

Fokus på indsatser for beboere, der er udenfor arbejdsstyrken, herunder unge, flygtninge og psykisk sårbare, i samarbejde med relevante parter og projekter som bydelsmødre. Derudover sundhedsambassadør, beskæftigelsesmentor og praktikpladser i Mælkebøtten.

Forebyggelse og forældreansvar

Etablering af forældregrupper, der udveksler tanker om børneopdragelse, familieforhold og arbejde. Afholdelse af arrangementer, hvor skole, demokrati og samfund drøftes. Understøttelse af kommunens indsats for forebyggelse og forældreansvar i boligområdet.

Ledelsesrepræsentanter for Boligforeningen P.M og Brønderslev Kommune indgår i en styregruppe, der har det overordnede ansvar for gennemførsel og koordinering af indsatserne i helhedsplanen.

Helhedsplanen omfatter fem ansættelser fordelt på to fuldtidsstillinger, en deltidsstilling og to fleksjob.

I ansøgningen til Landsbyggefonden er der søgt om følgende finansiering af den 4-årige helhedsplan fra 2020 til 2023:

Landsbyggefonden

7.600.000 kr.

Medfinansiering fra Boligforeningen P.M.

1.110.000 kr.

Medfinansiering fra Brønderslev Kommune

1.845.000 kr.

Samlet budget 2020 - 2023

10.555.000 kr.

Brønderslev Kommunes medfinansiering omfatter en del af lønudgiften til medarbejdere, herunder fleksjob. Medfinansieringen er bevilget under forudsætning af, at det rummelige arbejdsmarked indtænkes i ansættelsen af medarbejdere i helhedsplanen.

Landsbyggefonden forventes at godkende boligforeningen P.M.s ansøgning. Endeligt tilsagn herom forventes den 7. november 2019.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse i helhedsplanen.

Personale

Ingen.

Økonomi

I Budget 2020 og overslagsår er der hvert år indregnet 361.000 kr.

Herudover er der p.t. ansat 3 fleksjobbere hos Mælkebøtten.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. november 2019, pkt. 7:

Udvalget foreslår et temamøde for Byrådet om indsats og de resultater, der er opnået hidtil med projektet.

Udvalget ønsker en opfølgning på de opsatte succeskriterier primo 2022.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 13. november 2019, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Bettina Bøcker Kjeldsenog Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Salg af kommunale grunde
 • Hegnet omkring Realskolen i Dronninglund hænger og er åbent – kan der gøres noget?

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Køb af ejendom


Til toppen


19. Lukket punkt: Forespørgsel om salg af areal


Til toppen


20. Lukket punkt: Anlægsbevilling til byggemodning


Til toppen


21. Lukket punkt: Ansøgning om ændret anvendelse afareal


Til toppen


22. Lukket punkt: Alkoholbevilling


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 21. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer