Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 27. marts 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 18:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Høring vedr. vindmøller ved Hjortnæs i Hjørring Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Hjørring Kommune har sendt et projekt om udskiftning af vindmøller ved Hjortnæs ved kommunegrænsen til Brønderslev Kommune i fordebat til og med den 25. marts 2019.

Fordebatten har til formål at give mulighed for at fremsende forslag, ideer og synspunkter inden udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Der kan desuden fremsendes forslag til forhold, der ønskes undersøgt i miljøvurderingen. Hvis Hjørring Kommune arbejder videre med planlægningen vil der senere komme en egentlig høringsfase på kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal fremsendes høringssvar til Hjørring Kommune i forbindelse med fordebatten. På baggrund af høringsfristen skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal fremsendes foreløbigt høringssvar.

Sagsfremstilling

Vindmølleprojekt ved Hjortnæs i Hjørring Kommune omhandler udskiftning af 8 eksisterende vindmøller på 69 m med 8 nye vindmøller med en maksimal højde på 150 m. De nye møller har omtrent samme placering som de eksisterende - se kortbilag. Møllerne er placeret tæt på kommunegrænsen ca. 1,3 km fra Stenum. Til sammenligning er der ca. 1,4 km mellem byzonegrænsen ved Asaa og vindmøllerne nord for Asaa

Fagforvaltningen har foretaget en screening af projektet i forhold til natur- og landskabsinteresser i Brønderslev Kommune og gennemgået Hjørring Kommunes afgrænsningsnotat, der beskriver hvilke forhold, der skal undersøges i miljøvurderingen. Vindmølleprojektet er ikke i strid med natur- og landskabsinteresser i Brønderslev Kommune.

I forhold til påvirkning af beboelser i Brønderslev Kommune skal projektet lovgivningsmæssigt overholde afstandsgrænser og grænseværdier for støj og skyggepåvirkning. Overholdelse heraf vil blive dokumenteret i miljøvurderingen. Den visuelle påvirkning af beboelser vil ligeledes blive undersøgt i miljøvurderingen. I afgrænsningsnotatet har Hjørring Kommune sat krav om, at den visuelle påvirkning af bl.a. Stenum skal undersøges. Desuden vil den visuelle påvirkning af 4 direkte naboer blive undersøgt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er planlægnings- eller lovgivningsmæssig begrundelse for at gøre indsigelse mod projektet.

Brønderslev Kommune har modtaget en række henvendelser fra bekymrede beboere i området både i Brønderslev og Hjørring Kommuner. Henvendelserne er vedlagt. Fagforvaltningen foreslår, at henvendelserne oversendes til Hjørring Kommune, så de kan indgå i Hjørring Byråds behandling af sagen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

  • at Teknik- og Miljøudvalget drøfter indhold til høringssvar til Hjørring Kommune,
  • at Byrådet tager stilling til, om der skal fremsendes høringssvar til Hjørring Kommune i forbindelse med fordebatten.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. marts 2019, pkt. 7:

Udvalgets forslag til høringssvar fremgår af vedhæftede bilag.

Beslutning

Ikke behandlet.

Bilag

Til toppen


4. Tilplantning på et kommunalt ejet areal ved Thise


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en forespørgsel, om at etablere en "børne-skov" på en del af kommunens ejendom, beliggende ved Jens Thise Vej 26 ved Thise.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de vil lade det kommunalt ejede areal tilplante som skov.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en forespørgsel, om at etablere en "børne-skov" på en del af kommunens ejendom, matr.nr. 30r Tise By, Tise, beliggende ved Jens Thise Vej 26 ved Thise. Arealet er beliggende i direkte tilknytning til Thise Børnehave og henligger i dag som græsareal i forbindelse med fodboldbanerne omkring Thise IF. Arealet bliver sjældent brugt af foreningen og ønskes i stedet anlagt som skov, der bl.a. kan anvendes af Thise Børnehave og -Skole.

Initiativtager ønsker at skabe et rekreativt område for borgere, herunder særligt skole- og børnehavebørn, der giver mulighed for naturfaglige aktiviteter. På sigt ønskes området også indrettet med bl.a. bålhytte. Det vil være ideelt, særligt for børnehaven at have en skov i direkte tilknytning til deres arealer, hvor børnene kan få glæde af skoven og samtidig har hurtigt og nem adgang til bl.a. toiletter og børnehavens øvrige faciliteter.

Det er i dag Vej og Park der, står for vedligeholdelsen af arealet, herunder slåning af græs og vedligeholdelse af læbælter. Såfremt Økonomiudvalget beslutter at lade arealet tilplantet med skov, vil forvaltningen udarbejde en vedligeholdelsesaftale, der sikrer at ansvaret for den fremadrettede vedligeholdelse tilfalder Thise IF. Vedligeholdelsen vil bl.a. indbefatte udskiftning og nedskæring af træer, vedligehold af hegn mv. Tilplantningen vil således betyde, at Vej og Park ikke fremadrettet skal stå for vedligeholdelsen af det ca. 0,5 ha store græsareal. Dog vil Vej og Park fortsat skulle stå for vedligeholdelsen af de eksisterende læbælter.

I kommuneplanen er området omfattet af natur- og kulturværdiudpegninger, der særligt knytter sig til Thise Kirke og Thise Bakker. På baggrund heraf har ansøger udarbejdet en beplantningsplan, der sikrer at der kun etableres lavere beplantning længst mod nord og højere beplantning længst mod syd. Herved bevares udsynet til Thise Bakker. Udsynet til Thise Kirke vil ikke blive påvirket af beplantningen. Arterne, der fremgår af beplantningsplanen, er primært af hjemmehørende arter, hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til biodiversiteten i området.

Området er desuden omfattet af lokalplan nr. 6371-02, der udlægger området til offentlige formål. Den ændrede anvendelse vurderes ikke at være i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Etableringen af arealet vil være privatfinansieret af bl.a. forældre, bedsteforældre, lokale borgere, foreninger, Thise Skole og Thise Børnehave m.fl. Initiativtager sørger selv for etableringen og tilplantningen af arealet, bl.a. ud fra det princip, at alle skole- og børnehavebørn planter sit eget træ.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil lade det kommunalt ejede areal tilplante som skov. Dette betinget af, at der udarbejdes en vedligeholdelsesaftale mellem Thise IF og Brønderslev Kommune.

Økonomi

Stabsforvaltningen er blevet kontaktet af initiativtagerne i ovennævnte projekt, med en forespørgsel om Brønderslev Kommune vil håndtere projektets indtægter og udgifter - herunder indkøb af træer og midlerne fra den private indsamling - i kommunens regnskab. Forvaltningen ønsker derfor Økonomiudvalgets principielle stillingtagen til, om Brønderslev Kommune skal tilbyde denne ydelse i denne og eventuelle tilsvarende sager.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 16:

Oversendes til Teknik- og Miljøudvalget for forberedende sagsbehandling.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. marts 2019

Ansøger anmodede i første omgang om tilplantning af et areal på over 5.000 m². Projektet er i mellemtiden blevet ændret således, at området der ønskes tilplantet udgør et areal på ca. 4.800 m², og ansøgningen om tilplantning er derfor ikke en formel skovrejsningssag, da arealet er mindre end definitionen i den sammenhæng. Ansøgningen strider således ikke mod kommuneplanens bestemmelser om, at skovrejsning er uønsket.

Nærværende sag er således udelukkende et spørgsmål om, hvorvidt Brønderslev Kommune vil afgive det kommunalt ejede areal til træplantning. Der er et stort ønske i lokalsamfundet at få lov til at tilplante arealet til brug for både borgere, skole og institution, og ansøger har derfor stor opbakning til projektet.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. marts 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt udlånt og tilplantet.

Anmodning om hjælp fra Stabsforvaltningen kan ikke imødekommes.

Bilag

Til toppen

Opdateret 28. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer