Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 22. januar 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Poul Erik Andreasen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


3. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2021


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2021.

Set i forhold til måltallet "overskud på driften" på 50 mio. kr., jf. Brønderslev Kommunes økonomiske politik, er der en udfordring på ca. 11. mio. kr. i budget 2021.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 2,6 mio. kr. mellem 2020 og 2021 baseret på KL's skøn for september 2019. Hermed reduceres det resterende krav til besparelser til ca. 8,6 mio. kr. eller ca. 0,5 % af serviceudgifterne. Jf. budgetprocessen foreslås det, at hvert udvalg i de respektive møder i august skal fremsætte forsalg til råderum på 0,5 %.

Der er som de tidligere år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jf. budgetaftale pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Finansloven for 2020 - orientering


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Den 2. december 2019 blev der indgået aftale om finansloven for 2020.

Notat fra KL om konsekvenser for kommunerne fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 2. december 2019 indgik Regeringen sammen med partierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftale om finansloven for 2020.

KL har udarbejdet et notat, som samler de elementer fra finansloven med størst økonomisk betydning for kommunerne.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning, samt at byrådet orienteres om elementerne på et kommende temamøde i byrådet

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om fritagelse for dækningsafgift


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Sundhedshus I/S skal fritages for betaling af dækningsafgift.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland ønsker Brønderslev Kommunes stillingtagen til, om Brønderslev Sundhedshus I/S kan fritages for betaling af dækningsafgift, idet dette vil forbedre driftsøkonomien i sundhedshuset. Dækningsafgiften giver i 2019 Brønderslev Kommune en indtægt på 390.201 kr., hvoraf Brønderslev Kommune betaler 29 %, og Region Nordjylland betaler 71 %.

Anmodningen har været behandlet på bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S den 13. december 2019, hvor de regionale repræsentanter stemte for fritagelse, og de kommunale repræsentanter stemte imod. Idet formandens stemme i dette tilfælde er udslagsgivende, fremsendes sagen til afgørelse i Byrådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet bakker op om de kommunale bestyrelsesmedlemmer og afviser fritagelse for dækningsafgift i Brønderslev Sundhedshus I/S.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at hvis fritagelsen for betaling af dækningsafgift besluttes, vil det kræve en tillægsbevilling på 277.042 kr. netto.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 16. januar 2020, pkt. 4:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning

Afslag på ansøgning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Skema B for opførelsen af 3 familieboliger - Bredgade 79, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S har sammen med Fredensbo afd. 25 har sendt skema B til godkendelse. Skema B for projektet har en samlet totaløkonomi på 6.056.000 kr.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema B med en anslået udgift på 6.056.000 kr. samt tilsagn om grundkapitallån på 606.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. november 2018 skema A for 3 familieboliger i Bredgade, Brønderslev. Den samlede anskaffelsessum i skema A var 6.166.000 kr. og grundkapitallånet på 617.000 kr.

Kuben Management A/S og Fredensbo har holdt licitation på arbejdet i forbindelse med opførelsen af de 3 familieboliger og fremsender skema B til Byrådets godkendelse.

Udgifterne til det samlede projekt falder 110.000 kr. i alt. Det skyldes et fald på 42.000 kr. i de samlede grundudgifter, samt et fald på 67.000 kr. i de samlede entrepriseudgifter. Som følge af de samlede mindre udgifter falder grundkapitallånet med 11.000 kr.

Boligarealet i skema B er på gennemsnitlig 99 m2, og huslejen er på 932,81 kr. pr. m2 pr. år, hvilket er et lille fald fra skema A til skema B. Det lille fald skyldes de marginalt mindre etableringsomkostninger.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 6.056.000 kr. og fordeler sig som følger

Grundudgifter

884.000 kr.

Entrepriseudgifter

4.125.000 kr.

Omkostninger

935.000 kr.

Gebyrer

112.000 kr.

I alt

6.056.000 kr.

Finansieringen fordeler sig som følger

Realkredit

5.329.000 kr.

Grundkapitallån

606.000 kr.

Indskud beboer

121.000 kr.

I alt

6.056.000 kr.

Brønderslev Kommune opkræver støttesagsgebyr på 15.000 kr. for behandling af sagen.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema B for 3 almene boliger i Bredgade 79, Brønderslev med en anskaffelsessum på 6.056.000 kr. og samtidig godkender grundkapitallånet på 606.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

I skema A blev der søgt om en grundkapital på 617.000 kr. Dette er jf. skema B blevet ændret til 606.000 kr. i grundkapital.

Der er i budget 2019 afsat en pulje på 1.700.000 kr. Det ansøgte på 606.000 kr. kan dækkes af det budgetterede.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om tilskud til Bæredygtighedsfestival 2020


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Dronninglund Turistforening, FN-forbundet i Nordjylland og Borger 9700 om tilskud på 100.000 kr. til afvikling af Bæredygtighedsfestival 2020 samt om personaleressourcer til planlægningsarbejdet.

Sagsfremstilling

Dronninglund Turistforening, FN-forbundet i Nordjylland og Borger 9700 ansøger om, at Brønderslev Kommune:

 • deltager aktivt i Bæredygtighedsfestival 2020,
 • bevilger et tilskud på 3 kr. pr. indbygger, i alt ca. 100.000 kr. til afvikling af festivalen samt
 • yder sekretariatsbistand til planlægningsarbejdet.

Bæredygtighedsfestival 2020 er planlagt til at finde sted i uge 35, som er ugen op til og samtidig med de økologiske høstmarkeder på landsplan, konventionelle markeder og Brønderslev Marked.

Kommunaldirektøren foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgningen.

Derblev i 2019 ydet et tilskud på 35.000 kr. til festivalen, men der blev ikke stillet personaleressourcer til rådighed.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 16. januar 2020, pkt. 5:

Ansøgningen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Der bevilges 25.000 kr.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af anlægsmidler 2020 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på anlægsbudgettet for 2020 afsat i alt 11,8 mio. kr. til forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der frigivet 5 mio. kr. af ovenstående anlægsmidler til prioritering i 2019, hvorfor der mangler at blive frigivet 6,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Ud over de resterende 6,8 mio. kr. på anlægsbudgettet, er der afsat 5 mio. kr. på driftsbudgettet. Der er således i alt 11,8 mio. kr. tilbage til prioritering i 2020.

Byrådet skal tage stilling til, om den resterende anlægsbevilling 6,8 mio. kr. kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på anlægsbudgettet for 2020 afsat i alt 11,8 mio. kr. til forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der frigivet 5 mio. kr. af ovenstående anlægsmidler til prioritering i 2019, hvorfor der mangler at blive frigivet 6,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Ud over de resterende 6,8 mio. kr. på anlægsbudgettet, er der afsat 5 mio. kr. på driftsbudgettet. Der er således i alt 11,8 mio. kr. tilbage til prioritering i 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2020.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet i 2020 er der afsat 11,8 mio. kr. til anlægsarbejder på Vej- og parkområdet, hvoraf 5 mio. kr. blev frigivet i forbindelse vedtagelsen af budget 2020. Der er således 6,8 mio. kr. tilbage.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2020 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. maj 2019 at prioritere følgende byer som fokusbyer i de kommende år:

 • Flauenskjold igangsættes som fokusby i 2019. Første informationsmøde med byen er holdt.
 • Der arbejdes med Klokkerholm som fokusby i 2019 - 2022. Første informationsmøde med byen er holdt.
 • Agersted igangsættes som fokusby i 2020.
 • Asaa igangsættes som fokusby i 2020, dog igangsættes et specifikt byrumsprojekt allerede nu. Fokus bliver primært på havnen.

Der afsættes op til 500.000 kr. til hver fokusby.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


10. Frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af bygninger 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2020 er der årligt afsat 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen. Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret 11 ejendomme, hvor fagforvaltningen skal igangsætte nedrivningssager.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Statens andel udgør 60 %, og kommunernes andel udgør 40 %.

Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen. Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret 11 ejendomme, hvor fagforvaltningen skal igangsætte nedrivningssager.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


11. Godkendelse af fordebatmateriale - Hjallerup midtby


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget igangsatte i december rammeproces for Hjallerup midtby. Rammeplanlægningen skal bl.a. sikre, at konkrete lokalplanpligtige projekter ikke skal afvente den samlede plan. Forud for revidering af kommuneplanrammerne skal der holdes en fordebat.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om fordebatmaterialet forud for udsendelse kan godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingsarbejde i Hjallerup midtby er der et behov for at gennemføre en overordnet rammeplanlægning af midtbyen forud for en egentlig udviklingsplan for bymidten.

Rammeplanlægningen skal bl.a. sikre, at konkrete lokalplanpligtige projekter ikke skal afvente den samlede plan. Rammeprocessen har til formål på et overordnet niveau at fastlægge bl.a.:

 • Hvilke funktioner skal bymidten rumme i fremtiden?
 • Hvor skal fx detailhandel placeres i fremtiden?
 • Hvor højt og hvor meget må der bygges?

Konkret munder rammeprocessen ud i et kommuneplantillæg med revision af kommuneplanrammerne for Hjallerup midtby.

Forud for væsentlige kommuneplantillæg skal der indkaldes ideer og forslag via en fordebat. Fagforvaltningen har udarbejdet fordebatmateriale, der forventes udsendt i perioden fra den 27. januar 2020 til den 24. februar 2020. Der planlægges desuden holdt et borgermøde den 12. februar 2020, kl. 19, i Hjallerup Kulturhus. Fordebat og borgermøde forventes både at give input til revision af kommuneplanrammerne og den kommende udviklingsplan for midtbyen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender fordebatmaterialet og udsender det i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Helhedsplan for Ryå


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Helhedsplan for Ryå er resultat af en proces, der blev startet i 2018 i et samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommuner og med aktiv deltagelse af en række interesseorganisationer. Formålet med Helhedsplanen har været at kortlægge de mange forskellige interesser, der knytter sig til vandløbet, og danne grundlag for at så mange af disse interesser som muligt kan tilgodeses, når der etableres løsninger på forskellige problemstillinger. Limfjordssekretariatet har stået for projektet, der er finansieret via Interreg (EU).

Byrådet skal tage stilling til, om Helhedsplan for Ryå kan godkendes.

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Ryå er resultat af en proces, der blev startet i 2018 i et samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommuner.

Baggrunden for arbejdet går tilbage til 2016/2017, hvor kommunerne gennemførte en kortlægning af mulige løsninger til forbedring af afvandingsforholdene som følge af store oversvømmelsesproblemer langs vandløbet. Kortlægningsarbejdet viste, at det ikke er helt enkelt at løse afvandingsproblemerne - at det snarere er en kombination af flere løsninger, der skal tages i anvendelse.

Samtidig er udfordringerne på afvandingsområdet ikke de eneste udfordringer, der knytter sig til vandløbssystemet. Miljømålene er ikke opfyldt i store dele af vandløbssystemet, og kommunerne arbejder løbende på at gennemføre indsatser, der skal sikre målopfyldelse.

Ryå munder ud i Limfjorden, der heller ikke opfylder miljømålet, og hvor indsatsen er en reduktion af især landbrugets kvælstofbidrag gennem etablering af vådområder. Landbrugets CO2-udledning skal nedbringes gennem bl.a. udtagning af humusrige lavbundsjorder. Der er store naturinteresser knyttet til arealerne langs store dele af vandløbet og dermed gode muligheder for også at give et tiltrængt løft til en dansk natur under pres.

Der bliver generelt mere og mere fokus på øget adgang til bynær natur og muligheder for forskellige rekreative udfoldelser i de bynære områder. Helhedsplanens formål er at danne et grundlag for at tænke så mange som muligt af de forskellige interesser ind i løsninger af fx afvandingsproblemer, klimaproblemer, miljøproblemer m.v. og sikre, at de løsninger, der sættes i værk arbejder med hinanden og ikke imod.

Helhedsplanen fastlægger ikke deciderede handlinger, men skal ses som et supplement til fx kommuneplanen og øvrige planer på det grønne område. Der er i planen nævnt en række handlinger indenfor de forskellige temaer. Det er handlinger, der enten er igangsat som følge af processen med helhedsplanen eller som følge af andre projekter/anden lovgivning. Derudover er der nævnt opmærksomhedspunkter, der udspringer af bemærkninger fra processen i arbejdsgruppen.

Centralt i processen har været en arbejdsgruppe med deltagelse af en række interesseorganisationer. Derudover har der været involveret lokale grupper i forbindelse med to konkrete projekter. Limfjordssekretariatet har ledet processen, som er finansieret via Interreg (EU).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Helhedsplan for Ryå.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 9:

Susanne Mortensen fra Limfjordssekretariatet kom til mødet og præsenterede helhedsplanen.

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Høring om Regional Udviklingsstrategi 2020-2023


Resume

Sagsforløb: DIR/TM/ØK/BY

Regionsrådets forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 er i offentlig høring frem til den 31. januar 2020.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal fremsendes et høringssvar til strategien.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har sendt den første regionale udviklingsstrategi, med titlen "Mulighedernes Nordjylland", i høring. I strategien har Regionsrådet formuleret en overordnet vision for Nordjyllands fremtidige udvikling "Vision - Nordjyllands vækst og udvikling": Nordjylland er i 2025 anerkendt for sin unikke evne til at skabe bæredygtig udvikling, sammenhæng og balance i hele regionen og for i høj grad at have udnyttet globaliseringens muligheder og de regionale styrkepositioner. Nordjylland skal nå sine mål gennem internationalt udsyn, åbenhed og samarbejde og skal vise vilje til at gå nye veje og afprøve innovative idéer og løsninger til gavn for regionens borgere og virksomheder.

Herunder har Regionsrådet formuleret tre indsatsområder, der tager afsæt i Nordjyllands særlige udfordringer og muligheder:

 • Et sammenhængende Nordjylland
 • Et kompetent Nordjylland
 • Et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland

For hvert indsatsområde er der peget på to kerneinitiativer, der vurderes som centrale for Nordjyllands udvikling. Samlet set udgør kerneinitiativerne:

 • Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse
 • Optimering af regional togdrift
 • Teknologipagt om stærke tekniske kompetencer
 • Styrkelse af uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling i alle dele af Nordjylland
 • Cirkulær økonomi
 • Strategisk energiplanlægning

Udover kerneinitiativerne er der formuleret en række andre initiativer, der skal bidrage til opfyldelse af visionen.

Til orientering kan det oplyses, at der er offentligt møde om den regionale udviklingsstrategi onsdag den 15. januar kl. 17.00-19.00 på Vrå Højskole, Vrå.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal fremsendes høringssvar til strategien.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 6:


Forslag til RUS ligger fint i tråd med de planlagte initiativer, som Brønderslev Byråd vil tage i forbindelse med implementering af ny vision og dens pejlemærker, planstrategi samt budget 2020 aftaler omkring bæredygtighed og verdensmålene.

Direktionen vil derfor foreslå, at RUS anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 5:

Fremsendes til drøftelse i Økonomiudvalget.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Politisk repræsentant til Fonden Fabrikken


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Fonden Fabrikken om politisk repræsentant til fondens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Fonden Fabrikken er under etablering, efter at Brønderslev Amatør Scene (BAS) har godkendt overdragelse af startkapital til den nye fond. Fonden ønskes etableret som en erhvervsdrivende fond.

Bestyrelsen i fonden vil bestå af 4 medlemmer. De 3 udpeger BAS, og det 4. medlem er der ønske om udpeges af Brønderslev Kommune.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal udpege et medlem til fondens bestyrelse og hvorvidt en eventuel beslutning danner præcedens i forhold til øvrige bestyrelser og fonde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der ønskes ikke kommunal repræsentation i bestyrelsen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


15. Ændring af sammensætning af styregruppe vedr. ny Hedelund


Resume

Sagsforløb: ØK

I forbindelse med, at Realdania har besluttet at gå ind i et forprojekt vedr. Ny Hedelund er der behov for at få ændret sammensætningen af styregruppen vedr. etablering af "ny Hedelundsbygning".

Økonomiudvalget anmodes om at godkende ændret sammensætning af styregruppe.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 13. februar 2019 et kommissorium for en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til en ny Hedelundsbygning. Arbejdsgruppen skulle således udarbejde forslag til:

 • hvilke funktioner der skal være i en ny Hedelundsbygning
 • hvordan bygningen skal placeres
 • hvordan bygningen kan sammentænkes med øvrige aktiviteter i Rhododendronparken eller Brønderslev by

Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:

 • Niels Vestergaard Salling (Økonomiudvalget)
 • Arne M. Jensen (Økonomiudvalget)
 • Anni Schiønning (Parkgruppen)
 • Karsten Frederiksen (Parkgruppen)
 • Svend Andersen (Grundejer 9700)
 • Marianne Gade (Erhverv og Turisme)
 • Benn Erik og Jens Davidsen (forvaltningen)

Arbejdsgruppen havde sit sidste møde den 26. juni 2019, og på dette møde gennemgik og godkendte arbejdsgruppen et forslag til en arkitektkonkurrence. På samme møde blev arbejdsgruppen orienteret om, at Realdania godt kunne være interesserede i at indgå i en proces om etablering af ny Hedelund.

Arbejdsgruppen besluttede derfor, at der skulle udarbejdes en ansøgning til Realdania, og at det videre arbejde skulle afvente tilbagemeldingen fra Realdania. Efterfølgende har der været udarbejdet en ansøgning til Real Dania, som har besluttet at gå ind i et forprojekt vedr. Ny Hedelund. I den sammenhæng skal Realdania naturligvis repræsenteres i styregruppen, og samtidig har der været et ønske om at få kultur- og fritidsområdet repræsenteret i det videre arbejde. Hermed får vi en meget stor styregruppe.

Der har derfor sammen med de politiske repræsentanter i styregruppen været en drøftelse om styregruppens sammensætning og størrelse. Der var her enighed om, at det er nødvendigt at reducere styregruppens størrelse. Men der var samtidig enighed om, at det fortsat er vigtigt, at styregruppen er bredt politisk repræsenteret. Det ønskes derfor, at styregruppen den fremadrettet primært kommer til at bestå af personer, som er direkte involveret i området, og at den politiske repræsentation opretholdes. Det betyder, at styregruppen fremad sammensættes på følgende måde:

 • Karsten Frederiksen (Økonomiudvalg og Formand for styregruppen)
 • Arne M Jensen (Økonomiudvalg samt erhverv og turisme)
 • Niels Vestergaard Salling (Økonomiudvalg)
 • Anni Schiønning (Parkgruppen og den runde pavillon)
 • Lotte Worup (Kultur og fritid)
 • Björn Emil Härtel Jensen (Realdania)
 • Jens Davidsen (Administrativ projektejer)
 • Tine Astrup bliver kommunens projektleder på denne fase af projektet

Brønderslev Kommune har i øvrigt modtaget en henvendelse fra Grundejer9700 vedr. ændringen af sammensætningen af styregruppen. Denne henvendelse er vedlagt som bilag.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender den ændrede sammensætning af styregruppen.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Satspuljemidler til projekt Sundhed, Motion og Fællesskab


Resume

Sagsforløb: BE/SS/FK/ØK

Orientering om tilsagn om støtte til projekt Sundhed, Motion og Fællesskab.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCentret samt Fritid og Kultur indsendte Brønderslev Kommune i efteråret 2019 en ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ansøgningen blev sendt til ”Pulje til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept”.

Sammen har Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCentret samt Fritid og Kultur udformet og indsendt en ansøgning med fokus på at skabe ramme og mulighed for, at borgere gennem målrettede tilbud styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud og/eller kommunale beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud. Tilbuddet er en opfølgning på/supplement til de kommunale tilbud, og skal medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt. Dette er i tråd med Brønderslev Kommunes vision med fokus på Sundhed og Natur, Samarbejde og Handling og på, at alle skal med.

I et tæt netværkssamarbejde mellem Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCentret samt Fritid og Kultur og en bred vifte af idrætsforeninger vil der blive udviklet en række idrætsforeningstilbud, der kan modtage, inkludere og fastholde de nye ikke-idrætsvante målgrupper. Projektet skal desuden styrke kompetencerne i idrætsforeningerne, så det sikres, at de kan modtage, inkludere og fastholde borgerne.

Brønderslev Kommune er blevet tildelt 3.051.760 kr. til projektet - bl.a. til aflønning af en nyansat playmaker.


Den samlede målsætning i projektet er at udsluse omkring 1.000 borgere fra Sundhedscenter, Jobcenter eller UngeCentret samt at fastholde 250 af disse i foreningsidræt gennem den 3-årige projektperiode.

Der vil blive orienteret nærmere om projektet på kommende temamøde i Byrådet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ansættelse af playmaker i UngeCenter/Jobcenter.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at projektet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stækker sig over en treårig periode, og at Brønderslev Kommune er tildelt 3.051.760 kr. Der skal aflægges halvårlige delregnskaber, og efter projektets afslutning skal der aflægges endeligt regnskab.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 16. januar 2020, pkt. 11:

Til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget, 16. januar 2020, pkt. 4:

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering om bevilling af projektmidler til nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser.

Sagsfremstilling

HR har søgt midler fra Beskæftigelsesministeriets Pulje til nedbringelse af sygefraværet på offentlige arbejdspladser, og Brønderslev Kommune fik bevilget hele det ansøgte beløb på 2.655.530 kr. til et 2-års projekt til forebyggelse af sygefravær på døgninstitutioner, daginstitutioner og inden for undervisningsområdet.

Puljen er målrettet de arbejdsområder og arbejdspladser i den offentlige sektor, hvor udfordringen med sygefraværet er størst.

Puljen skal bidrage til, at der tilføres yderligere midler til at arbejde målrettet og systematisk med den sygefraværsindsats, der allerede er i gang i dag. Samtidig skal der arbejdes med en indsatsmodel, som ligger fint i tråd med de tiltag, der allerede er sat i gang i Brønderslev Kommune.

I projektet skal der udvælges konkrete arbejdspladser på de 3 arbejdsområder (døgninstitutioner, daginstitutioner, undervisning), der skal have en særlig fokuseret forebyggelsesindsats, samtidig med at indsatsen også forankres bredt på områderne.

Projektet styres centralt i HR, hvor der ansættes en projektleder, nedsættes en styregruppe, koordineringsgruppe og forskellige arbejdsgrupper.

Projektet evalueres i samarbejde med STAR efter 2 år

Der vil blive orienteret nærmere om projektet på kommende temamøde i Byrådet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget taget orienteringen til efterretning.

Personale

Ansættelse af projektleder, finansieret af projektmidler.

Beslutning

Taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Udbud af Banegårdsplads, Brønderslev.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


19. Lukket punkt: Samarbejde om boligområde


Til toppen


20. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


22. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 22. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer